Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Door de bodem het water zien \ Water governance [Artikel]
  Lenders, S. \ Os, G. van \ Nieuwenhuis, R. \ Dijkman, W. \ 2017
  Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarische sector. In dit bodembeheer kunnen we de ondernemer ontmoeten en motiver ...
  help
  Case study: Flevoland in het deltaprogramma \ Water governance [Artikel]
  Nieuwenhuis, R. \ Griffioen, M. \ Janson, J. \ Meijerink, J. \ 2012
  De urgentie van Veerman – Met het advies van de Deltacommissie in 2008 (commissie Veerman) werd de problematiek van waterveiligheid en zoetwatertekorten in één keer op de kaart gezet. De commissie stelde dat de veiligheidsnormen achterhaald zijn en n ...
  help
  Handreiking arseen : ingrepen, kennis, beleid, bodemonderzoek [Boek]
  Nieuwenhuis, R. \ Gunnink, J. \ Postma, S. \ 2003
  Deze handreiking is als naslagwerk van belang voor partijen die regelmatig geconfronteerd worden met de problematiek van verhoogde arseengehalten en die actief zijn in de keten van bodemonderzoek, bodemsanering en bodembeleid
  help
  Hydro-ecologie en de provincie : Noord-Holland als voorbeeld \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Nieuwenhuis, J.W. \ Siffels, J.W. \ 1992
  help
  Circulatie in stedelijk oppervlaktewater : wanneer en hoe snel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuis, R.A. \ Broersma, L. \ Maessen, M. \ 1999
  help
  De invulling van het waterkwaliteitsspoor : sectoraal of integraal? : meetgegevens over waterkwaliteit in steden zijn (nog) schaars \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aalderink, H. \ Nieuwenhuis, R. \ 2001
  Het waterkwaliteitsspoor was in eerste instantie bedoeld als aanvulling op het emissiespoor. Steeds vaker worden maatregelen in het kader van beide gecombineerd. Het is van belang dat deze verruiming van het waterkwaliteitsspoor ook tot uiting komt i ...
  help
  10 jaar ervaring met remote sensing in de landbouwwaterhuishouding \ Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap [Artikel]
  Nieuwenhuis, G.J.A. \ 1987
  help
  Ecologische aspecten van waterwinningen in Het Gooi en Eemland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Westrienen, R. van \ Arkel, H. van \ Nieuwenhuis, W. \ 1991
  help
  Nieuwe ontwikkelingen in het waterkwaliteitsspoor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuis, R. \ Glasbergen, M. \ Hakvoort, H. \ Hennepe, E. ter \ 2005
  De waterkwaliteit in stedelijk water wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door overstortingen uit rioolstelsels. Gemengde stelsels zijn notoire lozers van onder andere organische stof en stikstofverbindingen. De lozingen leiden op korte termijn ( ...
  help
  Blijven of weggaan? : basisinformatie voor de juiste keuze bij een dreigende overstroming \ Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid [Artikel]
  Kolen, B. \ Westera, H. \ Kosters, K. \ Nieuwenhuis, S. \ 2015
  Bijna tweederde deel van Nederland kan overstromen, ondanks sterke waterkeringen is er een kans dat het misgaat. Dit roept de vraag op wat van rampenbestrijding en zelfredzaamheid verwacht kan worden. De gevolgen van een overstroming kunnen door cris ...
  help
  Onderzoek naar natuurlijke arseengehaltes in kustprovincies : handreiking voor gebiedsgericht bodembeleid \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
  Postma, S. \ Nieuwenhuis, R. \ Stax, L. \ 2003
  Informatie over het project NABRON (NAtuurlijke Bodemverontreiniging als knelpunt voor Ruimtelijke ONtwikkelingen),waarbij men verschillende vragen tracht op te lossen betreffende het omgaan met het van nature aanwezig zijn van hoge gehalten arseen i ...
