Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Historic water management of the river basin of the Baaksche beek and the adaptations to the water system as a result of change in land use \ 5th IWHA conference Tampere Finland 2007 : pasts and futures of water, University of Tampere 13-17 June 2007 [Hoofdstuk uit boek]
  Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2007
  In the Netherlands climate change will result in increasing amounts of precipitation and this is expected to give increasing peak flow flood waves in the Dutch large rivers. In future measures should be taken for adaptation of the water system, to pr ...
  help
  Water rond, op en onder het landgoed Ter Hooge [Boek]
  Massop, H. \ Joosse, R. \ 1997
  help
  Geohydrologische modellering van het Naardermeer en de Hollandsch Ankeveensche plassen [Studentenverslag]
  Massop, H. \ 1990
  help
  Het realiseren van het gewenste grondwaterregime, een leidraad \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Massop, H.T.L. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ 1998
  help
  Berekening van kwel- en wegzijgingsfluxen : regionale grondwaterstroming \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Querner, E.P. \ Massop, H.T.L. \ 1994
  In dit artikel wordt geschetst hoe de kwel/wegzijging berekend kan worden door gebruik te maken van veldgegevens en regionale grondwaterstromingsmodellen. De variatie in neerslag en verdamping door het jaar heen veroorzaakt een fluctuatie van de gron ...
  help
  De hydrologie van de Bruintjeskreek : het behoud van een brak - zout watersysteem [Boek]
  Massop, H. \ Buth, G.J.C. \ 1995
  help
  Intreeweerstand, nader beschouwd : procesmatig onderzoek naar de relatie tussen de drainageweerstand en de intreeweerstand [Boek]
  Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2006
  In dit onderzoek, dat is uitgevoerd binnen het BO Cluster Vitaal Landelijk Gebied, Thema Water van LNV, wordt aandacht besteed aan de procesmatige kant en de grootte van de intreeweerstanden. Kort wordt stilgestaan bij de theorie, processen, definiti ...
  help
  Historisch waterbeheer : een kwantitatieve benadering van historische watersystemen: definities en voorbeelden [Boek]
  Massop, H.T.L. \ Knol, W.C. \ 2005
  Historisch Waterbeheer heeft als doel om inzicht te geven in de werking van historische watersystemen en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden. Inzicht hierin is bruikbaar voor introductie, herstel en reconstructie van historische watersy ...
  help
  De doorlatendheid van de bodem voor infiltratiedoeleinden : een gebiedsdekkende inventarisatie voor het Waterschap Peel en Maasvallei [Boek]
  Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ Kiestra, E. \ 2005
  In opdracht van waterschap Peel en Maasvallei is een onderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische eigenschappen van het topsysteem. Het waterschap gebruikt deze informatie bij de beoordeling en advisering ten behoeve van infiltratievoorzieningen. Vo ...
  help
  Monitoring van verdroging : methodische aspecten van meetnetoptimalisatie [Boek]
  Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Heuvelink, G.B.M. \ 2005
  In dit onderzoek (in opdracht van Natuurplanbureau) zijn methodische aspecten van verdrogingsmonitoring onderzocht. Het gaat hierbij om monitoring van de freatische grondwaterstand. Om het verdrogingsprobleem in kaart te brengen zijn op basis van een ...
  help
  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : bijdrage van het voorgenomen beleid en aanvullende (landbouwkundige) maatregelen op de realisatie van de KRW-nutriëntendoelstelling [Boek]
  Boekel, E.M.P.M. van \ Gerven, L.P.A. van \ Hattum, T. van \ Lindenhof, V.G.M. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Renaud, L.V. \ Walvoort, D.J.J. \ 2011
  In dit onderzoek wordt de bijdrage van het mestbeleid en het regionale KRW-maatregelenpakket aan de realisatie van de beoogde nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater in beeld gebracht. Daarnaast wordt de (kosten)effectiviteit van aanvullende ...
  help
  Effecten van klimaatverandering op de watervraag in de Nederlandse groene ruimte : analyse van de waterbeschikbaarheid rekeninghoudend met de freatische grondwaterstand [Boek]
  Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2009
  In deze studie is onderzoek gedaan naar de veranderingen in de grondwaterstand en daarmee op de waterbeschikbaarheid in het landelijk gebied als gevolg van klimaatverandering. Hiervoor zijn klimaatrepresentatieve meteoreeksen afgeleid. Met tijdreeksm ...
