Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 191

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==440
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Weerbaarder, guller en attractiever : naar een nieuwe aanpak voor het veen in het Lage Midden van Fryslân : places of hope [Brochure]
  Ruyter, P. de \ 2018
  Hoe ziet de aanpak van de veengebieden in het Lage Midden van Fryslân er uit als de voorbereiding van het Friese watersysteem op de toekomst en de beperking van de CO2-uitstoot door vernatting van het veen leidend zouden zijn? Maakt een dergelijke aa ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Nederland leeft met vismigratie 2017 : actualisatie landelijke database vismigratie [Boek]
  Kroes, M. \ Philipsen, P. \ Wanningen, H. \ 2018
  Het rapport "Nederland leeft met Vismigratie 2017" is een actualisatie van de rapportage uit 2015. Hiervoor werd de waterbeheerder gevraagd om per eigen beheersgebied op hoofdlijnen de voortgang te rapporteren van het herstel van vismigratie. De verz ...
  help
  Bodemdaling in de Nederlandse veengebieden : omvang en maatschappelijke kosten \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Born, G. J. van den \ Talsma, M. \ Schouwenaars, J. \ 2018
  Bodemdaling en bodemzetting in veengebieden veroorzaken maatschappelijke kosten. In het landelijk gebied is de veenbodemdaling het gevolg van oxidatie en klink, die optreden als het grondwaterpeil wordt verlaagd. Hoe dieper de ontwatering, hoe snelle ...
  help
  The application of natural capital accounting in Dutch energy and water policies [Boek]
  Ruijs, Arjan \ Oosterhuis, Frans \ Schenau, Sjoerd \ 2017
  This report examines in more detail how environmental accounts have played and still play a role in Dutch policy on water (focusing on the Dutch implementation of the European Water Framework Directive) and energy (focusing on the Dutch Energy Agreem ...
  help
  An improved soil organic matter map for GeoPEARL_NL : model description of version 4.4.4 and consequence for the Dutch decision tree on leaching to groundwater [Boek]
  Berg, F. van den \ Tiktak, A. \ Hoogland, T. \ Poot, A. \ Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ Pol, J.W. \ 2017
  GeoPEARL_NL is used as a higher tier instrument in the leaching assessment of plant protection products in the Netherlands. Because the soil organic matter contents in arable soils in the current version were too high, a new soil organic matter for t ...
  help
  Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport [Boek]
  Grinsven, Hans van \ Bleeker, Albert \ 2017
  Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stik ...
  help
  Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater [Boek]
  Sluis, Sietske van der \ Bruggen, C. van \ Luesink, H. \ Schröder, J. \ Verkerk, H. \ Bleeker, A. \ Grinsven, H. van \ Kruitwagen, S. \ 2017
  Het CBS rapporteert jaarlijks in welke mate de wettelijke plaatsingsruimte voor dierlijke mest in de praktijk is benut (Statline.cbs.nl). Uit de CBS-cijfers blijkt dat gedurende meerdere jaren in een aantal landbouwgebieden, vooral in Zuid-Nederland, ...
  help
  Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit [Boek]
  Gaalen, Frank van \ Grinsven, Hans van \ 2017
  Er leven vragen over de wetenschappelijke onderbouwing van het mest- en waterbeleid in Nederland. Met name de Stichting Mesdag Zuivelfonds plaatst vraagtekens bij de juistheid van gegevens over bijdragen van de landbouw aan de vervuiling van het Nede ...
  help
  Bodemenergiesystemen : een duur(zaam) alternatief? \ H2O online [Artikel]
  Tibben, F. \ Bruin, S. de \ Kort, A. \ Nifterik, M. van \ Spoor, A. \ 2017
  De exploitatie van bodemenergiesystemen zal in de toekomst naar verwachting blijven toenemen. Bij de constructie en in mindere mate bij het onderhoud van open warmte-koude-opslagsystemen wordt veel water gebruikt. Het beleid rondom de vergunningverle ...
  help
  Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen : ontwikkeling van een methode om natuurdoelen te realiseren buiten het Natuurnetwerk Nederland [Boek]
  Melman, Th.C.P. \ Adrichem, M.H.C. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Clement, J. \ Jochem, R. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Schotman, A.G.M. \ Visser, T. \ 2017
  We hebben een methode ontwikkeld om de bijdrage te bepalen van natuurcombinaties buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan Europese biodiversiteitsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Van alle VHR-soorten is een selectie gemaakt waarvoo ...
