Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren [Boek]
  Pot, R. \ 1993
  help
  Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie [Boek]
  Driessen, P.P.J. \ Gier, A.A.J. de \ Meijerink, S.V. \ Pot, W.D. \ Reudink, M.A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Schueler, B.J. \ Tennekes, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ cop. 2011
  In dit rapport worden de vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering vanuit een geïntegreerde wetenschappelijke benadering behandeld. Aan het rapport is door vert ...
  help
  Ecologische sleutelfactoren bufferzone en waterplanten : tussenrapportage [Boek]
  Torenbeek, Reinder \ Grutters, Bart \ Geest, Gerben van \ Pot, Roelof \ 2018
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
  help
  Periodiek spoelen met lucht en water (AIRO) voorkomt membraanvervuiling in hogedrukfiltratie-membranen \ H2O online [Artikel]
  Harmsen, D.J.H. \ Cornelissen, E.R. \ Beerendonk, E.F. \ Pot, M. \ Agtmaal, S. van \ 2014
  Hogedrukfiltratie biedt vele voordelen, maar membraanvervuiling leidt tot operationele problemen. Om de vervuiling te beheersen worden membranen daarom op gezette tijden gereinigd. De effectiviteit van deze reiniging is sterk afhankelijk van de hydra ...
  help
  Landoltia punctata (G. Mey.) D.H. Les & D.J. Crawford (Smal kroos), nieuw voor Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
  Valkenburg, J.L.C.H. van \ Pot, R. \ 2008
  Veel exoten zijn ons land binnengekomen via de handel, bedoeld (als tuinplant) of onbedoeld (als verstekeling). LNV wil in vier jaar tijd een informatiesysteem over potentieel invasieve exotische plantensoorten opzetten. Tijdens verkennende bezoeken ...
  help
  Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015 : ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie [Boek]
  Reeze, B. \ Winden, A. van \ Postma, J. \ Pot, R. \ Hop, J. \ Liefveld, W. \ 2017
  Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is er de opgave tot het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De eerste planperiode voor de KRW (2010- 2015) is in 2015 afgerond. Ten behoeve van de planuitw ...
  help
  Invasieven in Nederland : lagarosiphon major (Ridl.) Moss (Verspreidbladige waterpest) nu ook gevestigd in de groene ruimte in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
  Valkenburg, J.L.C.H. van \ Pot, R. \ 2008
  Naar aanleiding van problemen met uitheemse waterplanten in Drenthe is een inventarisatie verricht van de meest voortkomende probleemsoorten. In totaal zijn 7 soorten gevonden, waarvan Dwergkroos en Grote waternavel min of meer een vanzelfsprekendhei ...
  help
  Natuurvriendelijke oevers. 2. Aanleg, inrichting en beheer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Wijnhoven, A.L.J. \ Pot, R. \ 1995
  help
  De grote waternavel: voorkomen is beter dan bestrijden : STOWA vindt exotisch waterplantje absoluut geen zegen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pot, R. \ Wal, B. van der \ 2000
  Kenmerken en ecologie van de grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) en de problemen die de plant veroorzaakt voor waterbeheerders in Nederland. De door prof. De Maeseneer in H2O nr. 12 genoemde voordelen van de plant in Belgie (zuivering opperv ...
  help
  Ruimte voor natuur bij onderhoud aan watergangen \ H2O online [Artikel]
  Hendriks, P. \ Schollema, P.P. \ Pot, R. \ Ottens, H.J. \ Querner, E. \ Verdonschot, R. \ 2016
  De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de age ...
  help
  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
  Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
  In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
  help
  Natuurvriendelijke oevers. 1. Karakterisering, functies en zonering \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Wijnhoven, A.L.J. \ Pot, R. \ 1995
  help
  "Voorgestelde oplossing voor problemen met grote waternavel werkt niet" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pot, R. \ 2008
  Het artikel van Sietz Leeflang in H2O nr. 9 van 2 mei 2008 over de grote waternavel, heeft een reactie uitgelokt van Roelf Pot
  help
  Meren en plassen in Nederland: toestand, trends en hoe verder? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hosper, H. \ Pot, R. \ Portielje, R \ 2011
  De waterkwaliteit van de Nederlandse meren en plassen is vanaf eind jaren '80 sterk verbeterd. De fysisch-chemische variabelen totaal-fosfor en totaal-stikstof en ook chlorofyl laten een fors dalende trend zien. Het ecologisch herstel toont zich ook ...
  help
  Beheersmethoden voor overlast door waterplanten in natuurzwembad in Boxtel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Scheiberlich, G. \ Pot, R. \ 2012
  Helder water gaat in de eutrofe ondiepe wateren in Nederland meestal gepaard met uitbundige groei van waterplanten. De verbetering van de waterkwaliteit van de laatste jaren leidt tot helderder water. Dat is vanuit oogpunt van ecologie een goede ontw ...
  help
  Ecologische sleutelfactor verwijdering [Boek]
  Teurlincx, Sven \ Pot, Roelf \ Bakker, Liesbeth \ Senerpont Domes, Lisette de \ 2018
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
  help
  Toestand en trends in de waterkwaliteit van Nederlandse meren en plassen : resultaten van de vijfde eutrofiëringsenquête in opdracht van de werkgroep Routekaart Heldere Meren [Boek]
  Pot, R. \ 2010
  Dit onderzoek is de vijfde aflevering in een reeks die begon in 1976 onder de paraplu van de CUWVO. In hetzelfde kader zijn landelijke overzichten verschenen in 1980, 1988 en 1998. Deze vergelijkende studies aan honderden ondiepe meren (multilake stu ...
  help
  De grote waternavel : voorkómen is beter dan bestrijden [Boek]
  Pot, R. \ 2000
  help
  Governance strategieën voor waterbeleid : historische trends en vooruitblik [Boek]
  Termeer, C.J.A.M. \ Dewulf, A. \ Pot, W.D. \ Biesbroek, G.R. \ 2016
  De studie richt zich met name op het rijksniveau en behandelt vier vragen: 1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de governance strategieën van het waterveiligheidsbeleid, zoetwatervoorzieningenbeleid en waterkwaliteitsbeleid? 2. Welke verschu ...
  help
  Maatlatten en toetsing Friese waterlichamen 2006-2010 - Hoofdrapport [Boek]
  Belle, J. van \ Pot, R. \ 2011
  In dit rapport is een samenvatting opgenomen van de KRW-maatlatten die gebruikt worden voor de beoordeling van de ecologische toestand van de KRW-waterlichamen in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Per waterlichaam wordt van alle kwaliteitselem ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.