Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 1674

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==410
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater [Boek]
  Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ 2018
  Uit rioolwaterslib kan struviet worden gewonnen, een zogeheten fosfaatmineraal. Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor gewassen en wordt vooral in fosfaatmijnen gewonnen. Aangezien deze voorraad eindig is, worden andere bronnen gezocht. Zo kan ...
  help
  Zorgplicht drinkwater : wat betekent dit voor u? [Boek]
  2018
  Wat kunt u doen om aan de zorgplicht drinkwater invulling te geven? In dit informatieblad vindt u voorbeelden, handvatten en handelingsopties om in uw werk invulling te geven aan de zorgplicht drinkwater. Aan het eind van dit informatieblad is achter ...
  help
  Seroprevalence of hantaviruses and Leptospira in muskrat and coypu trappers in the Netherlands, 2016 \ Infection ecology & epidemiology [Artikel]
  Friesema, I.H.M. \ Bakker, J. \ Maas, M. \ Goris, M.G.A. \ Giessen, J.W.B. van der \ Rockx, B.H.G. \ 2018
  Seoul orthohantavirus (SEOV) and Leptospira spp. are zoonotic pathogens with rats as main reservoir. Recently, the presence of SEOV in brown rats was reported in one region in the Netherlands. Brown rats are a frequent bycatch in traps placed to catc ...
  help
  Memo : advies voor beoordeling GenX in oppervlaktewater [Boek]
  2018
  De memo bespreekt de voorlopige conclusies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over een advieswaarde voor Gen-X in oppervlaktewater.
  help
  Transport of bacteriophage MS2 and PRD1 in saturated dune sand under suboxic conditions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Hornstra, L.M. \ Schijven, J.F. \ Waade, A. \ Serra Prat, G. \ Smits, F.J.C. \ Cirkel, G. \ Stuyfzand, P.J. \ Medema, G.J. \ 2018
  Soil passage of (pretreated) surface water to remove pathogenic microorganisms is a highly efficient process under oxic conditions, reducing microorganism concentrations about 8 log10 within tens of meters. However, under anoxic conditions, it has be ...
  help
  Ecosysteemdiensten in Zuid-Holland : ecosysteemdiensten op de kaart voor de beleidsvisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving [Boek]
  Hendriks, Kees \ Grashof-Bokdam, Carla \ Nijs, Ton de \ Vos, Claire \ Meeuwsen, Henk \ Schouten, Thijs \ Zoest, Roland van \ Schuiling, Rini \ Wegman, Ruut \ 2018
  Het doel van deze studie is het in beeld brengen van de vraag en het aanbod van de belangrijkste ecosysteemdiensten die worden geleverd door het huidige areaal natuur en groen in Zuid-Holland.
  help
  Waterkwaliteitscheck brengt microbiologische waterkwaliteit in kaart \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leuken, J. van \ Schets, C. \ Roda Husman, A.M. de \ Man, H. de \ 2018
  Water in de stad heeft veel voordelen. Waterprojecten dragen bij aan het duurzamer omgaan met water en opvang van de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast bevorderen ze de positieve beleving én de gezondheid van de gebruikers van de stad. Er lig ...
  help
  Risico’s van lozingen op oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening: ervaringen met PFOA en GenX \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Timmer, H. \ Versteegh, A. \ Roelandse, A. \ 2018
  Oasen en RIVM hebben de risico’s onderzocht van de fluorverbindingen PFOA en GenX voor de drinkwatervoorziening stroomafwaarts van de fabriek van Chemours te Dordrecht. De bron van deze stoffen bleek een regulier vergunde lozing door Chemours op de B ...
  help
  Risico’s lozingen op oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening: ervaringen met PFOA en GenX \ H2O online [Artikel]
  Timmer, H. \ Versteegh, A. \ Roelandse, A. \ 2018
  Oasen en RIVM hebben de risico’s onderzocht van de fluorverbindingen PFOA en GenX voor de drinkwatervoorziening stroomafwaarts van de fabriek van Chemours te Dordrecht. De bron van deze stoffen bleek een reguliere vergunde lozing op de Beneden Merwed ...
