Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Water in beeld: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2013 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
  2014
  Nederland leeft met water en Nederland werkt elke dag aan water. Zorg voor waterbeheer, waterveiligheid en waterkwaliteit is een essentiële taak van de overheid. Het Nationaal Waterplan vormt de basis van het beleid. De invulling en uitvoering daarva ...
  help
  Het Expertise Centrum Kosten-Baten in het Deltaprogramma \ Water governance [Artikel]
  Reinhard, A.J. \ Wooning, A. \ Uytewaal, E. \ Schasfoort, F. \ 2013
  Expertise Centrum Kosten-Baten (ECK-B) waarborgt de transparantie, uniformiteit en consistentie van kostengetallen door toepassing van vaste rekenregels, gestandaardiseerde eenheidsprijzen en een basiskostenbestand die in alle deelprogramma’s worden ...
  help
  De bekostiging waterbeheer : wie betaalt welk deel? \ Water governance [Artikel]
  Wienhoven, M. \ Veeren, R. van der \ 2013
  Wie betaalt welk deel van het waterbeheer in Nederland? Een relevante vraag nu door de financiële crisis en economische tegenwind de bekostiging van aanvullende maatregelen niet meer zo vanzelfsprekend is als een aantal jaren terug. Niet alleen het ...
  help
  Manifest klimaatbestendige stad : nú bouwen aan de stad van de toekomst [Boek]
  [2013]
  De lokale klimaatadaptatiestrategie sluit aan bij de bestaande juridische verantwoordelijkheden zoals de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en voor het beheer van watersystemen, de verantwoordelijkheden voor de veilighei ...
  help
  Achteroevers voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Doef, R. \ Ek, R. van \ 2012
  Het door Rijkswaterstaat en Deltares ontwikkelde achteroeverconcept brengt het water naar binnen. Hierdoor ontstaan unieke kansen voor ecologie en recreatie.
  help
  Klimaatdijk 100 keer zo veilig en 10 keer zo mooi \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schelfhout, H.A. \ Duivenbode, J.D. van \ Siemerink, T. \ Bosch, R. \ 2010
  Een klimaatdijk combineert waterveiligheid met ruimtelijke kwaliteit. Voor de gemeente Tiel zijn door West8 schetsontwerpen gemaakt voor een klimaatdijk, die een factor 100 veiliger is en daardoor ruimte biedt aan stedelijke en landschappelijke ontwi ...
  help
  Een standaardlijst van prioritaire stoffen voor uniforme toetsing van de oppervlaktewaterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
  Zemmelink, H. \ Kok, H. de \ Pijnappels, M. \ 2015
  In de Europese Richtlijn prioritaire stoffen is niet eenduidig aangegeven welke verbindingen moeten worden gerapporteerd voor de stofgroepen polybroomdifenylether, nonylfenol, octylfenol, perfluoroctaansulfonzuur en hexabroomcyclododecaan. Dit is ook ...
  help
  Evaluatie van het implementatieproces van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
  Heuvelhof, E.F. ten \ 2010
  Het Directoraat Generaal Water (DGW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) heeft de sectie Beleid, Organisatie, Recht & Gaming van de Technische Universiteit Delft (TU Delft) gevraagd het implementatieproces van de Europese Kaderrichtlij ...
  help
  Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Vries, G. de \ Zwanenburg, C. \ Hardeman, B. \ Bruijn, H. de \ 2015
  Ruim 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en moet versterkt worden. Omdat deze dijken deels op een ondergrond van veen staan, werd – op basis van de bestaande rekenregels – gedacht aan relatief forse stabiliteit ...
  help
  Wilgen maken dijken goedkoper en mooier \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Meulen, J. van der \ Vries, M. de \ Olieman, M. \ Schelfhout, H. \ 2015
  Wilgengrienden vormen van oudsher een karakteristiek onderdeel van het rivieren- en zoetwatergetijdenlandschap. Door vóór de waterkering een griend te planten kunnen golven aanzienlijk gebroken worden en kan vaak volstaan worden met een lagere dijk. ...