  help
  Een integraal model: een sprong vooruit of een stap te ver? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pomarius, H. \ Ketelaar, H. \ Nieuwenhuis, M. \ 2008
  Het Waterschap Rivierenland heeft als pilot een modelinstrumentarium ontwikkeld voor de Bommelerwaard dat aansluit bij het Nationaal Modelinstrumentarium Hydrologie. Het voorziet in een koppeling tussen het grondwater, de onverzadigde zone, het opper ...
  help
  Voorspelling overstroming 's-Hertogenbosch komt precies uit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wouw, M. van de \ Bijl, J. de \ Heeringen, K. van \ Nieuwenhuis, M. \ 2008
  De waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn nu in staat om voorspellingen omtrent overstromingsgevaar te maken. Gezamelijk hebben ze een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) opgesteld; een computersysteem dat informatie verzamelt en ondersteunin ...
  help
  Maatregelen tegen wateroverlast vragen om meer lokaal inzicht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuis, M. \ Kampman, D. \ 2012
  Wateroverlast als gevolg van hevige neerslag is vaak heel lokaal van aard, zoals in de zomers van 2010 en 2011 en in mindere mate afgelopen zomer. Om deze wateroverlast op een effectieve manier te bestrijden, is betrouwbare en gedetailleerde informat ...
  help
  Standaard werkwijze voor toetsing watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oomen, E. \ Nieuwenhuis, M. \ Hendriks, B. \ Rosbergen, W. \ Klopstra, D. \ Talsma, M. \ Romijn, R. \ Velner, R. \ Spijker, M. \ 2012
  In het Nationale Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken gemaakt over 'het op orde brengen en het op orde houden' van het watersysteem. Naar aanleiding hiervan zijn normen voor regionale wateroverlast vastgelegd in provinciale verordeningen. De to ...
  help
  Overstromingsscenario’s voor rampenbeheersing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kolen, B. \ Leenders, J. \ Bos, M. \ Zoethout, J. \ Nieuwenhuis, S. \ 2011
  Overstromingscenario’s liggen aan de basis van de organisatorische voorbereiding op overstromingen door waterbeheerders. Zo’n scenario beschrijft het verloop van een overstroming op basis van afgesproken randvoorwaarden en uitgangspunten. Maar in hoe ...
  help
  'Leven met bagger' : samen met belanghebbenden komen tot duurzaam sedimentbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nieuwenhuis, R.H. \ Ellen, G.J. \ Slob, A.F.L. \ 2007
  Met het toekomstige Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden voor de afzet van bagger verruimd. Maar de vraag is of met de verruiming van het beleid de problemen ten aanzien van de afzet van bagger volledig zijn opgelost. Binnen het project "Le ...
  help
  Regio kan substantieel bijdragen aan zoetwateropgave Deltaprogramma \ H2O online [Artikel]
  Hekman, A. \ Jonge, M. de \ Nieuwenhuis, R. \ 2013
  Binnen het Deltaprogramma wordt een langetermijnstrategie ontwikkeld voor de veiligheid en zoetwatervoorziening van het IJsselmeergebied. De strategie anticipeert op klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen in de komende eeuw. In 2011 ...
  help
  Naar efficiëntere maatregelen met de WaterSchadeSchatter \ H2O online [Artikel]
  Kern, D. \ Heijkers, W.J.M. \ Bloemberg, G. \ Nieuwenhuis, M. \ Nelen, F. \ Leeuwen, E. van \ Hoes, O. \ Klopstra, D. \ 2013
  De afgelopen tien jaar is in Nederland veel aandacht besteed aan de risico’s van wateroverlast door extreme neerslag. Nu de overduidelijke knelpunten zijn opgelost, zijn er nu situaties, waarbij de kosten om aan de normen te voldoen gevoelsmatig niet ...
  help
  Met een modulaire sitrap op weg naar netcentrisch werken \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Janssen, A. \ Kolen, B. \ Nieuwenhuis, S. \ Smit, B. \ 2009
  In de crisisbeheersing wordt voor de onderlinge uitwisseling van informatie gewerkt met situatierapportages. In een discussiestuk wordt de doorontwikkeling van de huidige situatierapportages tot een dynamisch, netcentrisch communicatiemiddel besproke ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.