Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  'Grote stap voorwaarts' : Deltabeslissingen gereed \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2014
  De deltabeslissingen zijn klaar. Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet ze in het Deltaprogramma 2015 aan het parlement aangeboden. Samen met 6 voorkeursstrategieën, die de 5 deltabeslissingen concreet en per gebied uitwerken, zorgen de deltabesliss ...
  help
  'Ik werk bij het waterschap, maar doe in grond' : op pad met... Jan van Bruchem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schilperoort, B. \ 2014
  Jan van Bruchem (42) is beheerder Grondzaken bij het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Een nieuwe functie, die hij sinds 1 januari 2012 bekleedt. "Als we bijvoorbeeld een kade of dijk moeten versterken en verbreden is meer grond nodig. Dan ga ...
  help
  Het 'visperspectief' een onderwater kijk op vispassages : beknopte notitie uitgevoerde onderzoeken naar vispassages [Boek]
  Heuts, P. \ 2013
  Sinds 1993 zijn diverse traditionele ‘De Wit’ vispassages aangelegd in het beheergebied van het waterschap. Sinds 2011 worden er ook zogenaamde ‘De Wit’ sluisvispassages aangelegd. Daarnaast is één bekkentrap aangelegd en twee bodempassages, aan het ...
  help
  130320 IJkdijk P02 Patrick Poelmann - STOWA netwerk [Video]
  Poelmann, P. \ STOWAvideo \ 2013
  Anders denken over en handelen met dijken. Zo heet de bijeenkomst, gehouden in Burgers Zoo Arnhem, maart 2013. Over het nuttig toepassen van nieuwe kennis verkregen via LiveDijk. Zoals monitoring Grechtkade op basis van early warning, en de functie v ...
  help
  AHN is niet zomaar geschikt voor peilbesluiten \ VI matrix [Artikel]
  Flos, S. \ Franken, P. \ Hoefsloot, F. \ 2003
  Binnen de provincie Utrecht is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) voor het vaststellen van peilbesluiten. Geconcludeerd wordt, dat aanvullende informatie uit het veld no ...
  help
  Water voorop! : ontwerp-Waterbeheerplan 2010-2015 - [Dl. 3]: Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn Water [Boek]
  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ 2008
  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een ontwerp-waterbeheerplan voor de periode 2010 -2015, getiteld 'Water voorop!', opgesteld. In het plan staat wat het waterschap de komende jaren op het gebied van waterbeheer wil bereiken. Opgenomen da ...
  help
  Advies Beheer Oostvaardersplassen : externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen : kaders voor provinciaal beleid provincie Flevoland [Boek]
  2018
  In dit adviesrapport presenteert de Begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen doelen, ambities en kaders voor het toekomstig beleid van de Provincie Flevoland voor het Oostvaardersplassengebied.
  help
  Afstemmen effluenteisen rwzi met krw-doelen ontvangend oppervlaktewater : fase 1 modelmatige aanpak : Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden [Boek]
  Koomen, A. \ 2014
  In het beheergebied van de Stichtse Rijnlanden voldoen nog niet alle waterlichamen aan de KRW-normen voor Totaal-N en Totaal-P. Om uiteindelijk in 2027 aan de KRW-doelen te voldoen heeft het waterschap een opgave om het “nutriëntengat” te dichten. In ...
  help
  Ambitiedocument gekanaliseerde Hollandsche IJssel [Boek]
  Linde, A. van der \ Wilms, E. \ 2018
  In dit ambitiedocument worden de ambities voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) nader toegelicht aan de hand van een 5-tal thema’s. In hoofdstuk 2 worden allereerst de doelstellingen van het ambitiedocument benoemd en wordt aangegeven hoe ...
  help
  De Amerongerwetering : een detailstudie met SOBEK channel flow [Studentenverslag]
  Kort, J.W. \ 2010
  Door omwonenden van de Amerongerwetering is in het verleden melding gedaan van wateroverlast in Leersum als gevolg van van hevige regenval. De centrale vraag van het onderzoek is daarbij wat de invloed is van overstorten vanuit het rioolstelsel van L ...
