Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Anti-verdrogingsmaatregelen en vegetatieherstel in Elzenbroekbossen : het belang van een natuurlijk waterregime \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Crommenacker, J. van de \ Peters, R. \ Roelofs, J.G.M. \ 2002
  In twee Maasmeanders, het Kaldenbroek (Horst) en het Dubbroek (Maasbree) zijn sinds kort anti-verdrogingsmaatregelen uitgevoerd met het doel om de oppervlakte aan karakteristiek Elzenbroek te vergroten
  help
  Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Dorland, E. \ Fujita, Y. \ Chardon, W.J. \ Smolders, A.J.P. \ Ketelaar, R. \ Jong, A.L. de \ Lucassen, E.C.H.E.T \ 2016
  Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebrui ...
  help
  Woekering van waterplanten in beken tot op de bodem uitgezocht \ H2O online [Artikel]
  Smolders, A. \ Lucassen, E. \ Roelofs, J. \ Kramer-Hoenderboom, A. \ Lenssen, J. \ 2017
  Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Ze staan ecologische doelen in de weg en zorgen bovendien voor hoge onderhoudskosten. Een minder productieve vegetatie is dus om meerdere redenen wenselij ...
  help
  Unieke oplossing om wateroverlast te voorkomen : Hollands Noorderkwartier \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lucassen, W. \ 2005
  In 1994 werd de kop van Noord-Holland getroffen door extreme regenval, met als gevolg ernstige wateroverlast. Toen zich dat in 1998 weer voordeed is besloten om maatregelen te nemen. Gekozen is toen niet voor vergroting van de bergingscapaciteit, maa ...
  help
  Delfland breed: samenwerken in de afvalwaterketen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lucassen, W. \ 2005
  In de missie, ‘Delfland Breed’, staat geschreven dat Hoogheemraadschap Delfland een centrale en actieve rol wil vervullen in het waterbeheer in de regio. Daarbij kiest Delfland uitdrukkelijk niet voor het oprichten van waterketenbedrijven, maar voor ...
  help
  Ingrijpende wijzigingen in bestuur en financiering : wet modernisering waterschapsbestel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lucassen, W. \ 2006
  Eind juni 2006 is de nieuwe Waterschapswet ter goedkeuring aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt een ingrijpende wijziging op het gebied van bestuurssamenstelling, de verkiezingen en de financiering van de waterschappen
  help
  Mogelijkheden tot herstel drijvende waterweegbree \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Munckhof, P.J.J. van den \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2010
  De Habitatrichtlijnsoort drijvende waterweegbree (Luronium natans) komt voor in zwak gebufferde voedselarme vennen en plassen en onder iets voedselrijkere en gebufferde condities in rivieren en beken. Beide leefmilieus zijn de afgelopen decennia ster ...
  help
  Modelecosystemen : brug naar het veld : lotgevallen en effecten van een insekticide in macro- en mesocosms \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Brock, T.C.M. \ Crum, S.J.H. \ Leeuwangh, P. \ Lucassen, W.G.H. \ Wijngaarden, R. van \ 1993
  help
  IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden : proof of principle \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Chardon, W.J. \ Dorland, E. \ Sluis, M.L. van der \ Poelen, M.D.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2015
  Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te ri ...
  help
  De effecten van verhoogde sulfaatgehalten op grondwatergevoede ecosystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2000
  Effecten van sulfaat in het grondwater op elzenbroekbossen in Limburg: pyrietaccumulatie en verhoogde verdrogings- en verzuringsgevoeligheid; sulfaatreductie en interne fosfaatmobilisatie (interne eutrofiëring) bij stagnerende hoge waterstanden. De c ...
  help
  Waterpeilregulatie in broekbossen: bron van aanhoudende zorg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Roelofs, J.G.M. \ 2003
  Veel elzenbroekbossen hebben sterk te leiden van verdroging als gevolg van de sterk gedaalde grondwaterstand in de omgeving. Hierdoor is het oppervlak aan broekbos dat nog door kwelwater wordt beïnvloed, sterk afgenomen. Maatregelen om deze verdrogin ...
  help
  Fosfaat als adder onder het gras bij 'nieuwe natte natuur' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ 2005
  Vrijwel overal zijn ze al van een afstand herkenbaar, gebieden waar voormalige landbouwgrond omgevormd wordt tot natte natuur, al dan niet gecombineerd met een waterbergingsfunctie. Pitrus tiert meestal welig en algen bedekken het water. Het streefbe ...
  help
  Waterkwaliteit in het veenweidegebied : de complexe interacties tussen oever, waterbodem en oppervlaktewater \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Diggelen, J.H.M. van \ Geurts, J.J.M. \ Poelen, M.D.M. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
  Veenweidegebieden zijn een bron van grote zorg voor het waterbeheer, natuurbeheer en beleid. De waterkwaliteit is er over het algemeen slecht in verband met hoge fosfaatconcentraties. In dit reviewartikel worden de biogeochemische processen besproken ...
  help
  Inrichtingsplan nevengeul Afferden [Boek]
  Lucassen, J. \ Reker, J. \ 2007
  DLG heeft in opdracht van de Provincie Limburg een inrichtingsplan opgesteld voor de aanleg van een meestromende nevengeul te Afferden (voorheen nevengeul Sambeek-Oost genoemd). Het is één van de kansrijke maatregelen uit Zandmaas pakket II die in he ...
  help
  Afstemming van taken in het regionale waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lucassen, W. \ 2005
  Tijdens een reguliere vergadering van het Landelijk Beleidsoverleg Water (LBOW) dd. 18 april heeft staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen het rapport ‘Afstemming van taken in het regionale waterbeheer’ in ontvangst genomen. Het rapport werd aang ...
  help
  The isoetid environment : biogeochemistry and threats \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Roelofs, J.G.M. \ 2002
  help
  Potential sensitivity of mires to drought, acidification and mobilisation of heavy metals : the sediment S/(Ca+Mg) ratio as diagnostic tool \ Environmental pollution [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2002
  The sensitivity of mires to drought and icidification can be related to the ratio of S/(Ca+Mg) in the sediments
  help
  Effects of stagnating sulphate-rich groundwater on the mobility of phosphate in freshwater wetlands: a field experiment \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Crommenacker, J. van de \ Roelofs, J.G.M. \ 2004
  Water tables in the Netherlands have been greatly lowered in recent decades, largely in order to favour agricultural activities. Drought and increased nitrate (NO3-) leaching from agricultural land lead to oxidation of iron-sulphide (FeSx) in the sub ...
  help
  High groundwater nitrate concentrations inhibit eutrophication of sulphate-rich freshwater wetlands \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Salm, A.L. van der \ 2004
  During the last 60 years, pollution of the groundwater with NO3- has greatly increased in many parts of Europe, as a consequence of excessive use of manure and synthetic fertilisers. Monitoring of groundwater-fed wetlands indicated that sediments wit ...
  help
  Vernatten met beleid : lessen uit het recente verleden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Roelofs, J.G.M. \ 2005
  Sinds 1960 zijn de grondwaterpeilen in natuurgebieden veelal verlaagd ten gunste van de landbouw. Opstuwen van grondwater lijkt een oplossing tegen verdroging, maar kan aanleiding geven tot fosfaatmobilisatie in de bodem (interne eutrofiëring genaamd ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.