Login

Hydrotheek

help
Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Leunk, I. \ Cirkel, D.G. \ Aarts, H.F.M. \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2015
Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele ...
help
"Help, het park verdrinkt" : (grond)wateroverlast in Amsterdamse stadsparken en consequenties van ontwateringsmaatregelen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Kos, A.A. \ Grobbe, H.W. \ 1995
In Amsterdam is in verschillende parken sprake van wateroverlast. Dit heeft onder meer ontworteling van bonten en onbegaanbaarheid van paden tijdens natte perioden tot gevolg. De wateroverlast is te wijten aan de lage ligging van deparken ten opzicht ...
help
Gereguleerde ontwateringssystemen als middel tegen verdroging bij ontwatering van stedelijk gebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Schaaf, S. van der \ 1995
Bestrijding van grondwateroverlast in stedelijk gebied vindt in veel gevallen plaats door middel van ontwatering en daarmee gepaard gaande verlaging van de grondwaterspiegel. Dit laatste is ongewenst met het oog op de bijdrage aan verdroging. Men zal ...
help
Grondwater, de cruciale hulp in het waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Kooiman, J.W. \ Akker, C. van den \ 2006
De waterbeheerders in West-Nederland krijgen de komende decennia heel wat te verstouwen als gevolg van onder andere zeespiegelrijzing, bodemdaling en klimaatverandering. In allerlei plannen worden oplossingen gezocht, die louter uitgaan van het opper ...
help
Vechten om het water in de grond : een kleine geschiedenis van de geohydrologie in Nederland, in het bijzonder in relatie tot de drinkwatervoorziening en de TU Delft \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 2007
De geschiedenis begint in 1832, als de cholera op een Scheveningse vissersschuit ons land binnenvaart. Er zouden vier epidemieën volgen, waarvan de grootste in 1866–67 het leven kostte aan ongeveer 20.000 mensen. Toen duidelijk werd dat de besmetting ...
help
Een SIMGRO-model voor het Rijnstroomgebied: hoe ver kun je komen met beperkte data en tijd? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Querner, E.P. \ 2009
In Nederland staan toepassingen met SIMGRO synoniem voor complex, gedetailleerd, veel gegevens benodigd etc. Het zijn toepassingen voor een klein gebied (zoals Hupselsebeek), of redelijk groot voor Nederlandse begrippen (zoals noordwest Drentse beken ...
help
SIMGRO6: we maken de balans op (2) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Veldhuizen, A.A. \ Heijkers, W.J.M. \ 2008
In dit tweede deel staan deelmodellen centraal, met toepassingen voor drainagesimulatie met snelle terugkoppeling vanuit het oppervlaktewater
help
Watermanagement met een Oranje tintje in de 19e eeuw : afleiding van water door onderaardse gangen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, L.W. \ Wesseling, J.G. \ 2008
In dit artikel staat de opkomst en uitbreiding van de drainage met kleibuizen centraal. Dit gebeurde geheel handmatig. Bij de Groninger methode stond men zelf in de sleuf; bij de Zeeuwse methode legde men vanaf maaiveld de buizen. Het waren de provin ...
help
Maatgevende afvoeren, onzekerheden en wereldbeelden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Kwadijk, J.C.J. \ Gemert, N. van \ Asselt, M.B.A. van \ 2001
Doel van dit onderzoek is een experimentele inventarisatie uit te voeren naar de schatting van extreme afvoeren van Rijn en Maas en de variatie hierin door verschillende experts
help
Een theorie voor een module om op basis van de MONA topsysteembenadering diepe en ondiepe kwel aan maaiveld te bepalen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ 2001
Tussen de landelijke modellen NAGROM voor verzadigde en MOZART voor onverzadigde grondwaterstroming bestaat een koppelingssysteem MONA
help
Klimaatverandering : welke gegevens heeft u nodig : een inventarisatie [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bessembinder, J.J.E. \ 2006
Binnen het BSIK programma 'klimaat voor ruimte' wordt veel aandacht besteed aan de verbetering van de informatievoorziening aan bedrijven, overheden, NGO's (etc.), waar het de klimaatverandering betreft. Nu wil KNMI met behulp van een enquête en inte ...
