Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 193

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Massop
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
  Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
  De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
  help
  Ditch parameterisation for the aquatic exposure assessment of plant protection products in the Netherlands by sideways and upward spraying in fruit orchards [Boek]
  Wipfler, Louise \ Horst, Mechteld ter \ Massop, Harry \ Walvoort, Dennis \ 2018
  Dit rapport beschrijft de hydrologische parameterisatie van het model van de kavelsloot naast fruitboomgaarden, onderdeel van de blootstelling-scenario's voor fruitbomen in Nederland.
  help
  Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
  Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
  help
  Validatie van grondwaterstandsinformatie over verdroging : fase 2: opzet en inrichting van een validatiemeetnet in het pilotgebied Boetelerveld [Boek]
  Knotters, Martin \ Massop, Harry \ Hoogland, Tom \ Groot, Willy de \ 2018
  In het natuurgebied Boetelerveld is middels een kanssteekproef een validatiemeetnet ingericht waarmee de kwaliteit van gebiedsdekkende grondwaterstandinformatie kan worden vastgesteld. In dit validatiemeetnet is gedurende één jaar en zeven maanden op ...
  help
  Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Massop, H. \ Kros, H. \ Eekeren, N. van \ Zaanen, M. \ Groenendijk, P. \ Goor, S. van \ Ros, G.H. \ 2018
  Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een pilot in de Raam, die voor het deelprogramma Bewuste Bodem is uitgevoerd. In het onderzoek voor deze pilot is de conditie van landbouwbodems geanalyseerd ten aanzien van verdichting, organische ...
  help
  Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains [Boek]
  Hoving, I.E. \ Akker, J.J.H. van den \ Massop, H.T.L. \ Holshof, G.J. \ Houwelingen, K. van \ 2018
  Kenmerkend voor veengrond is de grote weerstand voor watertransport in de bodem van en naar de sloot. Onderwaterdrains zijn een effectief hulpmiddel om het watertransport in de bodem te versnellen en dit zorgt voor een significant vlakker grondwaters ...
  help
  Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen : beschouwing over de bruikbaarheid van afvoernormen voor bepaling van veranderingen in de waterhuishouding en het optreden van maaiveldafvoer [Boek]
  Massop, H.Th.L. \ Bakel, P.J.T. van \ Louw, P.G.B. de \ 2017
  Dit rapport beschrijft (1) een evaluatie van de MA-methodiek (Maatgevende Afvoer) toegepast door harmonisatie van de legger van het waterschap Vechtstromen en brengt (2) de maaiveladafvoer voor het waterschapgebied in beeld.
  help
  Advies inrichting en beheer beekdal Geeserstroom [Boek]
  Verdonschot, Piet F.M. \ Verdonschot, Ralf C.M. \ Jansen, Peter C. \ Massop, Harry T.L. \ Grootjans, Ab P. \ 2017
  De in 2005 uitgevoerde herinrichting van het beekdal van de Geeserstroom bestond uit de omvorming van een regulier landbouwgebied naar een door natuurlijke waterhuishoudkundige processen aangestuurd natuurgebied, met een nevenfunctie voor waterbergin ...
  help
  Noodzaak en lokalisering van bufferstroken rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland [Boek]
  Waal, R.W. de \ Bijlsma, R.J. \ Hessel, R. \ Hommel, P.W.F.M. \ Kros, J. \ Massop, H.T.L. \ Noij, G.J. \ 2017
  In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden habitattypen en andere natuurwaarden op hellingen grenzend aan landbouwpercelen negatief beïnvloed door toestroom van voedselrijk water en bodemmateriaal. Hierdoor neemt verruiging toe en nemen kans ...
  help
  Buisdrainagekaart 2015 : update landelijke buisdrainagekaart op basis van de landbouwmeitellingen van 2012 [Boek]
  Massop, H.Th.L. \ Schuiling, C. \ 2016
  Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. Op basis van de landbouwmeitellingen 2010 is een landsdekkende kaart met het voorkomen van buisdrainage afgeleid. Bij de meitellingen van 2012 is opnieuw ...
  help
  Belasting van waterlichamen in de Krimpenerwaard met stikstof en fosfor [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Hendriks, R.F.A. \ Massop, H.T.L. \ Boekel, E.M.P.M. \ 2016
  Om inzicht te krijgen in de herkomst van nutriënten in de Krimpenerwaard is een modelinstrumentarium gebouwd dat de waterbalans en nutriëntenbalans in beeld brengt voor vier afwateringsgebieden binnen de Krimpenerwaard. Vervolgens is de beïnvloedbaar ...
