Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Minder nutriënten in de sloot : maatregelen ter vermindering van de stikstof- en fosforconcentratie in het KRW-waterlichaam Loobeek-Molenbeek [Studentenverslag]
  Schütt, K. \ Sesink, J. \ 2017
  Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten, ter verbetering van de waterkwaliteit, in 2027 alle wateren met een KRW-bestemming voldoen aan de opgestelde chemische en ecologische normen. In het KRW-waterlichaam Loobeek-Molenbeek, in Noord Limburg, vo ...
  help
  Wateroverlast in kaart gebracht met satellieten \ H2O online [Artikel]
  Nijs, A. \ Jeu, R. de \ Soetens, A. \ Peters, A. \ 2017
  Aardobservatiebedrijf VanderSat heeft in samenwerking met de waterschappen Limburg en Aa en Maas onderzocht of satellietobservaties geschikt zijn om ondergelopen velden in kaart te brengen. Op basis van radarbeelden van ESA’s satelliet Sentinel-1A he ...
  help
  Waterbeheer in droge en natte tijden met BOS-OMAR \ H2O online [Artikel]
  Graaf, M. de \ Kessels, K. \ Overbeek, C. \ 2017
  Waterschap Limburg heeft samen met adviesbureau Nelen & Schuurmans een systeem ontwikkeld om het operationeel waterbeheer te optimaliseren, voor zowel normale omstandigheden als calamiteiten. Met dit ‘BeslissingsOndersteunend Systeem Operationeel Mod ...
  help
  Beheerplan waterkeringen 2017-2022 : veilige dijken – nu en op weg naar 2050 [Boek]
  Verheijen, E. \ Kruchten, Y. van \ Hal, A. van \ Potter, R. \ Linde, A.H. te \ Arts, S.M.G. \ 2017
  Dit beheerplan is een vrij technisch document. Het plan geeft uitwerking aan het onderdeel ‘hoogwaterbescherming Maas’ uit het waterbeheerplan 2016-2021 waarin op hoofdlijnen de beheer- en ontwikkelopgaven voor het water(keringen)beheer voor de komen ...
  help
  Inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland : initiatievenboek klimaatadaptatie [Boek]
  Graaff, R. de \ 2017
  Diverse initiatieven voor klimaatadaptatie worden in dit boek benoemd en toegelicht.
  help
  Nota voorkeursalternatief DR73 Beesel : hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei [Boek]
  2018
  In deze Nota Voorkeursalternatief zijn het voorkeursalternatief voor de dijkversterking van dijktraject Beesel en de afwegingen om tot dit besluit te komen vastgelegd. Daartoe gaat deze nota in op: De opgaven vanuit waterveiligheid en ruimtelijke kwa ...
  help
  Water in balans: actieprogramma samen tegen wateroverlast [Boek]
  2017
  In dit actieprogramma beschrijft hoofdstuk 2 welke principes we hanteren bij het samen met onze partners werken aan een klimaatadaptieve omgeving ofwel ruimtelijke adaptatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de concrete acties en maatregelen en de eerste keuze ...
  help
  Aanpassingen maatlat vissen in beken : eindrapport [Boek]
  Herpen, F. van \ Jaarsma, N. \ Koole, M. \ 2018
  Door het RAM is in 2016 een inventarisatie gemaakt van de wensen voor verbeteringen en aanpassingen in de KRW maatlatten (Puts, 2016). Eén van de vaak genoemde wensen door meerdere waterschappen is het verbeteren van de maatlat voor vissen in de klei ...
  help
  Nota Voorkeursalternatief DT75 Buggenum : hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei [Boek]
  2019
  In deze Nota Voorkeursalternatief zijn het voorkeursalternatief voor de dijkversterking van dijktraject Buggenum en de afwegingen om tot dit besluit te komen vastgelegd.
