Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 52

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==128
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Beekherstel door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Brugmans, B.T.M.J. \ Veldhuis, M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2018
  Om ecologische kwaliteitsdoelen te halen zijn in veel stromende wateren herstelprojecten uitgevoerd. Grootschalige herinrichtingsprojecten waren lange tijd de norm, maar de laatste jaren wordt steeds meer ingezet op kleinschalige ingrepen. In dit art ...
  help
  Adaptief monitoren : versterking kennisbasis en verfijning waterbeheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Verdonschot, P.F.M. \ Verdonschot, R.C.M. \ Lee, G.H. van der \ Baat, M.L. de \ 2018
  Bij adaptief monitoren van oppervlaktewateren wordt in de monitoringscyclus iteratief de kennisbasis versterkt en het beheer verfijnd. Naast dit lerend monitoren wordt ook een omslag gemaakt van het beschrijven van patronen naar het begrijpen van pro ...
  help
  Realistische ecologische doelen voor macrofauna in Noord-Brabantse beken \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Beers, M. \ Samuels, J. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Scheepens, M. \ Laan, I. van der \ Verdonschot, P. \ 2018
  In Noord-Brabant worden de ecologische doelen voor de beekmacrofauna vaak niet gehaald. Om de oorzaken hiervan te identificeren, is onderzocht welke kenmerkende soorten voor langzaam stromende laaglandbeken er in het gebied voorkomen en welke verdwen ...
  help
  Uptake of pharmaceuticals by sorbent-amended struvite fertilisers recovered from human urine and their bioaccumulation in tomato fruit \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Boer, M.A. de \ Hammerton, M. \ Slootweg, J.C. \ 2018
  Struvite precipitation is a well-documented method for recovering up to 98% of phosphorus from urine, which is one of the main nutrients in fertilizers besides nitrogen and potassium. Shortcomings of this process, however, are the low nitrogen recove ...
  help
  Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
  Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
  In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
  help
  Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
  Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
  Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
  help
  Op weg naar een decentrale toekomst? : Een kwalitatief onderzoek naar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende actoren bij decentrale afvalwaterverwerking en de invloed van schaalniveau hierop [Studentenverslag]
  Minten, R. \ [ca. 2018]
  De doelstelling van deze thesis is om eerst de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op centraal niveau uit te leggen, om vervolgens te onderzoeken waar de knelpunten liggen bij decentrale initiatieven. Als derde punt wordt bekeken wat de invloed van ...
  help
  Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Kooijman, A.M. \ Cusell, C. \ Loeb, R. \ Diggelen, J.M.H. van \ 2018
  Voor veel laagveengebieden is de belangrijke opgave in het kader van Natura 2000 dat alle verlandingsstadia in ruimte en tijd vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij onder meer om kranswierwateren, meren met fonteinkruiden en krabbenscheer, trilvenen ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Toekomstig onderzoek voor het laagveen- en zeekleilandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Kooijman, A.M. \ Hooff, E. van \ 2018
  De OBN-kennisagenda voor de toekomst bevat een mix van bekende en nieuwe thema’s en van onderzoek naar ingrepen op kleine en op landschapsschaal. Terugkijkend constateren we dat het verdwijnen van de natuurlijke dynamiek in laag-Nederland en de bijbe ...
  help
  Wastewater-based epidemiology, an analytical chemical approach for the investigation of human consumption of lifestyle chemicals [Boek]
  Causanilles, Ana \ 2018
  Het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift had als voornaamste doel het ontwikkelen van analytische meetmethoden om zowel verboden als toegelaten drugs en geneesmiddelen in water te kunnen bepalen. Rioolwaterepidemiologie (RWE) – de chemisch ...
  help
  Kennis in actie voor water in de circulaire stad \ H2O online [Artikel]
  Hessels, L. \ Hordijk, M. \ 2018
  Een circulaire stad vraagt niet alleen om nieuwe technologie maar ook om nieuwe manieren van organiseren. Het Kennisactieprogramma Water brengt ondernemers, bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers samen om gezamenlijk nieuwe kennis te ontwikkelen, ...
