Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Puijenbroek
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Waterkwaliteit nu en in de toekomst : eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie [Boek]
  Gaalen, Frank van \ Tiktak, Aaldrik \ Franken, Ron \ Boekel, Erwin van \ Puijenbroek, Peter van \ Muilwijk, Hanneke \ Grinsven, Hans \ Rougoor, Carin \ Salm, Caroline van der \ Groenendijk, Piet \ Cleij, Peter \ Roovaart, Joost van den \ 2016
  De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorges ...
  help
  Nederland leeft met vismigratie : actualisatie landelijke database vismigratie [Boek]
  Wanningen, H. \ Kroes, M. \ Puijenbroek, P. van \ 2015
  Hoofddoel van dit project is: Actualiseren van de landelijke database vismigratie voor KRW-­waterlichamen. Subdoelen daarbij zijn: Kenbaar maken en ontsluiten van de geactualiseerde informatie; De informatie visueel maken met behulp van kaarten; De v ...
  help
  Global implementation of two shared socioeconomic pathways for future sanitation and wastewater flows \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Bouwman, A.F. \ Beusen, A.H.W. \ Lucas, P.L. \ 2015
  The emissions of nutrients to surface water are projected to increase globally by about 70% between 2010 and 2050, with the largest increases in the poorest regions
  help
  Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma : achtergrondstudie [Boek]
  Gaalen, F. van \ Hinsberg, A. van \ Franken, R. \ Vonk, M. \ Puijenbroek, P. van \ Wortelboer, R. \ 2014
  In 2009 heeft het PBL de natuurpuntenmethodiek ontwikkeld. Natuurpunten zijn een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de effecten van ingrepen op biodiversiteit te kwantificeren. De hoofdconclusie van de studie is dat het consequent toepassen ...
  help
  De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) : de KRW-beoordeling uitgesplitst naar verklarende overzichten [Boek]
  Puijenbroek, Peter van \ 2014
  Op verzoek van het directoraat-generaal Ruimte en Water (DGRW) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het PBL gezocht naar een presentatievorm voor de toestandsbeoordeling om de gevoeligheid van de KRW-beoordelingsmethodiek te vergrote ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - 6: Waterkwaliteit en -veiligheid [Boek]
  Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Knoop, J. \ Kragt, F. \ Beugelink, G. \ Puijenbroek, P. van \ Franken, R. \ 2014
  Hoofdpunten uit de balans. In het waterveiligheidsbeleid is een transitie gaande van een beleid uitsluitend gericht op het voorkómen van overstromingen naar een beleid dat zich vanuit een risicobenadering ook richt op het beperken van de gevolgen van ...
  help
  Bomen en stroming verhogen ecologische kwaliteit : herstel Hierdense Beek \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
  Veel beken hebben een onvoldoende ecologische kwaliteit. Ondanks dat sterk wordt ingezet op beekherstel, leidt dit niet altijd tot het gewenste kwaliteitsverbetering. De oorzaak hiervan is het eenzijdig aanpakken van bepaalde factoren in plaats van h ...
  help
  Verwachte effecten van temperatuurstijging op de anadrome Natura 2000-vissoorten : literatuuronderzoek [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ Quak, J. \ Puijenbroek, P. van \ 2013
  Sinds 1910 is de gemiddelde jaarwatertemperatuur in de Rijn met bijna 3°C graden gestegen en in de Maas met 2,5°C. Met deze stijging nam ook het aantal dagen per jaar dat de temperatuur boven de 20°C is sterk toe en ook komt de watertemperatuur nu re ...
  help
  Vismigratie in stroomversnelling \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Puijenbroek, P. van \ Wanningen, H. \ Brevé, N. \ Wijngaard, K. van den \ 2013
  Nederland werkt hard aan het verbeteren van de (ecologische) waterkwaliteit. Vissen profiteren daar als eerste van. Schoon water is echter niet voldoende, zeker voor riviertrekvissen is het opheffen van migratiebelemmeringen minstens zo belangrijk.
