Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oostenbrink, W.T. \ Smit, C. \ Cornelius, E.-J. \ Jolink, E. \ 2014
  In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud ...
  help
  Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Boek]
  Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
  In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
  help
  TEEB voor gebieden : hoofdstudie [Boek]
  Hendriks, K. \ Braat, L. \ Deerenberg, C. \ Egmond, P. van \ Gaaff, A. \ Heide, M. van der \ Jongbloed, R. \ Klok, C. \ Leneman, H. \ Melman, D. \ Ruijs, A. \ Tamis, J. \ 2014
  Voor drie studiegebieden is nagegaan wat de betekenis van ecosysteemdiensten kan zijn bij de realisatie van beleidsdoelen voor die gebieden. De studiegebieden en beleidsopgaven zijn IJsselmeer met een besluit over het waterpeil, Schiermonnikoog met h ...
  help
  Guidance proposal for using available DegT50 values for estimation of degradation rates of plant protection products in Dutch surface water and sediment [Boek]
  Boesten, J.J.T.I. \ Adriaanse, P.I. \ Horst, M.M.S. ter \ Tiktak, A. \ Linden, A.M.A. van der \ 2014
  The degradation rate of plant protection products and their transformation products in surface water and sediment may influence their concentrations in Dutch surface water. Therefore the estimation of these rates may be an important part of the asses ...
  help
  Water en natuur: een mooi koppel! : onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water- en natuuropgaven [Boek]
  Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ Tol, T.P. van \ Roelsma, J. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Schmidt, A.M. \ Hartgers, E.M. \ Nysingh, S.L. \ 2014
  Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendeme ...
  help
  Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
  help
  Beleidsondersteunende instrumenten : instrumenten voor klimaatbeleid [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Beleidsondersteunende instrumenten is gewerkt aan hulpmiddelen ter ondersteuning van het maken van ...
  help
  Kleinschalige innovaties voor de groenblauwe ruimte [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Bregt, A.K. \ Bouma, J. \ Wolfert, H.P. \ 2014
  Diverse kennisinstellingen in Nederland doen onderzoek naar de groenblauwe ruimte. De trend van de afgelopen decennia was dat onderzoeksvragen steeds meer extern bepaald werden, door financiers en beleid, en dat de onderzoeker vooral de rol van uitvo ...
  help
  Aquatische exoten vroeg detecteren via eDNA : case study rivierkreeften [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Groot, G.A. de \ Laros, I. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Roessink, I. \ 2014
  Aquatische exoten laten kleine hoeveelheden DNA achter in hun leefmilieu, zogenaamd environmental DNA of eDNA. Daarmee kan de aanwezigheid van bepaalde exoten op een eenvoudige manier (anlyse van watermonsters) worden aangetoond. Deze detectietechnie ...
  help
  Regionale adaptatiestrategieën in Friese veenweidegebieden [Boek]
  Janssen, R. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2013
  Op basis van berekende (verlaagde) maaiveldhoogten in 2050 en 2100 heeft het waterschap berekend, met het grondwatermodel MIPWA, wat het effect zal zijn van de maaivelddaling op de grondwaterstanden in het veenweidegebied en de omgeving. Vooral in de ...
  help
  Verslag workshops Friese veenweidevisie [Boek]
  Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ 2013
  Waterschap en provincie werken aan een Veenweidevisie voor Friesland. In de Veenweidevisie vormt de zorg over de toenemende snelheid van de maaivelddaling en het verlies van de veenbodem een centraal aandachtspunt. Voor het verkennen van de problemen ...
  help
  Eureka! : en nu verder : tien waterthema's belicht : resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen [Boek]
  Vergouwen, M. \ Lucas, E. \ 2014
  Kennis voor Klimaat en STOWA hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëre ...
  help
  Dossier wateroverlast [Dossier]
  Tol-Leenders, T.P. van \ [ca. 2013]
  In dit dossier is samengebracht: nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek van Wageningen UR naar wateroverlast. Het aantal extreme buien, en de hevigheid ervan, neemt toe in Nederland en West-Europa. Wat is hiervan de reden en wat is er tege ...
  help
  Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
  Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
  In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
  help
  Sterke toename verkeerssterfte otters : extra maatregelen dringend noodzakelijk \ Zoogdier [Artikel]
  Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Niewold, F.J.J. \ 2014
  De afgelopen jaren heeft de Nederlandse otterpopulatie zich sterk uitgebreid. Maar zowel in de uitzetgebieden als in de nieuwe kolonies ontbreekt het vaak aan ottervoorzieningen, waardoor er jaarlijks veel verkeersslachtoffers vallen. Alterra heeft b ...
  help
  Water en natuur : een mooi koppel \ H2O online [Artikel]
  Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ Cleef, R. van \ 2015
  Nederland staat voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Er worden de komende jaren miljarden euro’s geïnvesteerd om die opgaven te realiseren. Juist nu liggen er dan ook grote kansen voor slimme combinaties van w ...
  help
  Is de Biesbosch schoon genoeg voor de otter? \ Zoogdier [Artikel]
  Brink, N. van den \ Sluiter, H. \ 2015
  Eind jaren 80 van de vorige eeuw was de otter (Lutra lutra) uitgestorven in Nederland. De slechte waterkwaliteit was één van de orrzaken voor het verdwijnen. Om de otter te kunnen herintroduceren in de Biesbosch, een belangrijk oorspronkelijk leefgeb ...
  help
  Hoeveel water verdampt de stad? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Jacobs, C. \ Elbers, J. \ Moors, E. \ Hove, B. van \ 2015
  Hoeveel water verliest een stad door verdamping? Wat betekent dat? En is dat proces van verdamping te beïnvloeden? Onderzoek van Alterra Wageningen UR levert inzichten op die voor de steden steeds belangrijker zullen worden.
  help
  Zelfvoorzienend in zoetwater: zoek de mogelijkheden : kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening [Boek]
  Jeuken, Ad \ Tolk, Lieselotte \ Stuyt, Lodewijk \ Delsman, Joost \ Louw, Perry de \ Baaren, Esther van \ Paalman, Marcel \ 2015
  In deze STOWA publicatie ‘Zoek het zelf uit’: Kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die waterbeheerders en watergebruikers in de regio kunnen treffen om de zelfvoor ...
  help
  Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : resultaten van het veldonderzoek [Boek]
  Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Pleijter, M. \ Walvoort, D.J.J. \ 2014
  De informatie over de diepte tot het freatische grondwater in het holocene deel van Nederland is verouderd, en daardoor niet goed bruikbaar bij milieu- en natuurbeleid, water- en bodembeheer en de inrichting van de leefomgeving. Dit rapport beschrijf ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.