Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Piping en een heterogene ondergrond, wat nu? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, S. van den \ Koopmans, R. \ Taal, L. \ Visser, M. de \ Wiersma, A. \ 2015
  Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme. Bestaande toets- en ontwerpregels onderschatten dit mechanisme. Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is daarom een Project Overstijgende Verkenning (POV) opgenomen naar ...
  help
  Meer proeftuinen nodig voor d70-bepaling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Visser, M.M. de \ Kanning, W. \ Koopmans, R. \ 2014
  De d70-waarde is een belangrijke parameter voor het bepalen van de weerstand tegen piping volgens de nieuwe rekenregel van Sellmeijer. Dit artikel gaat in op een onderzoek betreffende variatie in korrelgroote (d70) en de invloed van de meetdichtheid ...
  help
  Is toepassing van koude-/warmte opslag in een grondwaterverontreiniging haalbaar? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Koopmans, M. \ Kroon, W.B. \ 2007
  Bij de toepassing van warmteopslag krijgt de initiatiefnemer in het stedelijk gebied regelmatig met diepere grondwaterverontreiniging te maken, die een risico opleveren en lastige juridische vragen oproepen. In de praktijk komt het regelmatig voor, d ...
  help
  Uitmijnen van fosfaatrijke landbouwgronden, een realistische oplossing? : grondonderzoek is nodig om de effectiviteit en duur van uitmijnen te voorspellen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Salm, C. van der \ Oenema, O. \ 2005
  Het fosfaatgehalte van landbouwgronden in gebieden met intensieve veehouderij is vaak hoog. Ophoping van fosfaat in de bodem leidt tot ongewenste verliezen naar het grond- en oppervlaktewater. Uitmijnen, het onttrekken van fosfaat aan de grond met be ...
  help
  Exergie in de slibketen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Koopmans, W. \ Marel, J. van de \ Uijterlinde, C. \ 2007
  In dit artikel wordt de exergie geanalyseerd van de verschillende ketens voor de verwerking van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib. Exergie is de maximale hoeveelheid arbeid die uit een energiebron gewonnen kan worden door het medium in evenwicht te ...
  help
  A comparison of six unsaturated zone models with data from the Hupselse Beek catchment, the Netherlands \ Hydrological research basins and the environment : [proceedings of the international conference, 24 - 28 September 1990 at Wageningen] [Hoofdstuk uit boek]
  Koopmans, R.W.R. \ Stricker, J.N.M. \ Petrovic, P. \ 1990
  help
  Monitoring van beekherstel op de Veluwe \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Koopmans, M. \ Koot, A. \ 2002
  Waterschap Veluwe investeert veel in het herstel van de beken binnen het beheersgebied aangezien deze niet alleen een grote natuurwaarde, maar ook een grote cultuurhistorische waarde hebben. Voor een goed herstelbeleid is het van belang te volgen wat ...
  help
  Verplaatsing landbouwbedrijf vanwege waterberging : interview Jelke de Vries [thema: water] \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
  Koopmans, R. \ 2001
  Een Fries voorbeeld van boerderijverplaatsing om ruimte te maken voor natte natuur. De financiering vond gedeeltelijk plaats via het Groenfonds
  help
  Werking pipingscherm in IJsseldijk nader onderzocht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Koopmans, R. \ 2012
  Bij een verlegde dijk langs de IJssel ontstonden begin 2011 meerdere zandmeevoerende wellen. Daarop is onderzoek uitgevoerd naar het pipingscherm en naar de afschuifveiligheid van de dijk, die kan afnemen door ondermijning.
