Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Een duistere geschiedenis opgehelderd : waterkwaliteit en waterkwaliteitsonderzoek in Friesland, een historisch literatuuroverzicht [Boek]
  Claassen, T. \ 2014
  Deze publicatie geeft een systematisch overzicht van alle inspanningen, rapporten en artikelen over waterkwaliteit, waarbij het waterschap (en velen daarbuiten) in de afgelopen decennia betrokken zijn geweest. Centraal staat het beheersgebied van Wet ...
  help
  Regionale adaptatiestrategieën in Friese veenweidegebieden [Boek]
  Janssen, R. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2013
  Op basis van berekende (verlaagde) maaiveldhoogten in 2050 en 2100 heeft het waterschap berekend, met het grondwatermodel MIPWA, wat het effect zal zijn van de maaivelddaling op de grondwaterstanden in het veenweidegebied en de omgeving. Vooral in de ...
  help
  Verslag workshops Friese veenweidevisie [Boek]
  Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ 2013
  Waterschap en provincie werken aan een Veenweidevisie voor Friesland. In de Veenweidevisie vormt de zorg over de toenemende snelheid van de maaivelddaling en het verlies van de veenbodem een centraal aandachtspunt. Voor het verkennen van de problemen ...
  help
  KRW-Beslisnota : implementatie Kaderrichtlijn Water in het beheergebied van Wetterskip Fryslân : planperiode 2016-2021 [Boek]
  Nijboer, R. \ Broodbakker, N. \ Veeningen, R. \ Mark, A. van der \ 2015
  Deze notitie is een samenvattend overzicht bij de KRW-factsheets en het KRW-Basisdocument. De notitie bevat de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de periode 2010-2015 met betrekking tot de begrenzing van de waterlichamen, de KRW-doelen, de hu ...
  help
  Nieuwe sanitatie Noorderhoek, Sneek : deelonderzoeken [Boek]
  Graaf, R. de \ Hell, A.J. van \ 2014
  In de wijk Noorderhoek in Sneek, is een volledig nieuw concept voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en groente- en fruitafval (GF) ontwikkeld, in bedrijf genomen en getest. Dit concept, ‘Waterschoon’, richt zich naast de verwerk ...
  help
  Transparantie effecten zoutwinning Fryslân [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Akker, J. van den \ Bruil, D.W. \ Bakel, P.J.T. van \ 2006
  De zoutwinning ten noorden van Harlingen in de provincie Frysland veroorzaakt bodemdaling, heeft effecten op de zoute kwel (en geeft verzilting) en zorgt voor maatschappelijke onrust. Naar de mogelijke effecten van de zoutwinning is in het recente ve ...
  help
  Afweging maatregelen waterhuishouding in gaswinningsgebied Dongeradeel \ Water governance [Artikel]
  Tuinen, E. van \ Bijl, M.J. \ Steegstra, A. \ Steendam, G.J. \ 2017
  Voor de afhandeling van schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning door de NAM in Fryslân zijn een Overeenkomst en een Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân in het leven geroepen. In dit artikel wordt de algemene werkwijze van de Commis ...
  help
  En wat doen we morgen met water? : waterbeheerplan 2016-2021 [Boek]
  Wetterskip Fryslân, Beleid en Communicatie \ 2016
  In dit waterbeheerplan komen de volgende onderwerpen aan bod: terug- en vooruitblik, beleidsvoornemens, omgaan met naastliggende beleidsterreinen en bedrijfseconomische verantwoording.
  help
  Embankments 2.0 as part of the transition to a robust water system : perspective for the Frisian peat area [Studentenverslag]
  Leijenaar, Anna-Jet \ 2016
  Deze thesis geeft een toekomstmodel voor een robuust watersysteem voor het Friese veenweidegebied gericht op een adaptiever landgebruik en de toepassing van regionale keringen. Deze thesis geeft een antwoord op de vraag welke maatregelen moeten worde ...
  help
  Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk : een verkenning naar kansen, beperkingen en vragen rond kweldervorming langs de Waddendijk e.o. van Terschelling [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ 2011
  Dit rapport betreft een verkenning naar kansen, beperkingen en vragen rond kwelderherstel langs de Waddendijk van Terschelling. Voor de Waddendijk bevinden zich enkele kwelderrestanten die in het verleden niet zijn bedijkt maar wel zijn gebruikt voor ...
