Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Perifytonfilter in Nederland: onderzoek naar optimalisatie van stikstof- en fosfaatverwijdering en toepassingsmogelijkheden voor het filter [Studentenverslag]
  Meliefste, T. \ 2008
  Op dit moment bevat het effluent van RWZI’s nog hoge concentraties aan fosfor en stikstof. Met het oog op de aankomende normen van de Kader Richtlijn Water (KRW) wordt er gezocht naar oplossingen hiervoor. In onder andere de Verenigde Staten is er, s ...
  help
  De KRW in het Scheldestroomgebiec [special Europese Kaderrichtlijn Water (EKRW)] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Steur, K. \ 2004
  Waterschap Zeeuwse Eilanden en EKRW
  help
  OC-meting: onbekend maakt onbemind? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Borger, A. \ Clevering-Loeffen, P. \ Augustijn, M. \ Uijterlinde, C. \ 2009
  Het verminderen van het energieverbruik door rioolwaterzuiveringsinstallaties kreeg de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Uit diverse studies bleek dat de beluchting substantieel bijdraagt aan het energieverbruik van de totale rwzi. InfoMil bereke ...
  help
  Een bredere aanpak in de evaluatie van oppervlaktewaterkwaliteit : we moeten de ruimte in! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Frapporti, G. \ Knoben, R.A.E. \ Willemse, L. \ Fortuin, A. \ 1999
  Pleidooi voor het meer ruimtelijk gespreid inrichten en evalueren van meetnetten voor oppervlaktewaterkwaliteit. De evaluatie van de meetnetinformatie moet ondersteund worden met multi-variate statistische methoden
  help
  Waterbodemsanering De Goese Vesten : duurzaam herstel van het watersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Willemse, L. \ Gerrits, G. \ Koppen, C. van \ 2001
  Waterschap Zeeuwse Eilanden maakte onlangs de balans op van haar eerste integrale stadswatersanering. De uitgevoerde maatregelen en tot op heden bereikte resultaten worden besproken.
  help
  De opstart van een rioolwaterzuiveringsinstallatie : een goed begin is het halve werk [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Poulus, E. \ 2003
  Bij het bouwen van een nieuwe of het wijzigen van een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt een aantal fasen doorlopen; de haalbaarheidsstudie, de systeemkeuze, het voorontwerp, het definitieve ontwerp, het bestek en de bouw (constructie) m ...
  help
  Herstelmaatregelen in een aantal brakke watersystemen \ De levende natuur [Artikel]
  Fortuin, A.W. \ 2004
  In dit artikel drie voorbeelden van herstelprojecten in brakke wateren, die in de afgelopen tien jaar zijn uitgevoerd en waarbij baggeren één van de belangrijkste maatregelen was. Het betreft: het Katse Gat (kleine ingedamde zeearm); de aan elkaar ge ...
  help
  De Kier : een kleine stap naar een gezonde Delta \ De levende natuur [Artikel]
  Stoutjesdijk, C.I. \ Burgers, M.S.E. \ 2004
  In 2000 is besloten de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. In drie vragen volgt een impressie van beleidsoverwegingen van Rijkswaterstaat en Waterschap Goeree-Overflakkee bij het project realisatie kier
  help
  Toetsing rendement van randvoorzieningen aan rioolstelsels (11) [Boek]
  Mameren, H.J. van \ 2002
  Voor bergbezinkleidingen is in het kader van deze studie een systematiek ontwikkeld waarmee rendementsberekeningen kunnen worden uitgevoerd. Waardoor toetsing mogelijk wordt. Dit is uitgewerkt in een stappenplan. De methodiek is gebaseerd op een rege ...
  help
  Demo regen- en waswater [Boek]
  Cammaert, P. \ 2008
  In samenwerking met Waterschap Zeeuwse Eilanden en Waterschap Zeeuws Vlaanderen heeft Telen met Toekomst een demo regen- en waswater uitgevoerd. Doelstelling van de demo was om na te gaan of het afregenen van een vuile spuitmachine en het schoonspuit ...
  help
  Zuurstof capaciteitsmeting in actief slib \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Augustijn, M. \ 2008
  Als zuurstofcapaciteitsmetingen (OC-meting) al worden uitgevoerd is het vaak eenmalig en alleen bij de oplevering van een nieuwe beluchtingstank of nieuw beluchtingssysteem. Er wordt vaak gedacht dat de metingen duur en moeilijk uitvoerbaar zijn en w ...
  help
  'Shared Service Centre Aqua Publica werpt vruchten af' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Noorden, A. van \ 2008
  Met het Shared Service Centre Aqua Publica is een voor Nederland tamelijk uniek operationele samenwerkingsconstructie tussen gemeente en waterschap tot stand gebracht. In deze constructie werken de gemeenten Noord-Beveland en Reimerswaal en waterscha ...
  help
  Chemievrij beheer bij Waterschap Zeeuwse Eilanden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Klippel, M.J. \ 2008
  Middelburg - Waterschap Zeeuwse Eilanden zet geen chemische bestrijdingsmiddelen meer in bij het beheer en onderhoud van haar eigendommen. De aanloop er naar toe ging met vallen en opstaan, maar het resultaat telt! Nieuwe verhardingen worden zoveel m ...
  help
  Wateropgave en nog meer... \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Werkum, J.A. van \ 2008
  Zoals bekend werken alle waterschappen aan de uitdaging om hun watersystemen in 2015 zowel kwalitatief als kwantitatief op orde te hebben. Niet alleen omdat het moet (NBW-Nationaal Bestuursakkoord Water), maar ook omdat het hun taak is en het uit die ...
  help
  Rammekenskreek : de schoonmaak van een brak bezinkputje langs de Westerschelde \ De levende natuur [Artikel]
  Haperen, A.M.M. van \ 1997
  help
  Rammekenskreek, herstelmaatregelen in een meromictisch systeem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bruning, C. \ Fortuin, A.W. \ 1997
  help
  Uitbreiding awzi Waarde, een zuiver product van marktwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kruit, J. \ Wiegant, W.M. \ Noorden, A. van \ 1998
  help
  Toepassing van DDT-houdende bagger in het gebied van herkomst \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Willemse, L. \ 2005
  In een proefgebied ten westen van Kapelle is een oplossing gevonden voor de DDT-houdende bagger die in dit gebied veelvuldig in de sloten wordt aangetroffen. Na een uitgebreid onderzoek van de provincie en het waterschap, in samenwerking met LTO en N ...
  help
  Beheer en onderhoud oppervlaktewater in bebouwd gebied, wie regelt dat? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Feiter, M. de \ 2005
  In de afgelopen jaren is het denken over het omgaan met water in bebouwde gebieden sterk ontwikkeld. Decennialang werd water in bebouwd gebied beperkt aangelegd omwille van de ruimteclaim. Oppervlaktewater in bebouwd gebied vervulde dan ook voornamel ...
  help
  Gebiedsgericht waterbeheer Sint Philipsland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Werkum, J.A. van \ 2005
  Het waterbeheer moet integraal en gebiedsgericht zijn, volgens de Zeeuwse richtlijnen, vastgelegd via Waterbeheerplan Waterschap Zeeuwse Eilanden en via Waterhuishoudingsplan Provincie Zeeland. Het project van Sint Philipsland is de eerste, dat gebas ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.