Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Anders omgaan met huishoudelijk afvalwater [Boek]
  Swart, B. \ 2006
  De ontwikkelingen omtrent nieuwe sanitatiesystemen heeft, met name gedurende de laatste twee jaren, in Nederland een grote vlucht genomen. Er vinden momenteel verspreid over Nederland verschillende onderzoeks- en implementatieprojecten plaats. Bij de ...
  help
  Anders omgaan met huishoudelijk afvalwater II [Boek] - [2e herz. uitg.]
  Swart, B. \ 2008
  Het rapport is vooral bedoeld om richting te geven aan alle initiatieven die (gaan) plaatsvinden op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe sanitatiesystemen. Het moet voorkomen dat dubbelingen plaatsvinden en tegelijkertijd stimuleren dat leemten ...
  help
  Climate change risk management in transnational river basins : The Rhine \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Pelt, S.C. van \ Swart, R.J. \ 2011
  Climate change is likely to have an impact on the discharge of the European river Rhine. To base adaptation strategies, to deal with these changing river discharges, on the best scientific and technical knowledge, it is important to understand potent ...
  help
  Climate-proofing spatial planning and water management projects: an analysis of 100 local and regional projects in the Netherlands \ Journal of environmental policy & planning [Wetenschappelijk artikel]
  Sedee, A.G.J. \ Swart, R.J. \ Pater, F. de \ Goosen, H. \ Pijnappels, M.H.J. \ Vellinga, P. \ 2013
  Since the turn of the century, an increasing number of local and regional authorities in Europe started making their city or region resilient to climate change, or ‘climate-proof’. In order to identify common processes and characteristics, moving bey ...
  help
  Ecoflood guidelines : how to use floodplains for flood risk reduction [Boek] - Draft version 10/10/2005
  Blackwell, M.S.A. \ Maltby, E. \ Gerritsen, A.L. \ Haasnoot, M. \ Hoffmann, C.C. \ Kotowski, W. \ Leenen, E.J.T.M. \ Okruszko, T. \ Penning, W.E. \ Piorkowski, H. \ Platteeuw, M. \ Querner, E.P. \ Siedlecki, T. \ Swart, E.O.A.M. de \ 2005
  The main objective of these guidelines is to promote the use of floodplains as natural flood defence measures, while at the same time optimising other compatible functions and values through conservation and restoration. It is intended that these gui ...
  help
  Vaart achter de verdrogingsbestrijding in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klepper, C. \ Meijerink, J. \ Bosma, N. \ Swart, E. de \ 2010
  De Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de terreinbeherende instanties Flevo-Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben het initiatief genomen om een quickscan verdrogingsbestrijding voor de TOP-gebieden in Flevoland te laten u ...
  help
  Duurzaam waterbeheer : een (late) reactie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koot, G. \ Swart, B. \ 2011
  Begin dit jaar verscheen in H20 een artikel (nr. 4 van 25 februari 2011) over 'Duurzaam waterbeheer in groenblauwe long Randstad'. Het betrof een verslag van de conferentie 'Duurzaam waterbeheer, het blauwe toekomstperspectief van het Groene Hart'. H ...
  help
  Springtij 2011 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Swart, B. \ 2011
  En zo vind je jezelf ineens terug in een duinpan op Terschelling. Ruim 150 mensen zijn er in debat met Pier Vellinga en Jacqueline Cramer. Ze kijken terug op wat zich in 2009 en 2010 in Kopenhagen en Cancun afspeelde toen bleek dat het klimaatakkoord ...
  help
  Fosfaatverwijdering in helofytenfilters: de efficiëntie van toegevoegde fosfaatbinders \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bos, H. van den \ Swart, E. de \ Vriend, S. \ Frapporti, G. \ 2001
  Resultaten van onderzoek naar stoffen die het meest geschikt zijn als fosfaatbinder voor een bepaald type helofytenfilter, het infiltratiefilter met zandbodem, en de processen die daarbij een rol spelen. Laboratoriumproeven en modelstudies zijn uitge ...
  help
  Toepassing Waternood in verdrogingsonderzoek Hooge Woerd/Rijnwijck : GGOR en Waternood (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wendt, T. \ Swart, E. de \ Klaarenbeek, R. \ 2003
  De Dienst Landelijk Gebied is één van de grondleggers van de Waternood-aanpak. In de rapportage waarin de aanpak werd gepresenteerd, zijn aanbevelingen gedaan om de methodiek verder te operationaliseren. Dit vormde de aanzet voor het STOWA-onderzoeks ...
