Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Aanvullend veldonderzoek Groot Mijdrecht Noord [Boek]
  Velstra, J. \ Acacia Water \ Vrije Universiteit \ 2008
  In april 2008 is een consortium van Royal Haskoning, Deltares en Acacia Water van start gegaan met het project “Grondwateronderzoek polder Groot Mijdrecht”. Doelstelling van het project is het eerdere modelonderzoek op de door de commissie Remkes eer ...
  help
  Grondwateronderzoek verkenning water Groot Mijdrecht Noord tweede fase [Boek]
  Zaadnoordijk, W.J. \ Velstra, J. \ Vergroesen, T. \ 2008
  Polder Groot Mijdrecht is een diepe droogmakerij ten westen van de Vinkeveense Plassen, in de provincie Utrecht. De polder kent een aantal waterproblemen. Deze problemen betreffen de zoute kwel, spontane wellen en opbarstgevaar van de bodem, bodemdal ...
  help
  Effectbepaling grondwater Catrijpermoor : eindrapport 16 oktober 2014 [Boek]
  Gaast, J. van der \ Velstra, J. \ 2014
  Dit rapport beschrijft de bepaling van mogelijke effecten van peilwijzigingen voor natuurontwikkeling Catrijpermoor fase 2 op de grondwaterstand in de inliggende landbouwpercelen.
  help
  Zoet en zout grondwater Hondsbossche zeewering, binnenduinrand en polder: interpretatie van SkyTEM metingen : eindrapport 18/1/2013 [Boek]
  Velstra, J. \ 2013
  Op initiatief van drinkwaterbedrijf PWN is in september 2011 in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een bodemonderzoek gestart langs de kust van het Noordhollands Duinreservaat. Met elektromagnetische golven (een so ...
  help
  Inzichten omtrent grondwater in relatie tot de Ouderkerkerplas : eindrapport 21/2/2010 [Boek]
  Velstra, J. \ 2010
  Binnen het plangebied van de Bijlmerring bevindt zich de Ouderkerkerplas waarvoor door Waternet een waterbalans is opgesteld. Aan Acacia Water is gevraagd inzicht te geven in het functioneren van grondwatersysteem in relatie tot de plas. En de verwac ...
  help
  Basisdocument brakke en zoute geohydrologie Lekkerkerk : concept-rapport 1/2/2009 [Boek]
  Velstra, J. \ Groen, K. \ 2009
  OASEN onderzoekt de mogelijkheden voor de winning van brak water ten behoeve van drinkwatervoorziening. Als onderdeel van dit onderzoek is Acacia Water gevraagd een basisdocument op te stellen over de brakke en zoute hydrogeologie in de omgeving van ...
  help
  Veldonderzoek zoet en zout grondwater Koegraspolder [Boek]
  Velstra, J. \ Visser, R. \ Groen, M. \ 2014
  Op maandag 20 januari 2014 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een informatiebijeenkomst voor agrariërs georganiseerd in de Noordkop Noord-Holland over de toename van zout kwelwater in de Noordkop, specifiek gericht op de polder Koeg ...
  help
  Modelberekeningen infiltratie t.b.v. incident besmetting psM en psB [Boek]
  Velstra, J. \ 2012
  PWN heeft Acacia Water gevraagd een detailmodellering infiltratieproef uit te voeren ten behoeve van incident besmetting psM en psB. Aanleiding van de infiltratieproef is de geconstateerde besmetting van een aantal ondiepe winputten in 2011. Het verm ...
  help
  Berekeningen waterberging DUIN Almere [Boek]
  Velstra, J. \ Groen, K. \ Burger, S. \ 2013
  Voor de aanleg van een nieuwe woonwijk DUIN in Almere worden twee duinpartijen aangelegd, haaks op de dijk. Mogelijk kunnen deze duinpartijen dienen als waterberging. Hiertoe zijn berekeningen uitgevoerd met FlexPDE (geïntegreerde verzadigde en onver ...
  help
  Veldonderzoek zoet en zout grondwater Schaalsmeerpolder [Boek]
  Velstra, J. \ Kleinendorst, T. \ Groen, M. \ Straathof, N. \ 2014
  Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en diepte van zout en/of brak water onder de Schaalsmeerpolder zijn de volgende metingen uitgevoerd: Eén CVES meting van de rand naar het centrale deel; Enkele raaien met de DUALEM voor de ondiepe metingen tot ...
