Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 20 / 242

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: catalogusisn=2004991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Urgentie van energietransitie brengt decentrale overheden op één lijn \ Water governance [Artikel]
Hendriks, A. \ Schouffoer, H. \ 2017
De koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen hebben op 29 maart de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ bij de informateur op tafel gelegd. Met de investeringsagenda1 willen IPO, VNG en UvW de overgang naar een energie ...
help
Parijs, een klimaatakkoord: wat betekent dat voor het waterbeheer? \ Water governance [Artikel]
Bruggeman, W. \ 2017
De waterbeheerder in Nederland heeft een groot belang bij beperking van de klimaatverandering. Dat scheelt komende decennia aanmerkelijk in overstromingsrisico’s, wateroverlast en zoetwatertekorten. Maar om de mondiale opwarming beneden de twee grade ...
help
Case study: thermische energie uit oppervlaktewater: een kans en een uitdaging \ Water governance [Artikel]
Schaik, M. van \ Romijn, R. \ Scholten, B. \ 2017
Oppervlaktewater is – naast wind, zon en biomassa – een potentieel belangrijke duurzame energiebron voor Nederland. Uit een verkenning in opdracht van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat1 blijkt dat deze bron kan voorzien in ± 12% van de nat ...
help
Case Study: omgevingsvisie Hart van Holland \ Water governance [Artikel]
Goedbloed, F. \ 2017
Met een veranderend klimaat in het verschiet is het zonneklaar dat water een belangrijk thema is voor de Omgevingsvisie. Toch is na 4 jaar werken aan een Omgevingsvisie water nog steeds het meest ongrijpbare thema. Niet omdat er te weinig kennis is, ...
help
Spraakwater: een blauwe kwantumsprong: welke governance opties hebben we? \ Water governance [Artikel]
Graaf-van Dinther, R. de \ 2017
De bevolkingsgroei, de klimaatverandering en de vernietiging van de natuur vragen om een ingrijpende, wereldomvattende nieuwe aanpak voor stedenbouw, voedselvoorziening en energievoorziening. Een kansrijke oplossingsrichting is de ‘Blue Revolution’ h ...
help
Spraakwater: energie op water \ Water governance [Artikel]
Hildebrand, M. \ 2017
Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. In de zoektocht van de energietransitie worden diverse oplossingen verkend en toegepast die te maken hebben met water. Voorbeelden hiervan zijn getijde-energie, thermische energie uit oppervlaktewater, ...
help
Spraakwater: water en wind in Nederland: voor altijd met elkaar verbonden \ Water governance [Artikel]
Klugt, T. van der \ Zoelen, A. van \ 2017
Wat heeft een waterschap van doen met een windturbine? Dat is de vraag waarmee het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard sinds 2003 heeft geworsteld. Anno 2017 is dit waterschap in de regio Rotterdam overtuigd: voor een waterschap is h ...
help
Spraakwater: warmte van iedereen, solidariteit vraagt om goede afspraken \ Water governance [Artikel]
Bal, F. \ 2017
Een groot gedeelte van de gemeente Velsen kunnen we voorzien van duurzame energie door verschillende typen warmtedragers in te zetten. Denk aan riothermie, warmte uit oppervlaktewater, bodemenergie en restenergie. Deze en meer alternatieven kunnen zo ...
help
Spraakwater: waterschap Rivierenland: energietransitie waterschappen en innovatie gaan hand in hand \ Water governance [Artikel]
Bakker, J. \ 2017
Waterschap Rivierenland heeft recent twee energie-innovaties gerealiseerd. Het zijn de EQA-smartstuw en de EQA-box, die met waterkracht energie opwekken. Beide innovaties komen voort uit een intensieve dialoog tussen bedrijf en waterschap, maar zijn ...
help
Spraakwater: juridische belemmeringen energieopwekking en terugwinning van grondstoffen door waterschappen? \ Water governance [Artikel]
Havekes, H. \ Lazaroms, R. \ 2017
Zoals bekend zijn waterschappen al een aantal jaren actief op het terrein van energieopwekking en de terugwinning van grondstoffen. Aanvankelijk speelde dit vooral binnen het zuiveringsbeheer, steeds duidelijker wordt dat er ook binnen het watersyste ...
