Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Water governance in a cultural context \ Water governance [Artikel]
  Reijerkerk, L. \ Schelwald-van der Kley, L. \ 2012
  A few years ago the autors decided to explore the relationship between water and culture world-wide. It proved to be a unique experience. "We travelled across the continents and talked to many people. From ministers, engineers and scientists to local ...
  help
  Masterplan duurzame energie [Boek]
  Wendt, T. \ Leeuwis - Tolboom, J. \ Akker, E. van den \ 2016
  Dit Masterplan schetst een helder beeld van wat onze energiedoelen zijn (hoofdstuk 2), waar we nu staan (hoofdstuk 3), welke strategie we gaan volgen (hoofdstuk 4), het uitvoeringsprogramma dat daarbij hoort (hoofdstuk 5) en hoe we de doelrealisatie ...
  help
  STOWA-bestuur weer op sterkte : oude en nieuwe bestuurders \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
  2012
  In de afgelopen periode hebben binnen het bestuur van STOWA de nodige veranderingen plaatsgevonden. Zo namen de dijkgraven Henk van ’t Land en Wim Wolthuis afscheid. Tegelijkertijd verwelkomde het bestuur ook drie nieuwe leden: Toine Gresel, dijkgraa ...
  help
  Watersysteembeheer Jaarrapportage 2007-2008 / Waterschap Zuiderzeeland \ Jaarrapportage watersysteembeheer ... / Waterschap Zuiderzeeland [Jaarverslag]
  2009
  De jaarrapportage Watersysteembeheer is de afgelopen jaren door Waterschap Zuiderzeeland uitgegeven om te informeren over de toestand van de in haar beheergebied liggende watersystemen. Vanaf het ontstaan van het waterschap in 2000 is dit de zesde ja ...
  help
  Handreiking trajectaanpak : strategische keuzes bij de aanpak van waterveiligheidsopgaven van normtrajecten [Boek]
  Most, H. van der \ Heijden, F. van der \ Knoeff, H. \ 2018
  Doel van de Handreiking Trajectaanpak is waterkeringbeheerders te ondersteunen bij de stap na het afronden van de beoordeling op trajectniveau naar het uitvoeren van verbetermaatregelen op projectniveau, zoals een dijkversterking of beheer- en onderh ...
  help
  Gevoeligheid van aquatische doelsoorten voor klimaatadaptatie-maatregelen: van concept naar ruimtelijke vertaling \ H2O online [Artikel]
  Hoop, L. de \ Huisman, R. \ Bouwhuis, H. \ Matthews, J. \ Leuven, R. \ 2015
  De toekomstige waterkwaliteit hangt af van de mogelijkheden om ongewenste effecten van klimaatverandering te voorkomen of te beperken door inrichting en beheer van watersystemen. Op grond van de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) zijn grote invester ...
  help
  Nog meer energie uit afvalwater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Heijkoop, D. \ Visser, A. \ Efferen, L. van \ 2015
  Een energiefabriek: dat is een afvalwaterzuivering die zoveel energie produceert dat ze er minimaal zelf helemaal op kan draaien. Daarvan komen er steeds meer. Het streven naar energiefabrieken heeft de vernieuwing van het proces van gisting van rioo ...
  help
  Slimmere slibgistingstechniek: nog meer energie uit afvalwater \ H2O online [Artikel]
  2015
  Dit artikel beschrijft het vergelijkende pilot- en labonderzoek tussen Ephyra® en een traditionele slibgisting. Dit onderzoek is in feite een tussenstap tussen het al drie jaar lang uitgevoerde labonderzoek en de toekomstige full scale demonstratie-i ...
  help
  De doelen voor ‘overig water’ in Flevoland \ H2O online [Artikel]
  Sollie, S. \ Hokken, M. \ Klepper, C. \ 2017
  Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland willen, samen met andere betrokken partijen, in een meerjarig programma doelen afleiden voor hun overig water. Het afgelopen half jaar hebben ze, ondersteund door Tauw, een traject doorlopen om doele ...
  help
  Selection of monitoring locations for storm water quality assessment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Langeveld, J.G. \ Boogaard, F. \ Liefting, H.J. \ Schilperoort, R.P.S. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ Ridder, A.C. de \ 2014
  Storm water runoff is a major contributor to the pollution of receiving waters. Storm water characteristics may vary significantly between locations and events. Hence, for each given location, this necessitates a well-designed monitoring campaign pri ...