  help
  Ervaringen met urinescheiding in Europa : Zweden en Duitsland lopen voor op Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roorda, J. \ Swart, B. \ Palsma, B. \ 2005
  Urine is een relatief kleine afvalwaterstroom met een zeer hoge vuillast. Onderzoek door STOWA in 2001 toont bovendien aan dat het afkoppelen van urine een duidelijk positief effect kan hebben op de werking van de conventionele rioolwaterzuiveringen. ...
  help
  Stroomgebiedsvisies in noordoost-Nederland : uitwerking per gebied binnen het kader van 'waterbeheer 21e eeuw' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Swart, B. \ Troost, S. \ 2003
  In dit artikel komen de stroomgebiedsvisies van Groningen en noordoost-Drenthe en die van Vecht/Zwarte Water aan bod. De stroomgebiedsvisie van Groningen en noordoost-Drenthe kreeg als titel 'Over leven met water'. De betrokken provincies en watersch ...
  help
  Stroomgebiedsafstemming Rijn-West : de afwenteling van probleemstoffen in beeld [Boek]
  Vissers, M.J.M. \ Swart, E.O.A.M. de \ Baretta-Bekker, J.G. \ 2013
  Dit rapport Stroomgebiedafstemming Rijn-West geeft antwoord op de vraag of er sprake is van afwenteling in het stroomgebied, wat de herkomst is en welke bronnen hiervoor verantwoordelijk zijn. Het betreft een studie op hoofdlijnen bedoeld om conclusi ...
  help
  Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding [Boek]
  Schipper, P. \ Groenendijk, P. \ Eekeren, N. van \ Zanen, M. \ Rozemeijer, J. \ Jansen, G. \ Swart, B. \ 2015
  Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofge ...
  help
  Modern toilet houdt rekening met milieu! \ TVVL magazine : officieel orgaan van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL [Artikel]
  Palsma, B. \ Duker, B. \ Swart, B. \ 2005
  Er was nieuws dit voorjaar! Onder de kop “Nieuw toilet maakt einde aan gespetter” deed De Telegraaf verslag van een project in Meppel. Het trok de aandacht van bijna alle kranten, enkele radiozenders en zelfs de televisie. Zo kon het gebeuren dat in ...
  help
  'Ruimte voor Bagger' : waterschap Zeeuwse Eilanden verkent samen met zijn partners de nieuwe kansen van het Besluit bodemkwaliteit \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Swart, E. \ 2008
  In het zuidwesten van Nederland hebben lokale overheden en belangenorganisaties een lange traditie als het gaat om samen invulling te geven aan verantwoord (water)bodembeheer. Deze vertrouwensrelatie vormt een belangrijk ingrediënt voor het als lande ...
  help
  Aanpak blauwalgen in West-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Waaijen, G. \ Berg, V. van den \ Swart, E. de \ Donk, E. van \ 2008
  Volgend jaar worden in zeven stedelijke wateren binnen het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta maatregelen uitgevoerd die overlast van blauwalgen moeten tegengaan. Gekozen is voor een aanpak waarbij bron-, structuur- en effectgerichte maatreg ...
  help
  Van hoogwaardig zuiveringswater naar hoogwaardig natuurwater: de biozone Ootmarsum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vente, D. de \ Swart, E. de \ 2008
  De rioolwaterzuivering Ootmarsum is in 2007 aangepast. De rwzi bestaat nu uit een hybride systeem waarin effluent vergaand wordt gezuiverd. Omdat de rwzi loost op de ‘waterparel’ Wiemselleiding, heeft Waterschap Regge en Dinkel ervoor gekozen het zui ...
  help
  Biodiversiteit bodem draagt bij aan duurzaam watersysteembeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Swart, B. \ Talsma, M. \ Kooiman, S. \ 2011
  In het artikel ‘Waterbeheer en duurzaamheid’ schetst Henk van der Honing het brede begrip duurzaamheid en geeft hij aan dat de waterschappen daarin mede voorop zouden moeten lopen. Uiteindelijk komt hij tot het pleidooi om in het waterbeheer meer aan ...
  help
  Uitwisseling van informatie over urineverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Swart, B. \ 2006
  In het kader van het project Novaquatis van het Zwitserse instituut voor milieuonderzoek en -technologie EAWAG is de afgelopen jaren onderzoek verricht naar de verschillende aspecten van gescheiden urine-inzameling. Een Nederlandse delegatie onder le ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.