Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 734

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==305
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Blue deal 2018-20130 : 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water [Boek]
  2018
  Bekijk de aarde vanuit de ruimte, en het is duidelijk: water is het element waar de aarde letterlijk vol van is. Tegelijk is er nooit genoeg van en vaak ook teveel. De afgelopen decennia raken watergerelateerde rampen steeds vaker en steeds meer mens ...
  help
  Visie op de bedrijfsvergelijkingen 2017-2019 [Boek]
  [2018]
  Bedrijfsvergelijkingen willen waterschappen in staat stellen zich op alle belangrijke aspecten van hun werk continu te verbeteren. Zij zijn primair een leerinstrument doordat ze input geven voor kennisuitwisseling en leerkringen. Bedrijfsvergelijking ...
  help
  Advies : de juridische status van waterveiligheidsnormen onder de Omgevingswet : een inventarisatie van voor- en nadelen van een kwalificatie als resultaats- of inspanningsverplichting : onderzoek op verzoek van de Unie van Waterschappen [Boek]
  Doorn-Hoekveld, W. van \ Gilissen, H.K. \ Groothuijse, F.A.G. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2018
  De Unie van Waterschappen vraagt advies over de juridische betekenis van waterveiligheidsnormen, waaronder de betekenis van de kwalificatie als resultaats- of inspanningsverplichting, met eventuele uitzonderingen, onder het regime van de Omgevingswet ...
  help
  Speech Hans Oosters tijdens Waterschapsdag 2018 [Rede]
  Oosters, H. \ 2018
  Tijdens de Waterschapsdag 2018 vroeg Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, aandacht voor onderwerpen als klimaatadaptatie, waterkwaliteit en de samenwerking tussen verschillende overheden.
  help
  De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017 [Boek]
  Haverkamp, Gerard \ 2018
  Deze rapportage – De Staat van Ons Water – gaat over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strate ...
  help
  Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
  Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
  Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
  help
  Handreiking borging van waterveiligheid bij niet-primaire keringen [Brochure]
  2018
  Deze handreiking geeft richting aan de bestuurlijke afweging of een niet-primaire kering als regionale kering wordt opgenomen in de provinciale verordening. Via het doorlopen van een aantal stappen kunnen provincie en waterschap in samenspraak aangev ...
  help
  Q&A Droogte in Nederland [Boek]
  2018
  Informatie over waterbeheer in periodes van droogte.
  help
  Klimaatmonitor waterschappen : verslagjaar 2016 [Boek]
  Goorts, Cindy \ Kolkhuis Tanke, Rens \ 2017
  De Klimaatmonitor brengt de tussentijdse voortgang in beeld van de geformuleerde ambities op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. Hierin wordt zowel gerapporteerd op het niveau van het individuele waterschap alsook de totale waterschapsse ...
  help
  Bedrijfsvergelijking waterkeringen 2017 [Boek]
  2017
  Voor u ligt de rapportage van de landelijke bedrijfsvergelijking Waterkeringen. Voor en door de waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat). Deze bedrijfsvergelijking geeft inzicht in de stand van zaken van het werk aan waterkeringen en ...
  help
  Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst : bijlagenboek : consultatieversie [Boek]
  Commissie Aanpassing Belastingstelsel \ [ca. 2017]
  In het concept-eindrapport Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen staan voorstellen waarmee het belastingstelsel van de waterschappen toekomstbestendiger gemaakt ...
  help
  Veelgestelde vragen consultatieversie rapport Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) [Boek]
  2017
  Veelgestelde vragen over het concept-eindrapport Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst 2017.
  help
  De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2016 [Boek]
  2017
  De Staat van Ons Water wordt jaarlijks in mei gepubliceerd. Het is een rapportage over de uitvoering van het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water uit 2011 en het uitvoeringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater. Ook wordt versla ...
  help
  Thermische energie uit oppervlaktewater : kansen voor een aardgasvrij Nederland [Boek]
  2017
  De waterbeheerders in Nederland kunnen een belangrijke rol spelen bij het optimaal benutten van het oppervlaktewater als warmte- en koudebron. Dit heet thermische energie uit oppervlaktewater, kortweg TEO. In deze brochure wordt uiteengezet wat het i ...
  help
  Projecten '17: de nieuwe norm [Boek]
  2017
  In dit projectenboek staan de dijkprojecten centraal waaraan vanaf 2017 wordt gewerkt. Dit is ‘het jaar van de nieuwe norm’. De omgeving van de dijk wordt leidend in de manier waarop de dijk wordt versterkt. Dat is het thema van dit jaarboek van de d ...
  help
  Studie 'Seoulvirus in bruine ratten' : Seroprevalentie van hantavirus- en Leptospira-infecties bij muskus- en beverratbestrijders in Nederland en resultaten van gerelateerd onderzoek in bruine ratten [Boek]
  Friesema, I. H. M.. \ Bakker, J. \ Maas, M. \ Giessen, J. W. B. van der \ Rockx, B. \ 2017
  In februari 2015 is in Nederland voor het eerst het Seoulvirus (SEOV) geconstateerd bij drie gevangen bruine ratten. Medewerkers van waterschappen kunnen bruine ratten tegenkomen als ‘bijvangst’ van de muskus- en beverratbestrijding. De kans dat zij ...
  help
  Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Bruin, A. de \ Patberg, W. \ Berg, G. \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Jaarlijks worden door de waterschappen duizenden kilometers sloten geschoond en gebaggerd om de watertransportfunctie te waarborgen. Hierbij bestaat het risico dat beschermde planten of dieren worden verstoord, verwond en/of gedood. Om dit te voorkom ...
  help
  Case study: thermische energie uit oppervlaktewater: een kans en een uitdaging \ Water governance [Artikel]
  Schaik, M. van \ Romijn, R. \ Scholten, B. \ 2017
  Oppervlaktewater is – naast wind, zon en biomassa – een potentieel belangrijke duurzame energiebron voor Nederland. Uit een verkenning in opdracht van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat1 blijkt dat deze bron kan voorzien in ± 12% van de nat ...
  help
  Spraakwater: juridische belemmeringen energieopwekking en terugwinning van grondstoffen door waterschappen? \ Water governance [Artikel]
  Havekes, H. \ Lazaroms, R. \ 2017
  Zoals bekend zijn waterschappen al een aantal jaren actief op het terrein van energieopwekking en de terugwinning van grondstoffen. Aanvankelijk speelde dit vooral binnen het zuiveringsbeheer, steeds duidelijker wordt dat er ook binnen het watersyste ...
  help
  Oeso aanbeveling over water \ Water governance [Artikel]
  Boonstra, C. \ Lindert, E. van \ Uijterlinde, R. \ 2017
  Na twee jaar consultaties en onderhandelen heeft de OESO Raad op 13 december 2016 de Aanbeveling over Water aangenomen (OECD Recommendation of the Council on Water, hierna de OESO Water Aanbeveling genoemd).
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.