  help
  Amfibieën, vissen en baggeren : richtlijnen voor het baggeren van wateren met betrekking op het voorkomen van kwetsbare en bedreigde amfibieën en vissen [Boek]
  Jong, T.H. de \ 2002
  Nederland ligt voor een groot gedeelte beneden zeeniveau. Omdat regenwater daardoor niet op een natuurlijke manier kan worden afgevoerd is een uitgebreid stelsel van kunstmatige watergangen nodig om het land te draineren en zodoende landbouw en bewon ...
  help
  Het Amsterdam - Rijnkanaal en de verdroging : een studie naar de invloed van het Amsterdam - Rijnkanaal op de hydrologie van het Kromme Rijngebied [Studentenverslag]
  Eggels, G. \ 1998
  help
  Het Amsterdam-Rijnkanaal en de verdroging \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Eggels, G.C.W. \ Pastoors, M.J.H. \ Haddink, E.A.F. \ 1999
  Het voor natuur en landschap belangrijke Langbroekerweteringgebied in het Kromme-Rijn-gebied verdroogt. Uit een modelstudie naar het hydrologisch systeem blijkt dat wegzijging naar het Amsterdam-Rijnkanaal hierbij nauwelijks een rol speelt en dat opl ...
  help
  BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland [Boek]
  Wösten, H. \ Vries, F. de \ Hoogland, T. \ Massop, H. \ Veldhuizen, A. \ Vroon, H. \ Wesseling, J. \ 2012
  Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijn waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voor deze eenheden functionele kenmerken berekend. Op gron ...
  help
  Bayesiaanse identificatie van gebiedsneerslag en modelparameters \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Botterhuis, A.A.J. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ 2009
  De Nederlandse waterbeheerders gebruiken steeds meer modelberekeningen voor de onderbouwing van beleid en planvorming. Het is daarbij van groot belang dat de mate van detail en nauwkeurigheid aansluit bij de vraagstelling. De uitkomsten van modellen ...
  help
  Water voorop! : ontwerp-Waterbeheerplan 2010-2015 - [Dl. 2]: Beleids- en uitvoeringsplan [Boek]
  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ 2008
  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een ontwerp-waterbeheerplan voor de periode 2010 -2015, getiteld 'Water voorop!', opgesteld. In het plan staat wat het waterschap de komende jaren op het gebied van waterbeheer wil bereiken. Opgenomen da ...
  help
  Bepaling modelonzekerheid voor het grondwatermodel van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Valstar, J. \ Heijkers, W.J.M. \ Borren, W. \ 2010
  In een eerder artikel in dit tijdschrift is aangegeven hoe grondwatermodellen gekalibreerd kunnen worden met de representermethode. Om toch tot een goed onderbouwde schatting van de onzekerheid van de modeluitkomsten te komen, dienen er een aantal as ...
  help
  Beschrijving van een veranderingsproces : informatieplan voor De Stichtse Rijnlanden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wijtmans, D. \ Grimberg, M. \ Hurk, F.J.J.G. van den \ 1994
  Bestuurlijke aspecten van een fusie van 3 waterschappen in 1 hoogheemraadschap
  help
  Beslissingsondersteunend model voor nutriëntenmaatregelen in De Stichtse Rijnlanden \ H2O online [Artikel]
  Spanjers, B. \ Jong, H. de \ Werf, E. van de \ Koomen, A. \ Buijert, A. \ 2015
  In het beheergebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voldoen niet alle waterlichamen aan de KRW-normen voor stikstof en fosfaat. Om in 2027 aan de KRW-doelen te voldoen, heeft het waterschap een opgave om het ‘nutriëntengat’ te dichten. I ...
  help
  Bestrijdingsmiddelen in stroomgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Utrecht: berekeningen voor landbouw- en nietlandbouwtoepassingen vanuit diffuse bronnen [Boek]
  Jongbloed, R.H. \ Hulskotte, J.H.J. \ Kempenaar, C. \ 2002
  Een analyse is gemaakt van de locale verschillen in het gebruik en de daaruit volgende milieubelasting van bestrijdingsmiddelen in de provincie Utrecht met het doel de bronnen met de grootste bijdrage aan het bestrijdingsmiddelengebruik en milieueffe ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.