Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 40

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Velstra
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Voorstudie - Zoet op Zout : uitwerking toekomstbestendig watersysteem en spaarwatertechnieken in het Lauwersmeergebied : eindrapport [Boek]
  Roelandse, Arjen \ Winkel, Tine te \ Loma Gonzalez, Beatriz de la \ Meijeren, Simon van \ Velstra, Jouke \ 2018
  Aan de hand van een agro-hydrologische analyse is de huidige situatie in het Lauwersmeergebied in beeld gebracht. In de analyse zijn de watervraag en waterbehoefte vastgesteld en een watersysteemanalyse uitgevoerd. De analyse vormt de basis voor de o ...
  help
  Spaarwater : eigen watervoorziening : gewasbeschermingsmiddelen : deelrapport 2013-2015 : gewasbeschermingsmiddelen in Spaarwater pilot Breezand [Boek]
  Groen, K. \ Kreuk, H. de \ Burger, S. \ Velstra, J. \ 2016
  Dit rapport ‘Eigen watervoorziening - Gewasbeschermingsmiddelen’ is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. Binnen dit project is in 2015 een verkennend onderzoek gedaan naar het voorkomen van gewasbestrijdingsmiddelen op de pi ...
  help
  Spaarwater : pilots rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik in een verziltende omgeving van de waddenregio : hoofdrapport 2013-2015 [Boek]
  Tolk, L. \ Velstra, J. \ 2016
  In de periode 2013-2015 zijn de maatregelen aangelegd en in de praktijk getest. De resultaten zijn veelbelovend. Het is gelukt om een eigen zoetwatervoorziening te realiseren waarmee een agrariër minder afhankelijk tot volledig onafhankelijk kan zijn ...
  help
  Zoetwater baten voor de agrariër : de opbrengsten van zoetwatermaatregelen [Boek]
  Tolk, L.F. \ Winkel, T. te \ Mens, M.J.P. \ Velstra, J. \ 2015
  In deze publicatie wordt in beeld gebracht wat de meerwaarde is (1) van maatregelen die zorgen voor een vergroting van de zoetwaterlens waarmee verzilting wordt tegengaan, en (2) van maatregelen die door (ondergrondse) opslag van zoetwater voor een g ...
  help
  Grondwaterbeleidskader : stromend grondwater verbindt [Boek]
  Velstra, J. \ Winkel, T. te \ 2015
  In dit beleidskader beschrijft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de doelstellingen van het grondwaterbeleid. Dit is gericht op drie principes: duurzaam beheer van het zoete grondwater, verslechtering voorkomen en behoud van een goede grondwa ...
  help
  Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling 'ondergrondse waterberging' [Boek]
  Zuurbier, Koen \ Schans, Martin van der \ Paalman, Marcel \ Putter, Peter de \ Winkel, Tine te \ Velstra, Jouke \ Oude Essink, Gualbert \ 2015
  Dit rapport geeft handvatten voor een beoordeling van de risico’s van het gebruik van systemen waarbij zoetwater (tijdelijk) in de bodem wordt geïnfiltreerd om dat later te gebruiken. Bestaande juridische kaders worden geschetst en er worden beslisbo ...
  help
  Methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten effecten 'Fresh Water Options Optimizer' [Boek]
  Hoogvliet, M. \ Stuyt, L. \ Bakel, J. van \ Velstra, J. \ Louw, P. de \ Massop, H. \ Tolk, L. \ Kempen, C. van \ Nikkels, M. \ [2014]
  Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige oplossingen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn de mogelijkheden voor opschaling onderzocht. Het gaat om de oplossingen (1) drains2buffer (D2B), (2) regelbare en kli ...
  help
  Optimalisering rekenregels 'piping' en regionale keringen : invloed maatgevende geohydrologische parameterwaarden [Boek]
  Burger, Sieger \ Gaast, Jaco van der \ Groen, Koos \ Velstra, Jouke \ 2014
  In de verkenning naar de geldigheid van de nieuwe rekenregel voor piping (zoals ontwikkeld in het SBWprogramma) is geconcludeerd dat de nieuwe inzichten ook van toepassing zijn voor regionale keringen. Aanbevolen is de nieuwe rekenregel te vertalen e ...
  help
  GO-FRESH : valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening [Boek]
  Oude Essink, G. \ Baaren, E. van \ Pauw, P. \ Sanchez, M.F. \ Zuurbier, K. \ Zwolsman, G. \ Berg, G. van den \ Velstra, J. \ Oosterwijk, J. \ Tolk, L. \ Brouwer, W. \ Schoevers, M. \ Vleuten, J. van der \ Veraart, J. \ Vreke, J. \ Schipper, P. \ 2014
  Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in pe ...