help
Water, bodem en governance: een introductie van transities en dilemma's \ Water governance [Artikel]
Nijburg, C. \ Roovers, G. \ Kooiman, S. \ 2017
De bodem wordt steeds belangrijker. Onder bodem en ondergrond verstaan we alles wat zich onder ons maaiveld bevindt: structuren van zand, klei, veen en gesteenten, zout, gas en olie, grondwater, bodemleven en vele sporen van het menselijk verleden. E ...
help
Interview Lambert Verheijen \ Water governance [Artikel]
Nijburg, C. \ 2017
Lambert Verheijen studeerde sociologie aan de Katholieke Universiteit Brabant, was twaalf jaar als gedeputeerde verantwoordelijk voor milieu, water en natuur in Noord-Brabant en is nu dijkgraaf van waterschap Aa en Maas en -sinds 2015- lid van de Eer ...
help
Samenwerken aan duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond \ Water governance [Artikel]
Jonkers, D. \ 2017
De ondergrond levert belangrijke bijdragen aan maatschappelijk opgaven als de energie-, drinkwater- en voedselvoorziening en biedt ruimte en draagkracht voor transport, mobiliteit en gebouwen. De noodzaak om de ondergrondse ruimte in onze drukbevolkt ...
help
Leeromgeving Haarlem: hernieuwde kennismaking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond \ Water governance [Artikel]
Duijn, M. \ Bouma, G. \ Someren, M. van \ Ruiterman, G. \ Ruiter, J. de \ 2017
Onder druk van een toenemende verstedelijking, klimaatverandering, het energievraagstuk en de behoefte aan een goede kwaliteit van de leefomgeving staat Haarlem voor een flinke opgave. De ondergrondse ruimte levert een belangrijk aandeel om deze opga ...
help
Grondwater verbindt; wist u dat? \ Water governance [Artikel]
Boer, R. de \ Nap, R. \ Vergeer, M. \ 2017
Grondwater speelt een sleutelrol bij de vervulling van opgaven in de fysieke leefomgeving. Een netwerk van enkele duizenden personen, het Grondwatercollectief, heeft een openingsbod gelanceerd. De centrale vraag is: hoe zorgen we er voor dat we goed ...
help
Samen, integraal en duurzaam inrichten van het landelijk gebied \ Water governance [Artikel]
Tiehatten, B. \ Ramakers, P. \ 2017
Het bodem- en watersysteem zijn nauw aan elkaar verbonden en vormen de basis voor het fysieke leefmilieu. De bodem biedt voeding en stevigheid voor bomen en planten en is het domein van een grote verscheidenheid aan organismen. Deze organismen zijn o ...
help
Spraakwater: dringen voor drinkwater onder de grond \ Water governance [Artikel]
Groene, H. de \ 2017
Nederland is een dichtbevolkt land met veel mensen en activiteiten op de vierkante kilometer. Maar ook onder de grond wordt het steeds drukker. Dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe combineren we alle activiteiten onder de grond en wie moe ...
help
Stopzetting grondwateronttrekkingen in Delft vraagt om een zorgvuldige governance aanpak \ Water governance [Artikel]
Teeuwen, B. \ 2017
In april van dit jaar besloot de gemeente Delft op 1 mei te beginnen met een gefaseerde stopzetting van de grondwateronttrekkingen aan de rand van de binnenstad op het terrein van de voormalige Gist- en Spiritusfabriek, sinds 1999 het centrum voor bi ...
help
Door de bodem het water zien \ Water governance [Artikel]
Lenders, S. \ Os, G. van \ Nieuwenhuis, R. \ Dijkman, W. \ 2017
Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarische sector. In dit bodembeheer kunnen we de ondernemer ontmoeten en motiver ...
help
Waterschappen in Suriname een stap verder \ Water governance [Artikel]
Zandstra, B. \ Small, R. \ Maathuis, K. \ 2017
In 2007 zijn in het district Nickerie door de toenmalige Surinaamse regering een aantal waterschappen opgericht, waaronder het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP). In 2009 zijn Wereld Waternet en Waterschap Rijn en IJssel met hen een samenwerkingsverb ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.