Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 287

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==264
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Herkomst nutriënten Alblasserwaard en Vijfheerenlanden [Boek]
  Boekel, Erwin \ Hendriks, Rob \ Schipper, Peter \ 2018
  Het doel van de studie is het kwantificeren van de nutriëntenbelasting (stikstof en fosfor) van het regionale oppervlaktewater in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en inzicht geven in de nutriëntenbronnen in het gebied, waaronder de uit- en afspo ...
  help
  Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw: gebruiksverbod en uitzonderingen \ H2O online [Artikel]
  Vos, J. \ Dekker, M. \ Gylstra, R. \ 2018
  Sinds eind 2017 mogen landbouwbestrijdingsmiddelen niet meer worden toegepast in plantsoenen, parken, dijken en andere ‘open bodems’. Er zijn echter uitzonderingen gemaakt. Sommige plantensoorten – meestal invasieve exoten – mogen wél chemisch bestre ...
  help
  Handreiking trajectaanpak : strategische keuzes bij de aanpak van waterveiligheidsopgaven van normtrajecten [Boek]
  Most, H. van der \ Heijden, F. van der \ Knoeff, H. \ 2018
  Doel van de Handreiking Trajectaanpak is waterkeringbeheerders te ondersteunen bij de stap na het afronden van de beoordeling op trajectniveau naar het uitvoeren van verbetermaatregelen op projectniveau, zoals een dijkversterking of beheer- en onderh ...
  help
  Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland : verkenning van effecten, risico’s en mogelijke aanpak [Boek]
  Lemmers, P. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2018
  Ter verkenning van de effecten, risico’s en mogelijke aanpak van de problematiek van uitheemse rivierkreeften is de voorliggende literatuurstudie uitgevoerd. Het doel hiervan was om de handelingsperspectieven voor het waterschap Rivierenland ten aanz ...
  help
  Praktijkproef bestrijding duizendknoop : resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop [Boek]
  Oldenburger, Jan \ Penninkhof, Joyce \ Groot, Casper de \ Voncken, Fons \ 2017
  De duizendknoop is zeer moeilijk te bestrijden door zijn uitgebreide wortelstelsel dat tot grote diepte kan reiken. Er was slechts exemplarisch informatie beschikbaar over het effect van verschillende bestrijdingsmethoden. Vanuit het beheer kwam dan ...
  help
  Inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland : initiatievenboek klimaatadaptatie [Boek]
  Graaff, R. de \ 2017
  Diverse initiatieven voor klimaatadaptatie worden in dit boek benoemd en toegelicht.
  help
  Robuustheid als toegevoegde waarde voor waterveiligheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Ham, R. van \ Broersma, L. \ Booister, N. \ 2017
  Naast de primaire versterking van regionale keringen kan de toegevoegde waarde van robuustheid bepalend zijn bij de waterveiligheid binnen het regionale watersysteem. In de praktijk is de keuze lastig te maken. Een afwegingskader biedt de helpende ha ...
  help
  Veilig samenleven met toekomstig hoogwater : van achttien oplossingsrichtingen naar drie alternatieven [Brochure]
  2017
  Binnen het Deltaprogramma is afgesproken om ook te kijken of dijkversterking kan worden gecombineerd met rivierverruiming. Daarbij is een hoogwatergeul tussen Varik en Heesselt in beeld gekomen, omdat deze voor een forse verlaging van de waterstand b ...
  help
  Innovatie kruinhoogte : kunnen we verdere kruinverhoging beperken? [Brochure]
  Bos, M. \ 2017
  Waterschap Rivierenland heeft het initiatief genomen en met steun van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onderzoek laten doen naar alternatieven voor conventionele kruinverhoging. De directe aanleiding vormt de dijkversterking Tiel-Waardenburg ...
  help
  Spraakwater: waterschap Rivierenland: energietransitie waterschappen en innovatie gaan hand in hand \ Water governance [Artikel]
  Bakker, J. \ 2017
  Waterschap Rivierenland heeft recent twee energie-innovaties gerealiseerd. Het zijn de EQA-smartstuw en de EQA-box, die met waterkracht energie opwekken. Beide innovaties komen voort uit een intensieve dialoog tussen bedrijf en waterschap, maar zijn ...
