Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vispassages \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
  Kranenbarg, J. \ 2005
  In 2004 waren vrijwel alle stuwen in de grote rivieren voorzien van een bekkenvistrap. De Overijsselse Vecht en Rijn zijn sindsdien volledig optrekbaar. In de Maas zijn vistrappen gepland bij Grave en Borgharen. In 2005 is begonnen met monitoring van ...
  help
  Effecten van natuurvriendelijke oevers op de visstand : een pilotstudy - [Deel 1] [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ Kranenbarg, J. \ 2001
  help
  Herkenning zoetwatervissen [Boek]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Creemers, R. \ 2006
  Inhoud: * uitgebreide, duidelijk geïllustreerde en op veldkenmerken afgestemde determinatietabellen; * overzichten van de Nederlandse soorten; * algemene hoofdstukken over de ecologie en biologie van de soortgroepen; * soortbesprekingen met habituste ...
  help
  De vissen van Zuid-Holland [Boek]
  Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Schiphouwer, M. \ Bergsma, J. \ Didderen, K. \ Herder, J. \ 2015
  Dit boek geeft een beschrijving van het voorkomen, het uiterlijk, de levenswijze, de mate van bescherming en eventuele bedreigingen van de ruim 50 vissoorten die in Zuid-Holland leven. Ook de historie van de visserij, de aanwezige watertypen en het a ...
  help
  Kansen voor riviervissen : een onderzoek naar het functioneren van oeverbiotopen langs de Maas voor juveniele vis [Boek]
  Kranenbarg, J. \ 2010
  De afgelopen tien jaar zijn door waterbeheerders en natuurbeheerders herinrichtingsmaatregelen langs de Maas uitgevoerd. Langs de Maas is tot op heden weinig onderzoek verricht naar het functioneren van natuurherstelmaatregelen voor de soortgroep vis ...
  help
  Visonderzoek Gamerensche Plas : eerste inventarisatie na uitvoering van 85% van de verondiepingsmaatregelen [Boek]
  Didderen, K. \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Janse, J. \ 2010
  De Gamerensche Plas is het meest stroomafwaartse deel van de grote nevengeul die door de Gamerensche Waard stroomt. Deze voormalige zandwinput is vanaf 2009 tot 2010 verondiept met baggerspecie uit het Amsterdam Rijn Kanaal. De bodem is van NAP-15 (d ...
  help
  Fossiel uit een dynamisch deltagebied : verspreiding en achteruitgang van de grote modderkruiper in een historisch perspectief & aanbevelingen voor het behoud van deze soort [Boek]
  Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Frigge, P. \ 2009
  De grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is een vissoort die zich in hoge mate heeft aangepast aan de omstandigheden in verlandende habitatgebieden. In de tweede helft van 20ste eeuw is de grote modderkruiper sterk achteruit gegaan. Om een beter b ...
  help
  Herstel vismigratie tussen Rijkswateren en boezem- en polderwateren in het Rijn-Maasmondingsgebied : beslisboom ter bepaling van geschikte locaties voor herstelmaatregelen [Boek]
  Kranenbarg, J. \ Buren, R. van \ 2006
  Het doel van het project is het maken van een beslisboom voor het bepalen van geschikte locaties voor vismigratieherstelmaatregelen tussen Rijkswateren en boezem- en polderwateren. Hoofdstuk 2 schetst het waterkwantiteitsbeheer van de boezems en pold ...
  help
  Nieuwe namenlijst Nederlandse vissoorten : werkdocument [Boek]
  Spikmans, F. \ Veenvliet, P. \ Kranenbarg, J. \ 2008
  Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe handboek van Europese zoetwatervissen (Kottelat & Freyhof, 2007) bleek het nodig de gehanteerde Nederlandse en wetenschappelijke namen van een aantal vissoorten te herzien. In onderstaande tabel word ...
  help
  Passend monitoren : onderzoek & beheer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Schiphouwer, M. \ 2017
  Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen in 2018 zal de migratiemogelijkheden voor vissen sterk doen verbeteren in het estuarium van de Rijn en Maas. De verwachting is ook dat de visgemeenschap in het overgangsgebied zal veranderen. RAVON ond ...