  help
  Nota Voorkeursalternatief DT68 Steyl-Maashoek : hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei [Boek]
  2019
  In deze Nota Voorkeursalternatief zijn het voorkeursalternatief voor de dijkversterking van dijktraject Steyl-Maashoek en de afwegingen om tot dit besluit te komen vastgelegd. Een belangrijke basis voor de afweging in deze Nota Voorkeursalternatief i ...
  help
  Effectnota Buggenum : hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei [Boek]
  2019
  Deze effectnota brengt in beeld wat de effecten zijn van de versterkingsopgave op de omgeving. Voor het versterken van het dijktraject zijn verschillende alternatieven ontworpen. Voor deze alternatieven zijn de kansen en risico's vanuit het oogpunt v ...
  help
  Effectnota DT76 Willem Alexanderhaven Roermond : hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei [Boek]
  2019
  Deze effectnota brengt in beeld wat de effecten zijn van de hiervoor beschreven versterkingsopgave op de omgeving. Voor het versterken van het dijktraject zijn verschillende alternatieven ontworpen. Deze alternatieven zijn beoordeeld op kansen en ris ...
  help
  Nota Voorkeursalternatief DT76-2 Willem Alexanderhaven Roermond : hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei [Boek]
  2019
  In deze Nota Voorkeursalternatief zijn het voorkeursalternatief voor de dijkversterking van dijktraject Willem Alexanderhaven Roermond en de afwegingen om tot dit besluit te komen vastgelegd. Een belangrijke basis voor de afweging in deze Nota Voorke ...
  help
  Effectnota DT68 Steyl-Maashoek : hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei [Boek]
  2019
  Deze effectnota brengt in beeld wat de effecten zijn van de hiervoor beschreven versterkingsopgave op de omgeving. Voor het versterken van het dijktraject zijn verschillende alternatieven ontworpen. Deze alternatieven zijn beoordeeld op kansen en ris ...
  help
  Bouwstenen voor water en klimaat : Hoe integreren we water en klimaat in omgevingsvisies [Boek]
  2018
  In 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet bundelt en vervangt 26 bestaande wetten in één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluit- vorming en procedures. Dit wordt gedaan omdat de huidige wetgeving te versnipperd en ...
  help
  Verkennend effecten-onderzoek behoud winterbed Noordelijke Maasvallei : Verkennend onderzoek naar mogelijke effecten van dijkterugleggingen en retentie maatregelen in dijktrajecten Well (DR60), Arcen (DR65), Venlo-Velden (DR68), Baarlo (DR70), en Thorn-Wessem (DR79) [Boek]
  2017
  Dit onderzoek heeft een tweeledig doel. Ten eerste wordt nogmaals beschreven hoe tot de selectie van 12 systeemmaatregelen is gekomen. Daarnaast heeft dit onderzoek tot doel om voor de dijktrajecten Thorn-Wessem, Baarlo, Venlo-Velden, Arcen en Well o ...
  help
  Voorjaarsrapportage 2018 : samen bouwen en verankeren [Boek]
  2018
  Voor u ligt de ‘Voorjaarsrapportage 2018’ van Waterschap Limburg (WL). Dit is het derde document uit de ‘Bestuurlijke planning & control cyclus 2018’.
  help
  Medicijnen binden in het toilet: CatchAmed \ H2O online [Artikel]
  Hofman-Caris, R. \ Bäuerlein, P. \ Tolkamp, H. \ Prusisz, B. \ 2019
  Er is steeds meer aandacht voor medicijnen in afvalwater en hoe die efficiënt en effectief verwijderd kunnen worden. In plaats van een extra zuiveringsproces op een RWZI zouden medicijnen ook al bij de bron, in het toilet, zodanig kunnen worden vastg ...
  help
  Beekherstel versneld(t) : 9 interviews, 9 beken uitgelicht [Boek]
  Smit, Astrid \ Tiehatten, Bernardien \ 2019
  In dit boekje ‘Beekherstel Versneld/t’ zijn pilotprojecten van negen waterschappen beschreven. Daarnaast vertellen bestuurders hoe Bouwen met Natuur tot nu toe uitwerkt en hoe betrokkenen erop reageren. Het is nog te vroeg voor resultaten, de meeste ...
