Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kwaliteit en duurzaamheid als hoeksteen voor plantaardige produktie, milieu en natuur [Boek]
  Penning de Vries, F.W.T. \ Spiertz, J.H.J. \ 1992
  At the occasion of the opening of its new offices and research facilities, CABO-DLO presents for a broad public its views on agricultural research for the next decade in this booklet. Subjects presented are 'Regulation of processes by communication i ...
  help
  Integraal waterbeheer Ede : deelrapport ontwatering [Boek]
  Schaaf, S. van der \ Vries, C.J. de \ 1991
  Grondwateroverlast in stedelijk gebied kan leiden tot problemen op gezondheids- en bouwtechnisch gebied. Meestal kan grondwateroverlast worden bestreden door middel van ontwatering. Hoewel er geen wet is, op grond waarvan de gemeente met betrekking t ...
  help
  Stedelijk grondwaterbeheer : het optimaliseren van het grondwater - meetnet van de gemeente Ede [Boek]
  Vries, C.J. de \ 1992
  help
  Samen winnen : verbreding van schaliegasdiscussie en handvatten voor besluitvorming [Boek]
  Vries, A. de \ Est, R. van \ Waes, A. van \ 2013
  Recentelijk is het maatschappelijk rumoer rondom schaliegas er niet minder op geworden. Er lijkt zelfs sprake van polarisering. Het verzet tegen schaliegaswinning heeft zich uitgebreid van lokale actiegroepen tegen proefboringen naar 49 gemeenten die ...
  help
  Volksdijk: adaptieve dijken, studielocatie Grebbedijk \ Volksdijk; de adaptieve dijk, studielocatie Grebbedijk BNA Onderzoek Amsterdam [Hoofdstuk uit boek]
  Blokland, J. \ Ziegler, P. \ Aben, R. \ Vries, R. de \ Broekhuizen, R.E. van \ Agricola, H. \ Kuiper, E. \ 2016
  Hoe kan de dijk weer volwaardig onderdeel worden van de maatschappij, zonder daarbij de veiligheid aan te tasten? Kunnen we onze democratie –die een oorsprong heeft in de waterschappen- herijken en waarde geven? Hoe maken van de dijk als technisch ku ...
  help
  De chemie tussen gemeenten en onkruid : een inventarisatie van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van gemeenten in de provincie Utrecht [Boek]
  Spijker, J.H. \ Vries, E.A. de \ Teunissen, M.B. \ Niemeijer, C.M. \ 2004
  Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten vormt een belangrijke bron van diffuse verontreiniging naar het milieu. Hierbij zijn met name de kwaliteit van het grond- en het oppervlaktewater aan de orde. In deze rapportage wordt het ...
  help
  Gevoelsrendement van natuurontwikkeling langs de rivieren [Boek]
  Buijs, A.E. \ Boer, T.A de \ Gerritsen, A.L. \ Langers, F. \ Vries, S. de \ Winsum-Westra, M. van \ Ruijkrok, E.C.M. \ 2004
  Met behulp van schriftelijke enquêtes is het effect gemeten van natuurontwikkeling in de uiterwaarden op de beleving of de gevoelswaarde van omwonenden, recreanten en overige Nederlanders. Het gevoelsrendement is gemeten aan de hand van de meningen o ...
  help
  Groene daken in Tilburg : operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid [Boek]
  Hendriks, Kees \ Snep, Robbert \ Vries, Barry de \ Brolsma, Reinder \ 2016
  In opdracht van Rijkswaterstaat is voor de gemeente Tilburg nagegaan welke meerwaarde groene daken kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. De omgevingsvisie 2040 van Tilburg is doorgenomen op relevante ambities waaraan groene daken kunnen worden ...
  help
  Designing green and blue infrastructure to support healthy urban living [Boek]
  Gehrels, Hans \ Meulen, Suzanne van der \ Schasfoort, Femke \ Bosch, Peter \ Brolsma, Reinder \ Dinther, Daniëlle van \ Geerling, Gertjan \ Goossens, Martin \ Jacobs, Cor \ Jong, Merijn de \ Kok, Sien \ Massop, Harry \ Osté, Leon \ Pérez-Soba, Marta \ Rovers, Vera \ Smit, Annemieke \ Verweij, Peter \ Vries, Barry de \ Weijers, Ernie \ 2016
  This report focuses on developing concepts and design principles for blue and green infrastructure that not only support climate resilience but also contribute to a healthy and liveable urban environment. We will first assess the effectiveness of blu ...
