Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Opzet van een onderzoek in Lelystad naar de vuiluitworp van regenwaterriolen en hun invloed op het oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ven, F.H.M. van de \ 1983
  help
  Building the Netherlands climate proof: urban areas [Boek]
  Ven, F. van de \ Nieuwkerk, E. van \ Stone, K. \ Veerbeek, W. \ Rijke, J. \ Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ [2011]
  Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden veranderen, en dientengevolge ook de geofysische omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van onze woon- en werkomgeving. Klimaatverandering kan dus het vestigingsklimaat voor mensen ...
  help
  Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied : quick scan van beschikbaarheid schadegetallen en mogelijkheden om schades te bepalen [Boek]
  Hoogvliet, M. \ Ven, F. van de \ Buma, J. \ Oostrom, N. van \ Brolsma, R. \ Filatova, T. \ Verheijen, J. \ Bosch, P. \ 2012
  Dit rapport beschrijft de werking van het stedelijk watersysteem, en welke typerende systemen kunnen worden onderscheiden uitgaande van de schademechanismen die in de bebouwde omgeving kunnen optreden. Gaat in op het effect van klimaatverandering op ...
  help
  Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving : inventarisatie van belemmeringen, benodigde veranderingen en kansen [Boek]
  Hoogvliet, Marco \ Ven, Frans van de \ Venmans, Arjan \ Ellen, Gerald Jan \ 2015
  Bouwend Nederland bevordert de vitaliteit van de bouwsector en stimuleert de wijze waarop de sector kan bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Vanuit die doelstelling verlangt Bouwend Nederland inzicht in de wijzigingen d ...
  help
  De Kaderrichtlijn Water bij Waterschap Noorderzijlvest : achtergronddocumenten per waterlichaam : planperiode 2016-2021 [Boek]
  Hoorn, Melissa van \ Ven, Kees van de \ Dijk, Sander \ Zantingh, Gerwin \ Schut, Jasper \ Reeze, Bart \ 2014
  In het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest zijn in totaal 15 oppervlaktewaterlichamen onderscheiden, die gelden als KRW-waterlichaam. Het betreft in alle gevallen sterk veranderde of kunstmatige wateren. Natuurlijke water zijn niet aanwezig. ...
  help
  Koepeldocument kennisontwikkeling stedelijk waterbeheer [Boek]
  Gehrels, J.C. \ Ven, F.H.M. van de \ Oostrom, N.G.C. van \ 2004
  De centrale vraagstelling in dit rapport is: wat zijn de kennisvragen die leven bij waterbeheerders van gemeenten, waterschappen en provincies rond de gewenste inrichting van het toekomstig stedelijk waterbeheer? Het rapport is daarom gebaseerd op in ...
  help
  Tools voor klimaatbestendig inrichten van stedelijk gebied \ H2O online [Artikel]
  Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Snep, R. \ Koole, S. \ 2016
  Er zijn tools ontwikkeld waarmee ontwerpers, deskundigen en belanghebbenden samen conceptuele ontwerpen kunnen opstellen om te helpen de gebouwde omgeving waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De Climate Adaptation App helpt deelnemers een long ...
  help
  Betekent een ander klimaat grotere riolen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ven, F. van de \ Veldhuis, M. ten \ Clemens, F. \ 2009
  Nieuwe KNMI-klimaatscenario's: grotere rioleringen? Veel artikelen wijzen, na de openbaarmaking van de nieuwste inzichten van het KNMI over de ontwikkeling van het klimaat in Nederland, in die richting. Maar is dat niet te kort door de bocht?
  help
  Waterrobuust bouwen : de kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp [Boek]
  Ven, F. van de \ 2009
  "Waterrobuust bouwen" is het op zodanige wijze (her) inrichten van het stedelijk gebied dat dit beter is opgewassen tegen een overschot en een tekort aan water. De publicatie geeft een beeld van bouwkundige en organisatorische mogelijkheden om steden ...
  help
  Innovatief waterbeheer vermindert stedelijke kwetsbaarheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaf, R. de \ Dahm, R. \ Ven, F. van de \ Dassen, W. \ 2009
  Concepten, die stedelijk water als energiebron gebruiken, als watervoorziening of als woonplaats, maken een stad klimaatrobuuster en reduceren de schade, die kan optreden ten gevolge van droogte of wateroverlast. Twee mechanismen bepalen in grote mat ...
