Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Van App tot Vloed : digitale handvatten voor een waakzame burger : thema communicatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2014
Een groot deel van de communicatie vindt anno 2014 via de digitale kanalen plaats. Digitale communicatie kent vaak een interactief karakter. Zo zie je dat in de communicatie van waterschappen vaak de burger wordt opgezocht en betrokken. In de wereld ...
help
'Grote stap voorwaarts' : Deltabeslissingen gereed \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2014
De deltabeslissingen zijn klaar. Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet ze in het Deltaprogramma 2015 aan het parlement aangeboden. Samen met 6 voorkeursstrategieën, die de 5 deltabeslissingen concreet en per gebied uitwerken, zorgen de deltabesliss ...
help
Innovatieve drainagesystemen : iedereen wint \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Peerboom, J. \ Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2014
Drainage was eerst de oplossing voor tal van wateroverlastproblemen, vervolgens een bedreiging voor verdroogde natuurgebieden. Anno nu zijn we met allerlei vormen van innovatieve drainage in staat om wateroverlast te beperken, de natuur te ontzien en ...
help
Emissiebeperkend telen : innovaties in het kwadraat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rijken, R. \ Lagerwerf, M. \ Coninck, J. de \ Spanjers, B. \ Vlaar, L. \ 2013
Eind 2010 is het project Innovaties in het kwadraat van start gegaan. In de drie teelten wordt door toeleverende bedrijven en telers op vernieuwende manier samengewerkt aan minder belasting van grond- en oppervlaktewater door gebruik van meststoffen ...
help
Water moet niet sturen maar leiden : water en ruimte \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2012
Hoe komen waterschappers aan 'de voorkant' van gebiedsprocessen te zitten? "Zorg dat je in dezelfde kroegen komt die ruimtelijke ordeningsmensen van gemeenten en provincies bezoeken", adviseert Patrick Poelmann, dijkgraaf bij Hoogheemraadschap De Sti ...
help
Reinout Woittiez, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden : 'Op het land hebben wij weinig te zoeken' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Reinout Deodaat Woittiez is fractievoorzitter van de VVD in het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij ziet een beperkte taak voor het waterschap: veiligheid en schoon water. "We moeten op het water blijven en vooral niet te ver aa ...
help
Kosten baten waterbeheer een handig instrument : doelmatig en transparant werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Groenbos, S. \ 2011
De aanleg van een natuurvriendelijke oever, de bouw van een nabezinktank of het baggeren van stedelijk water, maatschappelijke belangen en gemeenschapsgeld zijn bijna altijd in het spel. Op zich niets nieuws. Dat de waterschappen zorgvuldig met hun t ...
help
Van visie naar actie : vertaling van een lange termijnvisie naar concrete planvorming \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schaik, M. van \ Brunner, C. \ 2003
Beschreven wordt hoe Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden van visie tot actie gekomen is en wat dit voor de activiteiten van het waterschap betekent
help
Duurzaam waterbeheer voor de Stichtse Rijnlanden : ervaringen met de vertaling van WB21 naar een integrale waterstructuurvisie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eck, J. van \ Brunner, C. \ Nieuwkamer, R. \ 2002
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vertaalde het gedachtengoed van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw ('vasthouden, bergen, afvoeren') in een integrale waterstructuurvisie voor het beheersgebied, waarbij naast veiligheid en wateroverlast ook asp ...
help
Optimaal waterbeheer gepresenteerd op een gebruikersvriendelijke manier : Centrale Automatisering Waterbeheersing: een uniek systeem voor beheer oppervlaktewater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kolk, H. van der \ 2002
Ontwerp en mogelijkheden van het voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwikkelde nieuwe waterbeheersingssysteem. Het systeem maakt het mogelijk het hoofdwaterstelsel automatisch te beheersen; de waterbeheerders kunnen ook zelf gebiedsregeli ...
help
De watertoets, voertuig voor externe integratie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vlist, M. van der \ Wagemaker, F. \ Holtman, M. \ 2002
Bespreking van de watertoets; het instrument om tot een betere afstemming te komen tussen het watersysteembeheer en de ruimtelijke ordening onder meer door een expliciete afweging van het waterbelang bij ruimtelijke plannen en besluiten
help
De watertoets in de praktijk van de waterbeheerder : reactief of creatief? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schaik, M. van \ Nieuwkamer, R. \ 2002
Beschrijving van de voorwaarden waaronder de watertoets een succes kan worden en welke bijdragen hiervoor van de zijde van de waterbeheerder noodzakelijk zijn
help
De Watertoets : een instrument voor ruimtelijk waterbeheer en waterrijke ordening \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holtman, M. \ Veldhuis, M.C. ten \ 2001
Verslag van de workshop 'Kansen voor water: Rijn & Burg' (juni 2001), waarin vertegenwoordigers van overheden (provincie, gemeenten, waterschap) en ruimtelijke ordenaars hun licht lieten schijnen over verschillende ruimtelijke modellen voor het combi ...
help
Gebruik van geïntegreerde modellering van grond- en oppervlaktewater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ellen, W. van \ Haddink, E.A.F. \ Linden, F.J. van der \ 2001
De effecten van ingrepen in het oppervlaktewater kunnen direct worden doorberekend naar het grondwater en andersom dankzij de Waterbeheermodule; een koppeling van sobek-cf, sobek-rr en triwaco. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een p ...
help
Het Amsterdam-Rijnkanaal en de verdroging \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eggels, G.C.W. \ Pastoors, M.J.H. \ Haddink, E.A.F. \ 1999
Het voor natuur en landschap belangrijke Langbroekerweteringgebied in het Kromme-Rijn-gebied verdroogt. Uit een modelstudie naar het hydrologisch systeem blijkt dat wegzijging naar het Amsterdam-Rijnkanaal hierbij nauwelijks een rol speelt en dat opl ...
help
De Stichtse Rijnlanden experimenteert met 'groene' slotenschouw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1999
In enkele gebieden rondom Woerden nemen agrariers die bezig zijn met agrarisch natuurbeheer deel aan het proefproject 'alternatief slootonderhoud door derden'. Doel is het bevorderen van natuurwaarden langs sloten zonder dat de waterafvoer in gevaar ...
help
Waterkansen voor Utrecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wendt, T.A. \ Moser, G. \ Moens, R.P. \ 1999
Aan de hand van de studie Water Rijk Utrecht werd onderzocht welke kansen er zijn voor het watersysteem als leidend principe bij de ruimtelijke inrichting van de provincie Utrecht. Voor een aantal ontwikkelingsscenario's voor 2030 (o.a historisch, ec ...
help
De Kromme Rijn als ecologische verbindingszone : evaluatie van een natuurvriendelijk herinrichtingsproject \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oomen, W.W.J. \ 1998
help
Veluwse afvalrecycling nieuwe eigenaar van slibverwerkingsfabriek in Amersfoort \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1998
help
Integraal waterbeheersplan De Stichtse Rijnlanden : een operationeel plan met een strategisch karakter \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vilsteren, W.A. van \ 1996
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.