Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Anti-verdrogingsmaatregelen en vegetatieherstel in Elzenbroekbossen : het belang van een natuurlijk waterregime \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Crommenacker, J. van de \ Peters, R. \ Roelofs, J.G.M. \ 2002
  In twee Maasmeanders, het Kaldenbroek (Horst) en het Dubbroek (Maasbree) zijn sinds kort anti-verdrogingsmaatregelen uitgevoerd met het doel om de oppervlakte aan karakteristiek Elzenbroek te vergroten
  help
  Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
  Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
  help
  Effect van veranderend maaibeleid en klimaat in beeld? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Jungermann, N. \ Hakvoort, H. \ Rosmalen, T. \ Roelofs, G. \ Groot, S. \ 2015
  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de waterschappen afgesproken hun waterrsysteem te toetsen aan de normen voor regionale wateroverlast. Waterschap Rijn en IJssel heeft niet alleen de behoefte om haar watersysteem te toetsen, maar wi ...
  help
  Woekering van waterplanten in beken tot op de bodem uitgezocht \ H2O online [Artikel]
  Smolders, A. \ Lucassen, E. \ Roelofs, J. \ Kramer-Hoenderboom, A. \ Lenssen, J. \ 2017
  Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Ze staan ecologische doelen in de weg en zorgen bovendien voor hoge onderhoudskosten. Een minder productieve vegetatie is dus om meerdere redenen wenselij ...
  help
  Mogelijkheden tot herstel drijvende waterweegbree \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Munckhof, P.J.J. van den \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2010
  De Habitatrichtlijnsoort drijvende waterweegbree (Luronium natans) komt voor in zwak gebufferde voedselarme vennen en plassen en onder iets voedselrijkere en gebufferde condities in rivieren en beken. Beide leefmilieus zijn de afgelopen decennia ster ...
  help
  Hoe gevoelig is natte natuur voor grondwaterverontreiniging? : op zoek naar sturende processen en factoren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 1999
  help
  Grote veranderingen in laagveenplassen door de inlaat van Rijnwater \ De levende natuur [Artikel]
  Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ 1993
  help
  Kwaliteitszorg in projectorganisatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roelofs, H. \ Kap, A. \ Immerzeel, P. \ 1999
  Beschrijving van de projectorganisatie en het kwaliteitssysteem bij een groot nieuwbouw-drinkwaterproject van Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (OEDI-project: Oeverfiltraatwinning en Diepinfiltratie). Er worden vele processen onderscheiden, die aa ...
  help
  De effecten van verhoogde sulfaatgehalten op grondwatergevoede ecosystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2000
  Effecten van sulfaat in het grondwater op elzenbroekbossen in Limburg: pyrietaccumulatie en verhoogde verdrogings- en verzuringsgevoeligheid; sulfaatreductie en interne fosfaatmobilisatie (interne eutrofiëring) bij stagnerende hoge waterstanden. De c ...
  help
  Milieu-effectrapportage in het kader van diepinfiltratie in de Kennemerduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roelofs, H.J. \ Bruin, J.B. de \ 1993
  help
  Selectie van lokaties voor diepinfiltratie in de Kennemerduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mooren, R.H.J. \ Roelofs, H.J. \ Louman, E.G.M. \ 1993
  help
  Hydrologische effecten van diepinfiltratie in de Kennemerduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roelofs, H.J. \ Groenewoud, P. \ 1993
  help
  Winning van oeverfiltraat in combinatie met diepinfiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jutte, F.A. \ Roelofs, H.J. \ 1995
  Conform het Waterhuishoudingsplan van de provincie Utrecht dient NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN) de winning van grondwater te verminderen door een deel te vervangen door een ander concept. De voorkeur van WMN gaat daarbij uit naar winni ...
  help
  Waterpeilregulatie in broekbossen: bron van aanhoudende zorg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Roelofs, J.G.M. \ 2003
  Veel elzenbroekbossen hebben sterk te leiden van verdroging als gevolg van de sterk gedaalde grondwaterstand in de omgeving. Hierdoor is het oppervlak aan broekbos dat nog door kwelwater wordt beïnvloed, sterk afgenomen. Maatregelen om deze verdrogin ...
  help
  Het simuleren van grondwaterstroming met spreadsheet : enkele voorbeelden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Timmer, J.L. \ Roelofs, H.J. \ 1987
  help
  Constructed shallow zones along navigation canals: vegetation establishment and change in relation to environmental characteristics \ Aquatic conservation : marine and freshwater ecosystems [Artikel]
  Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ Groenendael, J.M. van \ 2001
  The aim of this study was to examine the relationships between the aquatic plant vegetation that becomes established and the physical and chemical characteristics of water and sediment, in order to find the determinants of species composition and the ...
  help
  Het bestrijden van verdroging door het gericht reduceren van grondwaterwinningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roelofs, H.J. \ Doedens, G.D.J. \ Loon, B.P.J. van \ 1997
  help
  Sturende factoren herstel vennen in een veranderende omgeving \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Brouwer, E. \ Kleef, H. van \ Dam, H. van \ Roelofs, J.G.M. \ 2016
  De biodiversiteit in vennen, ondiepe wateren op de zandgronden, wordt sterk bepaald door de lage concentraties aan voedingsstoffen (fosfor, stikstof en kooldioxide) en bufferstoffen (bicarbonaat). Door ontrafeling van de mechanismen achter deze schaa ...
  help
  The isoetid environment : biogeochemistry and threats \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Roelofs, J.G.M. \ 2002
  help
  Restoration of aquatic macrophyte vegetation in acidified and eutrophied lakes : an overview \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
  Brouwer, E. \ Bobbink, R. \ Roelofs, J.G.M. \ 2002
  Reducing the input of nutrients and/or liming the stream or catchment is generally sufficient to restore typical softwater vegetation. The vegetation of atlantic softwater lakes are subject to many anthropogenic degradation processes. Removal of nutr ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.