Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Schoon water en klimaat Zeeland [Boek]
  Rougoor, Carin \ Keuper, Dirk \ Leendertse, Peter \ 2017
  Beschrijving van de gevolgen van klimaatverandering voor de Zeeuwse landbouw en het stedelijk gebied en de mate waarin Schoon Water maatregelen bijdragen aan een klimaatrobuuste landbouw en klimaatrobuust stedelijk beheer.
  help
  Medicijnresten in Zeeuws oppervlaktewater : het bepalen van potentieel milieugevaarlijke medicijnen en relevante monitoringpunten : monitoringvoorstel : onderzoeksrapport [Studentenverslag]
  Hoftijzer, M.T. \ 2012
  Er is een groeiende bezorgdheid over resten van farmaceutische stoffen die in het oppervlaktewater en zelfs in drinkwater worden teruggevonden en mogelijk nadelige effecten op het aquatisch milieu en de volksgezondheid kunnen hebben. Deze bezorgdheid ...
  help
  Green Deal waterhouderij [Factsheet]
  [2012]
  In een Waterhouderij zijn functies en economische dragers natuur, recreatie, voedselvoorziening, drinkwater, energie, wonen en industrie in één gebied met elkaar verbonden. De grondgebruikers bergen hemelwater en stellen dit beschikbaar aan hun omgev ...
  help
  Emissiebeperking: ga ook aan de slag! [Video]
  2015
  Eén van de doelstellingen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van normoverschrijdingen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben ...
  help
  Zeeweringen wiki [Website]
  [ca. 2016]
  Projectbureau Zeeweringen (PBZ) is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Het projectbureau versterkte tussen 1996 en 2015 325 km Zeeuwse dijk. In 20 jaar tijd werd veel kennis en ervaring opgedaan. Deze kennis en ervar ...
  help
  Veldgids beheer en onderhoud : waterlopen, wegen en primaire waterkeringen [Boek]
  Willink, G. \ Kok-Westerweele, A.-M. de \ 2012
  Waterschap Scheldestromen vervult taken op het gebied van waterbeheer, waterkeringen en wegen. Hierbij hoort: het juiste peilbeheer in sloten, een goede waterkwaliteit, veiligheid achter de zeedijken en op de waterschapswegen, en een kwalitatief goed ...
  help
  Jaarrapportage muskus- en beverrattenbestrijding waterschap Scheldestromen 2015 [Jaarverslag]
  2015
  Deze rapportage omvat een evaluatie van de muskus- en beverratbestrijding in het jaar 2015. Hierbij zal worden ingegaan op de behaalde resultaten in 2015, waarbij tevens een beknopte analyse wordt gegeven van de vangstontwikkeling t.o.v. ingezette ve ...
  help
  Waterbeheerplan 2016-2021 [Boek]
  2015
  Het waterschap laat in dit Waterbeheerplan Scheldestromen 2016-2021 zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang zijn in de voorliggende planperiode. In dit Waterbeheerplan zijn de hoofdlijnen van beleid op het gebied van watersystemen e ...
  help
  Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 2015 (BVZ 2015) [Boek]
  2015
  Rapportage van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) die in opdracht van de Unie van Waterschappen is uitgevoerd. De bedrijfsvergelijking maakt de prestaties van het zuiveringsbeheer transparanter en reikt de besturen en managers van de wate ...
  help
  Van water tot land : polders en waterschappen in midden Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Boek]
  Vleesschauwer, M. de \ [2013]
  Drie grote inundaties hebben het landschap van Midden-Zeeuws-Vlaanderen op ingrijpende manier gewijzigd. De eerste werd veroorzaakt door een stormvloed in 1375-1376 en zorgde voor het ontstaan van De Braakman. De twee overige waren het gevolg van mil ...
  help
  Het Vrije van Sluis : polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Boek]
  Vleesschauwer, M. de \ [2013]
  Vanaf de zeventiende eeuw ontstond het West-Zeeuws-Vlaamse polderlandschap zoals we dat nu kennen. Schorren werden bedijkt door rijke kooplieden en zo ontstonden de vrije polders die zelfstandig hun eigen beleid voerden. In de loop van de achttiende ...
