Login

Hydrotheek

help
Klimaatadaptatie : ontwerpen tussen beleving en haalbaarheid \ Water governance [Artikel]
Leeuwen, E. van \ Boelhouwers, M. \ 2014
De buitenruimte inrichten op extreme neerslag staat volop in de belangstelling. Onder de vlag van klimaatadaptatie is de afgelopen jaren veel energie besteed aan het identificeren van de juiste maatregelen. Moeten we massaal aan de groene daken en wa ...
help
Urgentie van energietransitie brengt decentrale overheden op één lijn \ Water governance [Artikel]
Hendriks, A. \ Schouffoer, H. \ 2017
De koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen hebben op 29 maart de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ bij de informateur op tafel gelegd. Met de investeringsagenda1 willen IPO, VNG en UvW de overgang naar een energie ...
help
Spraakwater: een blauwe kwantumsprong: welke governance opties hebben we? \ Water governance [Artikel]
Graaf-van Dinther, R. de \ 2017
De bevolkingsgroei, de klimaatverandering en de vernietiging van de natuur vragen om een ingrijpende, wereldomvattende nieuwe aanpak voor stedenbouw, voedselvoorziening en energievoorziening. Een kansrijke oplossingsrichting is de ‘Blue Revolution’ h ...
help
Spraakwater: energie op water \ Water governance [Artikel]
Hildebrand, M. \ 2017
Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. In de zoektocht van de energietransitie worden diverse oplossingen verkend en toegepast die te maken hebben met water. Voorbeelden hiervan zijn getijde-energie, thermische energie uit oppervlaktewater, ...
help
Afweging maatregelen waterhuishouding in gaswinningsgebied Dongeradeel \ Water governance [Artikel]
Tuinen, E. van \ Bijl, M.J. \ Steegstra, A. \ Steendam, G.J. \ 2017
Voor de afhandeling van schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning door de NAM in Fryslân zijn een Overeenkomst en een Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân in het leven geroepen. In dit artikel wordt de algemene werkwijze van de Commis ...
help
Kenniscoaches, ervaringen met een nieuw fenomeen in de watersector \ Water governance [Artikel]
Dekker, G. \ Gastkemper, H. \ 2017
In het bestuursakkoord water zijn afspraken gemaakt over de inzet van kenniscoaches met als doel om de regionale uitwerking van het bestuursakkoord water te ondersteunen. Kenniscoaches zijn ervaren professionals die werkzaam zijn in de sector, met ee ...
help
Case Study: eerst zien, dan geloven \ Water governance [Artikel]
Stammers, J. \ Peeters, M. \ 2017
De samenleving verandert, burgers zijn steeds mondiger en willen hun omgeving zelf ‘produceren’. Overheden spelen hierop in door het organiseren van participatietrajecten en co-creatieworkshops. Het vroegtijdig betrekken van de omgeving schept vertro ...
help
Intercultureel werken aan water governance : verbeter de wereld, begin bij jezelf \ Water governance [Artikel]
Top, G. van den \ 2012
Intercultureel, intergouvernementeel, internationaal: in de globaliserende wereld van vandaag verandert de inhoud en betekenis van deze sleutelbegrippen, zeker in het publieke domein, in hoog tempo. De oude, vertrouwde interpretatie van samenwerking ...
help
Overstromingen en culturele aanpassingen in historisch perspectief \ Water governance [Artikel]
Dam, P.J.E.M. van \ 2012
Het is opvallend hoe weinig dodelijke slachtoffers er doorgaans bij overstromingen in Nederland vielen. Sinds de eerste berichten over watersnoodrampen in de zesde eeuw na Christus, zijn er enkele honderden overstromingen geweest ten gevolge van door ...
help
Water governance in a cultural context \ Water governance [Artikel]
Reijerkerk, L. \ Schelwald-van der Kley, L. \ 2012
A few years ago the autors decided to explore the relationship between water and culture world-wide. It proved to be a unique experience. "We travelled across the continents and talked to many people. From ministers, engineers and scientists to local ...
help
Waterschappen in de topsector water : ervaringen in Vietnam \ Water governance [Artikel]
Kuks, S. \ Heemskerk, F. \ Lijzenga, S. \ Nijwening, S. \ 2012
In Ho Chi Minh City in Vietnam neemt de wateroverlast en de dreiging van overstromingen de laatste jaren flink toe. Ook de zoetwatervoorziening staat in deze megastad onder druk. Om tot duurzame oplossingen voor deze problemen te komen, doen de Vietn ...
