Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  Nieuwe statistieken: extreme neerslag neemt toe en komt vaker voor \ H2O online [Artikel]
  Hakvoort, H. \ Beersma, J. \ Brandsma, T. \ Versteeg, R. \ Peerdeman, K. \ 2016
  Onderzoekers van het KNMI en adviesbureau HKV hebben in opdracht van STOWA nieuwe neerslagstatistieken afgeleid. Nieuw is dat de meetreeksen van De Bilt voor zowel neerslag als verdamping zijn gecorrigeerd voor de klimaattrend. Hierdoor geven de nieu ...
  help
  Kans op overstromingen in de regio: nieuwe statistische methode uit België \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mondeel, H. \ Mantje, W. \ Peerdeman, K. \ Moorman, J. \ 2015
  Allerlei plekken in Nederland kunnen bij hevige regenval overstromen: landbouwpercelen, wegen, laaggelegen plekken in de bebouwde kom, stadscenta. Waterschappen hebben de taak dit risico in te schatten en zo mogelijk te beperken. Waterschap Brabantse ...
  help
  In oprichting : NHV-werkgroep Verbetering Afvoerschattingen [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Peerdeman, K. \ Heijkers, W.J.M. \ 2014
  Afvoerschattingen op basis van monitoringdata zijn van groot belang voor de hydrologie en het waterbeheer. In de eerste plaats om hiermee de waterbalans op te kunnen stellen, maar ook om extreme waarde analyses mee uit te voeren, modellen te calibrer ...
  help
  Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer \ Meteorologica [Artikel]
  Wolters, E. \ Hakvoort, H.A.M. \ Bosch, S. \ Versteeg, R. \ Backer, M. \ Heijkers, W.J.M. \ Talsma, M. \ Peerdeman, K. \ 2013
  Meteobase is in mei 2012 gelanceerd en bevat een online archief voor waterbeheerders dat alle historische neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens van Nederland ontsluit. Binnen Meteobase wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten gegevens: ...
  help
  Integrale gebiedsanalyse Noordrand-midden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jorna, F. \ Visman, P. \ Peerdeman, K. \ 2009
  Waterschap Brabantse Delta streeft naar een robuust en duurzaam ingericht watersysteem. Om een duidelijk beeld te krijgen van de maatregelen die hiervoor nodig zijn, stelde het voor 27 stroomgebieden integrale gebiedsanalyses op. Zo ook voor het bijz ...
  help
  Methode-Willems voor toetsing aan wateroverlastnormen NBW \ H2O online [Artikel]
  Mondeel, H. \ Peerdeman, K. \ Moorman, J. \ Mantje, W. \ 2014
  Waterschap Brabantse Delta en waterschap Aa en Maas hebben in 2014 een nieuwe ronde van toetsing aan de NBW-inundatienormen afgerond. Bij de toetsing hebben beide waterschappen gebruik gemaakt van een voor Nederland nieuwe methode, die uitgaat van ma ...
  help
  Ontwikkeling Brabants grondwatermodel tot kennissysteem \ H2O online [Artikel]
  Verhagen, F. \ Wal, B. van der \ Moorman, J. \ Westerhof, H. \ Peerdeman, K. \ Sijl, J. van \ 2014
  Regionale grondwatermodellen zijn vaak niet eenvoudig aan te passen en te verbeteren. In Noord-Brabant is een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om vanuit basisdata de modellen stapje voor stapje te verbeteren. Al doende ontstond in de loop ...
  help
  Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Hakvoort, H.A.M. \ Heijkers, W.J.M. \ Peerdeman, K. \ Talsma, M. \ 2013
  In opdracht van de STOWA heeft HKV lijn in water een methode ontwikkeld waarmee regionale waterbeheerders de onzekerheid in de wateropgave inzichtelijk kunnen maken. Deze methode is verwerkt in een software-applicatie genaamd BOWA, die hydrologen en ...
  help
  Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Hakvoort, H.A.M. \ Bosch, S. \ Versteeg, R. \ Heijkers, W.J.M. \ Wolters, E. \ Talsma, M.J.G. \ Peerdeman, K. \ 2013
  Waterbeheerders hebben in toenemende mate behoefte aan gedetailleerde neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens: voor modelbouw & -kalibratie, voor toetsing van watersystemen waterkeringen aan normen, maar ook voor GGOR-vraagstukken en zoetwate ...
