Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 56

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==128
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Bepaling van de adenylate energy charge van Daphnia magna en de invloed van een toxische stof hierop : september 1984 - april 1985 [Studentenverslag]
  Roos, C. \ 1985
  In dit onderzoek werd getracht na bepaling van de adenylate energy charge (ASC) voor de cladoceer Daphnia magna (watervlo), de invloed van toxische stoffen hierop te bepalen.
  help
  Gradienten in het Strijper-Aagebied [Studentenverslag]
  Raymakers, O.F.E. \ 1987
  Het Strijper Aa project omvat onderzoek naar landschapsecologische relaties in het stroomgebied van de beek de Strijper Aa. Dit gebied ligt in de gemeenten Leende en Budel in Noord-Brabant. Het onderzoekproject behelsde onder meer inventarisaties van ...
  help
  Makrofaunagemeenschappen in droogvallende watergangen [Studentenverslag]
  Ketelaars, H.A.M. \ 1986
  Het in 1981 gestarte projekt 'Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel' heeft als doel het ontwikkelen van een globaal ekologisch referentiekader dat als basis moet dienen voor het opstellen van een ekologische waterbeoordelin ...
  help
  Kwetsbare kroeskarpers : onderzoek en beheer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Rückert, S. \ Spikmans, F. \ Breeuwer, H. \ Roelofs, D. \ 2017
  Een van de meest bijzondere Nederlandse vissen is de kroeskarper, Carassius carassius. Deze inheemse karperachtige kun je in de meest onooglijke wateren tegenkomen. Het is een echte overlevingskunstenaar die zich zelfs in de meest zuurstofarme omstan ...
  help
  Beekherstel door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Brugmans, B.T.M.J. \ Veldhuis, M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2018
  Om ecologische kwaliteitsdoelen te halen zijn in veel stromende wateren herstelprojecten uitgevoerd. Grootschalige herinrichtingsprojecten waren lange tijd de norm, maar de laatste jaren wordt steeds meer ingezet op kleinschalige ingrepen. In dit art ...
  help
  Adaptief monitoren : versterking kennisbasis en verfijning waterbeheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Verdonschot, P.F.M. \ Verdonschot, R.C.M. \ Lee, G.H. van der \ Baat, M.L. de \ 2018
  Bij adaptief monitoren van oppervlaktewateren wordt in de monitoringscyclus iteratief de kennisbasis versterkt en het beheer verfijnd. Naast dit lerend monitoren wordt ook een omslag gemaakt van het beschrijven van patronen naar het begrijpen van pro ...
  help
  Beheeradvies activering eolische dynamiek Waddeneilanden als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap [Boek]
  Aggenbach, C.J.S. \ Arens, S.M. \ Kooijman, A. \ Lammerts, E.J. \ 2016
  Het advies heeft als doel op niveau van deelgebieden op de Waddeneilanden aan te geven welke maatregelen voor verstuiving zinvol zijn voor behoud, herstel en uitbreiding van habitattype H2130 Grijze duinen ten behoeven van de PAS. Dit advies beperkt ...
  help
  Watervegetaties in Zuid- en Midden-Limburg in 1970 [Boek]
  Dijk, H.W.J. van \ 1974
  Verslag van een onderzoek naar de floristische samenstelling en syn- en autoekologie van alle watervegetaties, uitgezonderd in stilstaande oligotrofe wateren en wateren dieper dan 2 meter, in Nederlands Limburg ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart, No ...
  help
  Invloed van het herbicide dichlobenil op de voedselopname van Daphnia magna Strauss bij verschillende voedselconcentraties ; Daphnia magna als bioindicator : februari-oktober 1982 [Studentenverslag]
  Rijkeboer, M. \ 1983
  In dit verslag komen een tweetal vraagstellingen aan de orde. Deel 1 handelt over de invloed van het herbicide dichlobenil op de voedselopname van Daphnia magna, gemeten by verschillende voedselconcentraties. In deel 2 wordt het mogelijke gebruik van ...