  help
  Samen voor de Aal : kruisnetmonitoring Zuidwestelijke Delta datarapportage 2016 [Boek]
  Schiphouwer, Martijn \ Projectgroep 'Samen voor de Aal' \ 2017
  In dit rapport worden de opzet en resultaten van 2016 beknopt behandeld.
  help
  Verspreiding van rivierkreeften en risico’s voor baggeraanwas in het beheergebied van Waterschap Rivierenland \ H2O online [Artikel]
  Gylstra, R. \ Bois, T. du \ Koese, B. \ Soes, M. \ 2016
  Waterschap Rivierenland heeft onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van rivierkreeften in de KRW-waterlichamen. Op vrijwel alle 103 locaties zijn uitheemse soorten aangetroffen. Dat betekent dat op al die locaties rekening gehouden moet worden me ...
  help
  Samen werken aan hoogwaterveiligheid : hoogwaterveiligheid in een samenspel van dijkversterking en rivierverruiming : startdocument MIRT-verkenning Varik-Heesselt [Boek]
  2016
  Het Startdocument bevat onder meer een omschrijving van de opgave en het doel van de MIRT-verkenning, geeft aan hoe alternatieven worden meegenomen, de wijze waarop participatie wordt vormgegeven en de te doorlopen stappen. Vanwege de inhoudelijk en ...
  help
  Ruimtelijk kwaliteitskader Wolferen-Sprok: Rapportage Ruimtelijke kwaliteit [Boek]
  Franssen, M. \ Struckman, L.M. \ 2016
  Na het inleidende hoofdstuk volgen drie hoofdstukken die de bestaande kenmerken, waarden en ontwikkelingen van het gebied in beeld brengen. Deze analyse vormt de input voor de visie op de dijkversterking. Hoofdstuk twee geeft de belangrijkse trends e ...
  help
  Hoe pak je zuurstoftekort in stedelijk water het beste aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Osté, A. \ Ketelaar, H. \ Pomarius, H. \ 2016
  Hoewel circulatiesystemen regelmatig worden ingezet om de zuurstofhuishouding in het stedelijk water op niveau te brengen, blijkt uit onderzoek van RPS dat het circuleren van water een nivellerend en zelfs negatief effect kan hebben als dit niet op d ...
  help
  Instructie peerreview : onderdeel van het zorgtaakakkoord 'samen groeien in onze zorgtaak' [Boek]
  2016
  De Zorgplicht Waterkeringen houdt in dat beheerders van primaire keringen de wettelijke taak hebben om deze keringen aantoonbaar aan de veiligheidseisen te laten voldoen via noodzakelijke inspecties, beheer en onderhoud. Het nieuwe waterveiligheidsbe ...
  help
  Eindrapportage peerreview : vergunningverlening waterkeringen december 2015 [Boek]
  2016
  De Zorgplicht Waterkeringen houdt in dat beheerders van primaire keringen de wettelijke taak hebben om deze keringen aantoonbaar aan de veiligheidseisen te laten voldoen via noodzakelijke inspecties, beheer en onderhoud. Het nieuwe waterveiligheidsbe ...
  help
  Samenwerken aan hoogwaterveiligheid : hoogwaterveiligheid in een samenspel van dijkversterking en rivierverruiming : ontwerp notitie Reikwijdte en Detailniveau [Boek]
  Antea Group \ 2016
  De notitie markeert de start van de gehele m.e.r.-procedure. Hij beschrijft de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over de rivierverruiming Varik-Heesselt en dijkverbetering Tiel-Waardenburg ...
  help
  Invulling witte vlekken acceptatie dijkvernageling : voor toepassing in primaire waterkeringen [Boek]
  Havinga, Henri \ Larsen, Helle \ 2016
  In dit document wordt ingegaan op een aantal witte vlekken die van belang zijn bij het toepassen van dijkvernageling als dijkversterkingstechniek in verband met het verhogen van de stabiliteit van de primaire waterkering.
  help
  Vegetatie als maatregel voor reductie benodigde kruinhoogte voor het traject Tiel Waardenburg [Boek]
  Smale, A.J. \ Borsboom, M.J.A. \ 2016
  Dit rapport beschrijft de effecten van het aanbrengen van een strook van aangeplante vegetatie voor de dijk als mogelijke rnaatreqel om de benodigde kruinhoogte te verlagen: het eindresultaat bestaat uit een rekenrecept waarmee de invloed van deze st ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.