Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 408

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: (catalogusisn=1930552 OR catalogusisn=1674605 OR catalogusisn=1659463 OR catalogusisn=1659234)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Benchmark rioleringszorg: resultaten uitvoering cluster 1 en doorontwikkeling van het instrument \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Langeveld, J. \ Herbermann, H. \ Dijken, K. van \ 2006
In 2005 is in opdracht van RIONED Cluster 1 van de benchmark riolering uitgevoerd. Hierbij is de oorspronkelijke methodiek, zoals opgezet en uitgevoerd tijdens de pilot benchmark uit 2002/2003 vrijwel ongewijzigd toegepast. De belangrijkste conclusie ...
help
De rol en aanpak van informatie en ICT in de rioleringszorg \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Castelijn, E.M.M. \ 2006
Het gebruik van informatie en ICT in de rioleringszorg neemt toe. Informatiemiddelen kunnen ondersteunen in de rioleringstaken van gemeenten. Ze kunnen zelfs als katalysator werken voor verbetering van werk- en bedrijfsprocessen en daarmee de effecti ...
help
De keten verandert,....langzaam maar zeker! \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Mels, A. \ Zeeman, G. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Palsma, B. \ Swart, B. \ 2006
Op verschillende plaatsen in Europa worden initiatieven genomen, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor afvalwaterinzameling, -transport en -behandeling. Deze concepten zijn gebaseerd op scheiding van afvalwaterstromen aan de bron. Het ...
help
Risicomanagement bij bestuurlijke besluitvorming \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Hermans, P.G.B. \ 2006
Het risicoprofiel van waterschappen neemt toe met het complexer worden van de taken. Bestuurlijke besluitvorming kent uiteindelijk een of meer subjectieve elementen. Dit artikel schetst de legitimering van de bestuurder. Daarbij is gekozen voor het S ...
help
Het Intelligente Riool (een nieuwe benadering van afval- en hemelwater in stedelijk gebied gebaseerd op insluiting van lucht) \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Haan, C. de \ 2005
Gemengde rioolsystemen hebben een aantal nadelen; zo stroomt via overstorten geregeld (verontreinigd) rioolwater op oppervlaktewater en er komt met enige regelmaat rioolwater op straat voor. Om deze nadelen tegen te gaan wordt een alternatief gemengd ...
help
Verontreinigd wegwater van provinciale wegen: risico’s en mogelijke maatregelen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schipper, P. \ Vergouwen, L. \ Mensing, S. \ 2005
Bodem en oppervlaktewater langs autowegen worden diffuus belast door run-off en verwaaiing. Regionale overheden willen hier graag maatregelen tegen nemen, maar missen inzicht in de risico’s voor de bodem- en waterkwaliteit en de effectiviteit van emi ...
help
Internationale Onderzoeksverkenning heeft geleid tot Bibliografische Databank \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Beenen, T. \ Vaes, G. \ Bouteligier, R. \ 2005
De Stichting RIONED, de TU Delft en de KU Leuven hebben de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een overzicht van recente onderzoeksresultaten. Dit heeft geleid tot een webapplicatie met een onderliggende databank
help
DWA-kalibratie Apeldoorn \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Mameren, H. van \ 2005
Tussen 1998 en 1999 is gewerkt aan de kalibratie van het hydrodynamische rekenmodel van het rioolstelsel van de gemeente Apeldoorn. De auteur gaat in op de kalibratie van de DWA-stromen. Binnen reeksberekeningen is het namelijk van groot belang om de ...
help
'De visie van:' Dick Vonk (oud-beleidsmedewerker riolering, VROM): 'Ik denk dat we wel in de problemen komen met de KRW' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clemens, F. \ Worst, W. \ 2006
Op 23 november 2005 nam Dick Vonk afscheid bij het ministerie van VROM. Veel mensen kennen hem als beleidsmedewerker op het gebied van riolering. Als waardering voor zijn inzet en kennis kreeg Vonk door het rioleringsveld een symposium aangeboden. Me ...
help
Vuiluitworp-reductie door lamellenafscheiders in bergbezinkbassins \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kriele, H.O. \ Mameren, H.J. van \ 2006
In het kader van het emissiespoor, al dan niet in combinatie met het waterkwaliteitsspoor, zijn de afgelopen jaren heel wat bergbezinkbassins gerealiseerd. Verwacht mag worden dat het effectueren van het beleid, ten aanzien van emissiereductie op bas ...
