Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 59

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kranenbarg
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  eDNA metabarcoding vissen : onderzoek naar de mogelijke toepassing van edna voor de KRW vismonitoring (2016) [Boek]
  Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2018
  Nieuwe DNA methoden zijn sterk in opkomst voor het in beeld brengen van ecologische parameters zoals de visstand. Sinds 2013 doet RAVON in samenwerking met STOWA en waterschappen onderzoek naar de mogelijke toepassing van een eDNA metabarcoding metho ...
  help
  Voorstudie Rijn actieplan Europese steur : noodzakelijke acties en actoren met het oog op een herintroductieprogramma in de Rijn [Boek]
  Kranenbarg, Jan \ Houben, Bram \ Brevé, Niels \ 2018
  Steuren behoren tot de meest bedreigde groep op de IUCN Rode Lijst. Maar liefst 85% van de nu levende steursoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dit geldt ook voor Europese steur (Acipenser sturio). Dit impliceert dat alle mogelijke maatregelen moet ...
  help
  Kwabaal aan een zijden draadje \ H2O online [Artikel]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Baks, A. \ 2018
  De kwabaal is de enige zoetwaterkabeljauw en tevens de meest bedreigde zoetwatervis van Nederland. Tot medio vorige eeuw kwam de soort zeer algemeen voor in beken, grote rivieren en meren. Zijn achteruitgang is veroorzaakt door het verdwijnen van paa ...
  help
  Door de kier heen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ 2018
  Tot de aanleg van de Haringvlietdam vormde het Haringvliet een belangrijke route voor trekvissen vanuit de Noordzee naar de stroomgebieden van de Rijn en Maas. Door een ander beheer van de sluizen in de dam zullen de mogelijkheden voor vissen om de d ...
  help
  Passend monitoren : onderzoek & beheer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Schiphouwer, M. \ 2017
  Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen in 2018 zal de migratiemogelijkheden voor vissen sterk doen verbeteren in het estuarium van de Rijn en Maas. De verwachting is ook dat de visgemeenschap in het overgangsgebied zal veranderen. RAVON ond ...
  help
  Verkenning kansen Groene Golf : potenties voor vismigratie en soortdiversiteit door inzet van stuwen [Boek]
  Bruin, Arthur de \ Kranenbarg, Jan \ 2017
  Waterschap Aa en Maas heeft RAVON gevraagd om de potentie van de Groene Golf voor vismigratie te verkennen voor het beektraject de Snelle Loop en de Eeuwselse Loop. Hiervoor is het verloop van de stroomsnelheden en waterhoogtes bovenop de verschillen ...
  help
  Soortmanagementplan beekprik gemeente Apeldoorn : plan ten behoeve van duurzame instandhouding van de beekprik [Boek]
  Spikmans, F. \ Ploegaerts, S. \ Kranenbarg, J. \ 2017
  De ecologie en levenswijze van de beekprik worden beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk drie wordt op basis van verspreiding, dichtheid en leeftijdsopbouw de staat van instandhouding van de beekprik bepaald. In hoofdstuk 4 worden de ingrepen die pl ...
  help
  Kansen voor de kwabaal in Gelderland : kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen [Boek]
  Spikmans, Frank \ Kranenbarg, Jan \ Bruin, Arthur de \ 2017
  De kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die voorkomt in zoetwater. De soort is sterk achteruitgegaan en is daarom in de nieuwe Natuurwet aangewezen als een beschermde soort. Gelderland is door de aanwezigheid van rivie ...
  help
  Effectiviteit van schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren \ H2O online [Artikel]
  Patberg, W. \ Berg, G. \ Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Dat bij het schonen en baggeren van sloten veel vissen op de kant belanden staat buiten kijf. In dit onderzoek is gekeken naar het aandeel vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. Dit blijkt zeer variabel te zijn. In een aantal gev ...
  help
  Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Bruin, A. de \ Patberg, W. \ Berg, G. \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Jaarlijks worden door de waterschappen duizenden kilometers sloten geschoond en gebaggerd om de watertransportfunctie te waarborgen. Hierbij bestaat het risico dat beschermde planten of dieren worden verstoord, verwond en/of gedood. Om dit te voorkom ...
