Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  My anaerobic sustainability story [Boek]
  Lettinga, Gatze \ 2014
  In this booklet I attempt to provide an overview, evaluation and justification of what happened and what has been achieved during my professional career in the field of sustainable Environmental Protection (EPsus). My motivation for writing this book ...
  help
  De ontwikkeling van de vegetatie onder invloed van begrazing in de duinen van Meijendel (Kijfhoek, Bierlap en Noorderpan) [Studentenverslag]
  Bonte, A. de \ Boosten, A. \ 1996
  Het rapport handelt over de effecten van begrazing met vee op de vegetatie in de duinen in Meijendel.
  help
  Waterbeheersing [Boek] - herz. uitg.
  Landbouwhogeschool Wageningen \ 1972
  help
  Roodzand : een landschappelijke inpassing [Studentenverslag]
  Schunselaar, S. \ 1995
  In het gebied van de Veluwe wordt, net als in andere Pleistocene zandgebieden in Nederland en Noord-Duitsland, roodzand gevonden. Onder roodzand wordt in dit onderzoek verstaan een bodemprofiel met een opvallend rood gek.leurde laag met hue waarden v ...
  help
  Korte inleiding tot de hydraulica [Boek]
  Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ Pitlo, R.H. \ 1974
  In algemene zin gaat het bij de hydraulica om het evenwicht en de beweging van vloeistoffen. Bij deze korte inleiding tot de hydraulica staat de kennisoverdracht voorop. Deze is vervolgens beperkt tot een aantal aspecten van de waterloopkunde waarmee ...
  help
  Enig hydrologisch onderzoek betreffende het gebied Schoonheten [Studentenverslag]
  Hunink, G.J. \ 1971
  Verslag van verricht (veld-)onderzoek.
  help
  Enig hydrologisch onderzoek betreffende het stroomgebied Schoonheten [Studentenverslag]
  Hunink, G.J. \ 1970
  Deze scriptie is een verslag van onderzoek omtrent het stroomgebied Schoonheten, ten zuidoosten van Raalte in Salland (Overijssel). Het doel van het gepleegde onderzoek is enerzijds een afvoerhydrologische beschrijving van het stroomgebied te geven, ...
  help
  De invloed van beekpeilveranderingen op de soortensamenstelling en ontwikkeling van natte - heidevegetatie, op het landgoed Twickel bij Delden (Ov.) [Boek]
  Schippers, W. \ Werf, H.F. van de \ 1983
  liet voor u liggende verslag is een doctoraalscriptie van de studenten W, Schippers en H.F. van de Werf. In het kader van een zes-maands hoofdvak cultuurtechniek, gecombineerd met een drie-maands bijvak natuurbeheer, is door hen onderzoek verricht na ...
  help
  Voorstel voor een natuurtechnische aanpassing van enkele beken in het landinrichtingsproject 'Rossum-Oost' [Studentenverslag]
  Kuysters, R. \ 1985
  In dit verslag zal een eerste aanzet gegeven worden om in de Roelinksbeek in 'Rossum-Oost' natuurtechnische inrichtingsmaatregelen te treffen. Hiervoor wordt eerst in hoofdstuk 2 een korte beschrijving gegeven van het ruilverkavelingsgebied 'Rossum-O ...
  help
  De invloed van vegetatieontwikkeling op het afvoerverloop in een beek : vegetatieonderzoek Roelinksbeek : meetgegevens 1985 [Studentenverslag]
  Bakker, C. \ Zwan, M. v.d. \ 1986
  Doel van het onderzoek was het vinden van een eventuele relatie tussen de vullingsgraad van het dwarsprofiel met waterplanten en de hierdoor veroorzaakte extra opstuwing in de beek bij verschillende afvoerintensiteiten. Het vinden van een dergelijke ...
  help
  Interactions between fishes and the structure of fish communities in Dutch shallow, eutrophic lakes [Proefschrift]
  Lammens, E. \ 1986
  Beschrijving van de opbouw van visgemeenschappen in het Tjeukemeer (Friesland) en enkele andere zeer eutrofe meren in de omgeving. Genoemde opbouw wordt in verband gebracht met de wijze, waarop deze vissen met elkaar een wisselwerking vertonen in de ...
  help
  Vergelijking van enkele methoden voor het schatten van halfmaandelijkse grondwaterstandsgegevens [Boek]
  Schaaf, S. van der \ 1986
  In dit rapport worden verschillende methoden vergeleken op grond van ermee verkregen resultaten. Voor de vergelijking van de methoden zijn gegevens gebruikt van het grondwaterstandsmeetnet van de vakgroep Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool in ...
  help
  Schelpdierwateronderzoek 2010 [Boek]
  Poelman, M. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Gool, A.C.M. van \ 2012
  In november en december 2010 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in sche ...
  help
  Natuurdoelen en klimaatverandering : State-of-the-Art [Boek]
  Besse-Lototskaya, A. \ Geertsema, W. \ Griffioen, A. \ Veen, M. van der \ Verdonschot, P.F.M. \ 2011
  Er bestaat geen twijfel meer over dat klimaatverandering belangrijke gevolgen zal hebben voor de Nederlandse natuur. Enerzijds is veel bekend over de directe mechanismen van klimaatverandering en anderzijds over de ecologische eigenschappen van organ ...
  help
  Schelpdierwateronderzoek 2009 [Boek]
  Poelman, M. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Gool, A. van \ 2010
  In december 2009 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan was het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees ...
  help
  Klimaat in de stad : tussentijdse rapportage van het dialoogproject Klimaat in de stad [Boek]
  Woestenburg, M. \ 2010
  In Nederland woont 82% van de bevolking in de stad. De uitstoot van broeikasgassen is er hoog en extreme regenbuien of hittegolven kunnen juist in de steden grote fysieke, sociale of economische gevolgen hebben. Genoeg reden om bij de aanpak van klim ...
  help
  Schelpdierwateronderzoek 2008 [Boek]
  Poelman, M. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Gool, A. van \ 2009
  In December van 2008 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Hierbij is gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen, ten einde de schelpdierwaterkwaliteit te toetsen aan de g ...
  help
  Semi-kwantitatieve beoordeling van effecten van milieu op natuur [Boek]
  Broekmeyer, M.E.A. \ Foppen, R.P.B. \ Higler, L.W.G. \ Niewold, F.J.J. \ Bosveld, A.T.C. \ Snep, R.P.J. \ Bugter, R.J.F. \ Vos, C.C. \ 2000
  Ten behoeve van de inhoudelijk ondersteuning voor het kwantificeren van effecten milieu op natuur is de onderzoeksvraag in drie delen gesplitst: 1) Wat zijn de huidige effecten van verzuring, verdroging, vermesting, verspreiding, geluidsverstoring en ...
  help
  Randvoorwaarden voor natuurlijke kwaliteit in pleistocene zandgebieden : een onderzoek vanuit de persistentietheorie in het perspectief van planning [Proefschrift]
  Aarsen, L. van den \ 1994
  In this dissertation study an ecological approach is constructed on the basis of theoretical notions as to the persistence of natural ecosystems. The study focusses on the ecological limits to agricultural management in the pleistocene areas in The N ...
  help
  Leidraad voor ecologisch beekherstel in discussie : discussieverslag [Boek]
  Driessen, O. \ Verdonschot, P. \ 1995
  Dit discussieversiag verschijnt in de publicatiereeks van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Het betreft een woordelijk versiag van de lezingen en de discussie tijdens de algemene ledenvergadering van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer van 3 mei 1 ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.