Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Gebiedsvisie in uitvoering rond boezem Enkele Wiericke : bundeling van projecten in integraal plan : dossier Gebiedsontwikkeling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Thewissen-Groet, A.P.J.J. \ Korporaal, E.F. \ Twist, S.R.A. van \ 2013
Regionale kadeverbetering, waterberging, natuurontwikkeling en herstructurering van het agrarisch gebied gaan hand in hand bij het Integraal Plan Enkele Wiericke. De versterking van de kade van het kanaal ten oosten van Bodegraven en Gouda is hierbij ...
help
Emissiebeperkend telen : innovaties in het kwadraat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rijken, R. \ Lagerwerf, M. \ Coninck, J. de \ Spanjers, B. \ Vlaar, L. \ 2013
Eind 2010 is het project Innovaties in het kwadraat van start gegaan. In de drie teelten wordt door toeleverende bedrijven en telers op vernieuwende manier samengewerkt aan minder belasting van grond- en oppervlaktewater door gebruik van meststoffen ...
help
RIONEDdag 2013 [Website]
[2013]
De RIONEDdag biedt inzicht in ontwikkelingen in het vakgebied en beleid. In een vijftal parallelsessies komen aan bod "assetmanagement in uitvoering" "praktijkervaringen met infiltratievoorzieningen" "ontwikkelingen in financiering stedelijk waterbeh ...
help
Manifest klimaatbestendige stad : nú bouwen aan de stad van de toekomst [Boek]
[2013]
De lokale klimaatadaptatiestrategie sluit aan bij de bestaande juridische verantwoordelijkheden zoals de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en voor het beheer van watersystemen, de verantwoordelijkheden voor de veilighei ...
help
Handboek watergebiedsplannen : versie 2013 [Boek]
Nederlof, L. \ Wijnen, C. \ Hardeveld, H.A. van \ 2013
Het handboek is geschreven op basis van het doorlopen van een watergebiedsplan, maar kan ook heel goed gebruikt worden voor andere gebiedsgerichte planprocessen. Hoe kan dit handboek het best worden gebruikt? Het is geschreven zodat er een samenvatti ...
help
Ruimte voor de Rivier: ontwikkeling van de vegetatiestructuur in de Blauwe Kamer \ De levende natuur [Artikel]
Langbroek, E.M. \ Bakker, C. \ Smit, C. \ 2013
‘Ruimte voor de Rivier’ heeft geleid tot diverse natuurontwikkelingsprojecten in de Nederlandse uiterwaarden. Het doel van deze projecten was de aan rivier gebonden natuur te herstellen en te ontwikkelen en tevens de veiligheid voor overstromingen te ...
help
Convenant 'Schoon water Utrechtse fruitteelt' \ H2O online [Artikel]
Spanjers, B. \ Wenneker, M. \ Mombach, H. \ Bruchem, J. van \ 2013
Gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt overschrijden op verschillende plekken de norm in grond- en oppervlaktewater van de provincie Utrecht. De belangrijkste boosdoener (captan) en de emissieroutes zijn opgespoord. Fruittelers, waterschap en pr ...
help
Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer \ Meteorologica [Artikel]
Wolters, E. \ Hakvoort, H.A.M. \ Bosch, S. \ Versteeg, R. \ Backer, M. \ Heijkers, W.J.M. \ Talsma, M. \ Peerdeman, K. \ 2013
Meteobase is in mei 2012 gelanceerd en bevat een online archief voor waterbeheerders dat alle historische neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens van Nederland ontsluit. Binnen Meteobase wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten gegevens: ...
help
Meer kroos in de toekomst, maar doen we er iets aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hakvoort, H.A.M. \ Heijkers, W.J.M. \ Peerdeman, K. \ Talsma, M. \ 2013
In opdracht van de STOWA heeft HKV lijn in water een methode ontwikkeld waarmee regionale waterbeheerders de onzekerheid in de wateropgave inzichtelijk kunnen maken. Deze methode is verwerkt in een software-applicatie genaamd BOWA, die hydrologen en ...
