Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 170

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==638
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Actief koolfiltratie voor de glastuinbouw : technologie voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouw [Boek]
  Koeman-Stein, Nienke \ Ruijven, Jim van \ Palmen, Luc \ 2018
  Vanaf 1 januari 2018 wordt een generieke zuiveringsplicht van kracht en moeten alle telers zuivering toepassen op al het lozingswater uit de teelt voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen. Zuiveringsinstallaties moeten een minimaal zuiverin ...
  help
  Voorstudie - Zoet op Zout : uitwerking toekomstbestendig watersysteem en spaarwatertechnieken in het Lauwersmeergebied : eindrapport [Boek]
  Roelandse, Arjen \ Winkel, Tine te \ Loma Gonzalez, Beatriz de la \ Meijeren, Simon van \ Velstra, Jouke \ 2018
  Aan de hand van een agro-hydrologische analyse is de huidige situatie in het Lauwersmeergebied in beeld gebracht. In de analyse zijn de watervraag en waterbehoefte vastgesteld en een watersysteemanalyse uitgevoerd. De analyse vormt de basis voor de o ...
  help
  Naar een gedragen invulling van het natuurnetwerk in Bodegraven-Noord : advies van agrarische natuurvereniging De Parmey en LTO Noord afdeling Bodegraven e.o. Paul Terwan [Boek]
  Terwan, P. \ Verheul, J. \ Kastelein, J. \ Kemp, T. \ 2018
  Dit advies is het resultaat van een verkenning naar alternatieven – ten opzichte van het schetsontwerp van 2016 – voor de invulling van de natuuropgave in Bodegraven-Noord. Daarbij zijn de natuurdoelen (in kwalitatieve zin) gerespecteerd en is gezoch ...
  help
  Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder [Boek]
  2018
  Voor u ligt het Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder. Uit monitoringsgegevens blijkt dat de glastuinbouw een zichtbare bijdrage levert aan de vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Dit programma is bedoeld ...
  help
  Bemestende waarde van bagger in het voorjaar : resultaten van éénjarig oriënterend onderzoek op veenweidegrond [Boek]
  Schooten, H.A. van \ Houwelingen, K.M. van \ 2017
  In de praktijk worden sloten gebaggerd om het watervoerend vermogen op peil te houden. Daarnaast is gebleken dat baggeren een groot positief effect op de waterkwaliteit van de sloten heeft. In de praktijk wordt er in de zomerperiode gebaggerd omdat e ...
  help
  Bestuursovereenkomst "aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden" [Boek]
  2017
  Bestuursovereenkomst, 12 december 2017.
  help
  Reactie op het LTO-rapport over stationaire grondwaterstroming naar permanente putten [Boek]
  Witte, J.P.M. \ Kooiman, J.W. \ 2017
  In opdracht van LTO Nederland heeft prof. dr. ir. C. van den Akker een rapport geschreven waarin hij een methode beschrijft om de gevolgen op de freatische grondwaterstand te berekenen van permanente grondwaterwinning in vrij afwaterende gebieden. Vo ...
  help
  Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw : addendum bij LEI-rapport 2015-001 naar aanleiding van aangescherpte zuiveringseisen [Boek]
  Buurma, Jan \ Meer, Ruud van der \ Os, Erik van \ Ruijven, Jim van \ Veen, Hennie van der \ 2016
  Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland hebben LEI Wageningen UR en Wageningen UR Glastuinbouw de benodigde extra investeringen voor de zuivering van afvalwater in de glastuinbouw en de betaalbaarheid van die investeringen verder onderzocht. Dit verz ...
  help
  Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen : omzetting van gewasbeschermingsmiddelen met geavanceerde oxidatie : onderzoeksrapport TKI Watertechnologie [Boek]
  Rietdijk, Jessy \ Beerendonk, Erwin \ Terwisscha van Scheltinga, Sytse \ Baken, Kirsten \ Harmsen, Danny \ Beerling, Ellen \ Ruijven, Jim van \ Hofman-Caris, Roberta \ 2016
  Het doel van dit onderzoek was het beantwoorden van de vraag in hoeverre de kwaliteit van geloosd spuiwater met gewasbeschermingsmiddelen verbetert door het toepassen van (geavanceerde) oxidatietechnieken, en om zicht te krijgen op mogelijke negatiev ...