  help
  Kennis uit waterdata in en rondom het leidingnet : toepassing van machine learning en statistiek op data van Brabant Water [Boek]
  Vonk, E. \ Vries, D. \ Summeren, J.R.G. van \ Verbree, J.M. \ Wols, B.A. \ Raterman, B.W. \ Diemel, R. \ Erp, J. van \ Leerdam, J.A. \ 2016
  Knowledge Discovery in Databases (KDD) is een analysemethodiek waarbij getracht wordt waardevolle kennis uit een combinatie van dergelijke databronnen te destilleren, die vervolgens ingezet kan worden om op operationeel niveau informatievergaring en ...
  help
  Handreiking financiering duurzame energieprojecten Waterschappen : identificeren financiële barrières, opstellen praktisch kader en aanreiken strategische oplossingsrichtingen [Boek]
  Vries, Haga de \ Willems, Jeroen \ 2016
  Deze handreiking heeft tot doel de waterschappen te helpen met het maken van heldere keuzes op het gebied van de financiering van duurzame energieprojecten.
  help
  BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland [Boek]
  Wösten, H. \ Vries, F. de \ Hoogland, T. \ Massop, H. \ Veldhuizen, A. \ Vroon, H. \ Wesseling, J. \ 2012
  Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijn waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voor deze eenheden functionele kenmerken berekend. Op gron ...
  help
  Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream [Boek]
  Holster, H. \ Opheusden, M. van \ Gerritsen, A. \ Kieft, H. \ Kros, H. \ Plomp, M. \ Verhoeven, F. \ Vries, W. de \ Essen, E. van \ Sonneveld, M. \ Venekamp, A. \ 2014
  Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. St ...
  help
  Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen [Boek]
  Aggenbach, C.J.S. \ Verdonschot, R.C.M \ Vries, H.H. de \ Groenendijk, D. \ Dijkstra, J.P. \ Diggelen, R. van \ 2014
  Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel ...
  help
  Bodemkundige informatie voor een globaal vermestingsmodel [Boek]
  Breeuwsma, A. \ Schoumans, O.F. \ Vries, W. De \ 1987
  help
  From school to lab \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
  Vries, D. de \ 2016
  Four Dutch high school students figured out a way of using algae to turn river water in the Gambia into drinking water and nutritional supplements. They got support from Wageningen researchers in writing the capstone project report about their idea i ...
  help
  Er was eens een stad bedekt met groene daken [Studentenverslag]
  Heutinck, L. \ Vlaskamp, W. \ 2008
  Handboek over groendaken. De voordelen van groendaken worden via 3 thema's uitgelegd: verbeteren luchtkwaliteit, waterberging en energievermindering. De volgende type daken worden behandeld: sedum, gras, park/tuin,water en verharding. Bij elk type da ...
  help
  Gebiedsontwikkeling niet vanzelf klimaatbestendig \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
  Gilissen, R.M. \ Vries, J. de \ 2009
  Overal in Nederland zijn ze te vinden: gebiedsontwikkelingsprojecten. Het zijn projecten waarin geprobeerd wordt om verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven tegelijkertijd en in samenhang aan te pakken. In een land waar de komende jaren ...
  help
  Recreatief gebruik van water : achtergronddocument bij Natuurbalans 2008 [Boek]
  Vreke, J. \ Wulp, N.Y. van der \ Donders, J.L.M. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ Boer, T.A. de \ Henkens, R.J.H.G. \ 2008
  Voor de rol van water is onderscheid gemaakt tussen zogenaamde kleine wateren en grote wateren. Kleine wateren als beekjes, vennen en sloten zijn een onderdeel van het landschap en hebben als zodanig invloed op de aantrekkelijkheid en de beleving. Gr ...
  help
  'Legionella onder controle? De controleurs aan zet' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aa, M. van der \ Versteegh, A. \ Vries, H. de \ 2010
  Zo’n 180 controleurs en inspecteurs, die zich bezighouden met het toezicht op de veiligheid van leidingwaterinstallaties, waren december 2009 in Arnhem bijeen voor het symposium ‘Legionella onder controle?’ Het doel ervan is informatie uit te wissele ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.