Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Case study Proeftuin Water regio Zwolle \ Water governance [Artikel]
  Postma, R. \ Besselink, L. \ Bouma, G. \ 2013
  Water als motor voor duurzame ontwikkeling – De Regio Zwolle staat de komende decennia voor flinke opgaven in het watersysteem. Niet voor niets is de IJssel – Vechtdelta een hotspot binnen het Deltaprogramma. Tegelijkertijd liggen er complexe opgaven ...
  help
  Vegetatie en waterhuishouding van het Haaksbergerveen [Boek]
  Postma, H. \ Vries, P.-J. de \ Oude Egbrink, B. \ 1984
  Het verslag is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van het ontstaan en funktioneren van hoogvenen. Hoofdstuk 3 is een eerste kennismaking met het natuurreservaat Haaksbergerveen. Een aantal parameters, die betrekking hebb ...
  help
  Microverontreinigingen: hoe kun je ecologische risico’s in water bepalen? \ H2O online [Artikel]
  Oost, R. van der \ Posthuma, L. \ Zwart, D. de \ Postma, J. \ Osté, L. \ 2016
  Met de huidige wijze van monitoring is het vaak lastig om de risico’s van chemische microverontreinigingen voor het ecosysteem te bepalen. Daarom is een praktisch instrument ontwikkeld waarmee waterbeheerders eenvoudig een analyse van de chemische ri ...
  help
  Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015 : ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie [Boek]
  Reeze, B. \ Winden, A. van \ Postma, J. \ Pot, R. \ Hop, J. \ Liefveld, W. \ 2017
  Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is er de opgave tot het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De eerste planperiode voor de KRW (2010- 2015) is in 2015 afgerond. Ten behoeve van de planuitw ...
  help
  A management model to assess the extent of movement of chemicals through soils \ Chemical time bombs : proceedings of the European state-of-the-art conference on delayed effects of chemical in soils and sediments, Veldhoven, the Netherlands, 2 - 5 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Bril, J. \ Postma, L. \ 1993
  A model for the movement of chemicals in soils, STRASS (Simulation of TRansport and Sorption in Soils) based on the numerical solution to the one-dimensional convection-dispersion equation is presented in this study
  help
  Nog steeds effecten van insecticiden in oppervlaktewater Delfland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Postma, J. \ Koning, J. de \ 2010
  Het Hoogheemraadschap van Delfland, andere betrokken overheden en de glastuinbouwsector hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de emissies van verontreinigd afvalwater terug te dringen. Dit leidde tot tal van verbeteringen. Maar recent onderzoek l ...
  help
  Handreiking arseen : ingrepen, kennis, beleid, bodemonderzoek [Boek]
  Nieuwenhuis, R. \ Gunnink, J. \ Postma, S. \ 2003
  Deze handreiking is als naslagwerk van belang voor partijen die regelmatig geconfronteerd worden met de problematiek van verhoogde arseengehalten en die actief zijn in de keten van bodemonderzoek, bodemsanering en bodembeleid
  help
  Welke natuur hoort er bij de rivier? : naar een natuurstreefbeeld afgeleid van karakteristieke fenomenen van het rivierlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Pedroli, G.B.M. \ Postma, R. \ Rademakers, J.G.M. \ Kerkhofs, M.J.J. \ 1996
  help
  Waterbedrijf Gelderland integreert kwaliteitsdenken in "planning en control" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Postma, P. \ Timmermans, A. \ Otto, M. \ 2001
  In 1998 voerde het Waterbedrijf Gelderland kwaliteitsmanagement in op basis van het INK-model. Hierbij worden kwaliteitsdenken en "planning en control" instrumentarium met elkaar geïntegreerd
  help
  Verwijdering en terugwinning van ammoniumstikstof uit afvalwater door toepassing van het lucht-strip/absorptieproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Postma, H.J.W. \ 1982
  help
  Terugblik op het 3e Internationale Symposium Anaerobe Gisting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Postma, H.J.W. \ Dolfing, J. \ 1984
  Op het symposium is o.a. aandacht besteed aan biochemische en microbiologische aspecten van de anaerobe gisting, de verschillende typen reactoren, waarbij een zekere retentie van biomassa wordt gerealiseerd (de "advanced reactors"), en tevens is de p ...
  help
  Aanpassing aan metaalverontreiniging : dansmuggen in de Dommel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Postma, J.F. \ Groenendijk, D. \ 1996
  help
  Confounding factors in bioassays with freshwater and marine organisms \ Ecotoxicology and environmental safety [Artikel]
  Postma, J.F. \ Valk, S. de \ Dubbeldam, M. \ 2002
  The use of bioassays in ecological risk assessments often raises questions about the causative factors, and insight into the possibility that confounding factors, such as pH or increased ammonia concentrations, might be responsible for the observed t ...
  help
  Onderzoek naar natuurlijke arseengehaltes in kustprovincies : handreiking voor gebiedsgericht bodembeleid \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
  Postma, S. \ Nieuwenhuis, R. \ Stax, L. \ 2003
  Informatie over het project NABRON (NAtuurlijke Bodemverontreiniging als knelpunt voor Ruimtelijke ONtwikkelingen),waarbij men verschillende vragen tracht op te lossen betreffende het omgaan met het van nature aanwezig zijn van hoge gehalten arseen i ...
  help
  Waterschap Hunze en Aa’s werkt met integraal hoofdpostsysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hammenga, A. \ Postma, H. \ Schaap, L. \ Wubs, J. \ 2009
  Waterschap Hunze en Aa’s gebruikt sinds een half jaar een geavanceerd integraal hoofdpostsysteem. Het omvat zowel de oppervlaktewatergemalen als de dijkbewaking, het boezembeheer, regenmeters, grondwatermetingen, afvalwatertransportgemalen en 14 zuiv ...
  help
  Adaptation to metals in the midge Chironomus riparius : a case study in the river Dommel \ Genetics and ecotoxicology [Hoofdstuk uit boek]
  Postma, J.F. \ Groenendijk, D. \ 1999
  help
  De ecologische betekenis van toxische druk in verontreinigde sedimenten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Posthuma, L. \ Zwart, D. de \ Reeze, B. \ Postma, J. \ 2012
  Bij de beoordeling van verontreinigde sedimenten volgens de Waterwet wordt als maat een grootheid toxische druk gehanteerd. Twee maatstrepen op de maatlat duiden aan dat door de sedimentverontreiniging beperkte dan wel grote effecten kunnen optreden ...
  help
  Aanleg van agroranden beschermt kwetsbare macrofaunasoorten : thema Platform \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Postma, J. \ Kuipers, F. \ 2012
  Onderzoek in zoete, niet al te voedselrijke perceelsloten in de Hoeksche Waard toont aan dat de aanleg van agroranden een positief effect heeft op het aquatisch ecosysteem. Zowel het aantal macrofaunasoorten als de dichtheden van verschillende gevoel ...
  help
  Waterplanten en kleine diertjes in ondiepe kanalen en sloten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Postma, J. \ Hoefnagel, R. \ Tolman, Y. \ 2013
  Landgebruik en scheepvaart hebben een negatieve invloed op de aanwezigheid van waterplanten en kleine ongewervelde diertjes (macrofauna) van sloten en kanalen in Delfland. Dit blijkt uit een analyse van 25 jaar monitoring. Deze resultaten bieden aank ...
  help
  Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden : goede productie, handhaven bodemkwaliteit én schoon water als uitdaging \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Postma, R. \ Rombouts, P. \ Haan, J. de \ Harthoorn, J. \ 2014
  De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.