  help
  Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen : normvoorstellen voor florasulam en indoxacarb [Boek]
  Herwijnen, R. van \ Keijzers, R. \ 2018
  Het RIVM stelt voor om de zogeheten indicatieve waterkwaliteitsnormen voor de bestrijdingsmiddelen florasulam en indoxacarb in water aan te passen. Deze normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen die zij in hun gebied aantreffen een re ...
  help
  Waterkwaliteitscheck: rekening houden met de microbiologische waterkwaliteit bij klimaatadaptatie en verduurzaming \ H2O online [Artikel]
  Leuken, J. van \ Schets, C. \ Man, H. de \ Roda Husman, A.M. de \ 2018
  In veel steden worden projecten opgezet om duurzamer met water om te gaan en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarnaast kunnen nieuwe waterconcepten de beleving van de openbare ruimte en de gezondheid van mensen in de stad bevorderen. ...
  help
  Risicobeoordeling 42 opkomende stoffen in oppervlaktewaterbronnen voor drinkwaterbereiding : probleemstoffen op basis van Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW [Boek]
  Leerdam, R.C. van \ Janssen, P.J.C.M. \ Aa, N.G.F.M. van der \ Versteegh, J.F.M. \ 2018
  Om ervoor te zorgen dat drinkwater schoon blijft, controleren waterbeheerders en drinkwaterbedrijven of ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Deze stoffen worden zo genoemd omdat het nieuw aangetroffen verontreinigi ...
  help
  Gegevens van waterbedrijven voor de Grondwateratlas : technische rapportage, handleiding GWA Input Validator, protocol updates [Boek]
  Kruijne, R. \ Kraalingen, D. van \ Roller, J. te \ Linden, A.M.A. van der \ 2018
  De beoordeling van het risico op uitspoeling naar grondwater van gewasbeschermingsmiddelen is vastgelegd in de Beslisboom Uitspoeling. De beslisboom biedt ruimte voor het gebruik van monitoringgegevens.
  help
  Ecologische risico’s van cytostatica in Nederlandse oppervlaktewateren \ H2O online [Artikel]
  Dijk, J. van \ Venhuis, B. \ Vlaardingen, P. van \ Moermond, C. \ Marinković, M. \ 2018
  Medicijngebruik resulteert in emissie van medicijnresten naar het oppervlaktewater. Dit kan negatieve effecten hebben op waterorganismen. Elf cytostatica en twee anti-hormonale middelen zijn geselecteerd voor de beoordeling van hun milieurisico’s, op ...
  help
  Cytostatics in Dutch surface water : use, presence and risks to the aquatic environment [Boek]
  Moermond, C. \ Venhuis, B. \ Elk, M. van \ Oostlander, A. \ Vlaardingen, P. van \ Marinković, M. \ Dijk, J. van \ 2018
  Cytostatica (medicatie bij chemokuren) zijn belangrijk voor de behandeling van kanker. Restanten van cytostatica komen via de urine in het afvalwater terecht, dat wordt gezuiverd en op oppervlaktewater geloosd. Naar aanleiding van vragen uit de zorgs ...
  help
  GenX en PFOA in grond en irrigatiewater in moestuinen rondom DuPont Chemours : fase twee van het ‘Moestuinonderzoek’ [Boek]
  2018
  De opdrachtgever, de gemeente Dordrecht namens de samenwerkende overheden (de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, de provincie Zuid-Holland (Z-H) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W)), heeft het RIVM gevraagd om ook ...
  help
  Verkenning milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden [Boek]
  Verschoor, A.J. \ Bodar, W.W.M. \ Baumann, R.A. \ 2018
  Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in ...
  help
  Antibioticaresistente bacteriën in afvalwater en mest : workshops over mogelijke beheersmaatregelen [Boek]
  Schmitt, H. \ Mennen, M.G. \ Roda Husman, A.M. de \ 2018
  Via rioolwater en dierlijke mest komen bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica in bodem, lucht en water terecht. Aanvullende zuiveringstechnieken voor afvalwater en mest zouden het aantal antibioticaresistente bacteriën en restanten antibiotic ...
  help
  Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2016 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
  2018
  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2016 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting verschilt per werkzame stof. Bij imidacloprid, en MCPA was er in 2015 e ...
  help
  Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2016 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
  2018
  In 2016 is de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Dit komt voornamelijk omdat de cijfers van de grootste bron, de uit- en afspoeling vanuit landbouwgronden en natuurlijke bodems, niet opni ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.