Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 57

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==365
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hoe geschikt zijn lasers om de diepte van sloten te bepalen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hennepe, E. ter \ Harren, L. \ Velden, R. van der \ Crook, R. de \ Batlle Vazquez, D. \ 2016
Het is voor waterschappen nuttig om te weten hoe diep sloten zijn. Traditionele meetmethoden zijn echter arbeidsintensief en duur. Is laseraltimetrie een geschikte optie? Die meetmethode met lasers is gangbaar voor het meten van de hoogte van het lan ...
help
Hoe diep kunnen we nog zakken? : bodemdaling, kleinkinderen moeten wellicht de tol betalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2015
In grote delen van Holland, Utrecht en Friesland beweegt de veenbodem. Een langzame sluipende daling. Langzaam dringt de ernst van het probleem door. Bodemdaling stoppen is geen optie. Dan moet het grondwaterpeil in veengebieden naar maaiveldhoogte. ...
help
'Ik werk bij het waterschap, maar doe in grond' : op pad met... Jan van Bruchem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2014
Jan van Bruchem (42) is beheerder Grondzaken bij het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Een nieuwe functie, die hij sinds 1 januari 2012 bekleedt. "Als we bijvoorbeeld een kade of dijk moeten versterken en verbreden is meer grond nodig. Dan ga ...
help
Meer kroos in de toekomst, maar doen we er iets aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
Rioolvreemd water efficiënt opsporen en effectief aanpakken : thema[: Riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Korving, H. \ Admiraal, N. \ Veurink, J. \ Bijnen, M. van \ 2012
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert samen met enkele gemeenten studies uit naar rioolvreemd water. Deze studies maken een belangrijk onderdeel uit van het streven van het hoogheemraadschap en de gemeenten om de zuiveringskringen klaar te m ...
help
Toekomstverkenning Stichtse Rijnlanden op basis van GGOR en MKBA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hardeveld, H. van \ Werf, E. van der \ Jong, H. de \ Schans, M. van der \ 2012
Op basis van de GGOR-methode kan een waterbeheerder advies geven over ruimtelijke ordening. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht hebben gezamenlijk onderzocht welke werkwijze hiervoor geschikt is. Diverse toekomstverkennin ...
help
Remote sensing-data kunnen (nog) beter gebruikt worden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verkerk, M. \ Kaiser, V. \ Ouwerkerk, R. van \ Heijkers, W.J.M. \ 2012
De inzet van op remote sensing gebaseerde data om inzicht te krijgen in het functioneren van hydrologische systemen en de waterhuishouding, heeft de afgelopen jaren, zeker in academische kring, een hoge vlucht genomen. De waterschappen hebben slechts ...
help
Nieuwe mogelijkheden voor aanvoer zoet water naar West-Nederland bij extreme droogte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westhuis, J. \ Koomen, A. \ 2012
Binnen het Deltaprogramma is de opdracht voor het deelprogramma Zoetwater het verkennen van strategieën voor een duurzame zoetwatervoorziening in Nederland. In dat kader heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de WARM-studie uitgevoerd (Wa ...
help
Monitoring proefsloten Lopikerwaard: hoe werkt een boerensloot in het veenweidegebied? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Broek, T. van de \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Spanjers, B. \ 2012
In de Lopikerwaard, en dan met name in de polder Keulevaart, meet het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hoge concentraties nutriënten: de norm voor totaal-fosfor wordt op sommige meetpunten tot vijf maal overschreden. In 2010 begon het hooghee ...
help
Toepassing dynamisch peilbeheer vereist innovaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Doorn, A. van \ Hardewijk, H. van \ Nederlof, L. \ 2012
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar dynamisch peilbeheer in het veenweidegebied. Het voerde een praktijkproef uit en rekende diverse peilvarianten door met een grondwatermodel. De interactie tusse ...
