Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 15 / 15

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==365
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Waterschap verstevigt kaden Dubbele Wiericke met gerijpte bagger \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2005
Baggerspecie afkomstig uit de polder Lage Weide wordt gebruikt voor versteviging van kades. Daartoe wordt eerst de bagger ontwaterd door het plaatsen van geotubes (geotextiel) op de onderberm. Het project gaat voorjaar 2006 van start. Het betreft 30. ...
help
Rwzi stikstofeffluentkwaliteit met SHARON verbeterd \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Have, C.C.R. ten \ Meijer, S.C.F. \ Kempen, R. van \ 2005
Op rwzi’s met onvoldoende beluchtingscapaciteit, onvoldoende denitrificatie capaciteit of een te korte aërobe slibleeftijd voor nitrificatie, kan SHARON uitkomst bieden om de stikstofeffluentkwaliteit te verbeteren. Op rwzi Rotterdam-Dokhaven en rwzi ...
help
Vergaande verwijdering van fosfaat met helofytenfilters : stand van zaken 2004 [Boek]
Blom, J.J. \ Maat, H. ter \ 2005
De verwijdering van fosfaat met helofytenfilters blijkt moeilijk voorspelbaar en beheersbaar. Er is geen goed inzicht in de verwijderingsmechanismen en haalbare effluentgehaltes. Het is daarom nodig om vast te stellen of de gewenste verwijdering van ...
help
Intergraal ontwikkelingsperspectief : "Hollandse IJssel, meer dan water" [Boek]
Stuurgroep "Hollandse IJssel, meer dan water" \ 2005
De gemeenten Montfoort, Oudewater, Vlist en IJsselstein, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), de provincies Utrecht en Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, directie Utrecht (RWS) hebben gezamenlijk dit Integrale Ontwikkelingsperspectief " ...
help
Fuzzy Control op de rwzi Utrecht [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bentem, A. van \ Duin, O. \ Nijdam, P. \ 2005
Bedrijfsvoerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties worden vandaag de dag geconfronteerd met tegenstrijdige eisen; het effluent moet aan strenge eisen voldoen en de operationele kosten moeten zo laag mogelijk zijn. Daar komt nog bij dat het toegeno ...
help
Ruimte voor waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schaik, M. van \ Ruigrok, T. \ Kraal, H. \ 2005
De ruimteclaim voor water wordt hoofdzakelijk ingegeven door de noodzaak om kwantiteitsvraagstukken op te lossen. Dit geldt zowel voor regionale waterberging als voor het creëren van meer ruimte voor de rivier. Om de noodzakelijke verbeteringen van d ...
help
Kalk als alternatief voor carbendazim in de fruittteelt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooijen, H. van \ 2005
Carbendazim is een bestrijdingsmiddel dat in alle gebieden met fruitteelt in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt aangetroffen. Het middel is een fungicide en wordt in de fruitteelt met name ingezet tegen vruchtboo ...
help
Neerslagradar verdringt neerslagmeters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Holleman, I. \ Schaper, P. \ 2005
Binnen Nederland zijn de waterschappen grootverbruikers van actuele neerslaginformatie. Meer en meer wordt duidelijk dat deze informatie beperkend is voor zowel het operationele als het strategische waterbeheer. Recente wetenschappelijke ontwikkeling ...
help
De noodzaak van integraal werken : GGOR als 'kapstokbeleid' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Prak, H. \ Beugelink, G. \ 2005
De Nederlandse waterbeheerders worden de afgelopen jaren met de regelmaat van de klok overspoeld met nieuwe beleidsthema's: verdrogingsbestrijding, het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR), problemen met wateroverlast, de droogteproblemat ...
help
Toetsing NBW-normen wateroverlast door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Haddink, E. \ 2005
Op grond van het Nationaal Bestuursakkoord Water moeten de waterschappen de regionale watersystemen toetsen aan de werknormen voor wateroverlast. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft deze toetsing ondergebracht in de studie Water ...
help
SHARON process evaluated for improved wastewater treatment plant nitrogen effluent quality \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Kempen, R. van \ Have, C.C.R. ten \ Meijer, S.C.F. \ 2005
New stricter nitrogen effluent standards and increasing influent loads require existing wastewater treatment plans (WWTPs) to extend or optimize. At WWTPs with limited aeration capacity, limited denitrification capacity or shortage of aerobic sludge ...
help
Stedelijk-hydrologische modellering : beleidsmatige problematiek, aanpak en eerste resultaten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Wendt, T. \ 2005
De doelstelling van dit artikel is het beschrijven van de gevolgde aanpak bij de bouw van een stedelijk-hydrologisch model van de stad Utrecht. Gedetaillerde modellen ontbreken tot op heden, zeker als ze het locale niveau ontstijgen
help
Ionselectief als alternatief voor titrimetrisch \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Timmerman, P. \ 2005
Op de rwzi Nieuwegein is gedurende een periode van zeven weken een test uitgevoerd met een ionselectieve ammoniummeter van het merk Hydrion en vergeleken met een reeds geïnstalleerde titrimetrische ammoniummeter van Danfoss. Uit de resultaten blijkt ...
help
Waterakkoord Kleinschalige wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland [Boek]
2005
Integrale tekst van het waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Nederland (KWA) zoals dat op 4 juli 2005 door het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap van Rijnland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpe ...
help
Verbeterde “De Wit’ vispassage voor laaglandwateren \ Vissennetwerk 2004 - 2005, Vismigratie [Hoofdstuk uit boek]
Heuts, P. \ [2005]
Om de waterhuishouding in het beheergebied van Stichtse Rijnlanden op peil te houden zijn veel watergangen zoals sloten, weteringen en kanalen aangelegd. Daarin liggen vele kunstwerken om het peilbeheer mogelijk te maken evenals in de rivieren. Deze ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.