  help
  De kolonisatie van een brakwater biotoop [Boek]
  Janssen, H. \ Mooij, R. \ 1979
  Over de tijdsduur en het verloop van de kolonisatiefase in een brakwaterbiotoop is weinig bekend. Vooral ook uit het oogpunt van natuurbehoud is het echter belangrijk om te weten, hoe snel nieuw gegraven sloten, bijvoorbeeld in een ruilverkavelingsge ...
  help
  Politieke dimensies van transities: discussie over differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument voor de klimaatbestendige stad [Studentenverslag]
  Brackel, L. \ 2017
  Het streven naar klimaatbestendige steden en de verduurzaming van de financiering van het stedelijk waterbeheer heeft de discussie over differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument doen oplaaien. Een dergelijke beleidsinnovatie vraagt om ...
  help
  Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie : reflecteren en inspireren : eindrapport [Boek]
  Graaff, Robert de \ Steegh, John \ Aerts, Miriam \ Brugge, Rutger van der \ Buuren, Arwin van \ Dekker, Gert \ Ellen, Gerald Jan \ Elshof, Albert \ Molenveld, Astrid \ Loeber, Anne \ 2017
  Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (hierna: DPRA) heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de ...
  help
  Screening Leptospira en de bron in zwemwateren [Boek]
  Kardinaal, Edwin \ Becker, Elmar \ Ahmed, Ahmed \ Goris, Marga \ Wullings, Bart \ 2017
  Recentelijk is een methode om pathogene Leptospira in oppervlaktewater te detecteren ontwikkeld. Met deze methode kan de aanwezigheid van pathogene Leptospira in zwermwatermonsters aangetoond worden. Een eerste screening van zwemwateren heeft laten z ...
  help
  “Klimaatbestendige stad” : een extra kleur op het kleurenpalet, decentraal afvalwaterbeheer in Sneek [Studentenverslag]
  Minnes, I. \ 2017
  Welke institutionele innovaties staan aan de basis voor de implementatie van decentrale waterketenoplossingen in Sneek en welke lessen kunnen hieruit worden geleerd voor Amsterdam en andere gemeenten?
  help
  Op weg naar een decentrale toekomst? : Een kwalitatief onderzoek naar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende actoren bij decentrale afvalwaterverwerking en de invloed van schaalniveau hierop [Studentenverslag]
  Minten, R. \ [ca. 2018]
  De doelstelling van deze thesis is om eerst de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op centraal niveau uit te leggen, om vervolgens te onderzoeken waar de knelpunten liggen bij decentrale initiatieven. Als derde punt wordt bekeken wat de invloed van ...
  help
  Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Kooijman, A.M. \ Cusell, C. \ Loeb, R. \ Diggelen, J.M.H. van \ 2018
  Voor veel laagveengebieden is de belangrijke opgave in het kader van Natura 2000 dat alle verlandingsstadia in ruimte en tijd vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij onder meer om kranswierwateren, meren met fonteinkruiden en krabbenscheer, trilvenen ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Toekomstig onderzoek voor het laagveen- en zeekleilandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Kooijman, A.M. \ Hooff, E. van \ 2018
  De OBN-kennisagenda voor de toekomst bevat een mix van bekende en nieuwe thema’s en van onderzoek naar ingrepen op kleine en op landschapsschaal. Terugkijkend constateren we dat het verdwijnen van de natuurlijke dynamiek in laag-Nederland en de bijbe ...
  help
  Release of primary microplastics from consumer products to wastewater in the Netherlands \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Wezel, A. van \ Caris, I. \ Kools, S.A.E. \ 2016
  The authors estimate the release of primary microplastics from consumer products-cosmetics and personal care products, cleaning agents, and paint and coatings-via sewage effluent as an expected relevant route to the marine environment. Total estimate ...
  help
  Het onderhoud en gebruik van helofytenfilters door buurtbewoners : een onderzoek naar het effect van burgerparticipatie op de functionaliteit van helofytenfilters [Studentenverslag]
  Hoorn, E. \ 2017
  Op verschillende plekken in Nederland is geëxperimenteerd met de decentrale verwerking van huishoudelijk afvalwater. Eén van de technieken die toegepast wordt, is een helofytenfilter. Helofytenfilters worden voornamelijk gebruikt in buitenstedelijk g ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.