  help
  Mogelijke effecten van actualisatie van zoutschadefuncties van grondgebonden, beregende landbouwgewassen [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Schuiling, C. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Oude Essink, G.H.P. \ Faneca Sanchez, M. \ Velstra, J. \ Polman, N.B.P. \ Vos, A.C. de \ 2014
  De derving van de fysieke opbrengst van grondgebonden teelten die kunnen worden beregend wordt deels bepaald door het zoutgehalte van het beregeningswater. De kennis op grond waarvan deze opbrengstderving wordt berekend is gebaseerd op veelal buitenl ...
  help
  Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen [Boek]
  Bakel, J. van \ Louw, P. de \ Stuyt, L. \ Tolk, L. \ Velstra, J. \ Hoogvliet, M. \ 2014
  Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn methoden ontwikkeld waarmee de potentie van dergelijke maatregelen op het schaalniveau van een groter gebied, voor ho ...
  help
  Effectbepaling grondwater Catrijpermoor : eindrapport 16 oktober 2014 [Boek]
  Gaast, J. van der \ Velstra, J. \ 2014
  Dit rapport beschrijft de bepaling van mogelijke effecten van peilwijzigingen voor natuurontwikkeling Catrijpermoor fase 2 op de grondwaterstand in de inliggende landbouwpercelen.
  help
  Veldonderzoek zoet en zout grondwater Koegraspolder [Boek]
  Velstra, J. \ Visser, R. \ Groen, M. \ 2014
  Op maandag 20 januari 2014 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een informatiebijeenkomst voor agrariërs georganiseerd in de Noordkop Noord-Holland over de toename van zout kwelwater in de Noordkop, specifiek gericht op de polder Koeg ...
  help
  Veldonderzoek zoet en zout grondwater Schaalsmeerpolder [Boek]
  Velstra, J. \ Kleinendorst, T. \ Groen, M. \ Straathof, N. \ 2014
  Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en diepte van zout en/of brak water onder de Schaalsmeerpolder zijn de volgende metingen uitgevoerd: Eén CVES meting van de rand naar het centrale deel; Enkele raaien met de DUALEM voor de ondiepe metingen tot ...
  help
  Verkennende berekeningen effecten peilopzet nieuwe natuur Schokland Zuid [Boek]
  Velstra, J. \ Gaast, J. van der \ 2014
  Deze rapportage beschrijft de resultaten van verkennende effectberekeningen als gevolg van peilopzet in deze percelen ten behoeve van nieuwe natuur Schokland Zuid en het behoudt van de archeologische waarden.
  help
  Toepasbaarheid van innovatieve onderzoekstechnieken gericht op grondwaterstroming in en rond dijken : cases zandmeevoerende wellen Vuren en Hurwenen [Boek]
  Groen, K. \ Velstra, J. \ Burger, S. \ Groen, M. \ 2014
  help
  Optimalisering rekenregels piping en regionale keringen: berekening van grondwaterstroming onder een dijk [Boek]
  Gaast, J. van der \ Velstra, J. \ Burger, S. \ 2014
  Het voorliggende rapport gaat dieper in op de bepaling van het stijghoogteverloop in de zandondergrond onder een dijk of kade als gevolg van grondwaterstroming vanuit een boezem. Hiermee wordt inzicht verkregen in de gradiënt in de zandondergrond, ee ...
  help
  Verziltingsstudie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : eindrapport februari 2013 [Boek]
  Velstra, Jouke \ Staveren, Goswin van \ Oosterwijk, Jacob \ Werf, Rianne van der \ Tolk, Lieselotte \ Groen, Koos \ 2013
  De doelstelling van de studie is om deze saliniteitspatronen in grond en oppervlaktewater - in ruimte maar vooral in tijd - nader te onderzoeken. Dat is van praktische betekenis voor waterbeheerders. Gezien de taakstellingen om het zoetwaterverbruik ...
  help
  Pilot Ecoboeren, Schermer-Zuid, Noord-Holland: alternatieve vormen van duurzaam bodemgebruik en waterbeheer door en voor agrariërs [Boek]
  Velstra, Jouke \ Staveren, Goswin van \ Oosterwijk, Jacob \ Oord, Arjen \ 2013
  Agrariërs en waterbeheerders hebben sterke behoefte aan praktijkervaring met maatregelen voor duurzaam bodem- en waterbeheer op perceelschaal. Om deze praktijkervaring te versterken is in 2012 door een breed consortium een proefperceel ingericht in d ...
  help
  Zoet en zout grondwater Hondsbossche zeewering, binnenduinrand en polder: interpretatie van SkyTEM metingen : eindrapport 18/1/2013 [Boek]
  Velstra, J. \ 2013
  Op initiatief van drinkwaterbedrijf PWN is in september 2011 in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een bodemonderzoek gestart langs de kust van het Noordhollands Duinreservaat. Met elektromagnetische golven (een so ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.