help
Waterkwaliteitsmaatregelen in het veenweidegebied : wat vindt de boer ervan? \ H2O online [Artikel]
Zwanenburg, J. \ Spanjers, B. \ Arkel, P. van \ Schaafsma, R. \ 2013
In het oppervlaktewater van het veenweidegebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bevinden zich hoge nutriëntenconcentraties, waardoor de KRW doelstellingen niet worden gehaald. In de projectgroep Nutriënten veenweidegebied van Rijn ...
help
Verbeterde inschatting fosfornalevering in De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dijkstra, N. \ Hardeveld, H. van \ Spanjers, B. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
De onderwaterbodem kan een belangrijke fosforbron zijn in sloten. Vandaar dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor deze wateren de fosfornalevering uit de slootbodem heeft gekwantificeerd. De gebruikte methoden zijn relatief goedkoop en geve ...
help
Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hakvoort, H.A.M. \ Bosch, S. \ Versteeg, R. \ Heijkers, W.J.M. \ Wolters, E. \ Talsma, M.J.G. \ Peerdeman, K. \ 2013
Waterbeheerders hebben in toenemende mate behoefte aan gedetailleerde neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens: voor modelbouw & -kalibratie, voor toetsing van watersystemen waterkeringen aan normen, maar ook voor GGOR-vraagstukken en zoetwate ...
help
Meer en langduriger kroos bij veranderend klimaat \ H2O online [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
Naar efficiëntere maatregelen met de WaterSchadeSchatter \ H2O online [Artikel]
Kern, D. \ Heijkers, W.J.M. \ Bloemberg, G. \ Nieuwenhuis, M. \ Nelen, F. \ Leeuwen, E. van \ Hoes, O. \ Klopstra, D. \ 2013
De afgelopen tien jaar is in Nederland veel aandacht besteed aan de risico’s van wateroverlast door extreme neerslag. Nu de overduidelijke knelpunten zijn opgelost, zijn er nu situaties, waarbij de kosten om aan de normen te voldoen gevoelsmatig niet ...
help
Model-based evaluation of ecological bank design and management in the scope of the European Water Framework Directive \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
Everaert, G. \ Pauwels, I.S. \ Boets, P. \ Verduin, E. \ Haye, M.A.A. de la \ Blom, C. \ Goethals, P.L.M. \ 2013
In the scope of the European Water Framework Directive (WFD) river restoration has received increased attention. By restoring the physical habitat it is expected that the natural dynamics of the aquatic system improve and thus the good ecological sta ...
help
130320 IJkdijk P02 Patrick Poelmann - STOWA netwerk [Video]
Poelmann, P. \ STOWAvideo \ 2013
Anders denken over en handelen met dijken. Zo heet de bijeenkomst, gehouden in Burgers Zoo Arnhem, maart 2013. Over het nuttig toepassen van nieuwe kennis verkregen via LiveDijk. Zoals monitoring Grechtkade op basis van early warning, en de functie v ...
help
Herkomst nutrïentenbelasting afvoergebieden HDSR, pilotstudie ECHO : regionale bronnenanalyse nutrïentenbelasting: Keulevaart, Eiland van Schalkwijk, Langbroekerwetering en Zegveld [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Schipper, P.N.M. \ Hendriks, R.F.A. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Roelsma, J. \ 2013
In dit rapport is de herkomst van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater voor vier pilotgebieden in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden afgeleid op basis van stofbalansen. De stoffenbalansen zijn opgesteld ...
help
Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie [Boek]
Reitsma, B. \ 2013
In deze STOWA rapportage wordt de haalbaarheid beschreven van (mono)vergassing van zuiveringsslib na droging op de schaal van een middelgrote tot een grote rwzi (binnen het hek van de rwzi). Daarbij wordt maximale energieintegratie met de overige rwz ...
help
Pilot onderwaterdrains Utrecht [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ Akker, J.J.H. van den \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Toorn, A. van den \ 2013
Dit rapport beschrijft het onderzoek dat in 2011 en 2012 is uitgevoerd aan twee pilots met onderwaterdrains in Utrecht, in Demmeriksekade (polder Groot-Wilnis) en De Keulevaart (Lopikerwaard). In het onderzoek is voornamelijk het effect van onderwate ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.