Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De doelen voor ‘overig water’ in Flevoland \ H2O online [Artikel]
  Sollie, S. \ Hokken, M. \ Klepper, C. \ 2017
  Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland willen, samen met andere betrokken partijen, in een meerjarig programma doelen afleiden voor hun overig water. Het afgelopen half jaar hebben ze, ondersteund door Tauw, een traject doorlopen om doele ...
  help
  Door de bodem het water zien \ Water governance [Artikel]
  Lenders, S. \ Os, G. van \ Nieuwenhuis, R. \ Dijkman, W. \ 2017
  Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarische sector. In dit bodembeheer kunnen we de ondernemer ontmoeten en motiver ...
  help
  Case study: Flevoland in het deltaprogramma \ Water governance [Artikel]
  Nieuwenhuis, R. \ Griffioen, M. \ Janson, J. \ Meijerink, J. \ 2012
  De urgentie van Veerman – Met het advies van de Deltacommissie in 2008 (commissie Veerman) werd de problematiek van waterveiligheid en zoetwatertekorten in één keer op de kaart gezet. De commissie stelde dat de veiligheidsnormen achterhaald zijn en n ...
  help
  Vaart achter de verdrogingsbestrijding in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klepper, C. \ Meijerink, J. \ Bosma, N. \ Swart, E. de \ 2010
  De Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de terreinbeherende instanties Flevo-Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben het initiatief genomen om een quickscan verdrogingsbestrijding voor de TOP-gebieden in Flevoland te laten u ...
  help
  Van water naar watersystemen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meerendonk, J.H. van \ 1996
  In dit artikel wordt beschreven volgens welke methodiek de grenzen van het regionale watersystemen in Friesland worden bepaald, wat de resultaten tot nu toe zijn en hoe deze watersysteemindeling naar verwachting gaat worden in de praktijk van het wat ...
  help
  Absoluut verbod op winning diep grondwater in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berbee, B. \ Schrauwen, R. \ Griffioen, M. \ Loon, B. van \ Klepper, C. \ 2010
  In Zuidelijk Flevoland heeft de provincie destijds een boringsvrije zone ingesteld, die is aangegeven met een kaart in de Verordening voor de fysieke leefomgeving. Op deze kaart staan maximaal toegestane dieptes van nieuwe boorputten. Het zoete grond ...
  help
  Naar een Blauw Hart voor de Randstad [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Zwart, IJ. \ Iedema, W. \ 2014
  Het Markermeer wordt geen Markerwaard. Toen dat eenmaal vaststond en bleek dat de natuurwaarden van het gebied achteruit holden werd het tijd om een nieuw toekomstbeeld te ontwikkelen : een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem. Met een beperkt aantal ...
  help
  Klimaatbestendig waterlandschap in wording : nawoord [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Molen, D.T. van der \ Dekker, J.N.M. \ Duel, H. \ Hees, I. van \ Zwart, IJ. \ 2014
  Het Markermeer staat model voor de wijze waarop we in Nederland ons landschap beïnvloeden, en zelfs (her) scheppen: van een estuarien getijdengebied met een brakke lagune, naar een groot zoetwatermeer en nu op weg naar een 'robuust en veerkrachtig' s ...
  help
  Een zwakke schakel in het natuurbeleid : het realiseren van ecologische verbindingszones \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Glasbergen, P. \ Water, E. van de \ Wassen, M.J. \ 2001
  help
  Methodiek voor het vaststellen van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wolfswinkel, R. van \ Sloots, K. \ Tiebosch, T. \ 2001
  Resultaten van een pilotstudie van de Provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland en IWACO met als doel een instrument te ontwikkelen voor de vaststelling van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). Optimale grondwaterregimes, knel ...
  help
  Handleiding voor de monitoring van verdrogingsbestrijding in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Huis in 't Veld, F. \ Klepper, C. \ Barneveld, N. van \ 2002
  In de provincie Flevoland is de beleidsdoelstelling voor verdrogingsbestrijding geformuleerd op basis van inspanningen (percentage verdroogd gebied waarvoor maatregelen getroffen zijn). Om de effecten te beoordelen is door Royal Haskoning, in samenwe ...
  help
  Aanpak baggerspecieproblemen in Flevoland in meer dan één opzicht uniek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zoest, R. van \ Best, J. de \ Abbink, Spaink P. \ Coevering, F. van de \ 2002
  Na een inventarisatie van de baggervoorraad in de binnendijkse oppervlaktewateren van Flevoland is gewerkt aan het opstellen van een regionale verwerkingsstructuur. Allereerst is gekeken naar volumereducerende maatregelen, waardoor het aanbod van te ...
  help
  Het proces rond de Kaderrichtlijn Water in Flevoland : streven naar meerwaarde voor waterbeheer in regio \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Huis in 't Veld, F. \ Abbink Spaink, P. \ Huisman, R. \ 2003
  Afgelopen juni verzorgden de Provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland de eerste bijeenkomst over de Kaderrichtlijn Water voor alle betrokken partijen in de regio. De dag vormde een belangrijke stap in het proces om in Flevoland te gaan vol ...
  help
  Consequenties van conceptnormen KRW voor Flevoland : prioritaire stoffen en de Europese Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bouwhuis, H. \ Abbink Spaink, P. \ 2003
  De Europese Kaderrichtlijn Water bevat milieudoelstellingen voor oppervlakte- en grondwater in beschermde gebieden. Een van de doelstellingen voor het oppervlaktewater is het bereiken van een goede chemische toestand, die in principe in 2015 bereikt ...
  help
  Grondwaterbeleid : op weg naar een systeembenadering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dewachter, M.M.F. \ 1991
  help
  Grondwaterbeleid in beweging : actief, strategisch of gericht op een duurzame ontwikkeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dewachter, M.M.F. \ Feringa, J. \ Veel, P.W. \ 1991
  help
  Kaders voor waterkwaliteit in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Abbink Spaink, P. \ Schreuders, R. \ 2005
  De provincie Flevoland legt in haar Provinciaal Omgevingsplan kaders vast voor de toekomstige ontwikkelingen binnen haar grenzen. Omdat de Kaderrichtlijn Water als Europese richtlijn een belangrijke randvoorwaarde gaat vormen voor de kwaliteit van he ...
  help
  Grondwater in Flevoland blijft beste bron voor drinkwater : bevolkingstoename zorgt voor stijgend waterverbruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Griffioen, M. \ Sprong, D. \ 2005
  Vanwege de bevolkingstoename neemt de vraag naar drinkwater in Flevoland nog steeds toe. De provincie moet zich inspannen om ook de komende decennia het huidige hoge kwaliteitsniveau van de drinkwatervoorziening te waarborgen. Flevoland kiest daarbij ...
  help
  Duurzame grondwaterwinning in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Griffioen, M. \ Beekman, W. \ Peters, J. \ 2006
  Het zoete grondwater in oostelijk en zuidelijk Flevoland heeft een belangrijke functie voor de openbare drinkwatervoorziening in Flevoland, Gelderland en Utrecht. De voorraad is uniek in Nederland dankzij aard en omvang van beschermende kleilagen, vo ...
  help
  Emissie-inventarisatie Flevoland, de kaderrichtlijn dichterbij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klepper, C. \ Kuppen, I. \ Koppen, C. van \ 2003
  Royal Haskoning voerde in opdracht van liet Platform Diffuse Bronnen Flevoland een emissie-inventarisatie van bronnen naar oppervlaktewater uit (puntbronnen, diffuse bronnen en natuurlijke bronnen). Uniek aan deze studie is de methodiek om zowel meti ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.