Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek technische mogelijkheden windturbines Afsluitdijk : verkenning van de technische haalbaarheid [Boek]
  Cools, J. \ Speets, R. \ 2012
  In 2011 stonden er in Nederland ongeveer 2100 windturbines op land, met een totaal opgesteld vermogen van circa 2300 MW. Het kabinet streeft naar een vergroting van deze capaciteit tot 6000 MW in 2020. Dit betekent dat er ruimte moet worden gevonden ...
  help
  Zandmeevoerende wellen : onderzoeksrapport [Boek]
  Förster, U. \ 2012
  Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen (ORZW) is opgesteld in het kader van het programma Sterkte en Belasting van Waterkeringen. In februari 2013 heeft ENW advies uitgebracht over het ORZW. Het ENW is van mening dat het onderzoek heeft geresulteer ...
  help
  De waterbestendige stad : meerlaagsveiligheidbenadering toegepast op de regio Amsterdam [Boek]
  Baltissen, J. \ Ruiten, M. \ Kroeze, R. \ Drimmelen, C. van \ 2012
  De waterbestendige stad is een van de zes gebiedspilots in het deltaprogramma veiligheid, waarin de noodzaak en consequenties van nieuwe waterveiligheidsnormen en de toepasbaarheid van de zogenaamde meerlaagsveiligheidsbenadering is onderzocht. In de ...
  help
  Een sprong in het diepe : het belang van ervaringskennis voor waterbeheer [Boek]
  Cath, A. \ cop. 2011
  Ervaringskennis in het waterbeheer staat in de belangstelling. Dat is kennis die mensen ontwikkelen door lang actief te zijn in een werkveld en die niet altijd in woorden te vangen is. Ervaren mensen weten meer dan ze kunnen verwoorden. Het onderzoek ...
  help
  Randstad in zicht : lange termijn perspectieven voor water en ruimtelijke ontwikkeling in de Randstad [Boek]
  Buuren, M. van \ Schengenga, P. \ Nieuwenhuize, L. van \ 2008
  De motie Lemstra, door de Eerste Kamer aangenomen bij de behandeling van de Nota Ruimte in 2005, markeert een belangrijk moment in de visie- en beleidsvorming over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De motie stelt de vraag in hoeverre planvor ...
  help
  Gebiedsontwikkeling niet vanzelf klimaatbestendig \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
  Gilissen, R.M. \ Vries, J. de \ 2009
  Overal in Nederland zijn ze te vinden: gebiedsontwikkelingsprojecten. Het zijn projecten waarin geprobeerd wordt om verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven tegelijkertijd en in samenhang aan te pakken. In een land waar de komende jaren ...
  help
  Megasuppleties langs de Nederlandse kust [Boek]
  Holzhauer, H. \ Valk, B. van der \ Tonnon, P.K. \ Werf, J. van der \ Dongeren, A. van \ Stronkhorst, J. \ Sprengers, C. \ Oost, A. \ Mulder, J. \ Boer, G. de \ Baptist, M. \ 2009
  Als eerste stap in deze studie is een verkenning uitgevoerd op basis van literatuur naar de mogelijke effecten van zandsuppleties voor de ecologie rond het gebied. De zandophogingen aan de kust hebben namelijk gevolgen voor de ecologie (natuurwaarden ...
  help
  Evaluatie Screening RWS (2005 - 2009) : aanbevelingen wat betreft gewasbeschermingsmiddelen en farmaceutica [Boek]
  Grontmij/Aquasense \ 2009
  Dit rapport beschrijft de resultaten van de reguliere screening in 2009 die RWS Waterdienst heeft uitgevoerd van oppervlaktewater. De GCMS datafiles van de oppervlaktewater bemonsteringen in 2009 zijn ingelezen met AMDIS en gescreend met de Waterdien ...
  help
  Waterrobuust bouwen : de kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp [Boek]
  Ven, F. van de \ 2009
  "Waterrobuust bouwen" is het op zodanige wijze (her) inrichten van het stedelijk gebied dat dit beter is opgewassen tegen een overschot en een tekort aan water. De publicatie geeft een beeld van bouwkundige en organisatorische mogelijkheden om steden ...