  help
  Kwetsbare kroeskarpers : onderzoek en beheer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Rückert, S. \ Spikmans, F. \ Breeuwer, H. \ Roelofs, D. \ 2017
  Een van de meest bijzondere Nederlandse vissen is de kroeskarper, Carassius carassius. Deze inheemse karperachtige kun je in de meest onooglijke wateren tegenkomen. Het is een echte overlevingskunstenaar die zich zelfs in de meest zuurstofarme omstan ...
  help
  Statistical estimation of muskrat abundance [Boek]
  Loon, E. Emiel van \ Ydenberg, Ronald C. \ Bos, Daan \ 2017
  Dit Engelstalige rapport bevat de uitkomsten van een onderzoek waar op basis van velddata een dynamisch populatiemodel is ontwikkeld om de ontwikkelingen in de populatie van muskusratten te kunnen voorspellen Het ontwikkelde model biedt de muskusratt ...
  help
  Nieuw DNA-instrument voor opsporen van ziekte van Weil bacteriën en de bron in oppervlaktewater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Becker, E. \ Ruiter, H. \ Ahmed, A. \ Goris, M. \ Wullings, B. \ Kardinaal, E. \ 2017
  Het is met de ontwikkelde (e)DNA-methodes mogelijk om de aanwezigheid van leptospiren en de bruine rat in oppervlaktewatermonsters aan te tonen. Uit het huidige onderzoek blijkt echter ook dat de sporen van de bruine rat en leptospiren zowel gezamenl ...
  help
  Politieke dimensies van transities: discussie over differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument voor de klimaatbestendige stad [Studentenverslag]
  Brackel, L. \ 2017
  Het streven naar klimaatbestendige steden en de verduurzaming van de financiering van het stedelijk waterbeheer heeft de discussie over differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument doen oplaaien. Een dergelijke beleidsinnovatie vraagt om ...
  help
  Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie : reflecteren en inspireren : eindrapport [Boek]
  Graaff, Robert de \ Steegh, John \ Aerts, Miriam \ Brugge, Rutger van der \ Buuren, Arwin van \ Dekker, Gert \ Ellen, Gerald Jan \ Elshof, Albert \ Molenveld, Astrid \ Loeber, Anne \ 2017
  Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (hierna: DPRA) heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de ...
  help
  Screening Leptospira en de bron in zwemwateren [Boek]
  Kardinaal, Edwin \ Becker, Elmar \ Ahmed, Ahmed \ Goris, Marga \ Wullings, Bart \ 2017
  Recentelijk is een methode om pathogene Leptospira in oppervlaktewater te detecteren ontwikkeld. Met deze methode kan de aanwezigheid van pathogene Leptospira in zwermwatermonsters aangetoond worden. Een eerste screening van zwemwateren heeft laten z ...
  help
  “Klimaatbestendige stad” : een extra kleur op het kleurenpalet, decentraal afvalwaterbeheer in Sneek [Studentenverslag]
  Minnes, I. \ 2017
  Welke institutionele innovaties staan aan de basis voor de implementatie van decentrale waterketenoplossingen in Sneek en welke lessen kunnen hieruit worden geleerd voor Amsterdam en andere gemeenten?
  help
  Het onderhoud en gebruik van helofytenfilters door buurtbewoners : een onderzoek naar het effect van burgerparticipatie op de functionaliteit van helofytenfilters [Studentenverslag]
  Hoorn, E. \ 2017
  Op verschillende plekken in Nederland is geëxperimenteerd met de decentrale verwerking van huishoudelijk afvalwater. Eén van de technieken die toegepast wordt, is een helofytenfilter. Helofytenfilters worden voornamelijk gebruikt in buitenstedelijk g ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.