Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 256

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==406
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Technische en economische analyse van langetermijnstrategieën voor peilbeheer in het IJsselmeergebied : Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer IJsselmeergebied fase 3 [Boek]
  Remmelzwaal, A. \ Kors, A. \ Tanczos, I. \ Helmer, J. \ Berger, H. \ 2018
  De Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer (ISWP) heeft als doel het inzicht te vergroten in de relaties tussen waterafvoer, waterveiligheid en peilbeheer in het IJsselmeergebied. De studie richt zich op de situatie ná het jaar 2050, wanneer d ...
  help
  Handreiking risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen [Boek]
  Haak, Arjan \ Schoonderwaldt, Souwe \ 2018
  Deze Handreiking helpt waterschappen bij het praktisch inrichten van risicogestuurd beheer en onderhoud van primaire en regionale waterkeringen. Met deze aanpak hebben waterschappen continu inzicht in de feitelijke toestand van de waterkering. Het ge ...
  help
  Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland : situatie per 31 december 2016 [Boek]
  2018
  Rapport inzake Richtlijn 91/271/EEG: Situatierapport ex artikel 16, situatie op 31 december 2016. Bij allerlei activiteiten in huis en bedrijf komt afvalwater vrij. Dat wordt vrijwel in zijn geheel verzameld in het openbare riool en gezuiverd. In 200 ...
  help
  Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn : op planniveau [Boek]
  Groenendijk, P. \ Velthof, G.L. \ Schröder, J.J. \ Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ 2017
  Om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. wordt om de vier jaar een Actieprogramma geformuleerd waarin het rijksbeleid voor de komende vier jaar is aangegeven. In het 6e Actieprogramma wordt een aantal extra maatregelen doorgevoerd ...
  help
  Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland [Boek]
  Versteegh, J.F.M. \ 2017
  Omdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-903 (een onderdeel van GenX), in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenM het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in dri ...
  help
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen 2016 [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Tjon Atsoi, M. \ 2017
  In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2016 de actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in zes zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monitoringprogramma 2016 gerapporteerd. ...
  help
  Plan van aanpak : hydromorfologische verbetering Eems Dollard Estuarium [Boek]
  Dekkers, P. \ Maren, B. van \ Schmidt, C. \ [ca. 2017]
  In dit Plan van Aanpak wordt aangegeven welke kennis m.b.t. hydromorfologische processen vergaard moet worden om maatregelen goed te kunnen definiëren en beoordelen. Tevens wordt in dit Plan van Aanpak aangegeven welke maatregelen, met de kennis van ...
  help
  Deelprogrammaplan vitale kust : integrale verbetering van estuariene overgangen langs de Eems-Dollard [Boek]
  [ca. 2017]
  Het deelprogramma Vitale Kust Eems-Dollard is onderdeel van het meerjarig adaptief programma Eems-Dollard. Het is een van de drie sporen voor de ecologische verbetering van dit estuarium. Het doel van Vitale Kust is de kustzone vitaler te maken door ...
  help
  Innovatieprogramma nuttig toepassen slib [Boek]
  [ca. 2017]
  Het Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib heeft de ambitie om op termijn een grote hoeveelheid slib (ten minste 1 miljoen ton/jaar) uit het watersysteem van de Eems-Dollard te verwijderen. Het programma verkent met verschillende onderzoeksmethoden ...
  help
  Smart polder De Mossen Houten : Impact project I&M: Hitte en Koelen benutten [Boek]
  Scholten, B. \ 2017
  In hoofdstuk 1 is de samenvatting van dit rapport gegeven. Hoofdstuk 2 geeft de inleiding, het doel van dit onderzoek en het plan van aanpak om van een kansrijke locatie tot een TEO (thermische energie uit oppervlaktewater)-project te komen. Ook word ...
  help
  Opties voor een adequaat beoordelingskader voor grondwaterkwaliteit : normen en instrumentarium voor de beoordeling van de grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet [Boek]
  Swartjes, F.A. \ Schijven, J.F. \ Smit, C.E. \ Blok, T. \ Otte, P.F. \ 2017
  De zorg voor de kwaliteit van het grondwater valt nu onder de Wet bodembescherming, maar gaat in de toekomst deel uitmaken van de Omgevingswet. Vanwege deze overgang worden de regels voor het beheer van de grondwaterkwaliteit op termijn herzien. Het ...