help
Participatief waterbeheer in Vietnam: "Dutchman's burden" of deel van "Doimoi"? \ Water governance [Artikel]
Ottow, B. \ Huntjens, P. \ Lasage, R. \ 2012
In dit artikel beschrijven en analyseren wij de ervaringen met participatief waterbeheer in Vietnam en proberen wij de vraag te beantwoorden of en op welke wijze participatief waterbeheer toepasbaar is in de Vietnamese context. Het artikel is gebasee ...
help
Ruimte voor waarden : een onderzoek naar het belang van waarden rondom het project Flexibel Peilbeheer – Muyeveld \ Water governance [Artikel]
Breman, B. \ Fontein, R.J. \ Groot, M. de \ Ottow, B. \ Ellen, G.J. \ 2012
In toenemende mate is er bij wateropgaven sprake van complexe onderlinge afhankelijkheid tussen maatregelen in het waterbeheer – ingegeven vanuit (Europees) beleid- en bestaande ruimtelijke, economische en maatschappelijke functies in een gebied. Doo ...
help
Culturele verschillen in water governance : hoe gaan wij ermee om? \ Water governance [Artikel]
Zandstra, B. \ Bollen-Weide, E. \ 2012
Medewerkers van waterschap Rijn en IJssel helpen sinds enkele jaren overzeese collega’s in Suriname en Nicaragua bij het opzetten van goed waterbeheer. Maar wie helpt eigenlijk wie? Bram en Ellen beschrijven vanuit hun eigen ervaringen hoe cultuurver ...
help
Water governance met de buren, verbinden van culturen \ Water governance [Artikel]
Cerutti, M. \ 2012
Enigszins verbaasd reageerde ik toen ik gevraagd werd om iets te schrijven over de culturele context van water governance. De aanleiding bleek mijn vorige functie te zijn. Als voormalig secretaris van de Internationale Maascommissie zou ik vast een a ...
help
Concerndenken : een denkraam voor efficiënter waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Vliet, A. van \ 2012
Het is de uitdaging van iedere samenleving en samenwerking: Hoe verenigen we het individuele belang tot een collectief belang? En hoe ruilen we een individuele opvatting in voor een gezamenlijk uitgedragen mening? Waar aanvankelijk het instituut wate ...
help
Allemaal Noordhollanders : cultuurverschillen, probleem of mythe? [spraakwater] \ Water governance [Artikel]
Schilt, F. \ 2012
Nogal vaak wordt (gebrekkige) samenwerking tussen waterschap en gemeenten toegeschreven aan cultuurverschillen. Als je een periode bij het ‘fremdkörper’ hebt gewerkt, leidt dat tot een helder inzicht hoe dit probleem aan te pakken of tot de conclusie ...
help
Verslag van een bijzonder veranderingsproces in Zuid-Holland : van hiërarchische verhoudingen naar een gezamenlijke wateragenda \ Water governance [Artikel]
Haitjema, A. \ Rozendaal, J.N. \ 2012
Het boterde al lange tijd niet tussen de provincie Zuid-Holland en de ZuidHollandse waterschappen. Maar het Bestuursakkoord Water, een nieuwe gedeputeerde en goede wil van alle kanten brachten daar verandering in. Na drie bijzondere bijeenkomsten is ...
help
Het bestuurlijke proces op z'n kop \ Water governance [Artikel]
Haitjema, A. \ 2012
Vanuit een ongenoegen dat er vaak weinig te kiezen valt heeft het Algemeen Bestuur (AB, bij Rijnland heet dit Verenigde Vergadering VV) de wens uitgesproken meer in het voortraject betrokken te willen zijn. Door de economische crisis (2011) wilde het ...
help
Samenwerkingsambitie in de waterketen? \ Water governance [Artikel]
Westerweel, J.W. \ Hartman, E. \ 2012
In ca. 60 regionale verbanden wordt op dit moment invulling gegeven aan het onderdeel waterketen van het Bestuursakkoord Water 2011 (BAW). Eén van de doelen is het vergroten van doelmatigheid door onder andere verdergaande samenwerking tussen gemeen ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.