Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  COASTAR : bestuurlijk-juridisch onderzoek naar het grootschalig opslaan van zoet water in de (brakke) ondergrond [Boek]
  Putter, Peter de \ Handgraaf, Simon \ Zuurbier, Koen \ Raat, Klaasjan \ 2018
  Op dit moment wordt het TKI-onderzoek COASTAR uitgevoerd, met KWR als trekker en Deltares, Arcadis, Dunea, Evides, LTO-glaskracht, het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland als partners. COASTAR gaat over h ...
  help
  Klimaat in ruimtelijke keuzes : het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK); theorie en toepassing [Boek]
  Stalenberg, B. \ Vreeker, R. \ Edelenbos, J. \ Verweij, S. \ Winsemius, H.C. \ Herk, S. van \ Smid, G.J.P. \ Middendorp, B. van \ [2012]
  Sociaal-maatschappelijke en economische factoren zijn in het algemeen de drijvende krachten achter een ruimtelijk project en niet de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een goede afweging, waarin ook het klimaatvraagstuk wordt meegenomen, is v ...
  help
  Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en Regio Rotterdam : syntheserapport [Boek]
  Bessembinder, J. \ Wolters, D. \ Hove, L.W.A. van \ 2013
  Haaglanden en Regio Rotterdam zijn beide sterk verstedelijkte gebieden met een hoge economische activiteit in de Zuidvleugel van de Randstad. Door de sterke verstedelijking en de hoge economische activiteit is het gebied gevoeliger voor weersextremen ...
  help
  Bouwstenen voor adaptatiestrategieën in de Regio Rotterdam [Boek]
  Nijhuis, L. \ 2013
  Dit rapport heeft als ambitie een eerste aanzet te geven op de vraag: “Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijven, voor bewoners, bedrijven en (internationale) investeerders? Wat zijn de risico’s voor de r ...
  help
  Kader van de ontwikkeling van de Adaptatiestrategie Regio Rotterdam [Boek]
  Oudkerk Pool, C.Y. \ Nijhuis, E.W.J.T \ [2014]
  De adaptatiestrategie ARR is gebaseerd op een aantal bouwstenen dat binnen de hotspot is ontwikkeld, namelijk de Rotterdamse Adaptatiestrategie (RAS), MKBA, klimaatatlas regio Rotterdam en de regionale klimaatagenda. Gezien de grote lokale verschille ...
  help
  Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
  Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
  In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
  help
  Beheerplan bijzondere natuurwaarden Boezems Kinderdijk : beheerperiode 2014-2019 [Boek]
  Broek, A.J.M. van den \ 2015
  Het natuurgebied Boezems Kinderdijk is één van de Zuid-Hollandse gebieden met bijzondere natuurwaarden die op Europees niveau bijzondere aandacht hebben gekregen om te kunnen voortbestaan. Het gebied is op landelijk niveau een belangrijk broedgebied ...
  help
  Potenties ondergrondse waterberging in het Westland : kansen voor gietwatervoorziening en beperken wateroverlast [Boek]
  Schans, M.L. \ Paalman, M.A.A. \ Zuurbier, K. \ 2014
  Het doel van dit project is het verkennen van de mogelijkheden in het Westland om het gebiedseigen zoete water zoals het hemelwater langer vast te houden en te beter te benutten door inzet van ondergrondse waterberging. Hiermee wordt beoogd: 1) Aanvu ...
  help
  Intergraal ontwikkelingsperspectief : "Hollandse IJssel, meer dan water" [Boek]
  Stuurgroep "Hollandse IJssel, meer dan water" \ 2005
  De gemeenten Montfoort, Oudewater, Vlist en IJsselstein, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), de provincies Utrecht en Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, directie Utrecht (RWS) hebben gezamenlijk dit Integrale Ontwikkelingsperspectief " ...
  help
  Klimaatverandering in Grote Polder en Polder Groenendijk : workshopverslag [Boek]
  Goosen, Hasse \ Rooij, Bertram de \ Steingröver, Eveline \ Opdam, Paul \ Haan, Erik de \ Dekkers, Fons \ 2017
  Het klimaat verandert en dat merken we langzaam maar zeker. Maar wat zijn hiervan de gevolgen op lokaal niveau? Om hier een beeld van te vormen is informatie over klimaatverandering en (land)gebruik samengebracht voor de Grote Polder en Polder Groene ...
  help
  Spraakwater: energie op water \ Water governance [Artikel]
  Hildebrand, M. \ 2017
  Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. In de zoektocht van de energietransitie worden diverse oplossingen verkend en toegepast die te maken hebben met water. Voorbeelden hiervan zijn getijde-energie, thermische energie uit oppervlaktewater, ...