help
30 jaar vooruitgang in neerslag- afvoermodellering \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Veld, A. van 't \ Schuurmans, W. \ Allewijn, R. \ 2017
De afgelopen 30 jaar heeft de hydrologie een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Om deze ontwikkeling inzichtelijk te maken is een modellering uit een promotieonderzoek uit 1985 opnieuw uitgevoerd met de data en modellen van nu. Het onderzoek betreft he ...
help
MODFLOW wordt een framework : software \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meuwese, H. \ 2017
MODFLOW 6 is het nieuwste product van de USGS. Hiermee maakt de USGS een sprong, omdat in eerdere versies een berekening uit één grondwatermodel bestaat terwijl MODFLOW 6 een framework is met de nieuwe functionaliteit dat meerdere modellen dynamisch ...
help
Dutch Surge Support Water : Waterexpertise in noodhulpsituaties : 'Mooi dat je voortdurend moet improviseren' : interview \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
2017
DSS Water (Dutch Surge Support Water) verleent op verzoek van internationale humanitaire organisaties, zoals UNICEF, UNHCR en WHO, op korte termijn noodhulp bij watergerelateerde rampen. DSS Water heeft een pool van ervaren experts die zij op basis v ...
help
Oriënterende verziltingsberekeningen Fryslân \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ Caljé, R. \ Medenblik, J. \ 2017
Ter voorbereiding van een grondwatervisie voor de Provincie Fryslân wordt een studie uitgevoerd naar de chlorideconcentraties in het grondwater. Bij wijze van voorstudie is een 2D-verticaal profiel gekozen van de Waddenzee in het noordwesten naar het ...
help
Visualiseren kun je leren : verslag van de NHV Voorjaarsbijeenkomst 20 april 2017 : datavisualisatie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Collenteur, R. \ 2017
Dat datavisualisatie een belangrijk deel van het dagelijkse werk van menig hydroloog is, werd duidelijk op de voorjaarsbijeenkomst van de NHV met het onderwerp 'Datavisualisatie'. Een verslag.
help
Dagelijkse Referentiegewasverdamping geschat uit satellietbeelden: van Makkink naar een nieuw EUMESAT LSA SAF product \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bruin, H.A.R. de \ 2017
Sinds februari 2017 wordt voor ieder pixel (ca 3 x 3 km nadir) van de Europese weersatelliet MSG bijna real-time de etmaalgemiddelde referentiegewasverdamping (Eref) berekend door EUMETSAT LSA SAF uit MSG-beelden. De theoretische en praktische aspect ...
help
Effect van veranderend maaibeleid en klimaat in beeld? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Jungermann, N. \ Hakvoort, H. \ Rosmalen, T. \ Roelofs, G. \ Groot, S. \ 2015
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de waterschappen afgesproken hun waterrsysteem te toetsen aan de normen voor regionale wateroverlast. Waterschap Rijn en IJssel heeft niet alleen de behoefte om haar watersysteem te toetsen, maar wi ...
help
De waarde van een gedetailleerde bodemkaart van een waterwingebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Vroon, H.R.J. \ 2015
Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van schade veroorzaakt door daling van de grondwaterstand als gevolg van waterwinning. Bij de berekening van de schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. De vraag die in dit artik ...
help
Vlakdekkende tijdreeksanalyse: een data-gedreven methode voor het projecteren van grondwaterstandreeksen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Loon, A. van \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2015
Tijdreeksanalyse maakt het mogelijk om ter plaatse van een peilbuis de respons van de grondwaterstand op invloeden, zoals neerslag en verdamping, te bepalen. Vlakdekkende tijdreeksanalyse beschrijft de ruimtelijke samenhang van die respons, zodat ook ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.