Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Emissiereductie: terugdringen puntbelastingen : thema, kaderrichtlijn BO-06-006 4.12.4.13 [Poster]
  Werd, R. de \ Beltman, W. \ Lans, A. van der \ Maas, B. van der \ Zeeland, M. van \ Wenneker, M. \ 2006
  De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bedreigd door bestrijdingsmiddelen. De Kaderrichtlijn Water vergroot de druk om emissies terug te dringen. Een deel van de bestrijdingsmiddelen komt door puntbelastingen in het water. Daarbij komen middelen ...
  help
  Convenant 'Schoon water Utrechtse fruitteelt' \ H2O online [Artikel]
  Spanjers, B. \ Wenneker, M. \ Mombach, H. \ Bruchem, J. van \ 2013
  Gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt overschrijden op verschillende plekken de norm in grond- en oppervlaktewater van de provincie Utrecht. De belangrijkste boosdoener (captan) en de emissieroutes zijn opgespoord. Fruittelers, waterschap en pr ...
  help
  Verbetering waterkwaliteit door minder emissie uit open teelten \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
  Werd, H.A.E. de \ Wenneker, M. \ Nieuwenhuizen, A.T. \ 2013
  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de open teelten naar het oppervlaktewater terug te dringen. Dit begint met de oorzakenanalyse en verschillende emissieroutes. Daarna ...
  help
  Biologische zuivering van water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen : onderzoeksresultaten 2008 t/m 2011 [Boek]
  Werd, H.A.E. de \ Wenneker, M. \ Looij, J.H. \ Beltman, W.H.J. \ Lans, A.M. van der \ Huiting, H.F. \ Bruine, J.A de \ Zeeland, M.G. van \ 2012
  In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek van WUR PPO, in samenwerking met WUR Alterra, naar de inzetbaarheid van biologische zuiveringstechnieken voor verwerking van afvalwater, dat verontreinigd is met gewasbeschermingsmiddel ...
  help
  Kwantificering golfbelasting en invloed lange golven : onderzoeksprogramma kennisleemtes steenbekledingen [Boek]
  Klein Breteler, M. \ Werf, I. van der \ Wenneker, I. \ 2012
  Het onderhavige verslag is in 2005/2006 geschreven in het kader van het ‘Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen’ en geeft kwantitatieve informatie over de voor steenzettingen belangrijkste belastingaspecten op de bekleding en heeft geleid ...
  help
  Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht [Boek]
  Wenneker, M. \ Kruijne, R. \ Vissers, M. \ 2012
  In dit rapport zijn emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de fruitteelt naar het oppervlaktewater en grondwater beschreven. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de mogelijke groottes van de verschillende emissieroutes.
  help
  Waterbehandeling bij fruitsorteerinstallaties : ontwikkeling van een prototype [Boek]
  Vliet, H.P.M. van \ Wenneker, M. \ Meulenkamp, R.J.A. \ 2012
  Doel van het project is het ontwikkelen van een praktijkrijpe oplossing voor de problematiek met betrekking tot het lozen van ernstig met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd fruittransportwater, zodat emissies naar water kunnen worden beëindigd. ...
  help
  Verminderen van emissie door verbeterde toedieningstechniek : voorbereidend onderzoek 2013-2014 [Boek]
  Wenneker, M. \ Zande, J. van de \ 2014
  In 2004 is het Lozingenbesluit open teelt geëvalueerd. Hieruit bleek dat de fruitteeltsector de doelstelling om de drift naar het oppervlaktewater met 90% te verminderen nog niet heeft gehaald. Om deze reden heeft in 2007 een aanscherping van het Loz ...
  help
  Drift en driftreductie van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit van KWH : veldmetingen 2011 [Boek]
  Stallinga, H. \ Wenneker, M. \ Zande, J.C. van der \ Michielsen, J.M.P.G. \ Velde, P. van \ Nieuwenhuizen, A.T. \ Luckerhoff, L. \ 2013
  De wens om de landschapsbeleving van bijvoorbeeld de bloeiende Betuwe te vergroten, vraagt om een innovatieve gewasbescherming, waardoor telers bijvoorbeeld hoge hagen langs de boomgaarden, kunnen verwijderen. Op die wijze kan het publiek de boomgaar ...
  help
  Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : vergelijking van activiteiten op het erf met het POSSUM-model [Boek]
  Beltman, W.H.J. \ Wenneker, M. \ Zeeland, M.G. van \ Lans, A.M. van der \ Weide, R.Y. van der \ Werd, H.A.E. de \ 2011
  Puntbronnen kunnen bijdragen aan emissies naar oppervlaktewater. Activiteiten op het erf die tot puntemissies kunnen leiden zijn vergeleken en gerangschikt. POSSUM (POint Sources SUrface waters Model) vergelijkt de risico’s van verschillende activite ...
  help
  Biologische zuivering bedrijfsafvalwater bollenteelt met resten van bestrijdingsmiddelen [Boek]
  Werd, H.A.E. de \ Lans, A.M. van der \ Looij, J.H. \ Wenneker, M. \ 2009
  Doel van dit project is de toepasbaarheid van de biologische zuivering middels een zogenaamde ‘biofilter’ systeem voor de Noord-Hollandse bollensector nader te onderzoeken op praktijkniveau, de sector kennis te laten maken met deze toepassing en het ...
  help
  Nauwkeurigheid waterstandsmetingen vanaf een meetpaal : fase 2. uitwerking [Boek]
  Wenneker, Ivo \ Jacobsen, Niels \ 2015
  De in dit document geadresseerde vraag luidt: 'Wat is de nauwkeurigheid van waterstandsmetingen vanaf meetpalen?'. Voor de drie in Nederland gebruikte meetconfiguraties (radar, ONM, stappenbaak) is deze vraagstelling nader onderzocht.
  help
  Kwaliteit lozingwater verrassend hoog : eerste resultaten project Zuivering Fruittransportwater veelbelovend \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
  Vliet, H. van \ Wenneker, M. \ Bruchem, J. van \ 2010
  Midden 2009 ging het tweejarig project Zuivering Fruittransportwater van start. Na inleidende experimenten en het bouwen van de proefinstallatie werden twee duurproeven uitgevoerd. De eerste proef duurde enkele dagen, het tweede onderzoek ruim twee m ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.