Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==103
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Blue deal 2018-20130 : 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water [Boek]
  2018
  Bekijk de aarde vanuit de ruimte, en het is duidelijk: water is het element waar de aarde letterlijk vol van is. Tegelijk is er nooit genoeg van en vaak ook teveel. De afgelopen decennia raken watergerelateerde rampen steeds vaker en steeds meer mens ...
  help
  Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater [Boek]
  Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ 2018
  Uit rioolwaterslib kan struviet worden gewonnen, een zogeheten fosfaatmineraal. Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor gewassen en wordt vooral in fosfaatmijnen gewonnen. Aangezien deze voorraad eindig is, worden andere bronnen gezocht. Zo kan ...
  help
  Handreiking beoordeling van lozingen gericht op bescherming drinkwaterkwaliteit [Boek]
  2018
  Definitieve handreiking voor de beoordeling van lozingen gericht op bescherming van de drinkwaterkwaliteit, opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  help
  Zouttolerantie van gewassen afhankelijk van het groeistadium : resultaten van een literatuuronderzoek [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2018
  Om de vraag in hoeverre de zouttolerantie van landbouwgewassen groeistadiumafhankelijk is te kunnen beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd. Voor de reactie van de plant op zout in de wortelzone zijn verschillende mechanismen verantwoordelijk ...
  help
  Handboek voor de watervriendelijke tuin : 19 infobladen met tips [Boek]
  2018
  Leg een regenwatervijver aan. Plaats een regenton. Plaats groene hagen. Plant een boom. Zo maar wat tips uit het handboek voor de watervriendelijke tuin. Het handboek informeert hoveniers, tuincentrummedewerkers en hun klanten over concrete maatregel ...
  help
  Uitvoeren met ambitie : uitvoeringsprogramma 2018-2019 : Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) [Boek]
  Wit, R. de \ 2018
  Het klimaat verandert. Nederland spant zich in om deze verandering te temperen, onder meer door het terugdringen van emissies van CO2 en methaan. Dat brengt de klimaatverandering niet meteen tot stilstand. Nederland richt zich daarom ook op klimaatad ...
  help
  Afvalstromen van Chemours : onderzoek naar GenX-emissies bij de afvalverwerking [Boek]
  2018
  In dit document is een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek dat de ILT heeft uitgevoerd in samenwerking met de verschillende bevoegde gezagen. In Hoofdstuk 2 is het doel en de aanpak van het onderzoek beschreven. Hoofd ...
  help
  Structuurvisie ondergrond [Boek]
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat \ Ministerie van Economische Zaken en Klimaat \ 2018
  De ondergrond is van groot belang voor onze energievoorziening en grondwater is de belangrijkste bron voor onze drinkwatervoorziening. De ruimte in de diepe ondergrond lijkt eindeloos en conflicten tussen de verschillende vormen van gebruik doen zich ...
  help
  Extreme wind en druk in de ECMWF seizoensverwachtingen : een verkenning van de toepasbaarheid van de ECMWF seizoensverwachtingen dataset voor de bepaling van de hydraulische randvoorwaarden langs de Nederlandse kust [Boek]
  Brink, H. van den \ 2018
  De combinatie van de seizoensverwachtingen van het ECMWF (system-4) levert een wereldwijde dataset van meteorologische gegevens op die cumuleren tot 6282 jaar. Deze verwachtingen zijn geïnitialiseerd over de periode 1981-2015, en beschrijven dus het ...
  help
  Evaluatie PKB Ruimte voor de Rivier : achtergronddocument deel veiligheid [Boek]
  Brinke, W. ten \ Silva, W. \ Velzen, E. van \ 2018
  Het vertrekpunt van deze evaluatie is deel 4 van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier (vastgesteld in 2007). Dit ‘PKB deel 4’ beschrijft het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het ...
  help
  Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Massop, H. \ Kros, H. \ Eekeren, N. van \ Zaanen, M. \ Groenendijk, P. \ Goor, S. van \ Ros, G.H. \ 2018
  Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een pilot in de Raam, die voor het deelprogramma Bewuste Bodem is uitgevoerd. In het onderzoek voor deze pilot is de conditie van landbouwbodems geanalyseerd ten aanzien van verdichting, organische ...
  help
  Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen : normvoorstellen voor florasulam en indoxacarb [Boek]
  Herwijnen, R. van \ Keijzers, R. \ 2018
  Het RIVM stelt voor om de zogeheten indicatieve waterkwaliteitsnormen voor de bestrijdingsmiddelen florasulam en indoxacarb in water aan te passen. Deze normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen die zij in hun gebied aantreffen een re ...
  help
  Risicobeoordeling 42 opkomende stoffen in oppervlaktewaterbronnen voor drinkwaterbereiding : probleemstoffen op basis van Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW [Boek]
  Leerdam, R.C. van \ Janssen, P.J.C.M. \ Aa, N.G.F.M. van der \ Versteegh, J.F.M. \ 2018
  Om ervoor te zorgen dat drinkwater schoon blijft, controleren waterbeheerders en drinkwaterbedrijven of ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Deze stoffen worden zo genoemd omdat het nieuw aangetroffen verontreinigi ...
  help
  Deltaprogramma 2019 : ruimtelijke adaptatie : aanpak nationale vitale en kwetsbare functies : vierde voortgangsrapportage : verslagperiode september 2017 – september 2018 [Boek]
  2018
  Het Deltaprogramma 2015 geeft, als onderdeel van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA), bijzondere aandacht aan nationale vitale en kwetsbare functies. Dit zijn functies die bij een overstroming ernstige schade met zich mee kunnen brengen v ...
  help
  Systematiek meten, weten, handelen - hoofdlijnen aanpak eerste zesjaarlijkse herijking : Deltaprogramma [Boek]
  2018
  In dit achtergronddocument bij het Deltaprogramma 2019 zijn beschreven: 1. Adaptief Deltamanagement in de fase van uitwerking en uitvoering: het proces van informatie verzamelen en bijsturen; 2. Zesjaarlijkse herijking: de werkwijze van de eerste zes ...
  help
  De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017 [Boek]
  Haverkamp, Gerard \ 2018
  Deze rapportage – De Staat van Ons Water – gaat over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strate ...
  help
  Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
  De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
  help
  Deltaprogramma 2019 : doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering [Boek]
  2018
  Het jaarlijkse Deltaprogramma geeft aan hoe de uitwerking en uitvoering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën verloopt.
  help
  Werken aan zoet water in de Delta : terugblik 2017 en vooruitblik 2018 - 2019 : Deltaprogramma | Zoetwater [Boek]
  Programmabureau Zoetwater \ 2018
  Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkelingen op programmaniveau, zoals de verbinding met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en internationale afspraken. Hoofdstuk 3 beschrijft per regio de voortgang die in 2017 ...
  help
  Actualisatie Kennisagenda Deltaprogramma [Boek]
  2018
  Dit achtergronddocument geeft een actueel beeld van de kennis die ontwikkeld en verspreid wordt binnen het Deltaprogramma. Deze kennis is van belang voor het nader uitwerken en uitvoeren van de deltabeslissingen en de voorkeursstrategieën. De kennisv ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.