  help
  Validatie van Steentoets2014 : rekenmodel voor het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen [Boek]
  Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2014
  In het kader van de toetsing van de waterkeringen zoals voorgeschreven in de Waterwet dienen ook steenzettingen periodiek getoetst te worden. Dit wordt uitgevoerd met het Excel- programma Steentoets. Daarnaast kan Steentoets gebruikt worden als hulpm ...
  help
  Ecoscans riooloverstorten Goese Polder en Groote Waterleiding : invloed op chemie, kiezelwieren en macrofauna [Boek]
  Dam, H. van \ Tempelman, D. \ Mertens, A. \ 2017
  Om de ecologische invloed van rioolwateroverstorten op sloten te onderzoeken zijn in de zomer van 2016 tien sterk, matig en weinig door overstorten beïnvloede locaties bemonsterd op chemie, kiezelwieren en macrofauna. Het oppervlaktewater is brak, tr ...
  help
  Onderzoek en beheer : deltaplan voor Zeeuwse vismigratie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Wit, H. de \ 2015
  Marius van Wingerden, beleidsmedewerker aquatische ecologie en visbeheer bij het Zeeuwse waterschap is verantwoordelijk voor de naleving van de Europese Kaderrichtlijn Water, dus ook voor de visstand. Ervaringen van het waterschap met vismigratie. De ...
  help
  Samen naar een goed resultaat : project waterberging Volkerak-Zoommeer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kuijpers, J. \ 2014
  Begin 2016 moet hij klaar zijn: de grootste waterberging van Nederland. Deze waterberging wordt gemaakt van het Volkerak-Zoommeer en wordt ingezet als de deltawerken zijn gesloten en het mis dreigt te gaan met het waterafvoeren van de grote rivieren. ...
  help
  Toine Poppelaars, dijkgraaf Waterschap Scheldestromen: "Samenwerking met overheden uitbouwen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gast, M. \ 2011
  De Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden vormen ongetwijfeld het waterrijkste gebied in Nederland. Ook de regio, waarin de levensbevorderende en levensbedreigende kracht van het water zich nadrukkelijk manifesteren. Dit voorjaar valt er nauwelijks regen ...
  help
  Waterkwaliteitsspoor in breder perspectief : Sint Maartensdijk [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lieftink, E. \ Langeveld, J. \ Quist, W. \ Eijnden, P. van den \ 2012
  De invulling van het waterkwaliteitsspoor is de afgelopen decennia verengd tot een toetsing van knelpunten in de zuurstofhuishouding in de ontvangende watergangen door lozing uit riooloverstorten. De gemeente Tholen heeft samen met Waterschap Schelde ...
  help
  Miljoenenbesparingen in afvalwaterketen mogelijk door beter gebruik monitoringsgegevens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pothof, I. \ Wit, R. de \ Vijlbrief, J. \ Blokzijl, E. \ Palsma, B. \ 2012
  Welke meerwaarde heeft geautomatiseerde verwerking van reguliere meetdata, kortweg monitoring? Volgens ondergetekenden gaat de meerwaarde van monitoring van het afvalwatertransport en de afvalwaterketen veel verder dan alleen energiebesparing. Monito ...
  help
  Polymeerverbruik slibontwatering fors toegenomen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Korving, L. \ Nieuwlands, J. \ Uijterlinde, C.A. \ 2013
  Water zuiverten is kostbaar. In 2009 bedroegen alleen al de operationele kosten voor het ontwateren van zuiveringsslib 43 miljoen euro, waarvan 40 procent werd besteed aan chemicaliën (polymeren), die de ontwatering verbeteren. STOWA onderzocht de tr ...
  help
  Deltadijk brengt geschiedenis tot leven : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2013
  Bij het Zeeuwse Breskens moest een zeedijk versterkt worden. Waterschap Scheldestromen zag hierin een unieke kans tegelijk de geschiedenis weer tot leven te brengen.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.