  help
  Klimaatgedreven verzilting: betekenis voor natuur en mogelijkheden voor klimaatbuffers : handreiking voor terreinclusters van Natuurmonumenten [Boek]
  Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S.A.M. van \ Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Slim, P.A. \ 2011
  Natuurmonumenten heeft Alterra gevraagd ruimtelijk in beeld te brengen in hoeverre haar natuurgebieden in laag Nederland nu en in de toekomst risico lopen door klimaatgedreven verzilting. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een generiek stroomsch ...
  help
  Op zoek naar de "ware" neerslag en verdamping : toetsing van de met het STONE 2.1-instrumentarium berekende verdamping aan literatuurgegevens en aan regionale waterbalansen, en de gevoeligheid van het neerslagoverschot op de uitspoeling van nutriënten [Boek]
  Massop, H.T.L. \ Bakel, P.J.T. van \ Kroon, T. \ Kroes, J.G. \ Werkman, W. \ 2005
  Het neerslagoverschot is van grote invloed op de door het STONE-instrumentarium berekende N- en P-belasting van grond- en oppervlaktewater. Naar de hiervoor meest bepalende processen neerslag en verdamping, zoals die voor STONE 2.1 als randvoorwaarde ...
  help
  Waterberging en natuur : kennisoverzicht ten behoeve van regionale waterbeheerders [Boek]De digitale applicatie
  Runhaar, J. \ Arts, G. \ Knol, W. \ Makaske, B. \ Brink, N. van den \ Sival, F. \ Massop, H. \ Blankema, A. \ Kemmers, R. \ Bogers, M. \ Hennekens, S. \ Weeda, E. \ 2004
  In dit rapport is getracht op basis van literatuuronderzoek en bij onderzoekers aanwezige kennis aan te geven wat de effecten zijn van waterberging op de natuur, en in welke mate bepaalde natuurdoelen al dan niet te combineren zijn met waterberging. ...
  help
  Toepassing integrale milieubenadering : casestudie Veldbeek [Boek]
  Bosch, G.F. van den \ Cino, B.J. \ Noij, I.G.A.M. \ Massop, H.T. \ Jansen, P.C. \ Brouwer, F. \ 2004
  Dit rapport bevat de resultaten van de toepassing van de integrale milieubenadering op het gebied Veldbeek. De integrale milieubenadering is een werkmethodiek in ontwikkeling, waarmee complexe (milieu)vraagstukken in het landelijk gebied op een overz ...
  help
  Karakterisering van de freatische grondwaterstand in Nederland : bepaling van de GxG en xG3 voor 1995 op puntlocaties [Boek]
  Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2003
  In dit onderzoek is de freatische grondwaterstand landelijk gekarakteriseerd zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden voor kalibratie van hydrologische modellen. Met tijdreeksanalyse is de klimaatsrepresentatieve GHG en GLG bepaald voor peilbuisloc ...
  help
  Optimalisatie grondwatermeetnet waterschap De Maaskant : meetnet regio Oost en beschrijving grondwaterstanden periode 1990-2002 [Boek]
  Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2003
  In opdracht van Waterschap De Maaskant is het huidige grondwaterstandsmeetnet voor Regio Oost beoordeeld op representativiteit en zijn de beschikbare grondwaterstandsmeetreeksen geanalyseerd. Aan elk substroomgebied, ingedeeld volgens Strahler, zijn ...
  help
  Consensusmodellering regionale hydrologie : deelrapport SIMGRO [Boek]
  Walsum, P.E.V. van \ Massop, H.T.L. \ 2003
  Voor het studiegebied Beerze en Reusel is in het kader van het project ‘Klimaat en Beken’ (Van Walsum et al., 2002) een SIMGRO-model opgezet. De originele data zijn ten behoeve van dit project aangepast in 14 stappen, om de modelvergelijking te facil ...
  help
  Kanaalbodemweerstand voor en na ontgraving in verband met uitbreiding van afmeergelegenheid bij Eefde [Boek]
  Massop, H.T.L. \ Wijnsma, M. \ 1988
  In het kader van het onderzoeksproject "Hydrologische aspekten van de waterbodem" dat door RIZA wordt uitgevoerd is aan het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) een opdracht verleend voor onderzoek aan de bodem van het Hoofdkanaal ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.