Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Voorbij het eigenbelang : complexe gebiedsprocessen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Büscher, C. \ Pieron, M. \ 2014
  Complexe gebiedsprocessen kunnen betrokkenen voor een zware uitdaging plaatsen, waarbij veel partijen en belangen met elkaar verweven zijn. De integrale en proactieve benadering wordt vaak als ideaalbeeld naar voren geschoven. Maar werkt dat in de pr ...
  help
  Onderzoek brengt risico's in kaart : screening van hotspots van nieuwe verontreinigingen : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Laak, T. ter \ Derksen, A. \ Lahr, J. \ Gylstra, R. \ 2014
  Nieuwe verontreinigingen zijn stoffen, die niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan verspreiding en de risico's in het milieu minder bekend zijn. Het betreft bijvoorbeeld medicijnen en hormonen.
  help
  Samen Europa in : onderzoek : thema internationaal \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Hulsmann, A. \ Hoven, T. van den \ Wolf, B. van der \ Berg, G. van den \ 2013
  Op het gebied van drinkwater is Nederland al ruim 20 jaar actief op de Europese onderzoeksmarkt. KWR Watercycle Research Institute was deelnemer of trekker van tientallen projecten. Een voorbeeld hiervan is het internationale project PREPARED enablin ...
  help
  Onderzoek naar gesloten bodemenergiesystemen : voordelen, gevolgen en risico's in kaart gebracht : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boer, S.E. de \ Kools, S.A.E. \ Witte, H.J.L. \ 2013
  Nieuwe regelgeving (de AMvB Bodemenergie) en bijbehorende nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden rondom gesloten bodemenergiesystemen resulteren in hernieuwde belangstelling voor de effecten van deze techniek. Hoe 'groen' is een gesloten bodemene ...
  help
  The foreseeable future for water planning : time to change [Boek]
  Segrave, A.J. \ Zouwen, M. van der \ Vierssen, W. van \ Wen, B. \ 2014
  People and societies conceptualise and experience time in fundamentally different ways. This basic aspect of perception significantly influences the way we frame problems and conceive solutions. This book shows how time perspectives differ across nat ...
  help
  Ondergrondse waterberging biedt veel voordelen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schans, M. van der \ Paalman, M. \ Hoogvliet, M. \ Broks, K. \ Paauwe, C. \ 2015
  Benutting van de bergingscapaciteit van de diepere ondergrond kan een oplossing bieden voor het beperken van wateroverlast in stedelijk gebied. De opgebouwde ondergrondse zoetwaterbuffer is in droge perioden te benutten als irrigatiewater voor de lan ...
  help
  Waterkwaliteit [technische facetten] \ Drinkwater, principes en praktijk [Hoofdstuk uit boek]
  2005
  In deze module wordt de kwaliteit van water behandeld. Allereerst wordt de hydrologische kringloop van het water op aarde besproken en de stoffen die in deze kringloop worden getransporteerd. Vervolgens worden de fysische en chemische eigenschappen v ...
  help
  DNA technieken voor detectie van cyanobacteriën : praktijktesten CYANOKIT en Q-MAAP in Nederlandse oppervlakte wateren [Boek]
  Kardinaal, W.E.A. \ Bissesar, R. \ Zwart, G. \ Isogen Lifescience Maarssen \ 2006
  Toxische cyanobacteriën (ook wel blauwalgen) in oppervlaktewater vormen een gezondheidsrisico voor recreanten en zorgen voor problemen bij drinkwaterbereiding. Bovendien bestaat er een sterfterisico voor vee, vogels en andere dieren in het ecosysteem ...
  help
  Biologische ontijzering: een literatuurscreening [Boek]
  Bennekom, C. van \ Ridder, D. de \ 2006
  Bij grondwaterbehandeling wordt ijzerverwijdering meestal gerealiseerd door snelfilters toe te passen. In Nederland wordt over het algemeen gebruik gemaakt van beluchting, vlokvorming en filtratie (chemisch-fysische ijzerverwijdering). In het buitenl ...
  help
  Waterkwaliteit en zuivering in vier toekomstbeelden [Boek]
  Mons, M. \ 2007
  Bij nadere invulling van de vier Kartonnen Doos-toekomstbeelden blijkt dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen gelijk blijft, of verbetert. Alleen in Leven=Beleven neemt deze af als gevolg van de toegenomen economische activiteit en consumptie. De zui ...