  help
  Toestand en herstel unieke getijdennatuur langs de Nieuwe Waterweg \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Stolk, R. \ Haye, M. de la \ Kers, B. \ 2015
  Langs de Nieuwe Waterweg, ten westen van Rotterdam, ligt ‘Gors Rozenburg’, een laatste restant aan natuurlijke oever in een verstedelijkt havengebied (zie luchtfoto). In 2006 heeft Rijkswaterstaat een kribverhoging bij dit gors uitgevoerd om sediment ...
  help
  Normen voor het waterkwaliteitsbeheer: wat kun, mag en moet je er mee? \ H2O online [Artikel]
  Vos, J. \ Smit, E. \ Kalf, D. \ Gylstra, R. \ 2015
  Waterkwaliteitsnormen voor chemische stoffen zijn voor waterbeheerders een belangrijk instrument om diverse taken uit te voeren. Toetsing van waterkwaliteit aan normen lijkt eenvoudig, maar de praktijk is nog niet zo simpel. In dit artikel leggen we ...
  help
  Wat te doen als een grondwateronttrekking wordt beëindigd? \ H2O online [Artikel]
  Gerritsen, H. \ Tuinenburg, A. \ Putter, P. de \ 2016
  In de praktijk komt het voor dat grote industriële grondwateronttrekkingen na jaren of zelfs decennia worden verminderd of stopgezet. Als gevolg van die stopzetting kan er op sommige plekken wateroverlast en schade optreden. Het gezag kan hier op ant ...
  help
  Zwemmend langs staal, beton en gehaktmolens \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2015
  Nederland wordt steeds toegankelijker voor trekvis. Het Haringvliet gaat op een kier en de Afsluitdijk is een minder massieve muur geworden. Geherintroduceerde trekvissen als elft en houting zijn bezig met een comeback. Vismigratie-onderzoeker Tim Vr ...
  help
  NKWK : Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat [Website]
  [ca. 2015]
  De inhoudelijke aanleiding voor het NKWK komt voort uit het strategische water- en klimaatbeleid (Deltaprogramma, Adaptatiestrategie, kustbeleid) en de noodzaak dit beleid slim en snel om te zetten in de uitvoering bij publieke en private partijen. M ...
  help
  Kansenkaart voor energie uit oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
  Boer, S. de \ Scholten, B. \ Boderie, P. \ Pothof, I. \ 2015
  Rijkswaterstaat onderzocht met Deltares en IF Technology hoeveel warmte en koude uit het hoofdwatersysteem benut kan worden voor verwarming of koeling van nabijgelegen gebouwen. Hiervoor werd geanalyseerd of er op geringe afstand van het water een en ...
  help
  Tips, trend & tools : lood of oud ijzer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Al, E. \ 2015
  Sportvissers verliezen met elkaar jaarlijks 524.000 kg lood omdat de lijn per ongeluk of expres breekt. Dit lood blijft achter in onze viswateren en watertjes waarvan ruim tien procent in zoete viswateren, zo schat Deltares in onderzoek in opdracht v ...
  help
  Emissie van lood door de sportvisserij in zoete en zoute wateren [Boek]
  Deltares \ 2015
  Het betreft hier een emissie ten gevolge van het verlies van vislood door de sportvisserij in zoete en zoute wateren. Elk jaar komt er opnieuw vislood in het water terecht, maar daarnaast corrodeert er ook nog vislood uit de voorgaande jaren.
  help
  Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd \ H2O online [Artikel]
  Vries, G. de \ Zwanenburg, C. \ Hardeman, B. \ Bruijn, H. de \ 2015
  Ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en moet versterkt worden. De Markermeerdijken staan deels op een ondergrond van veen. Praktijkonderzoek bevestigde het vermoeden dat de sterkte van veen hoger is dan volgt uit ...
  help
  Keuze van KRW-doelen en maatregelen: het moet en kan beter! \ H2O online [Artikel]
  Twisk, W. \ Wal, B. van der \ Berg, M. van den \ Klinge, M. \ Nieuwkamer, R. \ 2015
  Verkenningen laten zien dat met het nu voorgenomen beleid de huidige KRW-doelen voor 2027 niet gehaald gaan worden. Bijstelling van doelen en/of maatregelen is daarom nodig. Om gezamenlijke, goed onderbouwde keuzes mogelijk te maken wordt voorgesteld ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.