  help
  Evaluatie uitvoeringspraktijk stoffenbeleid : verkennend onderzoek [Boek]
  Meer, Michiel van der \ Wildeboer, Caroline \ Mensink, Berend \ 2017
  Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een zo veelzeggend mogelijk beeld van de uitvoeringspraktijk in de vergunningverlening op watergebied met focus op de opkomende stoffen. Het onderzoek dient gebreken en hiaten te signaleren in de uitvo ...
  help
  Evaluatie doelmatigheid drinkwaterwet : eindrapportage [Boek]
  Voskamp, Irene \ 2017
  Het rapport bevat een evaluatie van de Drinkwaterwet die geldt vanaf 2011. Het kijkt daarbij naar de investeringsopgave voor drinkwaterbedrijven en de de drinkwatertarieven en de rol van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) daarbij.
  help
  Quick-scan diergeneesmiddelen in de waterketen [Boek]
  Laak, Thomas ter \ Baken, Kirsten \ Sjerps, Rosa \ Kools, Stefan \ 2017
  Op de Nederlandse markt mogen ca. 260 werkzame stoffen als diergeneesmiddel worden gebruikt. In deze quick-scan ligt de nadruk op de bijdrage vanuit de landbouwhuisdieren en zijn meetgegevens van diergeneesmiddelen in Nederlands grondwater en oppervl ...
  help
  Evaluatie signaleringsparameter nieuwe stoffen drinkwaterbeleid [Boek]
  Aa, N.G.F.M. van der \ Leerdam, R.C. van \ Ven, B.M. van de \ Janssen, P.J.C.M. \ Smit, C.E. \ Versteegh, J.F.M. \ 2017
  Het RIVM heeft geëvalueerd hoe in Nederland nieuwe verontreinigende stoffen in de bronnen van drinkwater worden aangepakt. Vaak is over deze stoffen nog weinig informatie beschikbaar om te beoordelen welke concentratie in drinkwater veilig is. Daarom ...
  help
  Water quality standards for PFOA : a proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive [Boek]
  Verbruggen, E.M.J. \ Wassenaar, P.N.H. \ Smit, C.E. \ 2017
  Het RIVM doet een voorstel voor waterkwaliteitsnormen voor PFOA. Deze perfluorverbinding is jarenlang gebruikt bij de productie van teflon en wordt overal ter wereld in het oppervlaktewater aangetroffen. De norm voor de langetermijn-blootstelling hou ...
  help
  Risicoanalyse en risicomanagement van drinkwaterproductie in Nederland [Boek]
  Berg, H.H.J.L. van den \ Friederichs, L. \ Versteegh, J.F.M. \ Smeets, P. \ Roda Husman, A.M. de \ 2017
  In dit rapport worden de resultaten van een inventarisatie van de Risicoanalyse- en Risicomanagement-(RA/RM)-activiteiten in de Nederlandse drinkwatersector gepresenteerd. De Nederlandse drinkwatersector maakt gebruik van risicoanalyses en risicomana ...
  help
  Onderzoek naar indicatieve waterkwaliteitsnormen voor stoffen in de GenX-technologie [Boek]
  Thijssen, M. \ 2017
  Het is niet mogelijk om indicatieve waterkwaliteitsnormen te bepalen voor twee perfluorverbindingen die kunnen vrijkomen bij de productie van teflon met de zogeheten GenX-technologie. Er ontbreken gegevens over de mate waarin deze stoffen in vissen o ...
  help
  Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015) : addendum bij rapport 2016-0076 [Boek]
  Fraters, B. \ Hooijboer, A.E.J. \ Rijs, G.B.J. \ Duijnhoven, N. van \ Rozemeijer, J.C. \ 2017
  Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie van gewassen te bevorderen. Te veel stikstof en fosfaat is echter schadelijk omdat het teveel kan uitspoelen waardoor de kwaliteit van het grond- en o ...
  help
  Water resilient Westpoort : adaptation strategy for critical infrastructure in the Port of Amsterdam [Boek]
  Koeze, R. \ 2017
  Much of the Netherlands is below sea level. This means that flooding remains a risk, regardless of the dykes and dunes that protect us. The Water Resilient Westpoort adaptation strategy is a pilot within the framework of the national Delta Programme, ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.