Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Strategische agenda voor de provincies : vijf keuzes voor de Zuidwestelijke Delta \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.J. van der \ 2014
  Het Planbureau voor de Leefomgeving komt in de studie 'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta' met vijf strategische keuzes voor een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige en klimaatbestendig veilige Zuidwestelijke Delta. Het Planbureau heeft zich ...
  help
  Waterbergen op blauwgraslanden : blues in the Marshes \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Vrielink, A. \ Vonk, A.W. \ 2014
  In de Moerputten, Honderdmorgen en het Vlijmens Ven worden maatregelen genomen zodat zeldzaam geworden natuur zich kan herstellen. Zo wordt op 170 hectare voormalige landbouwgrond de voedselrijke bovenlaag (voormalige landbouwgrond) afgegraven en wor ...
  help
  Automatisering in de praktijk \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vonk, Z.C. \ 1985
  Bij het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is ter voorbereiding van de invoering van geautomatiseerde gegevensverwerking een beleidsplan opgesteld. Het ontwerp houdt rekening met de belangrijkste ontwikkelingen bij de bela ...
  help
  Riolering : een onmisbare schakel in het milieubeheer \ Land en water nu : maandelijks magazine voor weg- en waterbouw en milieutechniek : orgaan voor de waterstaat [Artikel]
  Vonk, D. \ 1988
  help
  Ervaringen met de geautomatiseerde kadastrale registratie \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vonk, Z.C. \ 1990
  help
  Anders omgaan met hemelwater; onderzoek naar koploperprojecten \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]het complete eindrapport
  Moens, M. \ Verhoeff, G. \ Vonk, D. \ 2004
  Afkoppelen van verhard oppervlak in bestaand stedelijk gebied is vaak een langdurig, ingewikkeld en kostbaar traject, dat zowel inhoudelijk als procesmatig veel aandacht en creativiteit vraagt van initiatiefnemers/uitvoerders. Vooruitlopend op de voo ...
  help
  Atmosferische depositie van pesticiden, PAK en PCB's in Nederland [Boek]
  Duyzer, J.H. \ Vonk, A.W. \ 2002
  help
  Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Vonk, D. \ Oomens, A.J. \ Lemmen, G.B. \ 2003
  Het ministerie van VROM heeft een beleidsverkenning uitgevoerd naar de effecten en de grenzen van het sturen met hemelwater (afkoppelen) in bestaand stedelijk gebied. De uitgebreide scenariostudie is uitgevoerd om zowel de positieve effecten als de m ...
  help
  Nieuwe peilbesluiten voor de Alblasserwaard \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vonk, Z.C. \ Kanters, D. \ Tuinen, E.S.J. van \ 1998
  help
  Meten : de bepaling van debieten in open waterlopen \ Automatisering van de waterbeheersing : symposium en lezingenmiddagen [Hoofdstuk uit boek]
  Vonk, Z.C. \ 1995
  help
  Automatisering van de waterbeheersing (4) : meten, transmissie en verwerking van informatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vonk, Z.C. \ Stijn, T.L. van \ Hartong, H.J.G. \ Sinke, M.D. \ Potthoff, W.J. \ Zweverink, B. \ 1995
  Ter afsluiting van een viertal lezingen, organiseerde KIvI met STOWA op 19 januari 1995 een symposium. Het handboek debietmeten werd gepresenteerd. Daarnaast zijn een aantal lezingen gehouden, kort weergegeven in dit artikel. Het betreft: Meten: de b ...
  help
  Waterbeheer en waterkering \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
  Vonk, J.J. \ Brandsen, P.F.J. \ 1995
  help
  Ontwikkeling GIS voor waterkeringen- en waterkwantiteitsbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vonk, Z.C. \ Looij, M.P.A.M. van de \ 1996
  help
  Kaartgebruik bij waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vonk, Z.C. \ Cammeraat, J.P. \ 1993
  help
  Samen werken aan goed water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vonk, Z.C. \ 1999
  Totstandkoming, projectorganisatie, planstructuur en inhoud van het Integraal Waterbeheersplan Zuid-Holland Zuid 2, een samenwerking van de zeven waterschappen in dit gebied en een zuiveringsschap. Het beleid is onderverdeeld naar beleidsproducten, v ...
  help
  Neurale netwerken voorspellen waterstanden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lint, J.W.C. van \ Vonk, Z.C. \ 1999
  help
  Samen werken aan goed water : integraal waterbeheer in Zuid-Holland Zuid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Bouman, A. \ Vonk, Z.C. \ 1996
  help
  Nanomaterials in the aquatic environment: toxicity, exposure and risk assessment [Boek]
  Vonk, J.A. \ 2009
  Het is nog onduidelijk hoe de milieurisicobeoordeling van nanomaterialen uitgevoerd moet worden en met welke nanospecieke stofeigenschappen daarbij rekening moet worden gehouden. Dit komt doordat nog weinig bekend is over de productie en het gebruik ...
  help
  Environmental risk limits for kresoxim-methyl [Boek]
  Leeuwen, L.C. van \ Vonk, J.W. \ 2008
  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het fungicide kresoxim-methyl in water. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid v ...
  help
  Environmental risk limits for esfenvalerate [Boek]
  Vlaardingen, P.L.A. van \ Vonk, J.W. \ Jong, F.M.W. de \ 2008
  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide esfenvaleraat in water en sediment. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zij ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.