  help
  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
  Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
  In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
  help
  Kleur bekennen : nieuwe Rode Lijst zoetwatervissen laat lichte verbetering zien \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ 2016
  Hoe is het met een soortgroep gesteld? Welke soorten zijn verdwenen, bedreigd, of nemen juist toe? Om hierop zicht te krijgen worden er Rode Lijsten opgesteld. Het is een geschikt instrument om beleid en beheer te prioriteren en zo de achteruitgang v ...
  help
  Nieuwe Nederlandse modderkruipers : hybridisatie van een bijzondere vissoort \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Bochove, K. van \ 2016
  Tot voor kort werd gedacht dat in Nederland uit het geslacht Cobitis enkel de kleine modderkruiper (Cobitis taenia) voorkwam. Bij toeval werd in 2015 ontdekt dat er ook een andere hybridesoort voorkwam. In dit artikel gaan we in op het voorkomen van ...
  help
  EDNA metabarcoding vissen : verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring [Boek]
  Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2016
  Het hoofddoel van het in 2013 gestarte onderzoekstraject is, onderzoeken of eDNA metabarcoding een alternatief kan vormen voor de huidige KRW-visbemonsteringen. Het in 2015 uitgevoerde onderzoek had tot doel om: 1. De toepasbaarheid van de methode op ...
  help
  Genetisch onderzoek kleine modderkruipers Nederland : voorkomen Cobitis taenia en hybriden [Boek]
  Herder, Jelger \ Bochove, Kees van \ Kranenbarg, Jan \ 2016
  Tot kort geleden werd gedacht dat in Nederland uit het geslacht Cobitis enkel de kleine modderkruiper (Cobitis taenia) voorkwam. In mei 2015 werd bij toeval, in het kader van DNA onderzoek door Datura, een kleine modderkruiper aangetroffen met mitoch ...
  help
  Tot op het molecuul : revolutionaire bemonsteringsmethode blijkt breed inzetbaar \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Beers, M. \ Vos, M. de \ Wal, B. van der \ 2016
  De methode environmental DNA (eDNA) is de laatste jaren sterk in opkomst. Bij deze methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen die ze in het water achterlaten. De eerste toepassingen richtten zich op een enkele doelsoort zoals de gro ...
  help
  De vissen van Zuid-Holland [Boek]
  Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Schiphouwer, M. \ Bergsma, J. \ Didderen, K. \ Herder, J. \ 2015
  Dit boek geeft een beschrijving van het voorkomen, het uiterlijk, de levenswijze, de mate van bescherming en eventuele bedreigingen van de ruim 50 vissoorten die in Zuid-Holland leven. Ook de historie van de visserij, de aanwezige watertypen en het a ...
  help
  Zuid-Hollandse vissen op de kaart : nieuwe visatlas schetst hoopvolle toekomst voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bergsma, J. \ Struijk, R. \ 2015
  Zuid-Holland is een van de meest waterrijke provincies van Nederland: rivieren die er hun weg naar zee vinden, veenplassen verbonden door een netwerk van waterlopen, polders met duizenden kilometers sloot, stadswateren, duin- en recreatieplassen. Het ...
  help
  Vissen op de kaart in Zuid-Holland \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Bergsma, J. \ 2015
  Zuid-Holland is een van de waterrijkste provincies van Nederland: rivieren die er hun weg naar zee vinden, veenplassen verbonden door een netwerk van waterlopen, polders met duizenden kilometers sloot, stadswateren en duin- en recreatieplassen. Het i ...
  help
  Recente toename van Kwabaal in de IJsseldelta : goed of slecht nieuws voor herstel van relictpopulaties? \ De levende natuur [Artikel]
  Bosveld, J. \ Kranenbarg, J. \ Lenders, H.J.R. \ 2014
  De Kwabaal kwam in het verleden in vrijwel heel Nederland algemeen voor. Al in 1974 werd een teruggang geconstateerd. Die trend zette door, tot sinds 2006 bekend is, dat in de IJssel-Vechtdelta het aantal aan het toenemen is. Dit artikel gaat in op d ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.