Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De Kaderrichtlijn Water bij Waterschap Noorderzijlvest : achtergronddocumenten per waterlichaam : planperiode 2016-2021 [Boek]
  Hoorn, Melissa van \ Ven, Kees van de \ Dijk, Sander \ Zantingh, Gerwin \ Schut, Jasper \ Reeze, Bart \ 2014
  In het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest zijn in totaal 15 oppervlaktewaterlichamen onderscheiden, die gelden als KRW-waterlichaam. Het betreft in alle gevallen sterk veranderde of kunstmatige wateren. Natuurlijke water zijn niet aanwezig. ...
  help
  Water en Ruimte - Noorderzijlvest : beleidsnotitie over de relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ontwikkeling 2013 [Boek]
  Waterschap Noorderzijlvest \ 2013
  In deze notitie Water en Ruimte wordt het beleid van waterschap Noorderzijlvest ten aanzien van het waterbeheer in bebouwd gebied toegelicht. Deze notitie is een vervolg op de notitie Stedelijk Water die in 2006 is opgesteld.
  help
  Waterbeheerprogramma Waterschap Noorderzijlvest 2016-2021 : KRW-visbemonstering Vollenhover- en Kadoelermeer [Boek]
  Waterschap Noorderzijlvest \ 2016
  Met dit Waterbeheerprogramma verschaffen we inzicht in de manier waarop waterschap Noorderzijlvest zal omgaan met zijn taken in het beheergebied in de periode 2016-2021. We beschrijven onze doelstellingen voor de periode 2016 - 2021 en hoe wij deze d ...
  help
  Veldgids [Boek]
  Strijkstra, Roel \ Heijden, Edwin van der \ Kampinga, Greetje \ Verbeek, Steven \ Schut, Jasper \ Hezel, Roy van \ Boer, Jan Willem de \ Oosten, Harold van \ Beukema, Roelf \ Meer, Menno van der \ 2016
  In deze veldgids staat een grote hoeveelheid informatie die aangeeft op welke manier het waterschap het beste beheer- en onderhoudswerk kan uitvoeren in lijn met de Flora- en faunawet. De gids is zo veel mogelijk praktijkgericht en helpt bij het herk ...
  help
  Basic survey zout en joint fact finding effecten van zout: naar een gedeeld beeld van het zoetwaterbeheer in laag Nederland [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ 2011
  Het landbouwkundig grondgebruik in Nederlandse kustregio's wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. Over de urgentie en prognose van dit probleem bestaat structureel onduidelijkheid. Het zoetwaterbeheer dat voor de landbouw door twaalf ...
  help
  Geen financieel waterspoor in Groningen : onvoldoende winst voor het milieu te behalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Travaille, A. \ 2001
  In het kader van het project 'Winst in de waterketen' onderzochten de samenwerkende partijen in de waterketen in de provincie Groningen (waterschappen, Waterbedrijf Groningen, gemeenten, provincie) de haalbaarheid van invoering van het financieel wat ...
  help
  Systeemanalyse biedt concrete handvatten voor beheer na herinrichting beeksysteem \ H2O online [Artikel]
  Schep, S. \ Hidding, B. \ Verbeek, S. \ 2017
  Eind 2014 is de herinrichting van de bovenlopen van het Peizerdiep afgerond. Deze studie laat zien dat een systeemanalyse kan zorgen voor een goed onderbouwd en communiceerbaar verhaal rondom doelen, maatregelen, beheer en monitoring. Verder tonen we ...
  help
  Slib(voor)behandeling: energie eruit halen die erin zit! : 1 juli 2015 Kameryck, Kamerik [Presentatie]
  2015
  Op 1 juli bracht STOWA belangstellenden op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking en de raakvlakken met het terugwinnen van grondstoffen. De presentaties daarvan staan nu online.
  help
  Full scale performance of the aerobic granular sludge process for sewage treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Pronk, M. \ Kreuk, M.K. de \ Bruin, B. de \ Kamminga, P. \ Kleerebezem, R. van \ Looosdrecht, M.C.M. \ 2015
  Recently, aerobic granular sludge technology has been scaled-up and implemented for industrial and municipal wastewater treatment under the trade name Nereda®. With full-scale references for industrial treatment application since 2006 and domestic se ...