  help
  Vergelijking enkele sorghumrassen met snijmaïs op lössgrond : resultaten van éénjarige veldproef 2018 [Boek]
  Kasper, G.J. \ Kroonen-Backbier, B. \ 2019
  Waterschap Limburg, de Stichtingen Boerenbond Zuid en Boerenbond Swentibold, Pilot slim bemesten, DSG – Duurzaam Schoon Grondwater (WML), Stichting Proefboerderij Wijnandsrade en DSV zaden Nederland hebben vergelijkend onderzoek gefinancierd van vijf ...
  help
  Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen glastuinbouw : resultaten 2015 en 2016, van 5 locaties in Noord-Limburg [Boek]
  Zwart, G.J.M. \ 2017
  Het Waterschap Limburg doet vanaf 2015 (toen nog als Waterschap Peel en Maasvallei) mee met één van de landelijke meetnetten gewasbeschermings-middelen: namelijk het meetnet voor de glastuinbouw. Deze langjarige meetnetten zijn opgesteld per teelt. V ...
  help
  Ecologische watersysteemanalyse en knelpunten KRW-doelen [Boek]
  Evers, Niels \ Mil, Jeroen van \ 2017
  Doel is om de werkwijze die ontwikkeld is voor het afwegen van ecologische doelen en maatregelen voor herstelprojecten, ook toe te passen voor ecologische kennisontwikkeling op waterlichaamniveau. Concreet dienen de volgende onderzoeksvragen te worde ...
  help
  Van Mook tot Maastricht - integrale landschappelijke aanpak migratielandschap voor vleermuizen van Maas en Julianakanaal [Boek]
  Limpens, H.J.G.A. \ Hommersen, V.J.A. \ Jansen, E.A. \ Oene, M. van \ Schillemans, M.J. \ 2017
  De Zoogdiervereniging heeft in opdracht van de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallel en Waterschap Roer en Overmaas (tegenwoordig Waterschap Limburg) een project uitgevoerd, gericht op het uitwerken van de knelpunten en ka ...
  help
  Praktijkonderzoek bioraffinage [Boek]
  Doorn, Wim van \ 2018
  Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaa ...
  help
  Monitoring van vismigratie met eDNA [Boek]
  Hootsmans, Michiel \ Leerdam, Ton van \ Kamp, Marloes van der \ Wullings, Bart \ Atsma, Guido \ Gubbels, Rob \ Koole, Matthijs \ Tolkamp, Harry \ Bogert, Tom van den \ 2017
  Waterbeheerders moeten periodiek de toestand van hun visbestand bepalen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Afhankelijk van het watertype bepalen ze, naast de soortensamenstelling, ook de dichtheid van vissoorten in aantallen of biomassa. Ni ...
  help
  Design Thinking & extreem weer [Boek]
  Schaminée, A. \ Boland, D. \ Niggebrugge, K. \ Witjes, T. \ Ruijter-Feenstra, M. de \ 2019
  De toenemende verandering in het klimaat stelt ons voor nieuwe en steeds grotere uitdagingen. De gevolgen voor mens en natuur nemen toe. Het werken aan oplossingen wordt acuter en urgenter. Toekijken is niet langer een optie. Design thinking helpt ov ...
  help
  Medicijnresten verwijderen bij de bron met CatchAmed \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hofman-Caris, R. \ Bäuerlein, P. \ Tolkamp, H. \ Prusisz, B. \ 2019
  KWR doet onderzoek naar methoden om te voorkomen dat medicijnresten terechtkomen in het afvalwater en daarmee dus in het oppervlaktewater. Bij de methode CatchAmed wordt een middel ingezet dat medicijnresten aan zich kan binden bij de bron, dus in he ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.