Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 63

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==113
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
  Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
  In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
  help
  Kritische benthische soorten in de Waal : onderzoek naar het voorkomen van larvale rivier- en zeeprik, rivierrombout en volwassen najaden [Boek]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Collas, F. \ 2018
  Om een beter beeld te schetsen in hoeverre larven van rivierprik en rivierrombout en najaden (tweekleppigen schelpdieren behorende tot de familie Unionidae) gebruik maken van habitats in de Waal, is in 2017 een verspreidingsonderzoek uitgevoerd. Zowe ...
  help
  OBN en het laagveenlandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Lamers, L.P.M. \ 2018
  Het laagveenlandschap met belangrijke arealen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Friesland vormt een groot deel van het lage land in Nederland. Deze relatief jonge landschappen zijn ontstaan in het holoceen, een periode waarin menselij ...
  help
  Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
  Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland : verkenning van effecten, risico’s en mogelijke aanpak [Boek]
  Lemmers, P. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2018
  Ter verkenning van de effecten, risico’s en mogelijke aanpak van de problematiek van uitheemse rivierkreeften is de voorliggende literatuurstudie uitgevoerd. Het doel hiervan was om de handelingsperspectieven voor het waterschap Rivierenland ten aanz ...
  help
  Sturende factoren in de ontwikkeling van rietmoeras \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lucassen, C.H.E.T. \ Westendorp, P.J. \ Bohnen-Verbaarschot, E.J.H. \ Poelen, M. \ Smolders, A.J.P. \ 2017
  In Nederland zijn talloze gebieden waar uitbreiding of ontwikkeling van riet (Phragmites australis) zeer gewenst is maar niet op gang komt. Rietontwikkeling is onderdeel van de doestellingen die in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 200 ...
  help
  Peatlands affected by biogeochemical stressor : consequences of increased salinity and nitrate levels for biogeochemical cycling, microbiological pathways, ecohydrology and biodiversity [Proefschrift]
  Dijk, Gijs van \ 2017
  Dit proefschrift behandelt twee thema’s over onderzoek in veengebieden. Het eerste thema richt zich op de effecten van nitraatvervuiling van grondwater op het functioneren van veengebieden en het tweede op verbrakking van oppervlaktewater op het func ...
  help
  Modeling invasive alien plant species in river systems: interaction with native ecosystem engineers and effects on hydro-morphodynamic processes \ Water resources research [Artikel]
  Oorschot, M. van \ Kleinhans, M.G. \ Geerling, G.W. \ Egger, G. \ Leuven, R.S.E.W. \ Middelkoop, H. \ 2017
  De Japanse Duizendknoop is een plant die ruim anderhalve eeuw geleden als sierplant naar Nederland is gehaald, en nu door zijn massale verspreiding voor veel problemen zorgt. De modelresultaten laten zien dat deze plant de natuurlijke oeverplanten we ...
  help
  Biodiversity recovery following delta-wide measures for flood risk reduction \ Science advances [Artikel]
  Straatsma, M.W. \ Bloecker, A.M. \ Lenders, H.J.R. \ Leuven, R.S.E.W. \ Kleinhans, M.G. \ 2017
  Biodiversity declinedmarkedly over the past 150 years,with the biodiversity loss in fluvial ecosystems exceeding the global average. River restoration now aims at flood safety while enhancing biodiversity and has had success locally. However, at the ...
  help
  Griend, nieuwe inzichten, andere benadering \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Smeele, Q. \ Govers, L. \ Olff, H. \ 2017
  Griend is een klein eiland in de Waddenzee halverwege Harlingen en Terschelling. Het eiland is belangrijk voor broedvogels en als hoogwatervluchtplaats voor honderdduizenden trekvogels. Om Griend te behouden is het eiland in 2016 voorzien van een for ...
  help
  Herstel van veenvormende natuur op landbouwgrond : resultaten uit onderzoeksproject Omhoog met het Veen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Riet, B. van de \ Elzen, E. van den \ Hogeweg, N. \ Smolders, F. \ Lamers, L. \ 2017
  In het Ilperveld bij Amsterdam is in 2013 een experiment gestart met een grote uitdaging: het ontwikkelen van soortenrijke laagveennatuur op voormalige landbouwgrond. Vanuit een verplichte natuurcompensatie was veenmosrijke natuur één van de opgaven. ...