  help
  Afstromend regenwater: wat is het echte rendement van bezinkvoorzieningen? \ H2O online [Artikel]
  Langeveld, J. \ Liefting, E. \ Palsma, B. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
  Afstromend regenwater leidt op jaarbasis tot een aanzienlijke verontreiniging van het oppervlaktewater. In het kader van diverse STOWA/RIONED-projecten is onderzoek gedaan naar de samenstelling van het regenwater en de behandelbaarheid in bezinkvoorz ...
  help
  Berekeningen waterberging DUIN Almere [Boek]
  Velstra, J. \ Groen, K. \ Burger, S. \ 2013
  Voor de aanleg van een nieuwe woonwijk DUIN in Almere worden twee duinpartijen aangelegd, haaks op de dijk. Mogelijk kunnen deze duinpartijen dienen als waterberging. Hiertoe zijn berekeningen uitgevoerd met FlexPDE (geïntegreerde verzadigde en onver ...
  help
  Verkennende berekeningen effecten peilopzet nieuwe natuur Schokland Zuid [Boek]
  Velstra, J. \ Gaast, J. van der \ 2014
  Deze rapportage beschrijft de resultaten van verkennende effectberekeningen als gevolg van peilopzet in deze percelen ten behoeve van nieuwe natuur Schokland Zuid en het behoudt van de archeologische waarden.
  help
  Beverprotocol versie 1.1 : protocol voor de bever (Castor fiber) als uitwerking van de Flora- en faunawet [Boek]
  Hokken, M. \ Wolfs, M. \ 2012
  In het beverprotocol wordt duidelijk gemaakt in welke situaties het natuurlijk gedrag van de bever de primaire waterschapstaak raken en wordt in stroomschema's verwoord hoe met deze dergelijke situaties omgegaan moet worden. Allereerst worden in het ...
  help
  Lessen uit Almere : foutaansluitingen op riolen \ Stadswerk magazine [Artikel]
  Langeveld, J. \ Schilperoort, R. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
  In Nederland ligt 23.000 kilometer hemelwaterriolering en 20.000 kilometer vuilwaterriolering, samen genoeg om de evenaar rond te gaan. Het is de bedoeling dat het hemelwater netjes wordt afgevoerd via de hemelwaterriolering en het vuilwater via de v ...
  help
  Onbekend maakt onbemind? : opheffen waterschappen zet financieel geen zoden aan de dijk \ WaterForum [Artikel]
  Schelwald-van der Kley, L. \ 2010
  Het zijn voor de waterschappen turbulente tijden. Niet omdat vanwege zwaar weer extra dijkbewaking of bemaling nodig is, maar omdat het voortbestaan als zelfstandige overheid door een aantal politieke partijen ter discussie wordt gesteld. Als je het ...
  help
  Door de bodem het water zien \ Water governance [Artikel]
  Lenders, S. \ Os, G. van \ Nieuwenhuis, R. \ Dijkman, W. \ 2017
  Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarische sector. In dit bodembeheer kunnen we de ondernemer ontmoeten en motiver ...
  help
  Case study: Flevoland in het deltaprogramma \ Water governance [Artikel]
  Nieuwenhuis, R. \ Griffioen, M. \ Janson, J. \ Meijerink, J. \ 2012
  De urgentie van Veerman – Met het advies van de Deltacommissie in 2008 (commissie Veerman) werd de problematiek van waterveiligheid en zoetwatertekorten in één keer op de kaart gezet. De commissie stelde dat de veiligheidsnormen achterhaald zijn en n ...
  help
  Case study: overdracht onderhoudstaak van gemeenten naar waterschap \ Water governance [Artikel]
  Eerens-Kostense, J. \ 2014
  Met een positief gevoel schrijven we de laatste woorden van de evaluatie stedelijk water. Drie jaar geleden vond de overdracht van het onderhoud van het oppervlaktewater in de stedelijk gebieden van de gemeenten naar Waterschap Zuiderzeeland plaats. ...
  help
  Waterplanten en macrofauna profiteren van KRW-maatregelen \ H2O online [Artikel]
  Hokken, M. \ Torenbeek, R. \ 2016
  Om de KRW-doelen te halen, heeft waterschap Zuiderzeeland de afgelopen jaren veel oevers omgevormd en een ander onderhoudsregime toegepast. De maatregelen blijken nu al effect te hebben op vegetatie en macrofauna. In alle tochten waar duurzame of nat ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.