Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 56

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Vonk
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering \ H2O online [Artikel]
  Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
  Onderzoek van KWR toonde aan dat klimaatverandering invloed heeft op diverse facetten van de toekomstige drinkwatervoorziening. Voorbeelden zijn een toename van enkele organische microverontreinigingen in de grote rivieren, mogelijke problemen met de ...
  help
  AquaPriori: a priori het verwijderings-rendement bepalen : methodiek en eerste applicatie voor de voorspelling van de verwijdering van organische microverontreinigingen in omgekeerde osmose en actievekoolfiltratie [Boek]
  Vries, Dirk \ Leerdam, Ton van \ Wols, Bas \ Korevaar, Martin \ Vonk, Erwin \ 2017
  Het is vrijwel niet haalbaar of te kostbaar om voor een groot aantal microverontreinigingen die in oppervlaktewateren voorkomen, op experimentele wijze de verwijdering door een zuiveringsstap als actievekoolfiltratie (AKF) of omgekeerde osmose (RO) t ...
  help
  HydroMonitor : open data exchange format (toelichting en definitie) [Boek]
  Asmuth, J.R. von \ Vonk, E. \ 2016
  KWR investeert en voert verbeteringen door in haar programma’s Menyanthes en HyCA voor respectievelijk waterkwantiteit en waterkwaliteit, als onderdeel van de migratie van beide naar een nieuw, geïntegreerd programma voor hydrologische gegevens, onde ...
  help
  Hygiënecode Drinkwater : opslag, transport en distributie [Boek]
  Vonk, E. \ 2016
  De voorliggende uitgave van de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ (in dit document verder aan te duiden als ‘Hygiënecode’) beschrijft de door de drinkwaterbedrijven en -laboratoria in Nederland onderschreven richtlijnen voor d ...
  help
  Datamining voor assetmanagement : inventarisatie en voorbeelden uit de watersector [Boek]
  Vonk, E. \ Vries, D. \ 2016
  Met een brede inventarisatie van assetmanagement-kennisvragen, een literatuurstudie naar datamining en de eerste praktijkervaringen uit twee TKI-projecten is voor drinkwaterbedrijven een eerste, voorzichtige stap gezet richting een datagedreven bedri ...
  help
  Relatie tussen ontwerp en bedrijfsvoering van grondwaterzuivering en biologische activiteit [Boek]
  Palmen, L. \ Vonk, E. \ Vries, D. \ 2016
  De productie van biologisch stabiel water is van belang om nagroei in het distributienet te voorkomen. Naast de ruwwaterkwaliteit is ook het ontwerp en de bedrijfsvoering van de zuivering van grondwaterproductielocaties van invloed op de biologische ...
  help
  Waterdatamining – de eerste ervaringen uit de drinkwaterpraktijk \ H2O online [Artikel]
  Vries, D. \ Vonk, E. \ Erp, J. van \ Diemel, R. \ Jong, W. de \ 2016
  KWR heeft in samenwerking met Brabant Water en Vitens onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van datamining voor de drinkwatersector. Een inventarisatie van assetmanagement-kennisvragen, een literatuurstudie naar datamining en de eerste praktijke ...
  help
  Kennis uit waterdata in en rondom het leidingnet : toepassing van machine learning en statistiek op data van Brabant Water [Boek]
  Vonk, E. \ Vries, D. \ Summeren, J.R.G. van \ Verbree, J.M. \ Wols, B.A. \ Raterman, B.W. \ Diemel, R. \ Erp, J. van \ Leerdam, J.A. \ 2016
  Knowledge Discovery in Databases (KDD) is een analysemethodiek waarbij getracht wordt waardevolle kennis uit een combinatie van dergelijke databronnen te destilleren, die vervolgens ingezet kan worden om op operationeel niveau informatievergaring en ...
  help
  Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
  Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
  help
  Strategische agenda voor de provincies : vijf keuzes voor de Zuidwestelijke Delta \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.J. van der \ 2014
  Het Planbureau voor de Leefomgeving komt in de studie 'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta' met vijf strategische keuzes voor een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige en klimaatbestendig veilige Zuidwestelijke Delta. Het Planbureau heeft zich ...