  help
  Meten op transportleidingen : meetmethode voor het bepalen van de mate van vervuiling van een transportleiding [Boek]
  Schaap, P.G. \ Kivit, C.F.T. \ 2007
  Sedimentophoping in leidingen ontstaat door bezinking van deeltjes. Deze deeltjes kunnen worden aangevoerd vanuit het pompstation, maar kunnen ook in het leidingnet worden gevormd. Opgehoopt sediment kan onder bepaalde hydraulische omstandigheden opw ...
  help
  Characterisation of NOM in relation to biological stability of drinking water : NOM workshop June 21, 2006 [Congresverslag]
  Siegers, W. \ 2006
  On the 21st of June 2006 a workshop entitled “The characterisation of NOM in relation to biological (in)stability ot drinking water” was held at Kiwa Water Research for the BTO research program of the Dutch drinking water companies. The aim of the wo ...
  help
  Membraanfiltratie in BTO 2007-2011 [Boek]
  Hofman, J. \ Wessels, P. \ 2007
  Met het doel productie van veilig drinkwater van een hoge kwaliteit te combineren met een kostenreductie is in het BTO Waterbehandeling gekozen voor een focus in het onderzoek gericht op: *verwijdering van ongewenste stoffen en pathogene micro-organi ...
  help
  MTBE in de drinkwaterzuivering : projectfase 2: effectiviteit zuiveringstechnieken in de praktijk [Boek]
  Abrahamse, A. \ IJpelaar, G. \ 2007
  De eerste projectfase van het BTO-onderzoek “verwijdering van MTBE in de drinkwaterzuivering” geeft een overzicht van de belangrijkste emissiebronnen voor MTBE in grond- en oppervlaktewater, de aanwezigheid van MTBE in de bronnen voor de drinkwatervo ...
  help
  Influence of cations on fouling of ultrafiltration membranes by NOM [Boek]
  Lipreau, C. \ 2006
  The aim of this study is to determine the influence of cations, present in raw water, on fouling of ultrafiltration membrane by NOM. A first series of experiments is performed with a small scale ultrafiltration pilot, in order to know and compare the ...
  help
  De intelligente watermeter : verkenning van een nieuw concept voor bemetering en facturering bij waterbedrijven [Boek]
  Ramaker, A.B. \ Jansen, P. \ Burg, G. van der \ 2006
  In dit rapport wordt een nieuw concept voor bemetering en facturering verkend: ‘de intelligente watermeter’ (IWM). Het concept bestaat uit componenten die aan specifieke (technische) eisen moeten voldoen. Uitgangspunt is dat iedere component (waterme ...
  help
  Optimaliseren van ultrafiltratie met neurale netwerken : een verkenning [Boek]
  Velde, R. van der \ Schulze, F. \ Gijsbertsen, A. \ 2006
  Verkennende studie naar de toepassing van een kunstmatig neuraal netwerk voor het vinden van relaties tussen waterkwaliteitsparameters en procesinstellingen bij ultrafiltratie enerzijds en de transmembraandruk anderzijds
  help
  InnovatieScan voor Onderzoeksinstituten : sleutel tot effectief innoveren [Boek]
  Gras, B. \ 2006
  Het innovatievermogen in de sector staat onder druk nu twee belangrijke triggers voor innovatie zijn weggevallen: (i) binnen de kerntaak van drinkwaterbedrijven treden nauwelijks nog acute problemen op, en (ii) er is ook niet langer sprake van groei ...
  help
  Kosten-baten analyse en vergelijking (Q)SAR expert systemen [Boek]
  Heringa, M. \ 2005
  Met “(Quantitative) Structure-Activity Relationships“, afgekort (Q)SARs, kan op basis van de chemische structuur de toxiciteit van een verontreiniging voorspeld worden. Met de huidige (Q)SAR software systemen zijn zulke voorspellingen op een eenvoudi ...
  help
  Beleidsmatige, bestuurlijke en juridische aspecten bij brakwaterwinning en concentraatlozing : studie van het juridisch kader en verkenning van bestuurlijke mogelijkheden [Boek]
  Gijsbertsen, A. \ 2006
  Brak grondwater (300-10.000 mg Cl/l) wordt op veel plaatsen gevonden. Winning hiervan tast de voorraad van ZOET grondwater in principe niet aan. De winbare hoeveelheid wordt geschat op 500 Mm3/jaar; dat is 50% van de huidige drinkwaterproductie. In d ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.