  help
  Hoe het water een stad kan dragen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ven, F. van de \ Gehrels, H. \ Linden, T. van der \ Oostrom, N. van \ 2009
  Stedelijk waterbeheer is volop in ontwikkeling, ook in het buitenland. De kwantiteit en de kwaliteit van het stedelijk water (oppervlaktewater, grondwater, afstromend regenwater, drinkwater en afvalwater) beheersen we. Maar voor een duurzame, klimaat ...
  help
  Stand van zaken rond stedelijk waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jacobs, E. \ Baars, E. \ Graaf, E. de \ Ven, F. van de \ Lems, P. \ Geldof, G. \ 2008
  Op het elfde International Congress on Urban Drainage in Edinburgh kwamen begin september 2008 bijna 600 deelnemers uit 47 landen bijeen om de stand van zaken te bespreken rond stedelijk waterbeheer. De deskundigen op het gebied van ‘urban drainage’ ...
  help
  PREPARED: Project met potentie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2010
  Klimaatverandering is een begrip waar iedereen wel een mening over heeft. Het onderwerp levert een hoop publiciteit op en is de perfecte openingszin geworden voor menig doodgebloed familiefeestje. De ene na de andere organisatie stort zich op dit the ...
  help
  Creating a water-robust urban environment : an approach for the Netherlands [Presentatie]
  Ven, F.H.M. van de \ 2009
  Frans van de Ven (2009). Creating a water-robust urban environment, An approach for the Netherlands, presented at the Holland Climate House, on December 8 COP15, Copenhagen, Deltares / TU Delft.
  help
  RIZA werkt tien jaar samen met RosNIIVKh : verschillen met Russische tegenhanger maken contacten boeiend \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ven, F. van de \ Wolters, H. \ 2001
  Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het Russische waterinstituut RosNIIVKh werken samen op het gebied van onderzoek en beleidsadvisering. Kort overzicht van concrete resultaten de afgelopen tien jaar
  help
  Kwantitatieve aspecten van de afvoer van regenwater in stedelijke gebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, J.A. van den \ Ven, G.A. \ 1977
  help
  Notitie Kaderrichtlijn Water : planperiode 2016-2021 [Boek]
  Hoorn-van Dullemen, M. van \ Ven, K. van de \ 2014
  Deze notitie geeft de koers, de maatregelen en kosten voor de periode 2016 - 2021 weer, waarmee de waterkwaliteitsdoelen voor de KRW-waterlichamen uiteindelijk in 2027 behaald worden in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest.
  help
  Drugs en kalmeringsmiddelen in het oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aa, M. van der \ Dijkman, E. \ Ven, B. van de \ Steegh, A. van der \ Emke, E. \ Helmus, R. \ Voogt, P. de \ Bijlsma, R. \ Hernández, F. \ 2011
  In het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn lage concentraties aangetoond van twaalf in de Opiumwet opgenomen stoffen. Het gaat om amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten en benzodiazepinen), opiaten en cocaïne. Deze stoffen z ...
  help
  Wat wil de klant van het waterbedrijf? [thema Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vloerbergh, I. \ Frijns, J. \ Hegger, D. \ Ven, A. van de \ 2010
  In het kader van bedrijfstakonderzoek Client21 voerde KWR Watercycle Research Institute met collega-instituten in het Europese onderzoeksproject TECHNEAU een studie uit naar klantwensen en bedrijfsprestaties. Met medewerkers van de Wageningen Univers ...
  help
  Planning support system for climate adaptation: composing effective sets of blue-green measures to reduce urban vulnerability to extreme weather events \ Building and environment : the international journal of building science and its applications [Wetenschappelijk artikel]
  Voskamp, I.M. \ Ven, F.H.M. van de \ 2015
  The risk of pluvial flooding, heat stress and drought is increasing due to climate change. To increase urban resilience to extreme weather events, it is essential to combine green and blue infrastructure and link enhanced storage capacity in periods ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.