  help
  eDNA metabarcoding vissen : onderzoek naar de mogelijke toepassing van edna voor de KRW vismonitoring (2016) [Boek]
  Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2018
  Nieuwe DNA methoden zijn sterk in opkomst voor het in beeld brengen van ecologische parameters zoals de visstand. Sinds 2013 doet RAVON in samenwerking met STOWA en waterschappen onderzoek naar de mogelijke toepassing van een eDNA metabarcoding metho ...
  help
  Methodiek en richtlijnen voor verspreidingsonderzoek naar beekvissen [Boek]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ 2008
  Voor het toekomstig verspreidingsonderzoek wil RAVON onderbouwde richtlijnen voor het uitvoeren van verspreidingsonderzoek opstellen. De methodiek voor verspreidingsonderzoek naar beekvissen door vrijwilligers die hier gepresenteerd wordt, is deels o ...
  help
  Publieke participatie bij vismonitoring : toepassing van schepnet- en hengelgegevens bij de ecologische beoordeling van de visfauna in Nederlandse wateren [Boek]
  Kranenbarg, J. \ Aarts, T. \ Beelen, P. \ 2009
  De waterbeheerders moeten periodiek de samenstelling van de visgemeenschap bepalen. Dat is een betrekkelijk complexe en daardoor kostbare activiteit. Binnen dit onderzoek is bezien in welke mate de waarnemingen van sportvissers (via de hengelvangstre ...
  help
  Genetisch onderzoek kleine modderkruipers Nederland : voorkomen Cobitis taenia en hybriden [Boek]
  Herder, Jelger \ Bochove, Kees van \ Kranenbarg, Jan \ 2016
  Tot kort geleden werd gedacht dat in Nederland uit het geslacht Cobitis enkel de kleine modderkruiper (Cobitis taenia) voorkwam. In mei 2015 werd bij toeval, in het kader van DNA onderzoek door Datura, een kleine modderkruiper aangetroffen met mitoch ...
  help
  Soortmanagementplan beekprik gemeente Apeldoorn : plan ten behoeve van duurzame instandhouding van de beekprik [Boek]
  Spikmans, F. \ Ploegaerts, S. \ Kranenbarg, J. \ 2017
  De ecologie en levenswijze van de beekprik worden beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk drie wordt op basis van verspreiding, dichtheid en leeftijdsopbouw de staat van instandhouding van de beekprik bepaald. In hoofdstuk 4 worden de ingrepen die pl ...
  help
  Kansen voor de kwabaal in Gelderland : kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen [Boek]
  Spikmans, Frank \ Kranenbarg, Jan \ Bruin, Arthur de \ 2017
  De kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die voorkomt in zoetwater. De soort is sterk achteruitgegaan en is daarom in de nieuwe Natuurwet aangewezen als een beschermde soort. Gelderland is door de aanwezigheid van rivie ...
  help
  De kwabaal : kabeljauw van het zoete water [Brochure]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ 2012
  De kwabaal ( Lota lota ) is de enige kabeljauwachtige die leeft in zoet water. Kenmerkend zijn de platte, brede kop en één enkele lange bekdraad in het midden van de onderkaak. De maximale grootte in Nederland is 70 cm, in koudere buitenlandse gebied ...
  help
  Verspreidingsonderzoek vissen 2007 [Boek]
  Kranenbarg, J. \ 2008
  RAVON is in april 2007 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en bittervoorn in kaart te brenge ...
  help
  Zuid-Hollandse vissen op de kaart : nieuwe visatlas schetst hoopvolle toekomst voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bergsma, J. \ Struijk, R. \ 2015
  Zuid-Holland is een van de meest waterrijke provincies van Nederland: rivieren die er hun weg naar zee vinden, veenplassen verbonden door een netwerk van waterlopen, polders met duizenden kilometers sloot, stadswateren, duin- en recreatieplassen. Het ...
  help
  Effectiviteit van schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren \ H2O online [Artikel]
  Patberg, W. \ Berg, G. \ Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Dat bij het schonen en baggeren van sloten veel vissen op de kant belanden staat buiten kijf. In dit onderzoek is gekeken naar het aandeel vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. Dit blijkt zeer variabel te zijn. In een aantal gev ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.