Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Voedselecologie van vissen in de Nederlandse Rijntakken [Boek]
  Bergers, P.J.M. \ 1991
  In het kader van het project 'Ecologisch Herstel Rijn' waaraan Rijkswaterstaat/RIZA, RIVM en RIVO deelnemen, is bij de Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen onderzoek verricht naar het dieet van vissen i ...
  help
  Vergelijkend hydrobiologisch onderzoek in de Kroonbeek en de Teelebeek, een schone en een verontreinigende laaglandbeek [Boek]
  Ellenbroek, G.A. \ Hendriks, J.L.J. \ 1972
  De Kroonbeek en de Teelebeek te Ottersum worden sinds 1970 bestudeerd tijdens de cursus dierecologie om 2 en 3e jaars studenten kennis te laten maken met een open ecosysteem. Daar deze cursus in de herfst plaats vindt, was een nauwkeurige inventarisa ...
  help
  Identifying and crossing thresholds in managing moorland pool macroinvertebrates [Proefschrift]
  Kleef, H.H. van \ 2010
  Landschappen en ecosystemen worden sterk beïnvloed door menselijke activiteiten. Verlies, versnippering, vermesting, verzuring en verdroging van habitat bedreigen het voortbestaan van veel soorten. Dit is ook het geval in vennen, welke door hun voeds ...
  help
  Kennismaken met de buren : onderzoek naar de mogelijkheden voor versterking van de afstemming van het emissiebeleid tussen de regionale directies van Rijkswaterstaat [Boek]
  Ovaa, E. \ 2001
  Kennis van het eigen beheersgebied is een cruciale factor voor de waterkwaliteitsbeheerder om te kunnen bepalen met welke maatregelen hij het doel van 'schoner water' dichterbij kan brengen. De lozingen van bedrijven en huishoudens die via een pijp h ...
  help
  Sturende factoren in de ontwikkeling van rietmoeras \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lucassen, C.H.E.T. \ Westendorp, P.J. \ Bohnen-Verbaarschot, E.J.H. \ Poelen, M. \ Smolders, A.J.P. \ 2017
  In Nederland zijn talloze gebieden waar uitbreiding of ontwikkeling van riet (Phragmites australis) zeer gewenst is maar niet op gang komt. Rietontwikkeling is onderdeel van de doestellingen die in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 200 ...
  help
  Towards threshold values for nutrients : petrifying springs in South-Limburg (NL) in a Northwest European context :final report [Boek]
  Mars, Hans de \ Weijden, Bas van der \ Dijk, Gijs van \ Smolders, Fons \ Grootjans, Ab \ Wołejko, Lesław \ 2016
  Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de maximaal toelaatbare concentraties nitraat en fosfaat in het bronwater van de zogenaamde Kalktufbronnen. Dit is een bijzonder brontype, opgenomen in de Habitatrichtlijn (H7220) en k ...
  help
  Vergelijkend hydrobiologisch onderzoek in de Kroonbeek en de Teelebeek, een schone en een "verontreinigde" laagland beek [Boek]
  Mierlo, J. van \ Lenkens, R. \ 1977
  De makrofauna van de Kroonbeek en Teelebeek te Ottersum (gemeente Gennep) is al eerder intensief bestudeerd. In dit verslag worden de resultaten van de lente en de zomer van 1975 besproken. Bovendien worden de resultaten van alle lentes die in de afg ...
  help
  Een orienterend oecologisch onderzoek naar de makrofauna van de zeegrasvelden in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer [Boek]
  Dubbers, F. \ 1978
  In N.W. Europa kunnen twee soorten onderscheiden worden: het groot zeegras: Zostera marina L. en het klein zeegras: Zostera noltii Hornem. Beide soorten komen in Nederland voor, n.l. in de getijdezone van het Deltagebied, waar ze in ruime mate aanwez ...
  help
  Cyclische verjonging, samengaan van natuur- en hoogwaterbescherming \ De levende natuur [Artikel]Bijbehorende website
  Peters, B.W.E. \ Geerling, G. \ Kater, E. \ 2008
  De ontwikkeling van dynamische natuurgebieden biedt de mogelijkheid om het bereiken van hoogwaterveiligheid te combineren met de terugkeer van pionierbiotopen en het herstel van belangrijke processen als doorstroming en oeverwalvorming. Door verschil ...
  help
  Fytoplanktononderzoek in het kanalensysteem van de Mariapeel, juni 1979 - jan. 1980 [Studentenverslag]
  Joosten, J.H.J. \ Klink, A.G. \ 1984
  Het doel van dit onderzoek was aan de hand van fytoplanktonwaarnemingen na te gaan of de ingrepen geleid hebben tot het scheppen van een langgerekte eutroofoligotroof-gradiënt. Het bestaan van een dergelijke gradiënt zou van betekenis zijn voor het b ...
  help
  Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen [Boek]
  Limbeek, M.C.E. \ Hagens, J.E. \ Hattum, T. van \ Massop, H.T.L. \ Kemenade, M.J.J.M. van \ 2015
  Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang om bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proac ...
  help
  Klimaatadaptatie in Gelderse gemeenten: het overwinnen van belemmeringen bij de integratie van klimaatadaptatie in het ruimtelijk beleid [Studentenverslag]
  Hertog, Martijn den \ 2014
  Het doel van dit onderzoek is het leveren van aanbevelingen aan de provincie Gelderland over de wijze waarop de provincie het mainstreamen van klimaatadaptatie in het ruimtelijke beleid van haar gemeenten kan bevorderen, door inzicht te geven in de m ...
  help
  .... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen : gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000 [Proefschrift]
  Vera, Henricus Louis Maria \ 2011
  Onderwerp van deze studie vormen de woeste gronden (gemeyntes) in de Meierij van den Bosch. De Meierij was één van de onderscheiden bestuurlijke gebieden van het hertogdom Brabant en haar opvolgers tot aan het begin van de 19de eeuw. Het was gesituee ...
  help
  Maatregelen voor het elimineren en beheersen van invasieve exoten van EU-belang in Nederland [Boek]
  Hoop, L. de \ Loop, J.M.M. van der \ Kleef, H.H. van \ Hullu, E. de \ Leuven, R.S.E.W. \ 2016
  Het voorliggende onderzoeksrapport bevat een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke informatie over maatregelen voor het elimineren en beheersen van 17 invasieve exoten van de Unielijst. Het rapport geeft handvatten voor het selecteren van ka ...
  help
  OBN en het laagveenlandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Lamers, L.P.M. \ 2018
  Het laagveenlandschap met belangrijke arealen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Friesland vormt een groot deel van het lage land in Nederland. Deze relatief jonge landschappen zijn ontstaan in het holoceen, een periode waarin menselij ...
  help
  Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
  Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland : verkenning van effecten, risico’s en mogelijke aanpak [Boek]
  Lemmers, P. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2018
  Ter verkenning van de effecten, risico’s en mogelijke aanpak van de problematiek van uitheemse rivierkreeften is de voorliggende literatuurstudie uitgevoerd. Het doel hiervan was om de handelingsperspectieven voor het waterschap Rivierenland ten aanz ...
  help
  Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
  Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
  help
  Een hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna en de hogere waterplanten van een aantal wateren in Noord-Limburg [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1977
  Hot onderzoek had tot doel een globale indruk te verkrijgen van de tegenwoordige hydrobiologische rijkdom van een aantal wateren in Noord-Limburg. Da nadruk lag hierby op beken en sloten. Bestudeerd werden de "makrofauna" en de hogere waterplanten.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.