  help
  Verwijdering van acesulfaam in rioolwaterzuiveringsinstallaties: wat bepaalt het verschil? \ H2O online [Artikel]
  Maas, P. van der \ Bult, B. \ Vries, H. de \ Kluiving, O. \ 2017
  Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degeli ...
  help
  Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken : plan van aanpak fase 2 [Boek]
  [ca. 2016]
  De Waterwet schrijft voor dat de primaire waterkeringen iedere zes jaar getoetst moeten worden aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Als de waterkering niet aan de norm voldoet, moeten er verbeteringsmaatregelen worden genomen. In de derd ...
  help
  Waddendijk 2.0 : projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken : plan van aanpak [Boek]
  2014
  Hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding voor de projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken, de werkwijze van het HWBP, de bestaande waterkeringen van dijkring 6, de voorlopige veiligheidsopgave en fasering en geeft een overzicht van de onderdelen v ...
  help
  Notitie Kaderrichtlijn Water : planperiode 2016-2021 [Boek]
  Hoorn-van Dullemen, M. van \ Ven, K. van de \ 2014
  Deze notitie geeft de koers, de maatregelen en kosten voor de periode 2016 - 2021 weer, waarmee de waterkwaliteitsdoelen voor de KRW-waterlichamen uiteindelijk in 2027 behaald worden in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest.
  help
  Beleidsrapport toetsing onderbemalingen [Boek]
  2002
  Dit rapport is een uitwerking van het bestaande beleid en geeft richting aan de beslissingen die genomen worden bij het beoordelen van bestaande onderbemalingen en bij nieuwe aanvragen. In het rapport zijn stroomschema’s opgenomen waarin stapsgewijs, ...
  help
  Uitbreidingen op de nieuwe neerslagstatistiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bosch, S. \ Gooijer, J. \ 2011
  Toen STOWA in 2004 haar rapport 'Statistiek van extreme neerslag in Nederland' uitbracht, werd het ogenblikkelijk door waterschappen en adviesbureaus omarmd voor gebruik in hoogwaterstudies en voor de toetsing van watersystemen aan de normen van het ...
  help
  Gezamenlijk waterbodembeleidsplan Hunze en Aa's en Noorderzijlvest \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ploeg, R. van der \ Laan, J. van der \ Raben, E. \ 2011
  De wet- en regelgeving op het gebied van waterbodems is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit komt vooral door de komst van de Waterwet en het Besluit Bodemkwaliteit. Deze veranderingen waren voor de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest a ...
  help
  Aanpak vismigratieproblemen van bron tot monding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schollema, P.P. \ Alphen, J. van \ Brevé, N. \ Huisman, J. \ Dupon, S. \ 2010
  Met het uitzetten van 300 glasalen bij gemaal Spiedam te Ertveld (België) door Iris Lauwaert, vertegenwoordigster van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur is in maart 2010 op ludieke wijze het INTERREG-project 'Living North Sea' bego ...
  help
  Validatieplan voor metingen op het gebied van waterkwantiteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaff, B. de \ Crook, R. de \ Thorbecke, L. \ Ouwerkerk, R. van \ 2009
  In de tweede helft van 2008 is het Validatieplan voor waterkwantiteitsmetingen opgesteld door 14 waterschappen en Rijkswaterstaat. Het plan beschrijft veel voorkomende fouten in meetreeksen, hulpmiddelen en technieken voor het detecteren en verbetere ...
  help
  Ruim baan voor vissen : eindrapport [Boek]
  [ca. 2017]
  Een gezonde visstand in de binnenwateren en veel verschillende vissoorten in de Waddenzee. Dat willen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s bereiken. Verschillende obstakel ...
  help
  Over leven met water : stroomgebiedsvisie Groningen/Noord- en Oost-Drenthe : advies [Boek]
  Stuurgroep Water 2000+ \ 2002
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.