help
Vliegende putdeksels \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Smits, J. \ Schilperoort, R. \ Flamink, C. \ 2006
Wanneer benzine in het riool terecht komt, kan het in een groot gebied voor explosiegevaar zorgen. Welke processen een rol spelen voor het tot stand komen van het explosiegevaar, worden door de auteurs uit de doeken gedaan. Daarnaast is beschreven we ...
help
Bepaling kostenaandeel van hemelwaterafvoer in de afvalwaterketen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2005
In opdracht van RIZA en de CIW voerden de auteurs het onderzoek Kostenaandeel Hemelwater in de Afvalwaterketen uit. Het onderzoek had tot doel inzicht te geven in de kosten van de afvoer en verwerking van de neerslag- en grondwatercomponent in de afv ...
help
Sedimenttransport in riolen: vanuit de praktijk terug naar het lab \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kleijwegt, R.A. \ 2005
Op verzoek van de redactie blikt Rob Kleijwegt terug op vier jaar fundamenteel onderzoek naar sedimenttransport in riolen. Het is een beschrijvend artikel, zonder kwantitatieve informatie of formules. Om de betekenis van het onderzoek voor de rioleri ...
help
Modelleren van water-op-straat \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Bouteligier, R. \ Vaes, G. \ Berlamont, J. \ 2005
Dit artikel geeft een weergave van de resultaten van het onderzoek dat werd uitgevoerd aan het Laboratorium voor Hydraulica van de KU Leuven (België). Bij dit onderzoek werd er door de auteurs dieper ingegaan op wat er gebeurt als het rioolstelsel er ...
help
Rekening houden met Rioolvreemd water? \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Palsma, A.J. \ Kerk, A.J. van de \ Wieringen, H.S.J. van \ 2005
De auteurs beschrijven de zogeheten DWAAS-methodiek (DWA-Analyse-Systematiek) en de resultaten van een STOWA-vervolgonderzoek, waarbij DWAAS is toegepast op de verzorgingsgebieden van 23 awzi’s, waar twaalf procent van het totale geloosde afvalwater ...
help
Een oriëntatie op volksgezondheid en 'water in de stad' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Dirkzwager, A. \ Knapen, F. van \ Worst, W. \ 2003
De gevaren voor de volksgezondheid, die kunnen ontstaan door het op alternatieve wijze omgaan met 'water in de stad', zijn in een oriënterende studie in beeld gebracht. Hiertoe zijn eerst de potentiële gevaren geïnventariseerd en gekarakteriseerd, ve ...
help
Meten en handhaven \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Stobbelaar, G. \ 2003
Riolering is een ingewikkeld ondergronds leidingensysteem waarmee afvalwater van lozer naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) wordt afgevoerd. Volgens de auteur is het echter in de praktijk zeer lastig een eenduidige relatie te leggen tussen ...
help
Monitoring riooloverstorten, meetopzet en gegevensanalyse \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Moens, M.R. \ 2003
De afgelopen jaren is in opdracht van de Commissie Integraal Waterbeheer een studie uitgevoerd naar de wijze waarop een lokaal monitoringsprogramma kan worden opgezet dat meetgegevens oplevert ten behoeve van het waterkwaliteitsbeheer en rioolbeheer. ...
help
Duurzaamheid in de waterketen, een eerste kwantificering van gezondheidsrisico's \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schaart, N. \ Clemens, F. \ Berends, B.R. \ 2003
In een woning in Deventer werd daar een foute aansluiting in een duurzaam systeem de was een aantal maanden gevoed door rioolwater. Naar aanleiding van dit incident, werd door de auteurs het deel van de waterketen van het Stevinhof geanalyseerd en wo ...
help
Anders omgaan met hemelwater; onderzoek naar koploperprojecten \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]het complete eindrapport
Moens, M. \ Verhoeff, G. \ Vonk, D. \ 2004
Afkoppelen van verhard oppervlak in bestaand stedelijk gebied is vaak een langdurig, ingewikkeld en kostbaar traject, dat zowel inhoudelijk als procesmatig veel aandacht en creativiteit vraagt van initiatiefnemers/uitvoerders. Vooruitlopend op de voo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.