Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Geschikte planten voor natte plekken : stedelijk gebied heeft steeds meer te maken met overzadigde riolen bij hevige regenval \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
  Hoffman, M. \ Hop, M. \ 2014
  In ons land – met het gematigde zeeklimaat, vrij veel regenval en de lage ligging – hebben we vaker te maken met wateroverlast dan watertekort. Bovendien verwachten klimaatkenners dat het weer in Nederland grotere extremen zal gaan vertonen: langere ...
  help
  De strategie rond dak- en gevelgroen : bezwaren en stimuleringsmaatregelen [Boek]
  Hop, M.E.C.M. \ Hiemstra, J.A. \ 2014
  In de afgelopen jaren is aangetoond, dat dak- en gevelgroen een waardevolle aanvulling kan zijn op het groen in steden. Dak- en gevelgroen dragen bijvoorbeeld bij aan het verlagen van overstromingsrisico’s, doordat ze regenwater opslaan (dak) en verd ...
  help
  Koepelnotitie uit 'Transitie en toekomst van Deltalandbouw' : indicatoren voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de Zuidwestelijke Delta van Nederland [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Rijk, P.J. \ 2006
  De landbouwsector in Zuidwest-Nederland staat onder druk. In opdracht van LNV is door LEI, PRI, PPO en Alterra een strategische verkenning uitgevoerd naar de perspectieven voor land- en tuinbouw. Per deelgebied zijn de ontwikkelingen en mogelijkheden ...
  help
  Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming [Boek]
  Eerdt, M. van \ Dam, J. van \ Tiktak, A. \ Vonk, M. \ Wortelboer, R. \ Zeijts, H. van \ Cleij, P. \ Janssens, B. \ Schepers, H. \ Schoorlemmer, H. \ 2012
  Dankzij wetgeving voor gewasbescherming is de waterkwaliteit vooruit gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt. Ook bevat het oppervlaktewater op de helft van de ...
  help
  Ecosysteemdiensten van groene daken en gevels : een literatuurstudie naar diensten op het niveau van wijk en stad [Boek]
  Hop, M.E.C.M. \ Hiemstra, J.A. \ 2013
  Bij de toepassing van groene daken en groene gevels worden vaak de geproduceerde ecosysteemdiensten als argument gebruikt, ofwel de aspecten die gunstig zijn voor het menselijk welzijn. Uit onderzoek zijn de diensten die ze leveren op de gebouwschaal ...
  help
  Maas moet nog schoner \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
  Meuffels, G. \ 2012
  Jaarlijks wordt echter een half miljard liter Maaswater gebruikt voor drinkwaterproductie in Zuid- Nederland. Maar het rivierwater bevat nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in concentraties die de milieukwaliteitsnormen overschrijden. In het tweejar ...
  help
  Maatregelenpakketten KRW - Flevoland : kosteneffectiviteit van maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met N, P en carbendazim te verminderen [Boek]
  Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Schils, R.L.M. \ Werd, H.A.E. de \ 2006
  De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel duurzaam gebruik van water te bevorderen en de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. Voor de ecologische kwaliteit van watersystemen is het terugdringen van emissies van ...
  help
  De boer als waterbeheerder : mogelijkheden Kaderrichtlijn Water op bedrijfsniveau : achtergronddocument bij de brochure [Boek]
  Clevering, O.A. \ Oppedijk van Veen, J. \ Jukema, N.J. \ Boekhoff, M. \ 2006
  In dit document wordt ingegaan op de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) die het vasthouden of verwijderen van nutriënten in het agrarisch gebied stimuleren. Deze maatregelen kunnen worden gezien als aanvullend op het mestbeleid.
  help
  Zuivering recirculatiewater in de rozenteelt [Boek]
  Maas, B. van de \ Os, E. van \ Blok, C. \ Meijer, R. \ Enthoven, N. \ cop. 2010
  Om aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen moet in de glastuinbouwsector de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen sterk worden gereduceerd. Overheid en de glastuinbouwsector zijn in GlaMi-verband overeengekomen, dat in 2027 ...
