Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Infiltratievoorzieningen : een ervaringsonderzoek naar de ervaringen van gebruikers met infiltratievoorzieningen [Studentenverslag]
  Blommers, J. \ Breugel, B. van \ 2012
  In deze studie staat centraal: Welke ervaringen hebben gemeenten opgedaan met de aanleg en beheer van infiltratievoorzieningen en wat is de rol van deze ervaringen in de toekomst. In totaal zijn daartoe tien gemeenten geïnterviewd. Om meer zicht te k ...
  help
  Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen [Boek]
  Limbeek, M.C.E. \ Hagens, J.E. \ Hattum, T. van \ Massop, H.T.L. \ Kemenade, M.J.J.M. van \ 2015
  Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang om bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proac ...
  help
  Waterbeheerplan 2016-2021 : Waterschap Vechtstromen [Boek]
  2015
  Waterschappen hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het water. We hebben wettelijk vastgelegde taken die aangeven wat de maatschappij van ons mag verwachten. Namelijk: zorgen voor een goede bescherming tegen hoog water, voor een goed function ...
  help
  Gelderland leeft met water : stroomgebiedsvisie voor de 21e eeuw - Stroomgebiedsvisie Achterhoek en Liemers [Boek]
  Provincie Gelderland \ Waterschap Rijn en IJssel \ Rijkswaterstaat \ 2003
  De stroomgebiedsvisie Achterhoek-Liemers dient verschillende doelen: ten eerste vormde de visie (ontwerp) een bijdrage van Gelderland aan het Nationaal Bestuursakkoord Water (getekend juli 2003). Voorts dient deze stroomgebiedsvisie als bouwsteen voo ...
  help
  'Stedelijk waterbeheer werkt hier prima in de praktijk' : Arnhem dik tevreden met Rijn en IJssel [themanummer: stedelijk waterbeheer] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Schoonhoven, G. van \ 2003
  Interview met Rens Huuskes. Hij is bij het waterschap Rijn en IJssel als coördinator werkgebied verantwoordelijk voor het peilbeheer en de staat van onderhoud in een landschappelijk magnifiek stuk Arnhem. In een stedelijk gebied van drieduizend hecta ...
  help
  De wateropgave voor Waterschap Rijn en IJssel : kwantificeren van de wateropgave voor vasthouden,bergen en afvoeren ten behoeve van de waterparagraaf in reconstructieplannen in Oostelijk Gelderland en het opstellen van de deelstroomgebiedsvisie van het Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ 2002
  Kwantificeren van de wateropgave voor vasthouden, bergen en afvoeren ten behoeve van de waterparagraaf in reconstructieplannen in Oostelijk Gelderland en het opstellen van de deelstroomgebiedsvisie voor het beheersgebied van het waterschap Rijn en IJ ...
  help
  Kennisdocument hergebruik van restwater voor de landbouw-watervoorziening [Boek]
  Cirkel, Gijsbert \ Eertwegh, Gé van den \ Stofberg, Sija \ Bartholomeus, Ruud \ 2017
  De beschikbaarheid over voldoende zoetwater van goede kwaliteit is cruciaal voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Door het veranderende klimaat zullen langduriger en drogere perioden frequenter voorkomen. Dit leidt zonder maatregelen tot toenemende ...
  help
  Stimuleringsregeling stedelijk gebied van de afgelopen 20 jaar : leren van 20 jaar klimaatadaptie bij WRIJ [Studentenverslag]
  Eldik, R.M. van \ 2017
  Waterschap Rijn en IJssel wil graag meewerken en zorgen dat hun beheergebied klimaatbestendig wordt. Daarom wordt de vraag gesteld of het lerend vermogen van het waterschap wel voldoende benut wordt. Dit wordt gedaan door middel van het uitvoeren van ...
  help
  Culturele verschillen in water governance : hoe gaan wij ermee om? \ Water governance [Artikel]
  Zandstra, B. \ Bollen-Weide, E. \ 2012
  Medewerkers van waterschap Rijn en IJssel helpen sinds enkele jaren overzeese collega’s in Suriname en Nicaragua bij het opzetten van goed waterbeheer. Maar wie helpt eigenlijk wie? Bram en Ellen beschrijven vanuit hun eigen ervaringen hoe cultuurver ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Landgoederenzone Baakse Beek ontwerpstudie waterbeheer : cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling [Boek]
  Wardenaar, K.J. \ Zondervan, M. \ Vista Landscape and Urban Design \ 2006
  Voorstellen worden gedaan op stroomgebiedsniveau, landschapsniveau en op landgoedniveau. Bij het laatste komen aan bod: Huzie Ruurlo, De Wiersse, 't Medler, Wildenborch, Wientjesvoort, Vorden, Hackfort e.a.