  help
  Leidraad monitoring gewasbeschermingsmiddelen [Boek]
  Schomaker, A.H.H.M. \ Knoben, R.A.E. \ 2007
  De chemische en biologische kwaliteitstoestand van watersystemen wordt door de waterbeheerders in Nederland gemonitord om een veelheid aan vragen uit het beleid en de beheerspraktijk te beantwoorden. In 2001 is een Leidraad Monitoring gepubliceerd, d ...
  help
  Handreiking inspectie waterkeringen - Basisinformatie dijken [Boek]
  Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
  De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over waterkeringen respectievelijk over inspecties. Dit deel geeft basisinformatie over dijken ...
  help
  Handreiking inspectie waterkeringen - Basisinformatie inspecties [Boek]
  Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
  De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken respectievelijk over inspecties. Dit deel gaat over inspecties. Het biedt de medew ...
  help
  Twee rivieren: Rijn en Maas [Boek]
  Liefveld, W. \ Roukema, M. \ Postma, R. \ cop. 2007
  Droge voeten, schoon en voldoende water voor alle gebruikers, een vlotte en veilige doorvaart voor het scheepverkeer. Dat zijn de belangrijkste taken van Rijkswaterstaat bij het beheer van de Rijn en de Maas. Dit boekje geeft een overzicht van de nie ...
  help
  Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen voor KRW en Natura 2000 : wat ecologische monitoring ons heeft geleerd [Boek]
  Liefveld, W. \ Bureau Waardenburg \ 2008
  Met de KRW en Natura2000 en de bijbehorende maatregelenpaketten is de monitoring van de effectiviteit van maatregelen volop in de belangstelling komen te staan. Graag wil Rijkswaterstaat Waterdienst weten wat een maatregel oplevert en hoe deze maatre ...
  help
  Actief visstandbeheer als maatregel voor de Europese Kaderrichtlijn Water \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Klinge, M. \ Kampen, J. \ Hosper, H. \ Lammens, E. \ 2008
  Om de kosten en de te verwachten ecologische baten van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in beeld te brengen, heeft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat diverse KRW-maatregelen verkend. E ...
  help
  Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn water [Boek]
  Evers, C.H.M. \ Knoben, R.A.E. \ 2007
  In september 2007 zijn de ecologische maatlatten voor de natuurlijke KRW watertypen bestuurlijk goedgekeurd. De waterbeheerder kan nu op basis hiervan maatlatten afleiden voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen. Hierbij dient rekening geho ...
  help
  De klimaatbestendigheid van Nederland Waterland : verkenning van knikpunten in beheer en beleid voor het hoofdwatersysteem [Boek]
  Kwadijk, J. \ Jeuken, A. \ Waveren, H. van \ 2008
  Als maatregelen worden ontworpen om Nederland klimaatbestendig te maken, worden klimaatscenario’s hierbij meestal als uitgangspunt genomen. In deze studie is voor een andere invalshoek gekozen. Niet de verwachte klimaatverandering maar de robuustheid ...
  help
  Analyzing the data-rich-but-information-poor syndrome in Dutch water management in historical perspective \ Environmental management [Artikel]
  Timmerman, J.G. \ Beinat, E. \ Termeer, K. \ Cofino, W. \ 2010
  Water quality monitoring has developed over the past century from an unplanned, isolated activity into an important discipline in water management. This development also brought about a discontent between information users and information producers a ...
  help
  Gebruikershandleiding rekenen en presentatietool ex ante evaluatie KRW [Boek]
  Bibits Sterk Consulting \ 2007
  Voor de Ex Ante Evaluatie is een reken- en presentatie instrument ontwikkeld waarmee op een snelle, eenvoudige en overzichtelijke wijze analyses kunnen worden uitgevoerd. In dit rapport wordt beschreven hoe dit instrument werkt. Achtergrondrapport vo ...
  help
  Betekenis van klimaatverandering voor de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren : achtergrondrapport Ex-ante evaluatie KRW [Boek]
  Dionisio Pires, M. \ 2008
  Op basis van bestaande heeft NIOO de gevolgen van de verwachte klimaatverandering voor de ontwikkeling van de ecologische ecosystemen in Nederland beschreven. Daarnaast wordt ingegaan wat dit betekend voor het behoud van de biodiversiteit en voor de ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.