Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 51

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Werf
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  De dijken kunnen er weer tegen [Boek]
  Damme, J. van \ Hartog, M. den \ Rijborz, K. \ Werf, H. van der \ 2018
  Deze bijlage verschijnt ter gelegenheid van de afronding van het project Zeeweringen. Al negentien jaar wordt aan de Zeeuwse dijken gewerkt. Eind dit jaar ligt er 325 kilometer vernieuwde dijkglooiing. Alle Zeeuwse dijken voldoen dan aan de huidige v ...
  help
  The blue deal : clean, sufficient and safe water for 20 million people \ Water governance [Artikel]
  Sturm, E. \ Werf, M. van der \ 2018
  If we look at the Earth from space, it is clear to see: the planet is literally covered in water. Yet, there is never enough of it – and often too much. In recent decades, water-related disasters have affected increasing numbers of people, animals an ...
  help
  Oesterdam sand nourishment : ecological and morphological development of a local sand nourishment [Boek]
  Boersema, Matthijs P. \ Werf, Jebbe van der \ Salvador de Paiva, João N. \ Brink, Anneke M. van den \ Soissons, Laura \ Walles, Brenda \ Bouma, Tjeerd J. \ Lodewijk, P. \ Ysebaert, Tom J.W. \ Paree, Edwin \ Bijleveld, Mariska \ Zanten, Eric van \ Westenbrugge, Kees van \ Stronkhorst, Joost \ Jong, Dick de \ 2018
  De algemene doelstellingen van het overkoepelende project Veiligheidsbuffer Oesterdam zijn: 1. Ontwikkelen van een duurzame en veilige oplossing voor de Oesterdam zodanig, dat de Oesterdam gevrijwaard is van te hoge golfaanval, waardoor grote investe ...
  help
  Hindcasting Westerschelde mouth morphodynamics (1963-2011) [Boek]
  Wegen, M. van der \ Werf, J.J. van der \ Vet, P.L.M. de \ Röbke, B.R. \ 2017
  Within the framework of the Agenda for the Future defined by the Flanders-Dutch Scheldt Committee (VNSC), the Flanders Ministry of Public Works, department of Maritime Access (MOW-aMT) requested Deltares to carry out morphological research on the Wes ...
  help
  Morfologisch advies broedeilanden : principestudie en pilot Hooge Springer [Boek]
  Schrijvershof, Renier \ Röbke, Björn \ Vet, Lodewijk de \ Werf, Jebbe van der \ Valk, Bert van der \ 2017
  Kolonievogels die langs de kusten van de Deltawateren broeden staan onder druk omdat op korte termijn een tekort ontstaat aan geschikte broedgebieden. Het 7 eilandenplan beschrijft maatregelen die voorzien in voldoende broedhabitat door eilandsituati ...
  help
  Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk [Boek]
  Werf, Petra van der \ Dekker, Gert \ 2017
  Dit rapport is de eerste studie die vanuit de verantwoordelijkheid van de rioleringsbeheerder ingaat op de (achterliggende) oorzaken van graafschade bij rioleringswerkzaamheden en hoe deze schades zijn te voorkomen. De resultaten geven input aan de d ...
  help
  Dotterproject: naar risico-gestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G. van den \ Penning, E. \ Noorlandt, R. \ Werf, M. van der \ Berends, K. \ 2017
  Vaak wordt bij een maaibeurt in het groeiseizoen veel, zo niet alle vegetatie in een watergang gemaaid. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de watervegetatie van een complete watergang snel in kaart te brengen. De ecologische waarde én het effect ...
  help
  Interview: de ethische kant van de digitale transformatie \ Water governance [Artikel]
  Werf, P. van der \ 2017
  Door digitalisering krijgen en gebruiken overheden en bedrijfsleven steeds meer data. Dit heeft niet alleen gevolgen voor hun eigen bedrijfsprocessen, maar ook voor de omgeving waarin zij opereren. De vraag daarbij is of alles wat technisch kan, ook ...
  help
  Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie \ H2O online [Artikel]
  Eertwegh, G. van den \ Penning, E. \ Noorlandt, R. \ Werf, M. van der \ Berends, K. \ 2017
  Mede door gebrek aan informatie wordt vaak alle vegetatie in een watergang gemaaid. Dit heeft gevolgen op hydraulisch en ecologisch vlak. In het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlakdekkende gegevens inwinnen over de actueel aanwezi ...
  help
  Handboek Watertoetsproces : hoe het waterschap invulling geeft aan het ruimtelijk ordeningsproces [Boek]
  Boelhouwer, G. \ Werf, E. van der \ Schuwer, D. \ 2015
  In dit handboek leest u hoe Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het wateroverleg tijdens ruimtelijke planprocedures invult. Dit wateroverleg wordt ‘het watertoetsproces in het kader van de Wet ruimtelijke ordening’ genoemd. Het handboek geeft ee ...
