Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Praktijkonderzoek bioraffinage [Boek]
Doorn, Wim van \ 2018
Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaa ...
help
Interpretatie metingen influent en effluent RWZI’s : meetronde geneesmiddelen RWZI’s en regionaal water provincie Utrecht 2017 [Boek]
Vissers, M. \ 2018
De Utrechtse waterschappen hebben samen met de provincie een meetronde uitgevoerd bij de RWZI’s in de provincie Utrecht. Van elke RWZI zijn 24-uurs monsters van zowel het influent als van het effluent geanalyseerd op de aanwezigheid van geneesmiddele ...
help
Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains [Boek]
Hoving, I.E. \ Akker, J.J.H. van den \ Massop, H.T.L. \ Holshof, G.J. \ Houwelingen, K. van \ 2018
Kenmerkend voor veengrond is de grote weerstand voor watertransport in de bodem van en naar de sloot. Onderwaterdrains zijn een effectief hulpmiddel om het watertransport in de bodem te versnellen en dit zorgt voor een significant vlakker grondwaters ...
help
Laseraltimetrie veelbelovend voor meten waterbodemhoogte in sloten \ H2O online [Artikel]
Hennepe, E. ter \ Harren, L. \ Velden, R. van der \ Crook, R. de \ Batlle Vazquez, D. \ 2016
Er is behoefte aan een meetmethode van de waterbodemhoogte die nauwkeurig, arbeidsextensief en gebiedsdekkend is. De techniek is er voor mariene doeleinden, maar werkt deze ook voor smalle en ondiepe sloten in veenweide- of kleigebieden? Waternet hee ...
help
Hoe geschikt zijn lasers om de diepte van sloten te bepalen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hennepe, E. ter \ Harren, L. \ Velden, R. van der \ Crook, R. de \ Batlle Vazquez, D. \ 2016
Het is voor waterschappen nuttig om te weten hoe diep sloten zijn. Traditionele meetmethoden zijn echter arbeidsintensief en duur. Is laseraltimetrie een geschikte optie? Die meetmethode met lasers is gangbaar voor het meten van de hoogte van het lan ...
help
EDNA metabarcoding vissen : verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring [Boek]
Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2016
Het hoofddoel van het in 2013 gestarte onderzoekstraject is, onderzoeken of eDNA metabarcoding een alternatief kan vormen voor de huidige KRW-visbemonsteringen. Het in 2015 uitgevoerde onderzoek had tot doel om: 1. De toepasbaarheid van de methode op ...
help
Manifest klimaatbestendige stad : nú bouwen aan de stad van de toekomst [Boek]
[2013]
De lokale klimaatadaptatiestrategie sluit aan bij de bestaande juridische verantwoordelijkheden zoals de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en voor het beheer van watersystemen, de verantwoordelijkheden voor de veilighei ...
help
Onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van twee beheermaatregelen voor rode Amerikaanse rivierkreeften : de Amerikaanse rivierkreeft in het Veenweidegebied: managementsamenvatting [Boek]
Boerkamp, A. \ Roessink, I. \ Giels, J. van \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2012
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ‘Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’ (HDSR), i.s.m. Waternet, gemeente Woerden, STOWA en Team Invasieve Exoten. In deze studie wordt onderzocht wat de impact van de, uit de literatuur, twee meest ...
help
Monitoring van 22 vismigratievoorzieningen voorjaar 2012 [Boek]
Ven, P. van de \ Heukelum, M.J.D. van \ Bruijne, W.J.J. de \ 2012
Nadat verschillende vismigratievoorzieningen zijn geplaatst, is het van belang om te onderzoeken of de betreffende passage wel naar behoren functioneert. In het voorjaar van 2012 zijn in totaal 22 vismigratievoorzieningen gemonitord in de beheersgebi ...
help
Huidige en toekomstige watervraag van veengronden in het Groene Hart : verkenning naar het effect van onderwaterdrains [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Jansen, P.C. \ Querner, E.P. \ 2011
Dit rapport is onderdeel van de studie Droogtebestendig West-Nederland die is uitgevoerd in opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, Waternet, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogh ...
help
Energiegebruik nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi’s [Boek]
Baltussen, J.J.M. \ 2011
Vijftien waterschappen hebben de ambitie om in 2015, tien Energiefabrieken in bedrijf te hebben, die in belangrijke mate zelf voorzienend zijn voor wat betreft energie en aan derden ‘Waterschapsenergie’ te leveren. De deelnemende waterschappen hebben ...
help
Waterschappen koppelen informatiesystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwan, R. van der \ Buren, W. van \ Staring, B. \ 2010
Vaak bestaat behoefte aan actuele informatie, zoals waterstanden, inzet van gemalen, neerslag en kwaliteitsmetingen, die de grenzen van één waterschap overstijgt. Neerslag valt namelijk nooit precies aan de grens, en de afvoer van gemalen beïnvloedt ...
help
Literatuurstudie naar de biologie, impact en mogelijke bestrijding van twee invasieve soorten: de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis) [Boek]
Roessink, I. \ Hudina, S. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2009
Dit literatuuronderzoek is een onderdeel van een breed opgezet onderzoek in het veenweidegebied naar de invloed van rivierkreeften op het ecosysteem. Specifiek wordt ingegaan op de verschillende eigenschappen van twee soorten die voor mogelijke probl ...
help
Grote potentie voor overstromingsgevolgbeperking in dijkring 44 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zantvoort, M. \ Egas, W. \ Leijen, J. \ Ackooij, C. van \ 2009
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen met dijken. Waar de kans op een overstroming te groot is, wordt de veiligheid verbeterd, vooral door het versterken van de waterkeringen. Hierbij wordt echter weinig aandacht geschonken aan fysieke gev ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.