  help
  Basic survey zout en joint fact finding effecten van zout: naar een gedeeld beeld van het zoetwaterbeheer in laag Nederland [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ 2011
  Het landbouwkundig grondgebruik in Nederlandse kustregio's wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. Over de urgentie en prognose van dit probleem bestaat structureel onduidelijkheid. Het zoetwaterbeheer dat voor de landbouw door twaalf ...
  help
  Effecten van maatregelen tegen eutrofiëring in De Leijen (Friesland) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Haye, M. de la \ Pouw Kraan, E. van der \ Claassen, T.H.L. \ Dam, H. van \ 2012
  Eutrofiëring van ondiepe meren vormt nog steeds een knelpunt. Hoewel de nutriëntengehalten in de afgelopen decennia sterk daalden, blijft biologisch herstel achter. De vraag is of met de in gang gezette maatregelen de gestelde KRW-doelen in zicht kom ...
  help
  STOWA-bestuur weer op sterkte : oude en nieuwe bestuurders \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
  2012
  In de afgelopen periode hebben binnen het bestuur van STOWA de nodige veranderingen plaatsgevonden. Zo namen de dijkgraven Henk van ’t Land en Wim Wolthuis afscheid. Tegelijkertijd verwelkomde het bestuur ook drie nieuwe leden: Toine Gresel, dijkgraa ...
  help
  Peilbeheer van de Friese boezem in relatie tot ecosysteem- en waterkwaliteit in historisch perspectief [Boek]
  Claassen, T.H.L. \ 2008
  Het peilbeheer van de Friese boezem kent een lange geschiedenis van ongeveer twee eeuwen. Sinds het ‘ontstaan’ van dit stelsel van aaneengesloten meren en kanalen is meer of minder kunstmatig het peil gereguleerd. Aanvankelijk kende dat regime grote ...
  help
  Schoon en veilig zwemwater Bergumermeer : verbetering van zwemwaterlocaties in het Bergumermeer [Studentenverslag]
  Schuttenbeld, M. \ Wijnja, D. \ 2016
  In het Bergumermeer bevinden zich drie officiële zwemlocaties die in het zwemseizoen gecontroleerd worden op de zwemwaterkwaliteit. De eerste zwemlocatie Blauwhoek voldoet aan de zwemwaterkwaliteit. Zwemlocatie Klein Zwitserland voldoet hier niet aan ...
  help
  Bodemdaling in de Nederlandse veengebieden : omvang en maatschappelijke kosten \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Born, G. J. van den \ Talsma, M. \ Schouwenaars, J. \ 2018
  Bodemdaling en bodemzetting in veengebieden veroorzaken maatschappelijke kosten. In het landelijk gebied is de veenbodemdaling het gevolg van oxidatie en klink, die optreden als het grondwaterpeil wordt verlaagd. Hoe dieper de ontwatering, hoe snelle ...
  help
  Klimaatverandering en waterkwaliteit [Boek]
  Loeve, R. \ Droogers, P. \ Veraart, J. \ 2006
  In deze studie is een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn voor een beperkt aantal waterkwaliteitsparameters metingen geanalyseerd voor het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Ook is er een set van relevante vragen opgesteld die in een ...
  help
  Slib(voor)behandeling: energie eruit halen die erin zit! : 1 juli 2015 Kameryck, Kamerik [Presentatie]
  2015
  Op 1 juli bracht STOWA belangstellenden op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking en de raakvlakken met het terugwinnen van grondstoffen. De presentaties daarvan staan nu online.
  help
  Green Deal Fries bestuursakkoord waterketen [Factsheet]
  [2012]
  Het doel van dit initiatief is een grootschalige verduurzaming in de waterketen in Fryslân door bestaande en nieuwe watertechnologieën breed toe te passen. Het Fries Bestuursakkoord Waterketen bevordert samenwerking en innovatie in de waterketen. De ...
  help
  Onderwaterdrones in onderwijs en onderzoek \ H2O online [Artikel]
  Eijk, P. van \ Lima, R. de \ Roelsma, J. \ Berg, L. van der \ 2016
  Wetterskip Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein en Indymo voeren onderzoek uit naar de bruikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van onderwaterdrones in het werkveld. Er zijn veel toepassingen mogelijk, zoals waterkwaliteitsmonitoring en inspectie ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.