  help
  Beheerplan bijzondere natuurwaarden Oudeland van Strijen 2016-2021 : Provincie Zuid-Holland [Boek]
  Stempher, Wouter \ 2016
  Dit beheerplan geeft invulling aan de uitwerking van de aanwijzing van het Oudeland van Strijen als Natura 2000-gebied. Het is het tweede beheerplan voor dit gebied. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar en geldt voor de periode van 2016–202 ...
  help
  Vooronderzoek Floating roses [Boek]
  Baart de la Faille, L. \ Circel, J.-W. \ Cornelissen, D. \ Gelder, A. de \ Kampen, W. van \ Minnema, P. \ Olieman, F. \ Poppen, J. \ Ruigrok, J. \ Sinnema, B. \ Snel, P. \ 2011
  Dit rapport beschrijft het vooronderzoek naar een drijvende rozenkas van 4,5 hectare, uitgevoerd door een consortium van partijen. In het vooronderzoek is een concept ontwerp gemaakt voor kas en drijflichaam en de financieel economische haalbaarheid ...
  help
  Verzilting, klimaatverandering en de Kaderrichtlijn Water : casestudie het boezemstelsel van Schieland [Boek]
  Veraart, J.A. \ Gerven, L.P.A. van \ 2012
  Klimaatverandering, zeespiegelstijging, autonome verzilting en de toenemende watervraag maken de zoetwatervoorziening in Nederland in de toekomst complexer, ondanks dat er, onder normale omstandigheden, zoet water in overvloed is. De kans op extremer ...
  help
  Toekomst Veenweide : klimaatadaptatie & maaivelddaling methode en toepassing in Midden-Delfland - Werkboek [Boek]
  Fiselier, J. \ Norren, E. van \ Vreman, B.-J. \ Heymans, J. \ Kwakernaak, C. \ Jansen, P. \ Verburg, A.-S. \ 2012
  Het Werkboek geeft een generiek stappenplan voor het identificeren van opgaven, maatregelen en strategieën voor polders. Er wordt hiertoe aanvullende informatie, een checklist en achtergronden aangereikt. Het project ‘Toekomst Veenweide’ is gericht o ...
  help
  Toekomst Veenweide : klimaatadaptatie & maaivelddaling methode en toepassing in Midden-Delfland - Inspiratieboek [Boek]
  Slabbers, B. \ Koole, S. \ Verburg, A.-S. \ Fiselier, J. \ Vreman, B.-J. \ Bosch Slabbers Landschapsarchitecten \ 2012
  Het project ‘Toekomst Veenweide’ biedt inzicht in de mogelijkheden voor een klimaatadaptieve inrichting van veenweidegebieden. Het Inspiratieboek, wat nu voor u ligt, geeft kort en bondig oplossingen weer. De ontwikkelde methodiek dient als voorbeeld ...
  help
  Natuurevaluatie 5 jaar Zandmotor : vijf jaar dynamiek [Boek]
  Linnartz, L. \ Mark, C. van der \ 2016
  De aanleg van de Zandmotor heeft geleid tot hogere natuurwaarden in de ondiepe kustzone en het intergetijdengebied vanwege meer variatie in habitats. De sterke gradiënten, van geëxponeerd strand tot luwe lagune, hebben zich kunn en vertalen in een an ...
  help
  Klimaatadaptie in de Zuidplaspolder : eindrapport [Boek]
  Steekelenburg, M. van \ 2008
  De plannen voor de Zuidplaspolder zijn klimaatbestendig. De kans op overstromingen neemt door de klimaatveranderingen niet toe. De stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel en de Maeslantkering bieden voldoende veiligheid. In de planontwikkeling is ...
  help
  Van neerslag tot schade - Eindrapport [Boek]
  Klopstra, D. \ Kok, M. \ 2009
  Het voorliggend rapport betreft het overkoepelende eindrapport van het onderzoek "Van neerslag tot schade", en geeft hoodlijnen van de zes deelonderzoeken. Dit project geeft antwoord op de vraag of de normen voor overstroming en wateroverlast, in rel ...
  help
  Van neerslag tot schade - Publieke percepties van het risico op overstromingen en wateroverlast [Boek]
  Terpstra, T. \ 2008
  Het rapport beschrijft een onderzoek naar de publieke perceptie van het risico op overstromingen (falen van primaire en regionale waterkeringen) en wateroverlast door hevige regen. Naast deze risicopercepties is onderzoek gedaan naar de mate, waarin ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.