  help
  Monitoring tidal flat changes using ERS-1 SAR images and GIS in the western Wadden Sea area, the Netherlands \ EARSeL advances in remote sensing / European Association of Remote Sensing Laboratories [Artikel]
  Wang, Y. \ Koopmans, B.N. \ 1995
  help
  Pesticide leaching on loamy sands \ Crop - water - environment models : selected papers to the workshop at the occasion of the 16th congress of the International Commission on Irrigation and Drainage at Cairo, Egypt, 17 September 1996 : [47th International executive council meeting] [Hoofdstuk uit boek]
  Groen, K.P. \ Feddes, R.A. \ Boesten, J.J.T.I. \ Schultz, E. \ Koopmans, R. \ Dam, J.C. van \ 1996
  help
  Emission of solutes in cracked clay soils \ Crop - water - environment models : selected papers to the workshop at the occasion of the 16th congress of the International Commission on Irrigation and Drainage at Cairo, Egypt, 17 September 1996 : [47th International executive council meeting] [Hoofdstuk uit boek]
  Groen, K.P. \ Feddes, R.A. \ Boesten, J.J.T.I. \ Schultz, E. \ Koopmans, R. \ Dam, J.C. van \ 1996
  help
  Fisk atlas Fryslân : verspreiding en ecologie van zoetwatervissen in Fryslân [Boek]
  Melis, John \ Koopmans, M. \ Kuik, Bregtje \ Altenburg & Wymenga, ecologisch onderzoek \ 2015
  Deze atlas geeft van elke soort een beschrijving van de kenmerken, het leefgebied, de ecologie en een actueel en compleet beeld van de verspreiding in de provincie Friesland.
  help
  Technisch rapport fosfaatonderzoek project DOVE-klei [Boek]
  Koopmans, G.F. \ Toorn, A. van den \ Aalderink, R. \ [ca. 2006]
  In het project Diffuse belasting Oppervlaktewater vanuit de VEehouderij (DOVE) wordt de belasting van het oppervlaktewater en de verliezen via de afzonderlijke transportroutes van grasland op kleigrond gekwantificeerd. Het project wordt uitgevoerd op ...
  help
  Ecologisch maatweb stromende wateren Veluwe & Vallei [Boek]
  Koopmans, M. \ Gerritsen, R.C. \ 1999
  help
  Verweringseigenschappen van top-20 ruwe olies vervoerd van en naar Rotterdam in 2000: ImpIicaties voor opruimvolume [Boek]
  Loon, W. van \ Koopmans, L.M. \ 2005
  De doelen van dit rapport zijn: - het berekenen van de opruimvolumes van de top-20 ruwe olies, die in het jaar 2000 zijn getransporteerd van en naar de Rotterdamse haven met het olieverweringsmodel OWM (Oil Weathering Model), rekening houdend met de ...
  help
  Fosfaatparameters van landbouwgrond en bagger ter voorkoming van eutrofiëring bij het verondiepen van diepe plassen : advies bij een helpdeskvraag [Boek]
  Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Harmsen, J. \ Ehlert, P.A.I. \ 2010
  De Ministeries van LNV, V&W en VROM stellen gezamenlijk beleid op voor het gedeeltelijk dempen van diepe plassen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.. Punt van zorg is vooral de geïsoleerde plassen (geen uitwisseling met ander water). Hier wi ...
  help
  Horsthoeker beken : het vervolg : tweede tussenrapportage met betrekking tot de monitoring in het kader van het beheers- en onderhoudsplan [Boek]
  Koopmans, M. \ 1999
  Het Beheers- en Onderhouds Plan Horsthoekerbeken is uitgevoerd in 1994/1995. In 1992/'93 is de nul-situatie voor macrofauna, vegetaties en chemie vastgelegd. In 1995 en 1997 vond vervolgonderzoek plaats. Dit onderzoek evalueert de ecologische- doelst ...
  help
  Diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrond : monitoring van nutriëntenemissies en -verschijningsvormen op een melkveehouderij bij Waardenburg [Boek]
  Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Lubbers, I. \ Oenema, J. \ Toorn, A. van den \ Salm, C. van der \ 2009
  Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de voortzetting van het onderzoeksproject ‘DOVE’, uitgevoerd op een deel van een melkveehouderij op een kalkarme zware rivierklei in Waardenburg in de Tielerwaard in het Gelderse riv ...
  help
  Karakterisatie van ijzerslib en -zand : een verkenning van de mogelijkheden van het gebruik van deze reststoffen om fosfaatverliezen vanuit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verminderen [Boek]
  Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Groenenberg, J.E. \ 2010
  Het fosfaatgehalte van Nederlandse landbouwgronden in gebieden met (intensieve) veehouderij is vaak hoog. Dit leidt tot ongewenste fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater. Perceelsgerichte maatregelen zijn noodzakelijk om deze verliezen te vermind ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.