  help
  Recreatief medegebruik van EVZ, HEN, en SED in Waterschap Rijn en IJssel : ecologische effecten en inpassingsbeoordeling [Boek]
  Henkens, R.J.H.G. \ Molenaar, J.G. de \ Ottburg, F.G.A.W. \ 2007
  Het Waterschap Rijn en IJssel besteedt veel energie en geld in het herstel, de ontwikkeling en het behoud van natuurwaarden in zogenaamde beektypes van het Hoogste Ecologische Niveau (HEN), beektypes met een Specifiek Ecologische Doelstelling (SED) e ...
  help
  De grondwaterfluctuatiezone : en de invloed op ruimtelijke ontwikkelingen [Boek]
  Provincie Gelderland \ [2009]
  Als de verwachte klimaatsveranderingen doorzetten, dan zal de hoeveelheid neerslag toenemen. Ook op de Veluwe zal dit gebeuren en de verwachting is dat daardoor de grondwaterstand zal stijgen. Op de flank van de Veluwe zal er -behalve in bestaand bou ...
  help
  Baakse beek: terug naar hoe het vroeger was? : cultuurhistorie in landgoederenzone als uitgangspunt bij wateropgaven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heuvelmans, M. \ Ruigrok, M. \ 2007
  In de landgoederenzone van de Baakse beek is een ontwerpstudie uitgevoerd in het kader van het Belvoirprogramma 'Water en cultuurhistorie'. Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland stonden aan de basis van dit initiatief dat tot stand kwam m ...
  help
  Handboek debietmeten in open waterlopen [Boek]
  Hartong, H. \ Termes, P. \ 2009
  Het thans voorliggende handboek behandelt alle voor ons land gangbare incidentele en continue debietmeetmethoden, zowel in theorie als in de praktijk. Speciale aandacht wordt gegeven aan criteria waarmee voor specifieke situaties de meest geschikte d ...
  help
  Een waterpark als alternatief : MKBA aanleg multifunctioneel helofytenfilter op Waterpark Het Lankheet [Boek]
  Blaeij, A. de \ Reinhard, S. \ 2008
  Kern van een waterpark is een rietmoeras, ook wel helofytenfilter genoemd. Daarmee wordt het water gezuiverd, maar er zijn ook andere functies. Met het gezuiverde water wordt de kwaliteit van de omliggende natuur verbeterd zodat er meer verscheidenhe ...
  help
  Watervisie 2030 : water als verbindend element [Boek]
  Zandstra, B. \ Canter Cremers, I. \ 2013
  Deze watervisie is een bestuurlijk document dat de komende jaren concreter wordt uitgewerkt, onder andere in het volgende Waterbeheerplan 2016-2021.
  help
  Bemonsteren van de grote modderkruiper : "de verspreiding van de grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) in Terwolde (nabij Twello) en in de Molenbeek (nabij Eefde), en een fuiken vergelijkingsonderzoek voor inventarisatie van de grote modderkruiper" [Studentenverslag]
  Ponsteen, P. \ 2010
  Onderzoek met betrekking tot de grote modderkruiper, een beschermde vissoort in Nederland. Dit onderzoek omvat een verspreidingsonderzoek, een vergelijkend fuiken onderzoek, en een onderzoek naar de benodigde inspanning voor het vangen van een grote ...
  help
  Leren van klimaatinnovaties : onderzoek naar het leervermogen bij Waterschap Rijn en IJssel [Studentenverslag]
  Groenhuijzen, P.F. \ Santegoets, J. \ Opdam, E. \ Eijk, P.J. van \ Engelen, M. van \ 2018
  Omgaan met de effecten van klimaatverandering is al vele jaren geïntegreerd in de taken van de waterschappen. Dit betreft niet alleen de borging van hoogwaterveiligheid, maar zeker ook de omgang met extreme neerslag. De huidige inzichten laten zien d ...
  help
  De ondergrond ondoorgrondelijk? : visualisatie en schematisatie in 3D GIS \ H2O online [Artikel]
  Janssen, J. \ Voesenek, D. \ Hulzen, M. van \ 2018
  Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe normering voor de beoordeling van waterkeringen van kracht. Er wordt beoordeeld van grof naar fijn. De benodigde gegevens zijn verdeeld over verschillende bestandstypen en softwarepakketten. Dit maakt het lastig tot ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.