  help
  Bodemverdichting in Vlaanderen : gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem [Boek]
  Bolt, Frank van der \ Cornelis, Wim \ Pue, Jan de \ Hendriks, Rob \ Akker, Jan van den \ Massop, Harry \ Joris, Ingeborg \ Dams, Jef \ Vos, Johan \ 2016
  De gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem zijn verkend. Een bodemfysische database is gecreëerd door naast historische metingen nieuwe metingen te verzamelen op verdichte percelen. Dat is gebeurd door op 26 percelen op 2 ...
  help
  Herstel en ontwikkeling van laagdynamische, aquatische systemen in het rivierengebied [Boek]
  Arts, Gertie \ Verdonschot, Ralf \ Maas, Gilbert \ Massop, Harry \ Ottburg, Fabrice \ Weeda, Eddy \ 2016
  Na een inleiding (Hoofdstuk 1) beschrijft het rapport achtereenvolgens de macro-evertebraten (Hoofdstuk 2); de vissen, amfibieën en reptielen (Hoofdstuk 3); en de waterplanten van het rivierengebied (Hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 beschrijft de uitgevoerd ...
  help
  Designing green and blue infrastructure to support healthy urban living [Boek]
  Gehrels, Hans \ Meulen, Suzanne van der \ Schasfoort, Femke \ Bosch, Peter \ Brolsma, Reinder \ Dinther, Daniëlle van \ Geerling, Gertjan \ Goossens, Martin \ Jacobs, Cor \ Jong, Merijn de \ Kok, Sien \ Massop, Harry \ Osté, Leon \ Pérez-Soba, Marta \ Rovers, Vera \ Smit, Annemieke \ Verweij, Peter \ Vries, Barry de \ Weijers, Ernie \ 2016
  This report focuses on developing concepts and design principles for blue and green infrastructure that not only support climate resilience but also contribute to a healthy and liveable urban environment. We will first assess the effectiveness of blu ...
  help
  Landsdekkende schematisering en parameterisatie van het topsysteem ten behoeve van hydrologische modellering [Boek]
  Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.Th.L. \ Wesseling, J.G. \ 2015
  In deze studie is gedetailleerde bodemkundige informatie gekoppeld aan geohydrologische informatie om de effecten van sturing in het oppervlaktewater op het grondwater met modellen te kunnen verkennen. De schematisering van het topsysteem heeft betre ...
  help
  Sediment properties in five Dutch watercourses : indicative measurements for the registration procedure of plant protection products in The Netherlands [Boek]
  Adriaanse, P.I. \ Crum, S.J.H. \ Elbers, J.A. \ Massop, H.T.L. \ Beltman, W.H.J. \ 2015
  Van vijf sloten verspreid liggend over Nederland, zijn de sediment eigenschappen droge bulkdichtheid, organische-stofgehalte en porositeit zijn als functie van de diepte gemeten. Het betreft hier akkerbouw- en tuinbouwgebieden. De gevonden waarden ve ...
  help
  Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater [Boek]
  Salm, C. van der \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R. \ Massop, H. \ Renaud, L. \ 2015
  In deze studie is een quickscan uitgevoerd naar het effect van een zestal maatregelen op de uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater in 2027. De vergeleken maatregelen zijn: huidige mestbeleid, fosfaattoestand ‘voldoende’, drainage, uitmijne ...
  help
  Waterberging in Het Waterrijk : scenarioberekeningen naar piekberging en voorraadberging als opmaat voor een module voor anticiperend waterbeheer [Boek]
  Jansen, P.C. \ Massop, H.T.L. \ Veldhuizen, A.A. \ Mulder, M.H. \ Kwakernaak, C. \ 2015
  RichWaterWorld is een netwerk van publieke partners, kennisinstellingen en bedrijven dat onderzoek doet naar innovatieve systemen voor gecombineerde waterberging en waterzuivering. Basis hiervoor is een hydrologisch model waarmee de waterhuishouding ...
  help
  Piekberging en voorraadberging in Rivierenland : een inventarisatie van geschikte gebieden voor piekberging en voorraadberging in het beheergebied van Waterschap Rivierenland [Boek]
  Massop, H.Th.L. \ Jansen, P.C. \ Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ 2015
  Alterra Wageningen UR heeft, als een van de partijen in het project RichWaterWorld (RWW), onderzoek gedaan naar piekberging en voorraadberging in Het Waterrijk, een gebied dat onderdeel is van Park Lingezegen dat tussen Arnhem en Nijmegen wordt aange ...
  help
  Peilbuizenmeetnet in en rond het natuurgebied Geelbroek (fase 2) [Boek]
  Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2015
  Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het grondwaterstandsmeetnet voldoende houvast biedt om op gebiedsniveau de huidige en toekomstige hydrologische situatie te beschrijven en eventuele veranderingen als gevolg van waterhuishoudkun ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.