  help
  Methoden om kosten en effecten van maatregelen op aquatische ecologie te bepalen : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2010-2040 [Boek]
  Leneman, H. \ Linderhof, V.G.M. \ Gaalen, F.W. van \ Michels, R. \ Puijenbroek, P.J.T.M. van \ 2013
  Dit werkdocument geeft een beschrijving van een methode om kosten en ecologische effecten van maatregelen tin het voordeel van aquatische ecologie te bepalen. De resultaten van de kosten- en effectberekeningen worden getoond aan de hand van enkele ki ...
  help
  Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
  Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
  De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
  help
  Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied: wat zijn de kosten en veiligheidsbaten van wel of niet meestijgen met de zeespiegel en extra zoetwaterbuffer? [Boek]
  Bos, F. \ Zwaneveld, P. \ Puijenbroek, P. van \ 2012
  Afgelopen half jaar is een kosteneffectiviteitanalyse gemaakt van de strategieën van het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ). Deze analyse is in opdracht van het Programmabureau DPIJ uitgevoerd door een consortium van partijen, onder leiding van C ...
  help
  Afname eutrofiëring stagneert \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Puijenbroek, P. van \ Cleij, P. \ Visser, H. \ 2011
  Eutrofiëring is één van de hardnekkigste milieuproblemen voor het Nederlandse oppervlaktewater. Met de implementatie van de Kaderrichtlijn Water zijn voor alle watertypen normen opgesteld voor nutriënten. Voor de meeste locaties geldt dat de gemeten ...
  help
  Basiskaart aquatisch: de watertypenkaart : het oppervlaktewater in de TOP10NL geclassificeerd naar watertype [Boek]
  Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Clement, J. \ [2010]
  De basiskaart aquatische watertypen is een gedetailleerde GIS-kaart met de ligging van het Nederlandse oppervlaktewater. Bij alle oppervlaktewateren is aangegeven wat voor type water het is. Van de wateren die in de Kaderrichtlijn Water zijn aangewez ...
  help
  Woningbouw en natuurontwikkeling in het Markermeer: een beoordeling voorbij minnen en plussen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Puijenbroek, P. van \ Sijtsma, F.J \ 2010
  Voor het Markermeer zijn plannen gemaakt om woningbouw te realiseren en om de natuurkwaliteit te verbeteren. De huidige kwaliteit is onvoldoende om de Natura 2000-doelen te halen, zodat voor woningbouw mitigerende maatregelen nodig zijn. De set van m ...
  help
  Exoten in het zoete water in de afgelopen eeuw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Puijenbroek, P. van \ Lange, M. de \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2009
  Het aantal exoten in het zoete water is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Vele macrofauna, vissen en waterplanten hebben zich hier gevestigd door menselijk toedoen, zoals de handel in planten en vissen voor vijvers, het uitzetten van vissen voo ...
  help
  Stuurfactoren voor de ecologische kwaliteit van regionaal oppervlaktewater : een statistische analyse met regressiebomen voor de Ex-ante evaluatie KRW [Boek]
  Visser, H. \ Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Janssen, P.H.M. \ 2008
  Ecologische kwaliteitsratio’s (EKR’s) zijn beschikbaar voor grotere waterorganismen (macrofauna), vissen, grotere waterplanten (macrofyten), bodemplanten (fytobenthos) en algen (fytoplankton). Voor het beleid is het belangrijk te weten hoe EKR-waarde ...
  help
  Bepaling kwaliteit aquatische natuur met huidige monitoringsgegevens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Puijenbroek, P. van \ Evers, N. \ Wal, B. van der \ 2008
  De natuurkwaliteit van regionale wateren is er tussen 1991 en 2005 nauwelijks op vooruit gegaan en op de meeste plaatsen nog steeds ontoereikend tot matig. Kleine verbeteringen traden op bij sloten en beken. Het aantal locaties waar de doelsoorten ma ...
  help
  Het oppervlaktewater getypeerd: de eerste Nederlandse watertypenkaart \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
  Puijenbroek, P. van \ Clement, J. \ 2008
  Bij het Planbureau voor de Leefomgeving (voorheen Milieu- en NatuurPlanbureau) en Alterra wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van digitale basiskaarten op het gebied van natuur en milieu. Het doel hiervan is om een samenhangende set van kaarten ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.