  help
  Analyse van de stationaire grondwaterstroming naar permanente putten in vrij afwaterende gebieden [Boek]
  Akker, C. van den \ 2016
  In deze nota van LTO-Nederland zal de problematiek in het geval van grondwateronttrekkingen in vrij afwaterende gebieden, zoals die voorkomen in het noordoosten en zuiden van Nederland, nader worden uitgewerkt. Juist de vaststelling van de verlaging ...
  help
  Voortrekkersrol aanpak erfafspoeling voor Fryslân \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Hoogeveen, M. \ 2015
  Eerste Nederlandse samenwerking erfafspoeling tussen waterschap en agrarische belangenorganisaties. Het convenant werd ondertekend door LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Agrarische Jongeren Fryslân (AJF) en Wetterskip Fryslân
  help
  Glastuinbouwgebied Emmen maakt zich op voor biologische waterzuivering : gebiedsgerichte en gezamenlijke aanpak \ Onder glas [Artikel]
  Crooijmans, S. \ 2015
  De tuinbouw rondom Emmen heeft de stap naar biologische waterzuivering gezet. De natuurlijke methode waarin schimmels en planten het vuile werk opknappen. “Eindelijk”, zal projectleider Roland van Driel hebben gedacht. Jarenlang greep de sector lieve ...
  help
  Duurzaam water in de glastuinbouw : WP1 alternatieve waterbronnen in en om de kas [Boek]
  Maas, B. van der \ Winkel, A. van \ Blok, C. \ Beerling, El. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ [2015]
  Efficiënt gebruik van de beschikbare waterbronnen is de eerste stap in de watervoorziening. Dit is te bereiken door een goede dimensionering van het watersysteem met een goed gebruik en beheer. Een adequate water- en bemestingsstrategie moet de voedi ...
  help
  Bufferboeren : productieve maatregelen voor meer droogtetolerantie : duurzame klimaatoplossingen voor landbouw & water [Brochure]
  Eekeren, N. van \ Deru, J. \ Gerdes, S. \ [2015]
  Hoger gelegen zandgronden zijn vaak droogtegevoelig. Door klimaatverandering, maar ook vanwege een grotere waterbehoefte vanuit landbouw en maatschappij, is de waterbeschikbaarheid op deze gronden nog onzekerder geworden. Dit heeft negatieve gevolgen ...
  help
  Toolbox water [Website]
  [ca. 2015]
  Gewasbeschermingsmiddelen horen thuis in de teelt, niet in het water. Als gewasbeschermingsmiddelen in normoverschrijdende concentraties in het water voorkomen, is dat slecht voor de waterkwaliteit én het behoud van een effectief middelenpakket. Norm ...
  help
  Boeren werken met de waterschappen : aan winst met water : 30 projecten uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer [Boek]
  2015
  Op veel plaatsen in het land is al sprake van samenwerking tussen boeren, brancheorganisaties, waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies of ontstaat deze. De samenwerking richt zich op het realiseren van maatwerk: verminderen van inefficiënt w ...
  help
  Schoon Water voor Brabant : rapportage 2010-2013 [Boek]
  Gooijer, Y.M. \ Terryn, L.R. \ Leendertse, P.C. \ Lommen, J.L. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ 2015
  Eindverslag van een project gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater, met het oog op waterwinningsgebieden voor drinkwater. Het project is gericht op alle gebruiker ...
  help
  Schoon Water voor Brabant : tussenrapportage 2014 [Boek]
  Gooijer, Y. \ Keuper, D. \ Lommen, J. \ Terryn, L. \ Vliet, J. van \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ [2015]
  Dit programma (van provincie, waterschappen en boeren) is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het omvat elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, namelijk Bergen op Zoom, Budel, Eindhoven-Aalsterweg, Helmond, Helv ...
  help
  De allereerste fabriek voor schoon gietwater: AquaReUse [Factsheet]
  [ca. 2015]
  Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft samen met zijn waterpartners gewerkt aan een AquaReUse-installatie in de Overbuurtsche polder in Bleiswijk. De Overbuurtsche polder is een modern glastuinbouwgebied in de gemeente Lansing ...
  help
  Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw [Boek]
  [2015]
  LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Ministerie van Economisc ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.