  help
  Waterbergen op blauwgraslanden : blues in the Marshes \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Vrielink, A. \ Vonk, A.W. \ 2014
  In de Moerputten, Honderdmorgen en het Vlijmens Ven worden maatregelen genomen zodat zeldzaam geworden natuur zich kan herstellen. Zo wordt op 170 hectare voormalige landbouwgrond de voedselrijke bovenlaag (voormalige landbouwgrond) afgegraven en wor ...
  help
  Verkenning van ecologische potenties in de Zuidwestelijke Delta bij verschillende inrichtingsopties \ De levende natuur [Artikel]
  Hoek, D.J. van der \ Vonk, M. \ Kuiper, R. \ 2014
  Voor een ecologisch veerkrachtige Zuidwestelijke delta is herstel van natuurlijke dynamiek van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft verkend wat de gevolgen zijn van een aantal inrichtingsopties voor de dynamiek en de ecologie ...
  help
  Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma : achtergrondstudie [Boek]
  Gaalen, F. van \ Hinsberg, A. van \ Franken, R. \ Vonk, M. \ Puijenbroek, P. van \ Wortelboer, R. \ 2014
  In 2009 heeft het PBL de natuurpuntenmethodiek ontwikkeld. Natuurpunten zijn een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de effecten van ingrepen op biodiversiteit te kwantificeren. De hoofdconclusie van de studie is dat het consequent toepassen ...
  help
  Het voorspellen van inwendige uitloging van asbestcementleidingen met een kunstmatig neuraal netwerk [Boek]
  Vonk, Erwin \ Slaats, Nellie \ 2014
  Uitloging is een probleem dat speelt bij asbestcementleidingen. Het is een proces waarbij bepaalde mineralen uit de asbestcementmantel langzaam oplossen. Aan de binnenzijde (inwendige uitloging) vindt dit plaats in het drinkwater dat door de leiding ...
  help
  Environmental risk limits for metazachlor in water : a proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive [Boek]
  Vonk, J.W. \ Smit, C.E. \ Jong, F.M.W. de \ 2013
  Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de milieurisicogrenzen voor het onkruidbestrijdingsmiddel metazachloor in water aangepast. De stof is opgenomen in de Regeling Monitoring Kaderrichtlijn Water (KRW), waa ...
  help
  Samenhang in de Zuidwestelijke Delta : naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta [Boek]
  Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.-J. van der \ 2013
  De Zuidwestelijke Delta is getekend door een eeuwenlange strijd tegen het water. De stormvloedramp van 1953 leidde tot de aanleg van de deltawerken. Wel is het tijd voor een hernieuwde oriëntatie. De Deltawerken brachten weliswaar veiligheid, maar ve ...
  help
  Jaarrond baggeren: een win-winsituatie of doorgeslagen pragmatiek? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Arntz, J. \ Vonk, M. \ 2012
  De Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen geeft waterbeheerders handvatten om bij hun dagelijkse werkzaamheden zorgvuldig met de (beschermde) natuur om te gaan. De daarbij gestelde periodisering lijkt weinig ruimte te bieden om het hele ja ...
  help
  Dijkversterking en kwelderherstel hand in hand \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Vonk, A. \ 2012
  In 2010 en 2011 zijn er twee grote projecten uitgevoerd op het Balgzand nabij Den Helder. Doel daarvan was droge voeten voor de inwoners van de Noordkop én een broedplek en hoogwatervluchtplaats voor de vogels van het Balgzand. De twee projecten zijn ...
  help
  Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming [Boek]
  Eerdt, M. van \ Dam, J. van \ Tiktak, A. \ Vonk, M. \ Wortelboer, R. \ Zeijts, H. van \ Cleij, P. \ Janssens, B. \ Schepers, H. \ Schoorlemmer, H. \ 2012
  Dankzij wetgeving voor gewasbescherming is de waterkwaliteit vooruit gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt. Ook bevat het oppervlaktewater op de helft van de ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.