  help
  Beslissingsondersteunend model voor nutriëntenmaatregelen in De Stichtse Rijnlanden \ H2O online [Artikel]
  Spanjers, B. \ Jong, H. de \ Werf, E. van de \ Koomen, A. \ Buijert, A. \ 2015
  In het beheergebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voldoen niet alle waterlichamen aan de KRW-normen voor stikstof en fosfaat. Om in 2027 aan de KRW-doelen te voldoen, heeft het waterschap een opgave om het ‘nutriëntengat’ te dichten. I ...
  help
  Rietteelt als mogelijke bouwsteen voor een duurzaam water- en bodembeheer in natte veengebieden [Boek]
  Korevaar, H. \ Werf, A.K. van der \ 2014
  De teelt van riet is één van de mogelijke alternatieven voor het huidige landgebruik en systeem van waterbeheer in de veenweidegebieden en kan helpen de bodemdaling te beperken. In deze haalbaarheidsstudie komen aan bod: de thema's water, bodem, broe ...
  help
  Verziltingsstudie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : eindrapport februari 2013 [Boek]
  Velstra, Jouke \ Staveren, Goswin van \ Oosterwijk, Jacob \ Werf, Rianne van der \ Tolk, Lieselotte \ Groen, Koos \ 2013
  De doelstelling van de studie is om deze saliniteitspatronen in grond en oppervlaktewater - in ruimte maar vooral in tijd - nader te onderzoeken. Dat is van praktische betekenis voor waterbeheerders. Gezien de taakstellingen om het zoetwaterverbruik ...
  help
  Relinen of vervangen: bezint eer ge begint! \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Nengerman, A. \ Werf, L. van der \ 2012
  Relining van riolen wordt al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw gedaan, maar is de laatste jaren pas echt sterk in opkomst. De voordelen van relining ten opzichte van vervanging zijn de lagere kosten en CO2-uitstoot. Daarnaast zijn de voorbereiding ...
  help
  Kwantificering golfbelasting en invloed lange golven : onderzoeksprogramma kennisleemtes steenbekledingen [Boek]
  Klein Breteler, M. \ Werf, I. van der \ Wenneker, I. \ 2012
  Het onderhavige verslag is in 2005/2006 geschreven in het kader van het ‘Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen’ en geeft kwantitatieve informatie over de voor steenzettingen belangrijkste belastingaspecten op de bekleding en heeft geleid ...
  help
  Toekomstverkenning Stichtse Rijnlanden op basis van GGOR en MKBA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hardeveld, H. van \ Werf, E. van der \ Jong, H. de \ Schans, M. van der \ 2012
  Op basis van de GGOR-methode kan een waterbeheerder advies geven over ruimtelijke ordening. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht hebben gezamenlijk onderzocht welke werkwijze hiervoor geschikt is. Diverse toekomstverkennin ...
  help
  Vermindering grondwateronttrekking in Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Werf, R. van der \ Dansik, J. van \ Fritz, J. \ Spruit, H. \ 2010
  Het geschil over de gevolgen van de grondwateronttrekking bij DSM Anti-Infectives BV (DSM) te Delft is afgelopen jaar opgelost. De gemeente Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland hebben met DSM twee overeenkomsten gesl ...
  help
  Review of the geomorphological, benthic ecological and biogeomorphological effects of nourishments on the shoreface and surf zone of the Dutch coast [Boek]
  Baptist, M.J. \ Tamis, J.E. \ Borsje, B.W. \ Werf, J.J. van der \ 2009
  Most knowledge on the morphodynamic behaviour of shoreface and beach nourishments originates from data analysis studies. Numerical modeling tools have been used successfully in hindcasting behaviour of nourishments, but do not yet have the predictive ...
  help
  Waterkwaliteit op het landgoed Lankheet : zuiverende werking van rietvelden en de Buurserbeek [Boek]
  Mulder, H.M. \ Gerven, L.P.A. van \ Querner, E.P. \ Werf, A.K. van der \ 2009
  Op landgoed Lankheet worden rietvelden ingezet om het oppervlaktewater effectief te zuiveren van stikstof en fosfaat. Door het riet aan het einde van de groeiperiode te maaien kunnen grote hoeveelheden nutriënten uit het systeem gehaald worden. In de ...
  help
  Integrale analyse watersysteem Delft [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bloemberg, G. \ Hardeveld, H. van \ Werf, R. van der \ Hartman, E. \ 2009
  In het waterplan Delft werken de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een duurzaam stedelijk waterbeheer. Het streven is om een robuust stedelijk watersysteem te realiseren. Vorig jaar begon een integrale en gebiedsgerichte ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.