help
Jaarrond baggeren: een win-winsituatie of doorgeslagen pragmatiek? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Arntz, J. \ Vonk, M. \ 2012
De Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen geeft waterbeheerders handvatten om bij hun dagelijkse werkzaamheden zorgvuldig met de (beschermde) natuur om te gaan. De daarbij gestelde periodisering lijkt weinig ruimte te bieden om het hele ja ...
help
Zwavel in de rioolwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekker, A. \ Oosterhuis, M. \ Korving, L. \ Rekswinkel, E. \ 2011
STOWA heeft samen met Waterschap Regge en Dinkel, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) een onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de rol van zwavel in een rioolwaterzuivering. Deze studie had twee ...
help
Een statistisch gefundeerde en dus pragmatische aanpak voor monitoring verdrogingsbestrijding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Nijsten, G.J. \ 2011
Bij tal van beleidsthema's is het noodzakelijk om te toetsen of aan de doelstellingen is voldaan. Deze toetsen zijn gebaseerd op monitoringsgegevens. In 2014 dienen de waterschappen en provincies onder andere aan het Rijk te rapporteren in hoeverre d ...
help
Waterrobuust bouwen mogelijk in Rijnenburg? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jongens, M. \ Schuwer, D. \ 2011
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is samen met de gemeente Utrecht en de provincie betrokken bij de realisatie van 7.000 woningen in de nieuwe woonwijk Rijnenburg, ten zuiden van de A12. Veel woningen worden gerealiseerd in laaggelegen komgron ...
help
Zijn natuurvriendelijke oevers effectief voor de KRW? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haye, M. de la \ Verduin, E. \ Blom, C. \ Everaert, G. \ 2011
De aanleg van natuurvriendelijke oevers biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van water- en oeverplanten en daarmee voor andere leefgemeenschap, zoals macrofauna en vissen. Dit positieve effect is echter niet eerder statistisch onderbouwd. Met de ...
help
Bouw van de Neerslagdatabank Midden-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Kallen, M.J. \ Crook, R. de \ 2011
Accurate neerslaginformatie is van cruciaal belang bij de uitvoering van zowel het operationale als strategische waterbeheer. In het algemeen wensen waterbeheerders, en zeker ook hydrologen, neerslaginformatie met een zo hoog mogelijke temporele en r ...
help
Wijkwaterplannen in Utrecht [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuijlen, J. van \ Rebergen, E. \ Wielinga, A. \ 2010
De waterschappen steken veel tijd en geld in de noodzakelijke maatregelen voor de KRW-waterlichamen. Maar hoe zit het met de overige wateren? Zijn daar geen maatregelen nodig? De gemeente Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelle ...
help
Spelvormen bij de ontwikkeling van een watergebiedsplan bij de Stichtse Rijnlanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Menkveld, A. \ Ottow, B. \ 2010
Belangengroeperingen beschuldigen de overheid er soms van figuurlijk een spelletje met hen te spelen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft letterlijk, en met positief effect, een spel gespeeld met degenen die betrokken waren bij de ontwikke ...
help
Bodemdaling in beeld: toepassing van dijkhoogtemeting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rijneker, B. \ Zeepberg, J.J. \ 2010
Dijkverzwaring en -ophoging worden bemoeilijkt, doordat in grote delen van West-Nederland de veenrijke ondergrond daalt. Hoogtemetingen aan dijken in 2003 en 2008 brengen de tussentijdse bodemdaling rond het Groene Hart nauwkeurig in beeld. Deze meti ...
help
Detail kartering grondwaterdynamiek TOP-gebieden Kolland en Overlangbroek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boerefijn, M. \ Pruissen, F. van \ Heijkers, W.J.M. \ 2010
"Kolland en Overlangbroek verdroogd? Het is hier vaak heel nat". Dat was een veel gehoorde reactie van agrariërs toen de Provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hun plannen bekend maakten voor het bestrijden van de verdroging in ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.