  help
  Verkennende berekeningen effecten peilopzet nieuwe natuur Schokland Zuid [Boek]
  Velstra, J. \ Gaast, J. van der \ 2014
  Deze rapportage beschrijft de resultaten van verkennende effectberekeningen als gevolg van peilopzet in deze percelen ten behoeve van nieuwe natuur Schokland Zuid en het behoudt van de archeologische waarden.
  help
  Toepasbaarheid van innovatieve onderzoekstechnieken gericht op grondwaterstroming in en rond dijken : cases zandmeevoerende wellen Vuren en Hurwenen [Boek]
  Groen, K. \ Velstra, J. \ Burger, S. \ Groen, M. \ 2014
  help
  Spaarwater : eigen watervoorziening : gewasbeschermingsmiddelen : deelrapport 2013-2015 : gewasbeschermingsmiddelen in Spaarwater pilot Breezand [Boek]
  Groen, K. \ Kreuk, H. de \ Burger, S. \ Velstra, J. \ 2016
  Dit rapport ‘Eigen watervoorziening - Gewasbeschermingsmiddelen’ is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. Binnen dit project is in 2015 een verkennend onderzoek gedaan naar het voorkomen van gewasbestrijdingsmiddelen op de pi ...
  help
  Spaarwater : pilots rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik in een verziltende omgeving van de waddenregio : hoofdrapport 2013-2015 [Boek]
  Tolk, L. \ Velstra, J. \ 2016
  In de periode 2013-2015 zijn de maatregelen aangelegd en in de praktijk getest. De resultaten zijn veelbelovend. Het is gelukt om een eigen zoetwatervoorziening te realiseren waarmee een agrariër minder afhankelijk tot volledig onafhankelijk kan zijn ...
  help
  Optimalisering rekenregels piping en regionale keringen: berekening van grondwaterstroming onder een dijk [Boek]
  Gaast, J. van der \ Velstra, J. \ Burger, S. \ 2014
  Het voorliggende rapport gaat dieper in op de bepaling van het stijghoogteverloop in de zandondergrond onder een dijk of kade als gevolg van grondwaterstroming vanuit een boezem. Hiermee wordt inzicht verkregen in de gradiënt in de zandondergrond, ee ...
  help
  Mogelijkheden voor beperking van inlaatwater in polders [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Velstra, J. \ Groen, K. \ Boomgaard, M. \ 2010
  Sturing in drainage, peilen en inlaat kan de gevolgen van klimaatverandering, het vaker optreden van droge zomers, zoals in 2003, voor een deel compenseren. Dat is van belang in de discussie over het veiligstellen van de wateraanvoer in de zomer in l ...
  help
  Koppeling computermodellen voor grond- en oppervlaktewater interessant voor integrale aanpak waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Slot, A. \ Velstra, J. \ Wijnker, L. \ 1999
  Uitleg over het principe van de koppeling van een oppervlaktewatermodel (DUFLOW) en een grondwatermodel (TRIWACO) in een GIS-omgeving. De koppeling tussen de twee modellen is met name nuttig wanneer fluctuaties in het oppervlaktewater doorwerken in h ...
  help
  Hoe gevoelig is de Nederlandse natuur voor verzilting? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Velstra, J. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
  Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en veranderingen in het waterbeleid zal verzilting van grond- en oppervlaktewater toenemen. Vormt zilt water een bedreiging of biedt het mogelijkheden voor hoogwaardige natuur? Dit artikel geef ...
  help
  Observation of salinity patterns in shallow groundwater and drainage water from agricultural land in the northern part of the Netherlands \ Irrigation and drainage [Artikel]
  Velstra, J. \ Groen, J. \ Jong, K. de \ 2011
  Het artikel beschrijft ontwikkeling van de zoetwaterlens op landbouwpercelen aan de hand van de resultaten van geofysische metingen (CVES) en metingen aan drainafvoer op een aantal percelen in Noord-Nederland.
  help
  Nieuwe kijk op verzilting biedt perspectief voor zoetwatertekort [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Velstra, J. \ Vries, A. de \ 2008
  Elke gebruiker en waterbeheerder kijkt vanuit een eigen specifieke perceptie naar de problemen van verzilting. Om tot bruikbare oplossingen te komen is het dus van groot belang om vanuit deze perspectieven te redeneren. Is verzilting wel een probleem ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.