  help
  Nieuwe statistieken : extreme neerslag komt vaker voor \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Hakvoort, H. \ Versteeg, R. \ Beersma, J. \ Brandsma, T. \ Peerdeman, K. \ 2016
  Recent hebben onderzoekers van het meteorologisch instituut KNMI en adviesbureau HKV in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) nieuwe neerslagstatistieken afgeleid. Nieuw is dat de meetreeksen van De Bilt voor zowel neersla ...
  help
  De rol van de netwerk- en watersysteembenadering : het algemeen belang in het waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vilsteren, W.A. van \ Peerdeman, C.P. \ Horst, M. van der \ 1997
  help
  Rapport over een inventarisatie in de zoetwatergetijdendelta de Brabantse Biesbos [Boek]
  Peerdeman, M.P. \ 1970
  help
  Computer - ondersteund waterbeheer met behulp van het programma Simulatie Waterbeheer Waterschappen : analyse van de resultaten over de jaren 1989 tot en met 1991 in de voormalige waterschappen Reiderzijlvest en de Veenmarken [Boek]
  Peerdeman, C.P. \ Nijhof, G. \ 1992
  help
  Kosten-batenanalyses voor Europese Kaderrichtlijn Water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Veeren, R. van der \ Peerdeman, M. \ Brink, C. \ 2008
  Economische analyses hebben tot doel de besluitvorming te ondersteunen door het in beeld brengen van de mogelijke maatschappelijke consequenties van alternatieven. Mede door een toegenomen vraag naar transparantie en afrekenbaarheid in de besluitvorm ...
  help
  Multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie : puzzelen met ondernemers en beleidsmakers [Boek]
  Ellen, G.J. \ Hommes, S. \ Kalweit, A.M. \ Lamoen, F. van \ Maring, L. \ Melisie, E.-J. \ Paalman, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, S.A.M. van \ Steingröver, E.G. \ cop. 2011
  Het Brabantse landelijke gebied is een dicht bevolkt en gereguleerd landschap. De vraag naar ruimte is groot en vaak conflicterend. Klimaatadaptatie maatregelen gericht op het omgaan met de effecten van klimaatverandering kunnen een extra ruimteclaim ...
  help
  Watersysteemanalyse Tonnekreek complex [Boek]
  Cool, J. \ Peerdeman, K. \ Waajen, G. \ Keizer, H. \ 2017
  Het doel van de watersysteemanalyse Tonnekreek is om vast te stellen wat de oorzaken zijn van de knelpunten in waterkwaliteit en ecologie. Op basis daarvan kan worden vastgesteld welke oplossingsrichtingen voor verbetering mogelijk zijn, welke maatre ...
  help
  Bijdrage tot de kennis van de vlinderfauna van het natuurreservaat Het Leudal : aanvullend onderzoek [Boek]
  Peerdeman, M.P. \ 1965
  In 1964 in the period from March 1 till december 1 and in 1965 from March 10 till november 30 author investigated the Nature Reserves of "Het Leudal" in the middle part of the province Limburg (Southern part of the Netherlands). This supplementary re ...
  help
  Rapport over een inventarisatie van- en een studie over de entomofauna van het C.R.M. reservaat Broekhuizen [Boek]
  Peerdeman, M.P. \ 1976
  Inventarisatie van het terrein rondom het kasteel te Broekhuizen/Leersum. De inventarisatie werd hoofdzakelijk gericht op de entomofauna, maar in dit rapport zijn ook enkele gegevens over andere diergroepen opgenomen.
  help
  Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren : extreme buien zijn extremer geworden [Boek]
  Weeren, Bert-Jan van \ Beersma, Jules \ Peerdeman, Kees \ Hakvoort, Hans \ Taksma, Michelle \ 2018
  In opdracht van STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water nieuwe neerslagstatistieken afgeleid voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur. Deze statistieken vallen tot enkele tientallen procenten hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde neersla ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.