  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  De boer als waterbeheerder : Nederland leeft met water [Poster]
  Clevering, O. \ Boers, P. \ Oppedijk van Veen, J. \ Jukema, N. \ Boekhoff, M. \ 2006
  In deze brochure worden een aantal mogelijkheden voor het vasthouden van nutriënten in het agrarisch gebied gepresenteerd. De keuze van boeren is afhankelijk van: het effect van de maatregel op de waterkwaliteit; de inpasbaarheid van de maatregel in ...
  help
  Achtergrond document : NetWerken aan water : samen aan de slag om de waterkwaliteit in de Greenport Boskoop te verbeteren [Boek]
  Dalfsen, P. van \ Reuler, H. van \ Dolmans, N.G. \ Dorresteijn, W. \ 2009
  Greenport Boskoop is een boomkwekerij teeltcentrum van ca. 1100 ha, waarin ongeveer 720 bedrijven actief zijn. Uit metingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat er geregeld te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en stikstof en f ...
  help
  Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaam bodemgebruik [Boek]
  Visscher, J. \ Dekker, P.H.M. \ Boer, H.C. de \ Brommer, E. \ Clevering, O.A. \ Dam, A.M. van \ Geel, W.C.A. van \ Haan, M.H.A. de \ Hoving, I.E. \ Klooster, A. van der \ Schooten, H.A. van \ Schreuder, R. \ Wolf, P. de \ 2008
  In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, gron ...
  help
  Literatuurstudie kritisch doseren MCPA en 2,4-D [Boek]
  Zeeland, M. van \ Weide, R. van der \ 2008
  Voor zowel MCPA als 2,4-D wordt de drinkwaternorm in oppervlaktewater bestemd voor drinkwater af en toe overschreden. Het aantal overschrijdingen neemt echter toe. Een mogelijke oplossing om tot terugdringing van het aantal normoverschrijdingen te ko ...
  help
  Kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen voor bufferstroken in Nederland [Boek]
  Noij, G.-J. \ Corré, W. \ Boekel, E. van \ Oosterom, H. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Clevering, O. \ Renaud, L. \ Bakel, J. van \ 2008
  De kosteneffectiviteit is vergeleken van maatregelen om de oppervlaktewaterbelasting met nutriënten vanuit de landbouw terug te dringen. Aanleiding is de discussie over de (kosten)effectiviteit van onbemeste bufferstroken in Nederland. Van deze maatr ...
  help
  Zuiveringsmoerassen voor drainwater : tussenrapportage [Boek]
  Clevering, O.A. \ Verstegen, H.A.G. \ Meyel, J.M.J. van \ Haan, J.J. de \ 2007
  Om de perspectieven van zuiveringsmoerassen onder Nederlandse omstandigheden te onderzoeken zijn in 2005 drie moerasfilters en in 2006 één moerasbufferstrook op proefbedrijf Vredepeel aangelegd. In dit rapport wordt ingegaan op het ontwerp en de aanl ...
  help
  Verloop nitraatconcentraties in een perceel met bufferstrook \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heinen, M. \ Beek, C.L. van \ Clevering, O. \ 2006
  Voor een 3,5 jaar oude bufferstrook met gras langs een sloot op zandgrond zijn gedurende twee opeenvolgende uitspoelseizoenen de stikstofconcentraties in het bovenste grondwater regelmatig bemonsterd op diverse afstanden van de sloot. De stikstofconc ...
  help
  Samengestelde peilgestuurde drainage \ Nieuwsbrief samengestelde drainage [Nieuwsbrief]
  2010
  Samengestelde peilgestuurde drainage staat op dit moment erg in de belangstelling. Naast voordelen voor telers, zoals het zelf op perceelsniveau kunnen regelen van het grondwaterpeil, is uit modelstudies voor zandgronden (Alterra) gebleken dat peilge ...
  help
  Baggerproblematiek Boskoop [Studentenverslag]
  Roijen, B. \ 2011
  Boskoop bestaat uit kleine percelen en watergangen waardoor grootschalig baggeren niet mogelijk is. Het verwijderen en de verwerking van baggerspecie uit de sloten van Boskoop met zo min mogelijk overlast en kosten staat centraal in deze studie. Voor ...
  help
  Project rond Kaderrichtlijn Water moet knelpunten oplossen : verantwoord middelengebruik biedt zicht op reëel toelatingsbeleid \ Onder glas [Artikel]
  Staalduinen, J. van \ 2007
  WUR Glastuinbouw voert een project uit dat gericht is op het terugdringen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen door glastuinbouwbedrijven. Dit is nodig om op termijn te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Onderdelen van het p ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.