  help
  Klap van de molen : achteruitgang van de Atlantische zalm begon al in de middeleeuwen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Lenders, R. \ Lauwerier, R. \ Pfeiffer, W. \ 2017
  De achteruitgang en het regionaal uitsterven van de Atlantische zalm in Noordwest-Europa kent vele oorzaken. Overbevissing, verontreiniging, habitatvernietiging en het blokkeren van de toegankelijkheid van voortplantingsplaatsen worden daarbij het va ...
  help
  Paludicultuur houdt de polder schoon - zuiveren van oppervlaktewater en uitmijnen van fosfaatrijke bodems met riet- en lisdoddeteelt \ H2O online [Artikel]
  Geurts, J. \ Fritz, C. \ Lamers, L. \ Grootjans, A. \ Joosten, H. \ 2017
  Door natte teelten (paludicultuur) in veenweidepolders kan een productief landschap gekoppeld worden aan groenblauwe diensten. Paludicultuur met lisdodde of riet kan op verschillende manieren bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppe ...
  help
  Inzicht in de waterkwaliteitsproblematiek in de boven-Citarum, Java, Indonesië \ H2O online [Artikel]
  Ginkel, K. van \ Augustijn, D. \ Geerling, G. \ 2017
  Het bovenste deel van de Citarum-rivier op Java is ernstig vervuild. Met behulp van data- en systeemanalyse is aangetoond dat deze vervuiling voornamelijk afkomstig is van industriegebieden en stedelijk gebied. Een systeem- en actorenanalyse laten zi ...
  help
  Towards threshold values for nutrients : petrifying springs in South-Limburg (NL) in a Northwest European context :final report [Boek]
  Mars, Hans de \ Weijden, Bas van der \ Dijk, Gijs van \ Smolders, Fons \ Grootjans, Ab \ Wołejko, Lesław \ 2016
  Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de maximaal toelaatbare concentraties nitraat en fosfaat in het bronwater van de zogenaamde Kalktufbronnen. Dit is een bijzonder brontype, opgenomen in de Habitatrichtlijn (H7220) en k ...
  help
  Effecten en beheer uitheemse waterplanten in Nederlandse wateren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Grutters, B.M.C. \ Bakker, E.S. \ Verberk, W.C.E.P. \ 2016
  Uitheemse soorten bedreigen de biodiversiteit en de levering van ecosysteemdiensten. Daarom worden miljarden euro’s uitgegeven om deze soorten te bestrijden. Maar soms kunnen uitheemse planten belangrijk zijn als voedsel, beschutting of habitat voor ...
  help
  Methane dependent denitrification- from ecosystem to laboratoryscale enrichment for engineering applications \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Bhattacharjee, A.S. \ Motlagh, A.M. \ Jetten, M.S.M. \ 2016
  Managing nitrogen and carbon cycles in engineered and natural ecosystems is an environmental challenge. In this manuscript, we report a process which connects these two cycles with immense ecological and engineering significance.
  help
  Herstel kwaliteit van natte heide in het zandlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Wallis de Vries, M.F. \ Jansen, A.J.M. \ Vogels, J.J. \ 2016
  Het verspreidingsgebied van natte heiden is in omvang min of meer gelijk gebleven sinds de laatste ontginningen. De kwaliteit blijft echter een dalende trend vertonen door de inwerking van stikstofdepositie en verdroging. Tegelijkertijd zijn er veelb ...
  help
  Ecologische kantelpunten in de Nederlandse grote wateren : discussie memo over recente inzichten, voorbeelden en onderzoeksvragen [Boek]
  Veraart, Jeroen \ Reijers, Valerie \ Lange, Marieke de \ Nes, Egbert van \ Kosten, Sarian \ Baptist, Martin \ Noordhuis, Ruurd \ Platteeuw, Maarten \ Klein, Jeroen de \ Koelmans, Bart \ Heide, Tjisse van der \ Scheffer, Marten \ Backx, Joost \ Ohm, Marieke \ Berg, Marcel van den \ Groen, Siep \ Adriaansen, Leo \ 2016
  Deze memo beschrijft de inzichten en ervaringen die er op het terrein van ecologische kantelpunten recentelijk zijn opgedaan in theorie en praktijk. Het is de bedoeling om de discussie aan te zwengelen over wat deze inzichten betekenen voor het behee ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.