  help
  Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 \ Balans van de leefomgeving ... [Jaarverslag]
  2017
  De Eerste Kamer heeft het PBL en SCP gevraagd om elk, net als het CPB al doet, jaarlijks in september te rapporteren over actuele ontwikkelingen op het gebied van respectievelijk de leefomgeving en maatschappij. Het PBL pakt dit op door in tussenligg ...
  help
  Onderzoek ‘quick scan juridische uitvoerbaarheid inkrimping veestapel' [Boek]
  Kevelam, J. \ Groothuijse, F.A.G. \ Broek, G.M. van den \ Rijswijck, H.F.M.W. van \ 2017
  Het doel van onderhavig onderzoek is om te duiden onder welke randvoorwaarden inkrimping van de veestapel juridisch houdbaar is. Richtinggevende vragen daarbij zijn: 1. Welke algemene overwegingen moeten ten grondslag liggen aan een krimpmaatregel om ...
  help
  Verkenning actualiteit Deltascenario's [Boek]
  Bruggeman, Willem \ Kwadijk, Jaap \ Hurk, Bart van den \ Beersma, Jules \ Dorland, Rob van \ Born, Gert Jan van den \ Matthijsen, Jan \ 2016
  Staf Deltacommissaris heeft Deltares, KNMI en PBL gevraagd een quick scan uit te voeren van de consequenties van de recente KNMI’14 klimaatscenario’s, de nieuwe WLO-scenario’s en de klimaatovereenkomst van Parijs voor de Deltascenario’s en doorwerkin ...
  help
  Waterkwaliteit nu en in de toekomst : eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie [Boek]
  Gaalen, Frank van \ Tiktak, Aaldrik \ Franken, Ron \ Boekel, Erwin van \ Puijenbroek, Peter van \ Muilwijk, Hanneke \ Grinsven, Hans \ Rougoor, Carin \ Salm, Caroline van der \ Groenendijk, Piet \ Cleij, Peter \ Roovaart, Joost van den \ 2016
  De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorges ...
  help
  Governance strategieën voor waterbeleid : historische trends en vooruitblik [Boek]
  Termeer, C.J.A.M. \ Dewulf, A. \ Pot, W.D. \ Biesbroek, G.R. \ 2016
  De studie richt zich met name op het rijksniveau en behandelt vier vragen: 1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de governance strategieën van het waterveiligheidsbeleid, zoetwatervoorzieningenbeleid en waterkwaliteitsbeleid? 2. Welke verschu ...
  help
  Effectiever beleid, meer waterkwaliteit : de rol van governance in beleid voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie [Boek]
  Muilwijk, Hanneke \ 2016
  Het beleid voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat een nieuwe fase in. Met het huidige beleid worden de gestelde KRW-einddoelen in 2027 niet volledig gehaald. Het ministerie van IenM bereidt daarom een Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater voor, m ...
  help
  Koers houden in de delta : ontwerp van een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma [Boek]
  Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
  De volgende twee vragen dienden als vertrekpunt voor deze studie: 1. Hoe kan een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma er uitzien, waarmee de betrokken partijen in de toekomst de vinger aan de pols kunnen houden om te weten of ze met ...
  help
  Keeping track of adaptation in the Dutch Delta : design of a reflexive monitoring and evaluation framework for the Delta Programme : policy study [Boek]
  Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
  The Delta Commissioner’s Office requested PBL Netherlands Environmental Assessment Agency to formulate a proposal for a monitoring and evaluation framework for the Delta Programme. PBL was asked, in collaboration with the University of Amsterdam and ...
  help
  Reflecterend in de Delta : naar een systematiek voor monitoring en evaluatie in het Deltaprogramma gericht op lerend samenwerken : eindrapportage van het project 'Participatief leren in het Deltaprogramma' [Boek]
  Loeber, Anne \ Laws, David \ 2016
  Welke mogelijkheden zijn er om een focus op ‘leren’ te integreren in de inspanningen ten aanzien van monitoring en evaluatie in het Deltaprogramma? Aanleiding voor de vraagstelling is de bewustwording dat klimaatverandering vraagt om een ‘lerende’ be ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.